Nalazite se: Početna - Zaštita prirode - Ovčarsko-kablarska klisura

Ovčarsko – kablarska klisura

Ovčarsko – kablarska klisura predstavlja jedinstvenu morfološku celinu. Ona je usečena između planinskih masiva Ovčara i Kablara širine od 50 – 100 m. Klisura, ukupne dužine od oko 20 km, spaja čačansku sa Požeškom kotlinom. To je gorostasna i najživopisnija klisura Srbije. Odlikuje se strmim, visokim krečnjačkim stranama u kojima se zapažaju otvori nekoliko pećina, zatim uklještenim meandrima koje pravi reka Zapadna Morava i jedinstvenom florom i faunom. Dno korita Morave leži na 270 m nadmorske visine, što znači da se najviši vrh Ovčara (985 m), nalazi 710 m nad rekom – to je ujedno i najveća dubina klisure.
Ovčarsko–kablarska klisura je Uredbom Vlade Republike Srbije zaštićena kao predeo izuzetnih odlika i kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, svrstana je u "I kategoriju", a za staraoca je određena "Turistička organizacija Čačak". Ovčarsko – kablarska klisura je predeo izvanredne pejzažne raznolikosti, lepote i atraktivnosti, jedinstvena i veoma značajna kulturno-istorijska celina od devet manastira, drugim memorijalnim i sakralnim objektima i obeležjima. Osobeni naslednik geonasleđa značajan kao primer međudejstva geoloških, geomorfoloških, hidroloških procesa i pojava, područje raznovrsne i višestruko značajne flore i faune.


Rezultati monitoringa staništa na teritoriji grada Čačka

 
Monitoring staništa 91E0 realizovan je na tri lokacije na teritoriji grada Čačka. Monitoring je sproveden pre realizacije pilot intervencije i biće ponovljen nakon njene realizacije. 
 
Lokacija 1 nalazi se u priobalnoj zoni reke Zapadne Morave u prigradskoj zoni grada. Monitoring je pokazao da mikro-reljef kao i drugi uslovi staništa nisu homogeni što dovodi do mozaičnog rasporeda fitocenoloških edifikatora pa su stabla pojedinačna ili su u manjim grupama (3-5 stabala). Ugroženost staništa je izazvana invazivnim vrstama (Fallopia, Robinia, Acer negundo) kao i ljudskim aktivnostima (blizina saobraćaja, otpad i ribolov). 
 
Lokacija 2 se nalazi u priobalnoj zoni reke Zapadne Morave u zaštićenom području Ovčarsko – kablarska klisura. Za ovu lokaciju karakteristična je progresivna sukcesija na aluvijalnom nanosu u blizini vodenog toka. Kao što lako nastaju ove zajednice isto tako lako nestaju. Ugroženost staništa je izazvana invazivnim vrstama (Fallopia, Robinia, Acer negundo, Aillanthus altisima). 
 
Lokacija 3 se takođe nalazi u priobalju Zapadne Morave ali u gradskoj zoni. Šuma je fragmentirana. Presudni deo je voda, površinska i podzemna. Na vlažnijoj podlozi nalaze se bela vrba i crna topola a na suvljoj im se pridružuje bela topola. Osnovni uzrok ugrožavanja je urbanizacija (različiti turistički sadržaji) kao i invazivne vrste (Fallopia, Robinia, Aillanthus altisima).
 
Monitoring je pokazao da je jedna od glavnih pretnji biodiverzitetu prisustvo invazivnih vrsta. U tom pogledu pilot intervenncija će uključiti mehaničko uklanjanje invazivnih biljnih vrsta na pomenutim lokacijama. Intervencija će početi krajem februara 2014. godine. 
 
 

Rezultati zajedničke saradnje Grada Čačka i Zavoda za zaštitu prirode Srbije


Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije dali su pozitivno mišljenje na Zajednički međunarodni akcioni plan za slatkovodna staništa i šume, u čijoj izradi je Grad Čačak bio koordinator grupe, na projektu Be-Natur. Osim toga, Zavod je izdao Rešenje o uslovima zaštite prirode u zaštićenom području, koje je neophodan dokument u pokretanju aktivnosti pilot intervencije u zaštićenom području Ovčarsko – kablarska klisura. Dobra saradnja između predstavnika Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Grada Čačaka biće nastavljena i tokom 2014. godine.