Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Skupština grada - Stalna radna tela

Stalna radna tela


 Skupština grada obrazuje stalna radna tela i to:

1.  Savet za budžet i finansije;

2. Savet za urbanizam, komunalne delatnosti  i zaštitu životne sredine;

3. Savet za zdravlje

4. Savet za socijalnu zaštitu i ostale društvene  delatnosti;
5. Komisija za kadrove i mandatno - imunitetska pitanja;
6. Savet za statut, druge propise i organizaciju;
7. Komisija za pritužbe i predloge;
8. Savet za poljoprivredu;
9. Savet za javni red i mir;
10. Savet za lokalni ekonomski razvoj;
11. Korisnički savet javnih službi ;
12. Komisija za određivanje naziva ulica;
13. Komisija za obeležavanje praznika i dodelu priznanja;
14.  Savet za mlade ;
15. Komisija za ravnopravnost polova i podršku porodici.

Savet za budžet i finansije

 
Ilo Mihajlovski, predsednik
Jasmenka Luković
Marina Đurić
Vladimir Slović
Nevena Pavlović

Savet razmatra predlog i daje mišljenje na Predlog Odluke o budžetu i završnom računu budžeta Grada i Predloge Odluka o prihodima i rashodima budžeta koje donosi Skupština grada.

Predsednika i članove Saveta imenuje  Skupština grada iz reda odbornika.

Savet za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

 
Predrag Teofilović, predsednik
Ivan Rvović
Danica Jovanović
Marko Gavrilović
Džoković Raca

Savet razmatra predloge  i daje mišljenje  na predloge odluka i drugih  akata koje donosi Skupština grada iz oblasti: urbanizma i prostornog planiranja, stambeno komunalnih - delatnosti, uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta, poslovnog prostora i zaštite životne sredine.

Predsednika i 2 člana Saveta imenuje Skupština grada  iz reda odbornika, a 2 člana iz reda građana.

Savet za zdravlje

 
dr Marijana Glišić, predsednik
dr Irena Radivojević
Nadica Niketić
Marina Nedović
Dr Letka Marković
Tanja Velisavljević
Biljana Cibrev
dr stomat. Milojko Jovanović
Mirjana Stanojević
Ivan Borisavljević
dr Aksentije Tošić
dr Ivana Lazović
Biljana Vasojević

Savet razmatra predloge i daje mišljenja na predloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština grada u oblasti primarne zdravstvene zaštite, preduzima određene aktivnosti u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite i zdravlja stanovništva i obavlja određene zadatke iz oblasti zaštite prava pacijenata propisane Zakonom o pravima pacijenata i to: razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljennih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica; o utvrđenim čiljnjenicama obaveštava podnosioca prigovora i direktora Zdravstvene ustanove odnosno osnivača privatne prakse na koju se prigovor odnosi i daje odgovarajuće preporuke; razmatra izveštaje Savetnika za zaštitu prava pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata; podnosi godišnji izveštaj o svom radu i preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata Skupštini grada, kao i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Savet ima predsednika i 12 članova. Predsednika i 2 člana Saveta Skupština grada imenuje iz reda  odbornika na predlog odborničkih grupa u Skupštini grada; 4 člana su predstavnici udruženja građana iz reda pacijenata na predlog udruženja, 1 član je  predstavnik zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Čačak“, 1 član je predstavnik zdravstvene ustanove „Opšta bolnica Čačak“, 1 član je predstavnik zdravstvene ustanove „Apoteka Čačak“, 1 član je predstavnik zdravstvene ustanove „Zavod za javno zdravlje„, 1 član je predstavnik drugih oblika zdravstvene službe (privatne prakse), na predlog udruženja privatne prakse i 1 član je predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje - Filijala Čačak.
 

Savet za socijalnu zaštitu i ostale društvene delatnosti

 
Miladinka Đukić, predsednik
Marko Jakovljević
Snežana Avramović
Dejan Pejović
Ana Matović
Đorđe Dumić
Ivana Lukić Dačović

Savet razmatra predloge i daje mišljenje na predloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština grada u oblasti: socijalne zaštite, dečije zaštite,  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, fizičke kulture i drugih društvenih delatnosti.

Predsednika i 3 člana Saveta imenuje Skupština grada iz reda odbornika i 3 člana iz reda građana.

Komisija za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja

 
Gordana Krljanac, predsednik
Dragan Uljarević
Milka Vladisavljević
Ilo Mihajlovski
Miloš Marić
Radenko Lazić
Stefan Radovanović

Komisija priprema predloge za izbore i imenovanja članova organa Grada i predstavnika Skupštine grada u organe određene propisom Grada, a za koje zakonom ili ovim Statutom nije predviđeno da ih neko drugi predlaže, donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima funkcionera koje bira ili imenuje Skupština grada, donosi rešenja o prestanku funkcije izabranim licima po sili zakona, ako nadležni organ u roku to ne konstatuje, odlučuje o platama  izabranih i imenovanih lica u organima Grada, o godišnjim odmorima i drugim pravima izabranih i imenovanih lica u organima  Grada. Komisija priprema predloge u vezi sa mandatno imunitetskim pravima odbornika.

Komisija ima predsednika i 6 članova koji se biraju iz reda odbornika.

Savet za statut, druge propise i organizaciju

 
Stefan Radovanović, predsednik
Branka Pavlović
dr Vesna Novaković
Slavko Majstorović
Marijana Marković

Savet  razmatra i daje mišljenje na predlog Statuta Grada, predlog Poslovnika o radu Skupštine grada i drugog opšteg akta koji je upućen Skupštini grada, predlog za donošenje autentičnog tumačenja Statuta i opšteg akta, koji je donela Skupština grada i podnosi predlog za donošenje ili promenu Statuta grada i Poslovnika Skupštine grada.

Predsednika i 2 člana Saveta imenuje Skupština grada  iz reda odbornika i 2 člana iz reda građana.
Najmanje dva člana Saveta moraju imati završen Pravni fakultet.

Komisija za pritužbe i predloge

 
Vladimir Radosavčević, predsednik
Dragica Dunjić Marković
Slobodan Bajić
Bojana Vujović
Nenad Pravdić

Komisija razmatra pritužbe na rad organa i službi Grada i na nepravilan odnos zaposlenih i predloge upućene Skupštini grada i predlaže Skupštini i nadležnim organima mere za rešavanje pitanja sadržanih u predlozima.
Na podnete pritužbe organi i službe Grada dužni su da odgovore u roku od 30 dana, ako podnosilac pritužbe zahteva. O svojim zapažanjima povodom predstavki i predloga Komisija podnosi izveštaj Skupštini najmanje jednom godišnje.

Komisija ima predsednika i 4 člana koji se imenuju iz reda odbornika.

Savet za poljoprivredu

Olivera Martać, predsednik 
 
Milan Đević
Slobodan Bodić
Miroslav Robajac
Antonela Luković
Draško Tutunović
Dejan Radulović

Savet za poljoprivredu razmatra predlog odluke ili drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i razvoja sela.

Predsednik i 3 člana Saveta biraju se iz reda odbornika i 3 člana iz reda građana.

Savet za javni red i mir

 
Milanko Krivokuća, predsednik
Bratislav Ćurčić
Dragutin Đurović
Filip Kuzmanović
Milenko Jovanović
Dragan Zarić
Brane Drobnjak

Savet podnosi inicijative i donosi zaključke sa predlogom mera i aktivnosti u cilju poboljšanja stanja javnog reda i mira i bezbednosti na teritoriji Grada i predlaže Skupštini grada donošenje akata i preduzimanje drugih mera  iz nadležnosti Grada  kojima se poboljšava javni red i mir.

Predsednik i članovi Saveta  imenuju se iz reda odbornika i građana koji se profesionalno bave decom i omladinom, maloletničkom delikvencijom, suzbijanjem upotrebe narkotika i  drugim zanimanjima, koji znanjem i sposobnostima mogu da daju doprinos javnom redu i miru i bezbednosti. 

Savet za lokalni ekonomski razvoj

 
Milun Todorović, predsednik
Slobodan Spasović
Dragan Gojković
Sreten Popović
Slobodan Jelić
Ivan Longvinov
Maja Savić

Savet za lokalni ekonomski razvoj podnosi inicijative i donosi zaključke sa predlogom mera i aktivnosti kojima se podstiče ekonomski razvoj grada, razmatra strategije i planove ekonomskog razvoja i prati sprovođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja.

Gradonačelnik je predsednik Saveta za lokalni ekonomski razvoj po položaju.
Najmanje 1/3 članova Saveta za lokalni ekonomski razvoj bira se iz reda privrednika i preduzetnika, odnosno iz reda njihovih udruženja.

Korisnički savet javnih službi

 
Slavko Borisavljević, predsednik
Marko Mosić
Jovana Mirković
Tomo Nestorović
Radovan Terzić
Zoran Adžemović
Miloš Marić

Korisnički savet javnih službi razmatra planove, programe i izveštaje javnih službi i o svom stavu obaveštava Skupštinu grada. Korisnički savet javnih službi razmatra ostvareni nivo kvaliteta i obima usluga javnih službi, kao i cene komunalnih proizvoda i usluga, odnosno visinu naknade za usluge javnih službi.

Predsednik Saveta bira se iz reda odbornika. Članovi Saveta biraju se iz reda građana. Članovi Korisničkog saveta ne mogu biti iz reda odbornika, funkcionera u organima Grada i zaposlenih u javnim službama.

Komisija za određivanje naziva ulica

 
Nikola Naumović, predsednik
Aleksandar Matijašević
Milan Maksimović
Marko Parezanović
Lela Pavlović
Bole Lukić
Goran Petković

Komisija predlaže Skupštini nazive ulica, trgova i gradskih četvrti.

Predsednik Komisije bira se iz reda odbornika. Članovi Komisije biraju se iz reda građana i odbornika.

Komisija za obeležavanje praznika i dodelu priznanja

 
Jasmina Petković, predsednik
Predrag Teofilović
Petar Janković
Darko Vasilić
Dragan Živković
Nikola Sredojević
Radoš Kuzmanović
Bole Lukić
Miloš Obrenović

Komisija utvrđuje protokol obeležavanja dana Grada i gradske slave, utvrđuje predlog odluke za dodelu Decembarske nagrade Grada i drugih priznanja u skladu sa odlukom kojom su uređeni  praznici Grada, nagrade i priznanja.

Skupština grada bira predsednika i  4 člana  iz reda odbornika, a  4 člana iz reda građana.

Savet za mlade

 
Nevena Kujundžić, predsednik
Vlade Đukanović
Predrag Kuzmanović
Marko Dostanić
Marina Lečić
Lazar Bjelić
Stefan Ćurčić
Marija Bulija
Marko Trnavac

Savet za mlade podnosi inicijative i donosi zaključke sa predlogom mera i aktivnosti u oblasti politike mladih, inicira projekte i programe za unapređenje položaja mladih, podstiče saradnju Grada i omladinskih organizacija  i daje mišljenje o predlozima propisa i odluka koje donosi

Skupština grada u oblasti od značaja za mlade. Skupština grada bira predsednika i 4 člana iz reda odbornika, a 4 člana iz reda građana.

Komisija za ravnopravnost polova i podršku porodici

 
Miladinka Đukić, predsednik
Saša Petrović
Olgica Rakić
Marija Vučurović
Snežana Šibinac
Gordana Tošić
Monika Brajović

Komisija za ravnopravnost polova i podršku porodici, prati ostvarivanje, zaštitu i unapređenje položaja porodice, ravnopravnost žena i muškaraca, daje mišljenje o predlozima propisa i odluka koje donosi Skupština grada, predlaže aktivnosti  i  preduzimanje mera kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti na nivou Grada.
Skupština grada bira predsednika i  3 člana iz reda odbornika, a 3 člana iz reda građana. Skupština grada bira 4 člana iz reda  pripadnika manje zastupljenog pola.U radu ove komisije mogu učestvovati i druga lica po pozivu, bez prava odlučivanja.