Nalazite se: Početna - E-Uprava - Geografski informacioni sistem - GIS

Integralni Teritorijalni Informacioni Sistemi - TIS

Šta je TIS?

Definicija Teritorijalnog informacionog sistema se može razlikovati zavisno od problematike konteksta u kome se definiše njegovo značenje. Stoga, definicija Teritorijalnog informacionog sistema je različita zavisno od toga da li se on posmatra u kontekstu održivog razvoja ili u kontekstu informacione nauke i tehnologije.

U kontekstu održivog razvoja i zahteva za sprovođenjem integralnog pristupa (lokalnom) razvoju, Teritorijalni informacioni sistemi (TIS) se mogu dvojako definisati:
Instrument
Alat   Sistem

TIS kao instrument

TIS je instrument za pružanje podrške procesu odlučivanja u procesu planiranja i upravljanja (lokalnim) razvojem.
 
Prva definicija TIS-a kao instrumenta se odnosi na ispunjavanje zahteva za podrškom principa dobrog upravljanja. Pošto upravljanje u osnovi prestavlja proces donošenja odluka i proces kojim se odluke sprovode, ono zahteva složene kvalitetne informacije na osnovu kojjh se mogu donositi dobre odluke. Informacije koje podržavaju odlučivanje u lokalnom razvoju moraju da odražavaju različtite interese i da pružaju kvalitativnu procenu alternativnih odluka. To znači da TIS mora da obezbedi dostupnost kvalitetnih informacija svim donosiocima odluka.
 
 
"U održivom razvoju, svi koriste i obezbeđuju informacije posmatrano u najširem smislu. Tu spadaju podaci, informacije, odgovarajući setovi iskustva i znanja. Potreba za informacijama se javlja na svim nivoima, od viših donosioca odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou do najširih slojeva i individualnog nivoa." (Agenda 21, Poglavlje 40)
 


 

TIS kao alat

TIS je alat koji obezbeđuje efikasno skupljanje, skladištenje, ažuriranje, rukovanje, analiziranje i prikazivanje svih oblika podataka i informacija vezanih za teritoriju.
 


 
Druga definicija  TIS-s kao alata se odnosi na ispunjavanje zahteva za razumevanjem teritorije u procesu integralnog pristupa kreiranju politike i planiranju lokalnog razvoja. Kao što je već objašnjeno, tačne, odgovarajuće, brze i integralne informacije o teritorijalnim resursima: ekološkim i socioekonomskim, neophodne su za efektivno i efikasno odlučivanje u procesu planiranja i formulacije politika i procenjivanju budućih promena u oblasti korišćenja i upravljanja teritorijom.

Da bi se ispunio ovaj zahtev, neophodno je razviti informacione sisteme za prikupljanje, sistematično posmatranje i procenjivanje ekoloških, ekonomskih i socijalnih podataka vezanih za teritoriju koja je poligon na kome treba da se realizuje lokalni razvoj i dobro upravljanje. Ovde je od suštinske važnosti podvući izraz "zapisi teritorijalnih podataka", jer je TIS alat koji mora da obezbedi integraciju ekoloških, socijalnih i ekonomskih podataka. To je moguće kroz njihovu objedinjenu geografsku kodifikaciju, koja se nalazi u osnovi definicije teritorije.
 

Do sada su na lokalnom nivou razvijeni različiti informacioni sistemi o ekološkim, socijalnim i ekonomskim resursima. Osnovni problem je u tome što su oni uglavnom razvijani kao sektorski informacioni sistemi koji su strukturisani kao pojednostavljeni modeli statističkih podataka o administrativnih prostornim jedinicama, koji u većini slučajeva ne dozvoljavaju složeniju analizu i integralnu procenu resursa i proizvodnju specifičnih kvalitetnih teritorijalnih informacija. U tom smislu, jedan od veoma važnih lokalnih zadataka je ustanovljavanje "sistema", tj. procedura i pravila za koordinirane sektorske aktivnosti prikupljanja i procenjivanja podataka i informacija vezanih za određenu teritoriju.

 


 

TIS kao sistem

TIS je sistem osoba, zapisa teritorijalnih podataka i aktivnosti kojima se obrađuju ti podaci i informacije u datoj organizaciji, uključujući ručne ili automatizovane procese.Treća definicija TIS-s kao sistema osoba, zapisa teritorijalnih podataka i aktivnosti kojima se obrađuju ti podaci se odnosi na njegovu strukturnu složenost. On nije samo skup teritorijalnih podataka i informacija. On ističe suštinsku važnost ljudi i njihovih aktivnosti u proizvodnji informacija. Saznajni kapaciteti za prikupljanje, strukturisanje i obrađivanje podataka su tesno povezani sa kvalitetom informacija koje TIS može da obezbedi.

Na nivou lokalne samouprave, razvoj TIS-a podrazumeva planiranje i upravljanje koordiniranim ljudskim aktivnostima na prikupljanju, struktirisanju i obrađivanju teritorijalnih podataka. Dakle, Teritorijanlni informacioni sistemi nisu rezultat, već neprekidan proces proizvodnje i upravljanja informacijama radi pružanja podrške procesu odlučivanja u upravljanju teritorijom.

Ovim procesima se može upravljati ručno i/ili automatski. Obično se termin "informacioni sistem" pogrešno upotrebljava kao sinonim za kompjuterske informacione sisteme. Nije neophodno da se obrada podataka vrši upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija. Ali je od suštinske važnosti naglasiti da IKT pružaju podršku postizanju veoma dobrog kvaliteta informacija na veoma efikasan način. Danas je veoma teško zamisliti razvoj bilo koje vrste informacionih sistema bez podrške IKT-a.