Nalazite se: Početna - Privreda - Pravna regulativa

Pravna regulativa

OSNIVANJE ODNOSNO UPIS U REGISTAR (REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA)

Prema čl. 4. Zakona o Agenciji za privredne registre (sl. Glasnik RS br. 55/2004), od 01.01.2006. godine Agencija vodi Registar privrednih subjekata kao jedinstvenu centralizovanu bazu podataka za celu Srbiju.

Registar privrednih subjekata Agencija vodi preko Registratora shodno Zakonu o registraciji privrednih subjekata (sl. Glasnik RS br. 55/2004 i 61/2005), u koji se registruju kako preduzetnici tako i privredna društva (ortačko, komanditno, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo), zadruge i zadružni savezi i drugi subjekti utvrdjeni zakonom.

Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracijone prijave Agenciji. Registraciona prijava se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži podatke koji se registruju.
Uz registracionu prijavu se podnosi:
 dokumentacija u skladu sa zakonom i
 dokaz o uplati naknade za registraciju.

Obrazac prijave za registraciju može se skinuti sa sajta Agencije za privredne registre (www.apr.sr.gov.yu) ili dobiti u sobi br. 40. u gradskoj upravi grada Čačka za registraciju preduzetničke radnje, odnosno u Agenciji za privredne registre u Beogradu, ili ispostavi te Agencije u Kraljevu za registraciju privrednih društava.ZET

OSNIVANE PREDUZETNIČKE RADNJE
NIČKE RADNJE
Kao osnivač preduzetničke radnje može se pojaviti jedno fizičko lice i u tom slučaju se radi o osnivanju samostalne radnje ili više fizičkih lica (najviše deset) i u tom slučaju se radi o osnivanju ortačke radnje. Pored uredno popunjene registracione prijave za osnivanje radnje podnosi se i fotokopija lične karte ili pasoša osnivača, odnosno svih ortaka kad se radi o osnivanju ortačke radnje i dokaz o uplati naknade u iznosu od 540,00 na žiro račun agencije.
Za osnivanje ortačke radnje podnosi se i ugovor o regulisanju ortačkih odnosa overen kod nadležnog suda.
 Za osnivanje preduzetnike radnje kod zdravstvene delatnosti kao što su: ordinacije, apoteke i klinike osnivač, pored već navedenih, mora da podnese i rešenje zdravstvenog inspektora Ministarstva zdravlja RS o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti.
 Za osnivanje veterinarske ordinacije i apoteke – rešenje inspektora Ministarstva poljoprivrede RS.
 Poljoprivredne apoteke - rešenje inspektora Ministarstva poljoprivrede RS.
 Taksi prevoz – ukoliko je odlukom organa lokalne samouprave propisano da je potrebno da taksi prevoznik ispunjava i druge uslove pored zakonom propisanih, onda je potrebno da se dostavi uz registracionu prijavu osnivanja i dokumentacija propisana tom odlukom.
 Promet oružja, delova za oružje i municije – uslov za registraciju je odobrenje nadležnog organa.
 Obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – uslov za registraciju je da dostave dokaz da im je nadležni državni organ poverio obavljanje odredjene delatnosti.
 Poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je Rešenje Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti.
 Poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je dobijanje licence Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

PRIVREDNA DRUŠTVA
Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
Za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Registar privrednih subjekata prilaže se:
 Uredno popunjena registraciona prijava.
 Dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica ili izvod iz registra u komo je registrovano pravno lice)
 Osnivački akt društva sa overenim potpisima osnivača (ukoliko se osniva jednočlano privredno drustvo prilaže se odluka o osnivanju privednog drustva, a ukoliko je više osnivača prilaže se ugovor o osnivanju privrednog društva).
 Potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je osnivač (osnivači) obezbedio novčani ulog.
 Odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije odredjen osnivačkim aktom.
 Overen potpis zastupnika

Naknada za registraciju osnivanja DOO iznosi 3600,00 din.
Naknada za dodelu matičnog broja iznosi 1270,00 din.

Komanditno društvo

Za osnivanje komanditnog društva u Registar privrednih subjekata prilaže se:
 Uredno popunjena registraciona prijava.
 Dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica ili izvod iz registra u komo je registrovano pravno lice)
 Osnivački akt društva sa overenim potpisima osnivača
 Potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog.
 Sporazum osnivača o vrednosti novčanog uloga komanditora, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu
 Odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije odredjen osnivačkim aktom.
 Overen potpis zastupnika.

Naknada za registraciju Komanditnog društva iznosi 3000,00 din.

Ortačko društvo

Za osnivanje ortačkog društva u registar privrednih subjekata prilaže se:
 Uredno popunjena registraciona prijava.
 Dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša).
 Osnivački akt društva sa overenim otpisima osnivača.
 Ako je ortak preneo pravo poslovodjenja na treće lice overen potpis tog lica .

Naknada za registraciju Ortačkog društva iznaosi 2400,00 din.

Akcionarsko društvo

Za osnivanje otvorenog akcionarskog društva Registru privrednih subjekata dostavlja se sledeća dokumentacija:
 Uredno popunjena registraciona prijava.
 Osnivački akt društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača.
 Izveštaj banke o upisanim akcijama.
 Izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun.
 Dokaz o objavljivanju i sadržini javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt) sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa.
 Procena ovlašćenog procenjivača vrednosti novčanog uloga osnivača.
 Odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije odredjen osnivačkim aktom.
 Overen potpis zastupnika.

Za osnivanje zatvorenog akcionarskog društva Registru privrednih subjekata dostavlja se sledeća dokumentacija:
 Uredno popunjena registraciona prijava.
 Osnivački akt društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača.
 Izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun.
 Sporazum osnivača o vrednosti novčanog uloga, ukoliko isti nije sadržan u osnivačkom aktu.
 Odluka o imenovanju zastupnika drustva, ako zastupniknije odrdjen osnivačkim aktom.
 Overen potpis zastupnika.