Nalazite se: Početna - Upoznajte Čačak - Socijalna zaštita

Socijalna zaštita


U decembru 2005. Vlada Republike Srbije usvojila je "Strategiju razvoja socijalne zaštite", kojom se definišu smernice za budućnost, obuhvataju uzroci, a ne samo posledice socijalnih izazova u našem društvu. U Strategiji su određeni pravci razvoja socijalne zaštite usmereni na poboljšanje socijalnog statusa građana na ličnom, porodičnom i širem društvenom planu sa ciljem jačanja društvene kohezije i podsticanja nezavisnosti i sposobnosti građana da pomognu sami sebi.
Problemi socijalno ugroženih građana prepoznati su u strateškim dokumentima Čačka: "Planu promena opštine Čačak do 2010. god.", "Strategiji razvoja opštine Čačak", "Strategiji razvoja socijalne zaštite opštine Čačak za period 2008-2012" kao i u "Strategiji održivog razvoja grada Čačka". Na taj način je omogućeno da stvarne potrebe najosetljivijeg dela stanovništva budu obuhvaćene lokalnim prioritetima.

Centar za socijalni rad Čačak osnovan je Odlukom SO Čačak 29.12.1973. godine kao samostalna ustanova socijalne zaštite. Kao upravna ustanova Centar za socijalnu zaštitu osnovan je 16.01.1967. godine Odlukom SO Čačak.
Danas ustanova u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada i pružanja mera, oblika i usluga socijalne zaštite vrši sledeća javna ovlašćenja:
- rešava u prvom stepenu o ostvarivanju svih prava koja su utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
- pruža usluge socijalnog rada u toku postupka rešavanja o navedenim pravima.
U vršenju javnih ovlašćenja, Centar, u skladu sa zakonom, odlučuje o:
1. ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć;
2. ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
3. ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
4. ostvarivanju prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
5. ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
6. hraniteljstvu;
7. usvojenju;
8. starateljstvu;
9. određivanju i promeni ličnog imena deteta;
10. merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
11. merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.
Skupština Grada je 2008. donela Odluku o ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka, a novu Odluku o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka 30. januara 2013.
Prava i usluge u smislu ove Odluke su:
1.    pravo na jednokratnu novčanu pomoć
2.    pravo na vanrednu novčanu pomoć
3.    pravo na privremenu novčanu pomoć
4.    pravo na opremanje korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu
5.    pravo na pomoć u naturi
6.    pravo na delimičnu naknadu troškova komunalnih usluga
7.    pravo na naknadu troškova sahrane
8.    pravo na naknadu troškova ekskurzija, letovanja i zimovanja materijalno ugrožene dece i dece sa smetnjama u razvoju
9.    pravo na troškove školovanja materijalno ugrožene dece i dece sa smetnjama u razvoju
10.  pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama
11.  pravo na besplatan obrok u narodnoj kuhinji
12.  rešavanje stambenih problema socijalno ugroženih lica
13.  saniranje i poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica
Informacije o korišćenju ovih prava mogu se dobiti na telefon: 032/347-384.
Usluge socijalne zaštite iz nadležnosti grada Čačka u smislu ove Odluke su:
1.    Pomoć u kući za odrasla i stara lica
2.    Privremeni smeštaj u Prihvatilište za nezbrinuta lica
3.    Privremeni smeštaj u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici
4.    Privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja "Kuća na pola puta"
5.    Savetovalište za brak i porodicu (predbračno savetovalište, bračno savetovalište i savetovalište za porodicu)
6.    Dnevni boravak za odrasla i stara lica
7.    Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
8.    Dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju
9.    Predah smeštaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
10.  Savetodavno – terapijske i pravne usluge
11.   Personalna asistencija
U Centru za socijalni rad Čačak postoje sledeći servisi i usluge čijim postojanjem se doprinosi daljem razvijanju i unapređenju standarda, kvaliteta i efikasnosti usluga koje se pružaju građanima:
- Pomoć u kući - predstavlja realizaciju usluge za stara, iznemogla i hronično obolela lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju. Usluga se pruža od 2006. na teritoriji grada i u prigradskim naseljima i predstavlja program kroz koji se obezbeđuje neposredna nega, pomoć ili čuvanje, kao podrška očuvanju porodice i normalizacije njenog funkcionisanja u uslovima koji remete porodičnu dinamiku. Korisnici usluga pomoći i nege u kući su stara i nemoćna lica, u jednočlanim i višečlanim staračkim domaćinstvima, osobe sa invaliditetom, a kojima je priznat status po bilo kom osnovu. Za pružanje usluga pomoći u kući angažovana je 21 gerontodomaćica. Informacije o korišćenju ovog prava mogu se dobiti na telefon: 032/226-317 ili 032/341-233.
- Privremeni smeštaj u Prihvatilište za nezbrinuta lica i žrtve nasilja u porodici – je usluga koja sadrži aktivnosti vezane za obezbeđivanje privremenog smeštaja, zadovoljavanje osnovnih potreba, pristup drugim uslugama u zajednici i vremenski ograničene intervencije u kriznim situacijama. Ova usluga je uspostavljena 2011. godine, za 14 korisnika, kako za grad Čačak, tako i za teritoriju Moravičkog okruga i šire (opštine Gornji Milanovac, Ivanjica, Lučani...). Više informacija možete dobiti putem telefona: 032/226-317 ili 032/341-233.
- Privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja "Kuća na pola puta" - je oblik zaštite koji za cilj ima smanjenje socijalne izolacije i ugroženosti dece bez roditeljskog staranja. Svrha usluge stanovanja uz podršku za mlade koji se osamostaljuju je pomoć i podrška korisnicima da steknu potpunu samosalnost i integrišu se u zajednicu. Ovom uslugom obezbeđuje se vremenski ograničen odgovarajući smeštaj i stručna podrška u razvijanju veština neophodnih za njihovo potpuno osamostaljivanje i uključivanje u zajednicu.
- Savetovalište za brak i porodicu (predbračno savetovalište, bračno savetovalište i savetovalište za porodicu) otpočelo je sa radom 1. marta 2013. Osnovna svrha Savetovališta je realizovanje ciljeva preventivnog rada u oblasti usluga socijalne zaštite kroz pružanje besplatnih usluga građanima i njihovim porodicama. Savetovalište radi u popodnevnim časovima (od 15 do 19 časova), radnim danima i pruža informativne, pravne, edukativne, savetodavne i terapijske usluge. Više informacija možete dobiti putem telefona: 032/348-283.


CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČAČAK
Kneza Miloša 1,32000 Čačak
telefon: 032/226-317 ili 032/341-233
faks: 032/226-317
e-mail: csrcacak@gmail.com


Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju "Zračak" osnovan je 26. decembar 2012. godine i predstavlja servis koji dnevno, kontinuirano i strukturisano nudi specificirane usluge definisanoj grupi korisnika sistema socijalne zaštite sa ciljem prevencije institucionalnog zbrinjavanja, aktiviranja njihovog potencijala, kao i stvaranja pretpostavki za uključivanje u život zajednice i osamostaljivanje. Socijalne, edukativne, zdravstvene i usluge podrške će se pružiti osobama kojima je potrebna pomoć i nadzor, ali ne i intenzivan zdravstveni nadzor, rehabilitacione usluge ili stalna pomoć u aktivnostima svakodnevnog života. Dnevni boravak radi radnim danima od 7 -18 časova. Više informacija možete dobiti putem telefona: 032/331-944


DNEVNI BORAVAK ZA DECU, MLADE I ODRASLE SA SMETNjAMA U RAZVOJU "ZRAČAK"

Nušićeva 24, 32000 Čačak
telefon: 032/331-944
e-mail: zracakca@open.telekom.rs

Dokumenta za preuzimanje

Dokument Objavljeno
* Informator_o_radu_2015.doc  (199Kb)
Informator o radu Centra za socijalni rad.
20.01.2016 08:07:16
* Pravilnik_JN.doc  (264.5Kb)
Ovim pravilnikom uređuje se postupak nabavke unutar Centra za socijalni rad grada Čačka
12.10.2015 15:00:06
* Odluka_o_pravima_i_uslugama.pdf  (122.98Kb)
06.11.2013 10:54:56
* Pravilnik_o_socijalnoj_zastiti.pdf  (134.15Kb)
06.11.2013 10:54:37