Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

заједници за,једно
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална полиција - Планиране активности и обавештења

Планиране активности и обавештења

Контрола нарушавања комуналног реда за новогодишње и божићне празнике


Комунална полиција је у оквиру својих надлежности у предпразничне дане појачано вршила контролу нарушавања комуналног реда и то је акценат био на контролу заузећа површина јавне намене и површина у јавном коришћењу у улицама Скадарска, Синђелићева и Градско шеталиште. Поводом програма „Дочек Нове 2018.године“ који је организован од стране Дома културе и Града Чачка, на градском тргу, комунална полиција је са потребним бројем службеника одговорила на додељен задатак контроле комуналног реда и својим присуством обезбедила да се програм успешно одржи. Превентивне мере које су предузимане биле су углавном за паљење пиротехничких средстава.

Такође у овом периоду је био смањен број позива грађана везано за нарушавање комуналног реда, а исконтролисан је и рад јавних служби, где је констатовано да није било примедби на њихов рад.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време новогодишњих и божићног празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа јавних површина.


Упозорење власницима изгубљених животиња


Комунална полиција упозорава све власнике односно држаоце, који изгубе животињу, да су дужни да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три дана, од дана губитка животиње, пријаве предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак, радним данима у времену од 07 до 15 часова, на број телефона 064/8148115, руководиоцу РЈ Зоохигијена Александру Максимовићу.

За непоступање по наведеном, сходно члану 29.Одлуке о обављању делатности зоохигијене („Службени гласник града Чачка“ бр.17/2017) комунални полицајац ће издати прекршајни налог у износу од 10.000 динара физичком лицу, ако као власник, односно држалац који изгуби животињу тај губитак, без одлагања а најкасније у року од три дана од губитка животиње не пријави надлежном предузећу.

Како је у току сезона лова, упозоравају се власници ловачких паса да по завршетку лова псе држе у складу са одлуком, како исти не би причињавали штете власницима домаћих животиња на сеоском подручју.

ПОСТАВЉАЊЕ ЗИМСКИХ БАШТИ


Упозоравају се власници угоститељских објеката са територије града Чачка, да за постављање зимских башти на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, грађевинском земљишту у јавној својини града и води и водном земљишту, морају имати одобрење надлежног органа, почев од 15.11.2017.године. Постављање зимских башти решењем одобрава орган управе Града надлежан за послове урбанизма.
КОНТРОЛА ОЧИШЋЕНИХ ДЕПОНИЈА


У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу, у смислу забране стварања дивљих депонија на површинама јавне намене и другим површинама, по истој Одлуци. На местима где су биле формиране депоније, простор је очишћен од стране предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак, а комунална полиција је појачала контролу на тим местима.

Грађани се упозоравају да не бацају смеће ван посуда за смеће, да не депонују смеће и отпадни материјал на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и другим површинама, већ да се за одлагање истог обрате надлежном предузећу за то подручје, предузећу ЈКП "Комуналац" Чачак или ЈКП "Моравац" Мрчајевци.


Појачана контрола комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду одржавања манифестације "КУПУСИЈАДА 2017"


Комунална полиција Града Чачка је 15., 16. и 17. септембра 2017. године током одржавања манифестације "Купусијада 2017" у Мрчајевцима поступала превентивно на пословима из надлежности Комуналне полиције и то првенствено на пословима одржавања комуналног реда и то вршила контролу: заузећа јавних површина супротно Одлуци о комуналном реду и општем уређењу Града Чачка, бацање смећа и отпадног материјала, просјачења. Током трајања манифестације изречено је 138 усмених упозорења, 7 писмених упозорења и том приликом сачињено 7 записника о извршеној контроли.


Контрола обављања аутотакси превоза


Дана 16.08.2017.године комунална полиција је вршила контролу обављања аутотакси превоза у складу са Одлуком о аутотакси превозу на територији града Чачка. Том приликом је извршено 26 контрола, где је у пет случајева констатовано да је поступано супротно Одлуци и против тих лица биће поднет захтев за покретање прекршајног поступка.
ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА


У претходном периоду комунална полиција поред обављања послова из своје надлежности, поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији, вршећи превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара.У вези са тим, спроведена је заједничка акција Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара, при Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка, и комуналне полиције града Чачка. Будући да је због високих дневних температура и изостанка падавина, повећан ризик од настанка и ширења шумских пожара и пожара на отвореном простору, током активности која је обављана од 07 до 22 часа, комунална полиција сарађивала је са грађанима, председницима месних заједница, шефовима месних канцеларија, правним лицима, градским органима, организацијама и службама, које смо обавештавали, усмено и писмено упозоравали да не пале стрне усеве, смеће и биљне остатке на отвореном простору. Писмена обавештења истакнута су на видним местима и то: просторије месне заједнице, домови, аутобуска стајалишта, амбуланте, школе, сеоске продавнице, спортске хале и др.

Преузмите обавештење


УСПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА


У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу и успостављање комуналног реда на зеленој пијаци и у улицама које гравитирају око зелене пијаце. Том приликом сва лица која су извршила заузеће јавне површине без одобрења надлежног органа су упозорена и усмено наређена да уклоне изложену робу, а за учињен прекршај издата су три прекршајна налога.

У сарадњи са комуналном инспекцијом спроведена је и контрола нелегалног промета дувана и дуванских производа и том приликом је затечено и привремено одузето од нн.лица 1.7 кг резаног дувана.

У наредном периоду вршиће се и даље појачана контрола на истим локацијама.


КОНТРОЛА ПРОДАЈЕ СЕЗОНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА


У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу, успостављање комуналног реда и ревитализације Кванташке пијаце у Љубићу, по захтеву предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак. Кванташка пијаца се налази на простору пијаце у Љубићу и отворена је од 02 часова сваког дана.

Овим путем и упозоравамо грађане да продају не врше у улицама које гравитирају око зелене пијаце, јер се у раним јутарњим часовима прави гужва у саобраћају и бука која омета мир грађана, већ на то одређеном месту.
Успешно завршена здружено методичко показна вежба "Пријевор 2017"


Дана 18.05.2017. год у Пријевору у близини ОШ "Божо Томић" успешно је завршена здружено методичко показна вежба "Пријевор 2017" , чији је био циљ провера спремности у гашењу пожара на отвореном, као и пружање прве помоћи угроженим лицима и спасавање материјалних добара.

У показној вежби учествовала је и комунална полиција, а све у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији .


Комунална полиција интезивно ради на сузбијању стварања дивљих депонија


У протеклом периоду Комунална полиција града Чачка је интезивно деловала како на градском тако и на сеском подручју у откривању и санкционисању прекршиоца који врше депонавање разног отпада на недозвољеним местима и тиме доприносе стварању дивљих депонија.

Издато је девет прекршајних налога због депоновања отпада на недозвољеним местима и то осам за физичка лица и један за предузетника.

Предвиђене новчане казне за наведени прекршај износе:

- за правно лице новчана казна износи 50.000,00 динара, као и за одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000,00 динара
- за предузетника новчана казна износи 25.000,00 динара
- за физичко лице 5000,00 динара.

Сва лица која буду санкционисана, комунални полицајац им издаје и усмено наређење којим налаже да уклоне депоновано смеће и отпадни материјал.
Опасност од леденица


Упозоравају се власници односно корисници зграде, односно посебних делова зграде, да су дужни да уклањају леденице са крова и других спољних делова зграда која се граниче са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и околине. За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, односно корисник, тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власници односно корисници зграде, односно посебног дела зграде дужни су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова јавних површина.
(по члану 11.Одлуке о комуналном реду и општем уређењу („Службени лист града Чачка“ бр.11/15 и 26/16))
Помоћ и збрињавање старијих лица


Комунална полиција поступајући по пријави грађанина из надлежности комуналне полиције у Чачку у Бањици, затекла је 26.01.2017. године лице П.М. 1937.годиште које је по процени патроле било потребно збринути у прихватилиште. Након консултације са стручним тимом Центра за социјални рад и интервенције службе хитне помоћи, извршен је неодложан смештај лица у прихватилиште.
Контрола уклањања снега и ледаКомунална полиција у претходном периоду је вршила контролу избацивања снега и леда на тротоар или коловоз у улицама Булевар Танаска Рајић (бивша Ђорђа Томашевића), Булевар Ослобођења, Др. Драгиша Мишовић и Ђакона Авакума, где је одлуком прописано да је забрањено одлагање снега и леда на коловозним површинама. За учињен прекршај издају се прекршајни налози: за физичко лице у износу од 5.000 динара, предузетнике 25.000 динара, правно лице 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу 5.000 динара.

Обавештавају се власници односно корисници да су у обавези да уклањају снег и лед са тротоара испред стамбених зграда индивидуалног и колективног становања и пословних просторија.
Контрола нарушавања комуналног реда за новогодишње празнике


Комунална полиција је пред новогодишње празнике почела интензивну контролу заузимања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу код смештаја и излагања робе, амбалаже и других ствари (ногодишњи украси, књиге и друга роба...) у улицама Скадарска, Синђелићева и Градско шеталиште.
Такође у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова, врши се контрола продаје пиротехничких средстава.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време и после новогодишњих празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа јавних површина.
Контрола заузећа јавних површина


Комунална полиција је од 28.новембра почела интензивну контролу заузимања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу код смештаја и излагање робе, амбалаже и других ствари (апарати за кокице, расхладни уређаји, сталци за излагање робе, рекламни панои, жардињере, баште угоститељских објеката...) том приликом је поступано према више лица затечених у прекршају која нису имала одобрење надлежног органа. Предузетницима за учињен прекршај издају се прекршајни налози у износу од 25.000 динара у складу са одлуком.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција и у наредном периоду вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа јавних површина.


Контрола продаје пољопривредних производа


Комунална полиција је почетком новембра почела интензивну контролу продаје пољопривредних производа ван пијаце на јавним површинама и површинама у јавном коришћењу и том приликом је поступано према више лица затечених у прекршају, којима су издати прекршајни налози у износу од 5000 динара.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција и у наредном периоду вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда а да грађани који имају пољопривредне производе могу исте продавати на зеленој пијаци на којој има слободних тезги, а за све информације могу се обратити управи пијаце ЈКП „Комуналац“ Чачак која се налази у кругу зелене пијаце.


Заједничка акција комуналне инспекције и комуналне полиције


Дана 28.10.2016.године службеници комуналне инспекције и комуналне полиције су спровели појачану контролу нелегалног промета дувана и дуванских производа на Зеленој пијаци у Чачку и прилазним улицама, том приликом је затечено и привремено одузето од нн.лица 4,75кг резаног дувана.

У наредном периоду у заједничким акцијама вршиће се и даље појачана контрола нелегалног промета дувана и дуванских производа.
Појачана контрола комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2016“


Обавештавамо грађане да ће комунална полиција вршити појачану контролу комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду од 16.09. - 18.09.2016.године код одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2016“.

На контролисаном простору забрањено је :

- Бацати хартију и друге отпатке ван посуда за смеће или на други начин стварати нечистоћу
- Користити јавне површине за смештај и излагање робе, амбалаже и других ствари изузев када се то ради по посебним прописима или одобрењу надлежног органа
- Вршити и друге радње које утичу на чистоћу јавне површине и околине.

Патроле комуналне полиције обављаће контролу ауто-такси превоза у сарадњи са инспекцијом за локални превоз и путеве и припадницима саобраћајне полиције


Спровођење појачане контроле ауто такси превоза и осталог вршиће се у складу са Одлуком о ауто такси превозу на територији Града Чачка, са акцентом на такси возаче који обављају такси превоз на релацији Чачак-Гуча, на локацији у улицама Железничка, Ломина, Милете Ћурчића, 9 Југовића идр. у периоду од 10.08.2016. до 14.08.2016. активним присуством комуналне полиције.Обавештавамо грађане да ће комунална полиција вршити појачану контролу комуналног реда на простору у оквиру СЦ „Младост“ у периоду од 15.06.-01.09.2016.год. На контролисаном простору забрањено је :

- Увођење паса и мачака на јавна купалишта
- Паркирање и вожња свих врста возила по зеленим површинама
- Бацати хартију и друге отпатке ван посуда за смеће или на други начин стварати нечистоћу
- Користити јавне површине за смештај и излагање робе, амбалаже и других ствари изузев када се то ради по посебним прописима или одобрењу надлежног органа.

Поред обављања редовне патролне активности, комунална полиција ће вршити појачан надзор везано за следеће радње:

-Паљење смећа и другог отпадног материјала у двориштима или на јавним површинама и површинама у јавном коришћењу
-Продаја пољопривредних и других производа ван пијаце на јавним површинама и површинама у јавном коришћењу
-Извлачење и растурање течног стајњака из објеката, фарми и индивидуалних домаћинстава
-Неодржавање дворишта стамбених и пословних зграда и неизграђених грађевинских парцела од стране власника, односно корисника.


Обавештење:

Услед наступајуће сезоне пољопривредних радова повећана је опасност од појаве пожара па ће бити појачана контрола паљења сасушене траве, жбунасте вегетације и биљног и осталог отпада како на градском тако и на сеоском подручју.