Nalazite se: Početna - Zaštita prirode - Vazduh

Zaštita vazduha od zagađenja

Na treritoriji Čačka nema izrazito velikih izvora zagađenja vazduha tipa velikih industrijskih kompleksa, kamenoloma itd. Osnovni izvori zagađenja su: intenzivan lokalni i tranzitni drumski saobraćaj i postrojenja za proizvodnju toplotne energije.

Administrativna teritorija Čačka obuhvata kotlinu koja se prostire na oko 200m nadmorske visine i pobrđa i planine koje je okružuju do 900 m nadmorske visine. Problem aerozagađenja primetan je u visinskoj zoni ispod 300m nadmorske visine zbog veoma niskog intenziteta prirodnog strujanja vazduha, pa je taj deo teritorije povremneno izložen povećanim koncentracijama zagađujućih materija.

Monitoring vrši Zavod za javno zdravlje iz Čačka, kao ovlašćena ustanova na pet karakterističnih mernih mesta. Osim toga u toku je postavljane stacionarne merne stanice u krugu Centra za voćarstvo i vinogradarstvo u Čačku od strane Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Čačak je u tom smislu preduzeo sledeće mere koje treba da doprinesu otklanjanju uzroka aerozagađenja:

• Donet je i u završnoj fazi je realizacija Plana gasifikacije grada čime se smanuje potrošnja neekoloških energenata
• Donet je i u završnoj  fazi je realizacija Plana toplifikacije grada čime se smanjuje broj neodgovarajućih postrojenja za proizvodnju toplotne energije
• Doneta je Studija saobraćajne osnove grada, prema kojoj se vrši rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajne infrastrukture grada, a time se smanjuje specifična potrošnja goriva u SUS motorima i poboljšava kvalitet sagorevanja
• U toku je priprema izrade Strategije razvoja energetike grada sa posebnim akcentom na zaštitu vazduha od zagađenja
• Čačak je član Asocijacije ENERGIE CITE čiji je jedan od ciljeva zaštita vazduha od zagađenja, i učestvuje u svima aktivnostima: edukacije, konferencije forumi, projekti...
• Uvedena je namenska ekološka taksa za sredstva drumskog saobraćaja.


 

Kontrola kvaliteta vazduha

 

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), člana 9. stav 2. i člana 15. Zakona o zaštiti vazduha („Sl.glasnik RS“, broj 36/2009 i 10/13), člana 18. Odluke o gradskim upravama ( „Sl. list grada Čačka“ br.8/2008) i člana 23 tačka 13. Statuta grada Čačka ( „Sl. list grada Čačka“ br.3/2008), Gradska uprava za urbanizam grada Čačka donosi program kontrole kvaliteta vazduha za 2014. godinu. Saglasnost na Program daje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine. U skladu sa zakonom obaveza lokalne samouprave odnosno,nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine je da Izveštaje o stanju kvaliteta vazduha, sa komentarom i poređenjem sa propisanim vrednostima, redovno ažurira preko WEB stranice Grada Čačka, kao:
 
mesečni izveštaj sa prikazanim dnevnim vrednostima (SO2, NO2,čađ, ukupna masena koncentracija suspendovanih čestica PM10 i PM2,.5,
mesečni (ukupne taložne materije),
godišnji izveštaj sa obradom podataka u elektronskoj formi i kao pisani izveštaj.
 

 

Rezultati merenja po mesecima za merna mesta "Kosta Novaković" i "Putevi"  
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2015. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2015. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2015. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2015. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Avgust mesec 2015. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2015. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2015. Preuzmite
Godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka u 2015. godini Preuzmite
   
2016.  
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2016. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Decembar mesec 2016. Preuzmite
Godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka u 2016. godini Preuzmite
Godišnji izveštaj o koncentraciji polena na teritoriji grada Čačka u 2016. godini Preuzmite
Godišnji izveštaj o kontroli buke na teritoriji grada Čačka u 2016. godini Preuzmite
   
2017.  
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Avgust mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2017. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Decembar mesec 2017. Preuzmite
   
2018.  
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Avgust mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Septembar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Decembar mesec 2018. Preuzmite
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na teritoriji grada Čačka u 2018. godini Preuzmite
   
2019.  
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Januar mesec 2019. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Februar mesec 2019. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Mart mesec 2019. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za April mesec 2019. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Maj mesec 2019. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jun mesec 2019. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Jul mesec 2019. Preuzmite
   
2020.  
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Oktobar mesec 2020. Preuzmite
Rezultati kontrole kvaliteta vazduha za Novembar mesec 2020. Preuzmite

 

Merenje alergenog polena

 

2017.  
Rezultati o merenju alergenog polena za Februar mesec 2017. Preuzmite
   
2018.  
Rezultati o merenju alergenog polena za Januar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Februar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Mart mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za April mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Maj mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Jun mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Jul mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Avgust mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Septembar mesec 2018. Preuzmite
Rezultati o merenju alergenog polena za Oktobar mesec 2018. Preuzmite
Izveštaj o alergenom polenu za Čačak za 2018. godinu. Preuzmite