Nalazite se: Početna - Zaštita prirode - Ekološka edukacija

Ekološka edukacija - opšte informacije

Permanentna edukacija građana (posebno dece predškolskog i školskog uzrasta, dokazana delotvornost u praksi). Uspostavljena je stalna aktivnost prikupljanja plastike u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Projekat je u četvrtoj godini realizacije. Takođe, realizovane su mnoge TV i radio emisije o potrebi i značaju selekcije otpada. U inicijalnoj fazi realizacije primarne selekcije otpada realizovane su i brojne reklame za upoznavanje građana sa modelom razdvajanja otpada. Potreban je nastavak ove akcije uz korekcije uočenih slabosti. Deca iz osnovnih i srednjih škola su bila uključena u analiziranje morfološkog sastava otpada na teritoriji Grada Čačka, i zahvaljujući njihovom radu su dobijeni kvalitetni rezultati analiziranja, značajno kvalitativno bolji i pouzdaniji od prethodno dobijenih. Deca će i ubuduće nastaviti da učestvuju u navedenim aktivnostima. Edukacija građana je suštinski značajan segment i bazično opredeljenje u sistemu integralne zaštite prirode na teritoriji Čačka. Grad Čačak je aktivno učestvovao u osnivanju Regionalnog Eko-Edukativnog Centra u selu Rošci. Eko-Edukativni centar predstavlja jedinstven primer na teritoriji Republike srbije u inkorporaciji zaštite životne sredine u obrazovni sistem i u razvijanju ekološke edukacije kroz neformalno obrazovanje.

Projekat Begin plus

 
Rezime projekta BEGIN plus:
 
Projekat BEGIN koji je sproveden u periodu od 2018. do 2020. godine favorizovao je stvaranje i razvoj socijalnih preduzeća za radnu inkluziju lica u nepovoljnom položaju u 6 zemalja – Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
 
Ciljna socijalna preduzeća su imala zajedničku karakteristiku, odnosno pozitivan uticaj na životnu sredinu.
Projekat je generisao dva bitna rezultata:
1. Međunarodna mreža facilitatora socijalnih preduzeća, za korišćenje modela društvenog poslovanja kao alata za stimulisanje razvoja socijalnog preduzetništva. 
2. Lokalni akcioni plan i Opšti akcioni plan, za upotrebu od strane facilitatora socijalnih preduzeća, za promovisanje stvaranja i razvoja novih socijalnih preduzeća od strane početnika i različitih zainteresovanih strana. 
 
BEGIN plus ima za nameru da ažurira i razvije modele socijalnih preduzeća prilagođavajući ih javnim srednjim školama, i tako da uključi učenike i nastavnike u projekat.
 
Konkretno, cilj je stimulisati nove generacije da socijalno preduzetništvo posmatraju kao priliku za posao, kako bi ih podstakli na stvaranje novih socijalnih preduzeća. Iz tog razloga projekat teži ciljeve prethodnog projekta BEGIN prilagodi modelu socijalnog preduzetništva u školskom sistemu.
 
Iz tog razloga ciljevi projekta su:
- praćenje učenika i nastavnika u dizajniranju i testiranju modela socijalnog preduzeća;
- analizirati rezultate i definisati priručnik socijalnog obrazovanja za ponavljanje iskustava u drugim školama; 
- distribuirati priručnik u drugim školama, uključujući nastavnike kao potencijalne facilitatore;
- proširiti mrežu facilitatora socijalnih preduzeća sa nastavnicima zainteresovanim za korišćenje priručnika.
 
Projekat takođe ima za cilj da uključi javne činioce kako bi podstakli usvajanje alata u srednjim školama. 
 

Projekat Begin plus

 
Rezime projekta BEGIN plus:
 
Projekat BEGIN koji je sproveden u periodu od 2018. do 2020. godine favorizovao je stvaranje i razvoj socijalnih preduzeća za radnu inkluziju lica u nepovoljnom položaju u 6 zemalja – Sloveniji, Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
 
Ciljna socijalna preduzeća su imala zajedničku karakteristiku, odnosno pozitivan uticaj na životnu sredinu.
Projekat je generisao dva bitna rezultata:
1. Međunarodna mreža facilitatora socijalnih preduzeća, za korišćenje modela društvenog poslovanja kao alata za stimulisanje razvoja socijalnog preduzetništva. 
2. Lokalni akcioni plan i Opšti akcioni plan, za upotrebu od strane facilitatora socijalnih preduzeća, za promovisanje stvaranja i razvoja novih socijalnih preduzeća od strane početnika i različitih zainteresovanih strana. 
 
BEGIN plus ima za nameru da ažurira i razvije modele socijalnih preduzeća prilagođavajući ih javnim srednjim školama, i tako da uključi učenike i nastavnike u projekat.
 
Konkretno, cilj je stimulisati nove generacije da socijalno preduzetništvo posmatraju kao priliku za posao, kako bi ih podstakli na stvaranje novih socijalnih preduzeća. Iz tog razloga projekat teži ciljeve prethodnog projekta BEGIN prilagodi modelu socijalnog preduzetništva u školskom sistemu.
 
Iz tog razloga ciljevi projekta su:
- praćenje učenika i nastavnika u dizajniranju i testiranju modela socijalnog preduzeća;
- analizirati rezultate i definisati priručnik socijalnog obrazovanja za ponavljanje iskustava u drugim školama; 
- distribuirati priručnik u drugim školama, uključujući nastavnike kao potencijalne facilitatore;
- proširiti mrežu facilitatora socijalnih preduzeća sa nastavnicima zainteresovanim za korišćenje priručnika.
 
Projekat takođe ima za cilj da uključi javne činioce kako bi podstakli usvajanje alata u srednjim školama. 
 

Održani tematski sastanci u srednjim školama

 

 

U okviru projekta Be-Natur – bolje gazdovanje lokacijama NATURE 2000, biće održani tematski seminari za decu školskog uzrasta. Pre realizacije seminara u školama su realizovani tematski sastanci za učenike i profesore, na kome je prezentovan projekat. Nakon toga biće održani tematski seminari u zaštićenom području Ovčarsko – kablarska klisura. Seminari će biti jednodnevni a program seminara osmišljen je tako da se planirane radionice realizuju u prirodnom okruženju tj. Ovčarsko - kablarskoj klisuri. Radionice će se fokusirati na proučavanje vlažnih staništa, njihovih karakteristika i vrsta koje ih naseljavaju, sa posebnim akcentom na ptice. Okvirno vreme realizacije ovih aktivnosti je početak školske 2014/2015 godine. Projektni tim planira da učešće u ovim aktivnostima uzmu sve škole sa teritorije grada Čačka. Tematski sastanici su održani u vidu jednog školskog časa u Prehrambeno – ugostiteljskoj školi, Medicinskoj školi, Gimnaziji, Ekonomskoj i Tehničkoj školi u Čačku, na kojima je učenicima ove škole prezentovan projekat Be-Natur. Aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu.