Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj

Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj

        
Uprava  obavlja poslove koji se odnose na:
         - lokalni ekonomski razvoj, razvoj privrednih delatnosti od interesa za Grad,  izradu programa razvoja delatnosti za koje je nadležan Grad, cene iz nadležnosti Grada, unapređenje i razvoj poljoprivrede i zanatstva i druge poslove od značaja za privredni razvoj iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, utvrđivanje procene štete od elementarnih nepogoda, i na realizaciju stručnih projekata i druge poslove za oblast održivog razvoja Grada i pojedinih delatnosti.

Plan rada Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj.


Ovde možete preuzeti PROFIL ZAJEDNICE GRADA ČAČKA 
Ovde možete preuzeti INFORMATOR O DOBIJANJU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

          Načelnik Uprave: Vladimir Gojgić, dipl. pravnik


Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

 

    Na osnovu člana 59. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/2007), člana 35. stav 3. Odluke o gradskim upravama ("Službeni list grada Čačka", br. 8/2008, 21/2009) i člana 5. Uputstva o načelima za unutrašnje uređenje i sitematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada Čačka ("Službeni list grada Čačka", br. 10/2008), načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, dana 04.06.2013. godine doneo je 

 

 

PRAVILNIK
O  UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA
LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 
    Ovim pravilnikom se radi vršenja poslova Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj utvrđuju:
- unutrašnje organizacione jedinice i način rukovođenja,
- sistematizacija radnih mesta sa opisom poslova,
- uslovi za obavljanje tih poslova i potreban broj izvršilaca.
 

 

Član 2.


   

    Saglasno zakonu, Statutu grada Čačka i Odluci o gradskim upravama Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj, donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u gradu, promoviše ekonomske potencijale grada Čačka, kontaktira sa investitorima, poslovnim zajednicama, bavi se informisanjem o finansijskim podacima sa tržišta, sarađuje sa organima i organizacijama Republike Srbije koji obavljaju poslove lokalnog ekonomskog razvoja, bavi se utvrđivanjem cena iz nadležnosti grada, osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu.


    Oganizuje zaštitu od elementarnih nepogoda i stvara uslove za njihovo ublažavanje, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodovoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja, donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Čačka, stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima, unapređuje i podstiče razvoj turizma, utvrđuje mere zaštite od erozije i regulacije vodotokova, obavlja poslove privatnog preduzetništva iz nadležnosti grada i stvara uslove za razvoj privatne inicijative i razvoja zanatstva, ugostiteljstva, trgovine i drugih privrednih delatnosti i usluga, podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva, prati pozitivne zakonske i podzakonske akte koji regulišu oblast lokalnog ekonomskog razvoja, sarađuje sa Agencijom za privredne registre, Republičkim zavodom za statistiku i informatiku i drugim javnim službama, organima i organizacijama.


II UNUTRAŠNJE ORGANIZACIONE JEDINICE GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I NAČIN RUKOVOĐENJA

Član 3.

 

    Za vršenje poslova Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj utvrđuje se sledeće organizacione jedinice:
1)  Odsek za privredne delatnosti
A)  Služba za javna preduzeća
B)  Grupa za praćenje poslovne politike javnih preduzeća
V)  Služba za privatno preduzetništvo
G)  Služba za razvoj poljoprivrede sa Centrima za razvoj sela
D)  Grupa za poljoprivredu
2)  Odsek razvojnih projekata
A)  Služba za izradu i realizaciju razvojnih projekata
B)  Služba za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.
Radom Gradske uprave rukovodi načelnik.
Radom odseka rukovodi šef odseka.
Radom službe rukovodi šef službe.
Radom grupe rukovodi rukovodilac grupe.
 
III    RADNA MESTA SA OPISOM POSLOVA, STRUČNOM SPREMOM, BROJEM IZVRŠILACA I DRUGIM POSEBNIM USLOVIMA

Član 4.


    Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj ima ukupno 35 sistematizovanih radnih mesta sa 45 izvršilaca.
   
1. Načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj

a) Opis poslova:
- predstavlja i zastupa gradsku upravu za lokalni ekonomski razvoj,

- donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj uz saglasnost Gradskog veća,
- organizuje, koordinira i kontroliše obavljanje poslova gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i pojedinih zaposlenih,
- raspoređuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica i zaposlene u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji,
- raspoređuje poslove na organizacione jedinice, odnosno neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć,
- obezbeđuje zakonito, efikasno i stručno obavljanje poslova iz delokruga gradske uprave,
- donosi i potpisuje akta iz nadležnosti gradske uprave,
- potpisuje akta gradske uprave koja se upućuju Skupštini grada, Gradskom veću i Gradonačelniku,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u gradskoj upravi,
- podnosi Skupštini grada, Gradskom veću i Gradonačelniku izveštaj o radu gradske uprave,
- rešava o sukobu nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica,
- stara se o izvršavanju radnih obaveza zaposlenih u gradskoj upravi,
- obavlja najsloženije poslove iz delokruga gradske uprave,
- vrši i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom i drugim aktima Grada stavljeni u nadležnost i
- odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova Gradskom veću i Skupštini grada.
 

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili pravni ili poljoprivredni (agronomski) ili građevinski ili fakultet organizacionih nauka ili elektrotehnički ili tehnološki ili saobraćajni fakultet u četvorogodišnjem ili dužem trajanju, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

v) Broj izvršilaca: 1.

1) Odsek za privredne delatnosti

     2. Šef odseka za privredne delatnosti


a) Opis poslova:

- organizuje rad odseka, 
- koordinira i prati izvršenje poslova odseka, 
- stara se o punoj ravnomernoj zaposlenosti radnika, 
- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima, 
- prati i proučava propise i mere ekonomske politike i njihov uticaj na položaj privrednih delatnosti iz     delokruga lokalne samouprave,
- učestvuje u izradi analitičkih i drugih materijala u vezi transformacije, poslovanja i unapređenja rada privrednih subjekata odnosno javnih preduzeća iz oblasti stambeno-komunalne delatnosti,
- odgovoran je za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika za lokalni ekonomski razvoj.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili pravni ili poljoprivredni (agronomski) ili fakultet organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili pravnih ili biotehničkih ili organizacionih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

A) Služba za javna preduzeća

3. Šef službe za javna preduzeća

a) Opis poslova:

- organizuje i rukovodi radom službe za javna preduzeća,
- koordinira rad svih zaposlenih u službi za javna preduzeća,
- vrši kontrolu elemenata za obrazovanje cena proizvoda i usluga u stambeno-komunalnoj i saobraćajnoj delatnosti, 
- vrši raspored poslova i nadzor nad njihovim izvršenjem u okviru službe u saradnji sa načelnikom gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefom odseka za privredne delatnosti,
- učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova koji se odnose na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja,
- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima u službi za javna preduzeća,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova u službi za javna preduzeća,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefa odseka za privredne delatnosti.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili pravni ili poljoprivredni (agronomski) ili fakultet organizacionih nauka ili elektrotehnički ili tehnološki fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili pravnih ili biotehničkih ili organizacionih nauka ili obrazovno – naučnoj oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

B) GRUPA ZA PRAĆENJE POSLOVNE POLITIKE JAVNIH PREDUZEĆA

4. Rukovodilac grupe za praćenje poslovne politike javnih preduzeća


a) Opis poslova:

- organizuje rad grupe, 
- koordinira i prati izvršenje poslova grupe, 
-  radi analize koje služe kao osnova za sprovođenje politike cena iz nadležnosti grada,
- dostavlja izveštaje o realizaciji programa gradskih javnih preduzeća nadležnim ministarstvima,
-  dostavlja izveštaje o kretanju cena, proizvoda i usluga iz nadležnosti grada,
- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi finansijskog poslovanja i unapređenja rada javnih preduzeća,
- odgovora za zakonito i stručno izvršavanje poslova grupe,  
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za javna preduzeća.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

5. Radno mesto za razvoj privrednih delatnosti i statističku dokumentaciju

a) Opis poslova:

- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi finansijskog poslovanja i programe razvoja privrednih delatnosti iz delokruga lokalne samouprave,
- prikuplja, sređuje, obrađuje i prezentuje statističke podatke, kao dokumentacionu osnovu za izradu programa u vezi društveno-ekonomskog razvoja grada,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za javna preduzeća. 

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

6. Radno mesto za oblast privredne i komunalne delatnosti

a) Opis poslova:

- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi finansijskog poslovanja i unapređenja rada preduzeća i organizacija iz stambeno-komunalnih delatnosti, 
- vodi upravni postupak u privrednim delatnostima,
- obračunava revalorizaciju rata za stambene kredite i stanove,
- obračunava visine zakupa poslovnog prostora, evidentira uplate i izrađuje odgovarajuće izveštaje,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za javna preduzeća i rukovodioca grupe za praćenje poslovne politike javnih preduzeća.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih nauka,  položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

7. Radno mesto za oblast cena i robnih rezervi

a) Opis poslova:

- vodi upravni postupak u ovoj oblasti, 
- kontroliše elemente za obrazovanje cena proizvoda i usluga u stambeno-komunalnoj i saobraćajnoj delatnosti, 
- učestvuje u izradi analiza koje služe kao osnova za sprovođenje politike cena iz nadležnosti grada, 
- izrađuje plan obrazovanja i zanavljanja gradskih robnih rezervi, 
- obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi robnih rezervi,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za javna preduzeća i rukovodioca grupe za praćenje poslovne politike javnih preduzeća.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 2.

8. Radno mesto za javna preduzeća iz komunalne delatnosti

a) Opis poslova:

- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi finansijskog poslovanja i unapređenja rada preduzeća i organizacija iz komunalne delatnosti,
- kontroliše usklađenost programa gradskih javnih preduzeća sa ciljevima i  merama ekonomske politike države,
- kontroliše usklađenost dostavljenih izveštaja od strane javnih preduzeća sa njihovim programima, i prosleđuje izveštaje ministarstvima, 
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za javna preduzeća i rukovodioca grupe za praćenje poslovne politike javnih preduzeća.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 2.

9. Radno mesto za razvoj, finansiranje i promociju privrednih delatnosti

a) Opis poslova:

- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi stanja, razvoja i finansiranja privrednih delatnosti i ravnomernog razvoja grada, 
- učestvuje u predlaganju i realizaciji mera i aktivnosti za povećanje zapošljavanja, 
- učestvuje u organizaciji i realizaciji manifestacija u vezi promocije privrednih delatnosti, 
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za javna preduzeća i rukovodioca grupe za praćenje poslovne politike javnih preduzeća.

b) Posebni uslovi:

Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.


V) Služba za privatno preduzetništvo
    
10. Šef službe za privatno preduzetništvo


    a) Opis poslova:

- organizuje rad službe, koordinira i prati izvršenje poslova u službi,
- daje upustva i  pruža stručnu pomoć zaposlenima,
- izrađuje izveštaje o aktuelnim pitanjima i kretanjima iz ove obalsti,
- prati propise i primenu propisa iz oblasti privatnog preduzetnišva, 
- odgovora za zakonito i stručno izvršavanje poslova u službi za privatno preduzetništvo,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefa odseka za privredne delatnosti.

b) Posebni uslovi:

Završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti pravnih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

11. Radno mesto za poslove registracije preduzetnika

    a) Opis poslova:

- obavlja poslove u vezi upisa, brisanja i promene preduzetnika,
- sarađuje sa Agencijom za privredne registre, u skladu sa zakonom i Sporazumom sa Agencijom za privredne registre o vršenju tih poslova,
- učestvuje u izradi rešenja, uverenja i drugih upravnih akata iz nadležnosti službe,
- prima stranke i daje im potrebna obaveštenja i informacije u vezi osnivanja, vođenja i odjavljivanja radnji, 
- dostavlja obaveštenja i izveštaje po zahtevu državnih organa i organizacija,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova, 
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za privatno preduzetništvo.

b) Posebni uslovi:

Završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti pravnih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 2.

12. Radno mesto za razvoj  privatnog preduzetništva

    a) Opis poslova:

- učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji mogu imati uticaja na  razvoj privatnog preduzetništva, čije je donošenje u nadležnosti organa grada, 
- izrađuje delove programa razvoja grada koji se odnose na privatno preduzetnišvo, 
- prati i analizira kretanje u ovoj oblasti privrede,
- priprema i predlaže mere za brži razvoj preduzetništva, u skladu 
sa potrebama grada, 
- sarađuje sa drugim gradskim upravama, ustanovama i institucijama na lokalnom, regionalnom i republičkom nivou, radi ostvarivanja bržeg i uspešnijeg razvoja preduzetništva,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
 - obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za privatno preduzetništvo.

b) Posebni uslovi:

Završen pravni ili ekonomski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti pravnih ili ekonomskih nauka,  položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

13. Radno mesto referenta za operativne i kancelarijske poslove

a) Opis poslova:

- vrši kancelarijske poslove primanja manje složenih podnesaka i priloga i kontroliše njihovu ispravnost,
- prima i raspoređuje poštu,
- obavlja poslove u vezi izrade dnevne i mesečne specifikacije, fakture i izveštaja u skladu sa sporazumom sa Agencijom za privredne registre,
- radi specifikacije na računaru, 
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za privatno preduzetništvo.

b) Posebni uslovi:
Završena srednja ekonomska škola ili gimnazija, položen ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 1.

14. Radno mesto administratora operatera

a) Opis poslova:

- prima i raspoređuje poštu,
- radi specifikacije i izveštaje na računaru, 
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za privatno preduzetništvo.

b) Posebni uslovi:
Daktilograf  I a  ili I b klase, poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 1.

V) SLUŽBA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE SA CENTRIMA ZA RAZVOJ SELA   

15. Šef službe za razvoj poljoprivrede sa Centrima za razvoj sela

a) Opis poslova:

- organizuje rad službe, koordinira i prati izvršenje poslova u službi, 
- vrši raspored poslova i nadzor nad njihovim izvršenjem u okviru službe u saradnji sa načelnikom i šefom odseka za privredne delatnosti,
- proučava i prati mere agrarne politike i njihov uticaj na položaj poljoprivrede,
- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi razvoja poljoprivrede, 
- izrađuje programe iz oblasti poljoprivrede i izveštaje o njihovom sprovođenju,
- prati izvršenje poslova u Centrima za razvoj sela, 
- izrađuje informacije i prati stanje protivgradne zaštite,
- preduzima mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije razvoja poljoprivrede na teritoriji grada Čačka, 
- odgovora za zakonito i stručno izvršavanje poslova službe,  
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefa odseka za privredne delatnosti.

b) Posebni uslovi:

Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

G) GRUPA ZA POLJOPRIVREDU
   
16. Rukovodilac grupe za poljoprivredu

a) Opis poslova:

- organizuje rad grupe, 
- koordinira i prati izvršenje poslova grupe, 
- koordinira radom Centara za razvoj sela,
- učestvuje u realizaciji mera selekcije u oblasti stočarstva,
- obavlja stručne poslove u vezi realizacije finansijskih podsticaja u poljoprivredi, 
- izrađuje izveštaje za potrebe asocijacija i institucija,
- učestvuje u radu stručnih komisija iz oblasti poljoprivrede,
- učestvuje u izradi lokalnih odluka iz oblasti poljoprivrede, 
- odgovora za zakonito i stručno izvršavanje poslova grupe,  
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela.

b) Posebni uslovi:

Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

17. Radno mesto za poslove poljoprivrede i vodoprivrede
 
a) Opis poslova:

- vodi upravni postupak iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede,
- prati i proučava problematiku u vezi sprovođenja propisa u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, 
- proučava mere agrarne politike i njihov uticaj na položaj poljoprivrede i vodoprivrede, 
- izrađuje odgovarajuće analitičke materijale,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela i rukovodioca grupe za poljoprivredu.

b) Posebni uslovi:

Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

18. Radno mesto za razvoj poljoprivrede i finansijske podsticaje u poljoprivredi

a) Opis poslova:

- prati i proučava mere agrarne politike i njihov uticaj na položaj poljoprivrede,
- prati, proučava i izrađuje analitičke materijale u vezi razvoja poljoprivrede, 
- izrađuje programe iz oblasti poljoprivrede i izveštaje o njihovom sprovođenju, 
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi realizacije finansijskih podsticaja u poljoprivredi, 
- učestvuje u realizaciji mera u oblasti stočarstva,
- realizuje izložbe iz oblasti poljoprivrede,
- izrađuje edukativne materijale i održava stručna predavanja iz oblasti poljoprivrede,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti i šefa službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela i rukovodioca grupe za poljoprivredu.

b) Posebni uslovi:

Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru. 

v) Broj izvršilaca: 2.

19. Radno mesto koordinatora u Centru za razvoj sela u Mrčajevcima

a) Opis poslova:

- pružanje pomoći u registraciji poljoprivrednih gazdinstava poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji sela: Bresnica, Bečanj, Vujetinci, Ostra, Katrga, Mrčajevci, Donja Gorevnica, Mojsinje, Donja Trepča, Gornja Trepča, Stančići, Ljubićska Baluga, Preljina, Prislonica,
- edukacija poljoprivrednih proizvođača na primeni savremenih agrotehničkih mera u poljoprivredi,
- priprema projekata i dokumentacije za kredite i subvencije,
- organizovanje edukacija o primeni novih naučnih dostignuća u oblasti poljoprivrede,
- obezbeđivanje saradnje i povezivanja poljoprivrednih proizvođača u udruženja poljoprivrednih proizvođača,
- uspostavljanje odnosa između proizvođača i kupaca,
- davanje stručnih saveta iz oblasti zaštite bilja od bolesti i štetočina, rezidbe i prihrane i davanje predloga za izbor najprikladnijih sorti i hibrida poljoprivrednih biljaka,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela i rukovodioca grupe za poljoprivredu.

b) Posebni uslovi:

Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

20. Radno mesto koordinatora u Centru za razvoj sela u Zablaću

a) Opis poslova:

- pružanje pomoći u registraciji poljoprivrednih gazdinstava poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji sela: Trnava, Baluga (trnavska), Viljuša, Vapa, Zablaće, Ježevica, Banjica, Lipnica, Premeća, Petnica, Rajac, Slatina, Kukići, Mršinci, Goričani, Atenica, Brezovica, 
- edukacija poljoprivrednih proizvođača na primeni savremenih agrotehničkih mera u poljoprivredi,
- priprema projekata i dokumentacije za kredite i subvencije,
- organizovanje edukacija o primeni novih naučnih dostignuća u oblasti poljoprivrede,
- obezbeđivanje saradnje i povezivanja poljoprivrednih proizvođača u udruženja poljoprivrednih proizvođača,
- uspostavljanje odnosa između proizvođača i kupaca,
- davanje stručnih saveta iz oblasti zaštite bilja od bolesti i štetočina, rezidbe i prihrane i davanje predloga za izbor najprikladnijih sorti i hibrida poljoprivrednih biljaka,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela i rukovodioca grupe za poljoprivredu.

b) Posebni uslovi:
Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 1.

21. Radno mesto koordinatora u Centru za razvoj sela u Trbušanima

a) Opis poslova:

- pružanje pomoći u registraciji poljoprivrednih gazdinstava poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji sela: Trbušani, Vranići, Miokovci, Gornja Gorevnica, Milićevci, Rakova, Sokolići, Rošci, Jančići, Vrnčani, Konjevići, 
- edukacija poljoprivrednih proizvođača na primeni savremenih agrotehničkih mera u poljoprivredi,
- priprema projekata i dokumentacije za kredite i subvencije,
- organizovanje edukacija o primeni novih naučnih dostignuća u oblasti poljoprivrede,
- obezbeđivanje saradnje i povezivanja poljoprivrednih proizvođača u udruženja poljoprivrednih proizvođača,
- uspostavljanje odnosa između proizvođača i kupaca,
- davanje stručnih saveta iz oblasti zaštite bilja od bolesti i štetočina, rezidbe i prihrane i davanje predloga za izbor najprikladnijih sorti i hibrida poljoprivrednih biljaka,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za privredne delatnosti, šefa službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela i rukovodioca grupe za poljoprivredu.

b) Posebni uslovi:

Završen agronomski (poljoprivredni) fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti biotehničkih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru. 

v) Broj izvršilaca: 1.

2)    Odsek razvojnih projekata

22. Šef odseka razvojnih projekata

a) Opis poslova:

- organizuje rad odseka, 
- koordinira i prati izvršenje poslova odseka, 
- stara se o ravnomernoj zaposlenosti radnika, 
- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima,
- učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova koji se odnose na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja,
- koordinira izradu razvojnih projekata i drugih materijala u vezi sa unapređenjem lokalnog ekonomskog razvoja,
- odgovoran je za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje svih poslova iz delokruga svoga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili pravni ili poljoprivredni (agronomski) ili fakultet organizacionih nauka ili građevinski ili elektrotehnički ili tehnološki ili saobraćajni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili pravnih ili biotehničkih ili organizacionih nauka ili obrazovno – naučnoj oblasti građevinskog inženjerstva ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva ili saobraćajnog inženjerstva, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

A)    Služba za izradu i realizaciju razvojnih projekata

23. Šef službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata

a) Opis poslova:

- organizuje i rukovodi radom službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata,
- koordinira na izradi i realizaciji svih razvojnih projekata,
- sprovodi utvrđenu politiku lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže mere za njeno unapređenje,
- vrši raspored poslova i nadzor nad njihovim izvršenjem u okviru službe u saradnji sa načelnikom i šefom odseka razvojnih projekata,
- učestvuje u koordinaciji svih aktivnosti u oblasti privlačenja investicija,
- učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova koji se odnose na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja,
- prati stanje u oblasti privrednog razvoja,
- učestvuje u izradi izveštaja i analiza u cilju podsticaja privrednog razvoja,
- sarađuje sa poslovnim udruženjima i udruženjima građana,
- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima u službi i
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova u službi za izradu i realizaciju razvojnih projekata,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefa odseka za razvojne projekte.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili pravni ili poljoprivredni (agronomski) ili fakultet organizacionih nauka ili elektrotehnički ili tehnički ili tehnološki ili saobraćajni ili šumarski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili pravnih ili biotehničkih ili organizacionih nauka ili obrazovno – naučnoj oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta ili tehnološkog inženjerstva ili saobraćajnog inženjerstva ili interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih (IMT) studija, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

24. Radno mesto koordinatora za lokalni ekonomski razvoj

a) Opis poslova:

- učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji mogu imati uticaj na privredni razvoj, čije je donošenje u nadležnosti organa grada,
- izrađuje delove programa razvoja grada, koji se odnose na opšte ocene, zajedničke mere i zadatke u oblasti ekonomskog razvoja,
- prati i analizira kretanja u oblasti privrede (presttruktuiranje privrede, vlasnička transformacija, razvoj malih i srednjih preduzeća),
- priprema predloge podsticajnih mera privrednog razvoja,
- sarađuje sa drugim gradskim upravama, nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, regionalnom i republičkom nivou,
- prati kretanja u domenu ljudskih resursa (zaposlenost, struktura, nivo zarada),
- priprema predloge podsticajnih mera u domenu zapošljavanja i zaštite životne sredine,
- priprema, izrada i realizacija projekata iz oblasti održivog razvoja (lokalni ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura, infrastruktura),
- prati rad fondova donatorskih i drugih finansijskih organizacija i institucija u zemlji i inostranstvu,
- radi na povezivanju grada sa međunarodnim razvojnim institucijama,
- sarađuje na realizaciji projekata sa vladinim i nevladinim organizacijama,
- koordinira radom projektnih timova,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata.  
b) Posebni uslovi:
Završen ekonomski ili pravni ili agronomski (poljoprivredni) ili fakultet organizacionih nauka ili hemijski ili elektrotehnički ili šumarski ili saobraćajni ili tehnološki fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili pravnih ili biotehničkih ili organizacionih ili hemijskih nauka ili obrazovno – naučnoj oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih (IMT) studija ili saobraćajnog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje principa ekonomskog planiranja i prakse, izražene komunikacione veštine, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 4.

25. Radno mesto koordinatora za razvojne projekte u oblasti zaštite životne sredine

a) Opis poslova:

- učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji mogu imati uticaj na zaštitu životne sredine, čije je donošenje u nadležnosti organa grada,
- izrađuje delove programa razvoja grada, koji se odnose na opšte ocene, zajedničke mere i zadatke u oblasti zaštite životne sredine,
- prati i analizira kretanja u oblasti zaštite životne sredine,
- učestvuje u izradi i realizaciji programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine,
- sarađuje sa drugim gradskim upravama, nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, regionalnom i republičkom nivou,
- priprema predloge podsticajnih mera u domenu zaštite životne sredine,
- priprema, izrada i realizacija projekata iz oblasti održivog razvoja (zaštite životne sredine i infrastrukture),
- prati rad fondova donatorskih i drugih finansijskih organizacija i institucija u zemlji i inostranstvu,
- radi na povezivanju grada sa međunarodnim razvojnim institucijama,
- sarađuje na realizaciji projekata sa vladinim i nevladinim organizacijama,
- sarađuje na izradi i realizaciji projekata sa naučno – istraživačkim institucijama,
- vrši stručnu analizu odnosa između ukupnog privrednog razvoja i zaštite životne sredine, 
- koordinira radom projektnih timova,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata.

b) Posebni uslovi:

Završen prirodno – matematički ili šumarski ili veterinarski ili saobraćajni ili tehnološki ili mašinski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti matematičkih ili bioloških ili biotehničkih ili veterinarskih nauka ili obrazovno – naučnoj oblasti saobraćajnog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva ili mašinskog inženjerstva, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje principa ekonomskog planiranja i prakse, izražene komunikacione veštine, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

26. Radno mesto za izradu budžeta za projekte i upravljanje budžetima projekata u  njihovoj realizaciji

a) Opis poslova:

- prati, proučava i razrađuje analitičke materijale u vezi programa ruralnog razvoja iz delokruga lokalne samouprave, 
- analizira i daje predloge za budžetsku podršku razvoja seoskog turizma i ekonomskih aktivnosti na selu na lokalnom nivou,
- prikuplja, sređuje, obrađuje i prezentuje statističke podatke, kao dokumentacionu osnovu za izradu programa i projekata u vezi društveno – ekonomskog i privrednog razvoja ruralnog područja grada Čačka,
- učestvuje u izradi svih anketa, predloga projekata i analiza vezanih za ruralni razvoj i seoski turizam,
- odgovara za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata.  

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili agronomski (poljoprivredni) ili fakultet organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili biotehničkih ili organizacionih nauka, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

27. Radno mesto energetskog menadžera

a) Opis poslova:

- učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa za korišćenje obnovljivih izvora energije,
- učestvuje u pripremi i realizaciji predloga projekata za korišćenje obnovljivih izvora energije,
- učestvuje u sprovođenju energetske politike na lokalnom nivou,
- promoviše i sprovodi mere energetske efikasnosti na lokalnom nivou,
- odgovara za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata.
b) Posebni uslovi
 
 
Završen mašinski ili elektrotehnički ili tehnički ili rudarsko – geološki  ili tehnološki ili tehnološko – metalurški fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti mašinskog inženjerstva ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta ili rudarskog inženjerstva ili geološkog inženjerstva ili tehnološkog inženjerstva, položen ispit za rad u organima državne uprave, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 2.

28. Radno mesto za izradu budžeta za projekte i upravljanje budžetima projekata u  njihovoj realizaciji
 
a) Opis poslova:
- izrada budžeta za projekte,
- upravljanje budžetima projekata u njihovoj realizaciji, 
- odbrana projekata prilikom revizije i supervizije,
- učešće u proceni tržišne vrednosti lokacija za industrijske zone i poslovne inkubatore,
- vrši administrativno stručne poslove za potrebe komisija i drugih timova u realizaciji lokalnog ekonomskog razvoja grada,
- prati donatorske i republičke programe podsticajnih mera,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefa službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata.  
b) Posebni uslovi: 
Završen ekonomski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih nauka, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen ispit za rad u organima državne uprave, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 1.
 

B) Služba za pravne poslove i razvoj privatne inicijative

29.Šef službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative

a) Opis poslova:

- organizuje i rukovodi radom službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative,
- koordinira u pripremi i izradi svih vrsta ugovora za potrebe gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj,
- prati domaće i međunarodne zakone i podzakonske akte, 
- vrši raspored poslova i nadzor nad njihovim izvršenjem u okviru službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative,
- predsednik je ili član komisija za sprovođenje postupaka javnih nabavki, koji su vezani za realizaciju razvojnih projekata, a koje izrađuje odsek razvojnih projekata,
- učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova koji se odnose na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja,
- daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima u službi za pravne poslove i razvoj privatne inicijative,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova u službi za pravne poslove i razvoj privatne inicijative,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i šefa odseka razvojnih projekata.

b) Posebni uslovi:

Završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti pravnih nauka, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

30. Radno mesto za normativno - pravne poslove

a) Opis poslova:

- obavlja pravne poslove u realizaciji razvojnih projekata grada,
- koordinira aktivnosti sa svim institucijama uključenim u proces realizacije strateških dokumenata,
- priprema sve vrste ugovora za potrebe gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj,
- izrađuje zapisnike za potrebe nadležnih subjekata,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.

b) Posebni uslovi:

Završen pravni fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti pravnih nauka, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 2.

31. Radno mesto za administrativno - pravne poslove

a) Opis poslova:

- prati domaće zakone i podzakonske akte i pruža stručne informacije iz istih zaposlenima,
- izrađuje zapisnike i izveštaje za potrebe nadležnih subjekata,
- prikuplja i vodi evidenciju o službenoj dokumentaciji i stručnoj literaturi, 
- vrši dostavu akata i predmeta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj, 
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka za razvojne projekte i šefa službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.

b) Posebni uslovi:

Završen fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije), položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

32. Radno mesto za poslove promotivne i obrazovne podrške preduzetnika u Info centru

a) Opis poslova:

- pruža informacije, daje savete i obavlja poslove marketinga u oblastima osnivanja radnji i preduzeća, administrativnih i komunalnih taksi, slobodnog zemljišta za izgradnju poslovnih objekata, slobodnog poslovnog prostora, građevinskih uslova za izgradnju poslovnih objekata, 
- pruža pomoć u korišćenju sredstava za razvoj preduzetništva,
- organizuje promotivne i obrazovne podrške preduzetnicima,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.

b) Posebni uslovi:

Završen ekonomski ili fakultet organizacionih nauka ili elektrotehnički ili tehnički ili građevinski ili arhitektonski fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti ekonomskih ili organizacionih nauka ili obrazovno – naučnoj oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta ili oblasti građevinskog inženjerstva ili oblasti arhitekture, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen ispit za rad u organima državne uprave, aktivno znanje govornog i pisanog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 2.

33. Radno mesto za promociju i razvoj turizma u Info centru

a) Opis poslova:

- pruža informacije i daje savete u vezi osnivanja privrednih subjekata u oblasti turizma i delatnostima od značaja za razvoj turizma, 
- daje obaveštenja o lokacijama za izgradnju objekata iz oblasti turizma i delatnosti od značaja za razvoj turizma, 
- pruža pomoć u korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj različitih vidova turizma i delatnosti od značaja za razvoj turizma,
- organizuje promotivne i obrazovne podrške preduzetnicima iz oblasti turizma i delatnosti od značaja za razvoj turizma, 
- učestvuje u izradi programa za razvoj turizma, odnosno posebnih vidova turizma grada,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.

b) Posebni uslovi:

Stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije) u obrazovno – naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa ili industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta ili interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih (IMT) studija, položen ispit za rad u organima državne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje govornog i pisanog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru. 

v) Broj izvršilaca: 1.

34. Radno mesto za administrativne poslove u Info centru

a) Opis poslova:

- vrši kancelarijske poslove primanja podnesaka i priloga,
- saradnja sa udruženjima privrednika i privrednom komorom,
- učestvovanje u kreiranju i izradi analiza i anketa za potrebe registrovanih privrednika na teritoriji grada Čačka,
- obrada manje složenih podataka potrebnih za rad gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj,
- učestvovanje u organizaciji promotivne podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.

b) Posebni uslovi:

Završena srednja ekonomska škola ili gimnazija, položen ispit za rad u organima državne uprave, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru. 

v) Broj izvršilaca: 1.

35. Radno mesto za informacione tehnologije

a) Opis poslova:

- učešće u tehničkoj pripremi projekata,
- izrada i ažuriranje baze podataka,
- učešće u izradi GIS-a,
- kreiranje informacione osnove gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj,
- učešće u održavanju informacionog sistema gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj,
- ažuriranje vebsajta,
- učešće u nabavkama opreme za gradsku upravu za lokalni ekonomski razvoj i održavanje iste,
- izrada softverskih paketa za potrebe gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj,
- odgovora za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, šefa odseka razvojnih projekata i šefa službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative.

b) Posebni uslovi:

Završen fakultet organizacionih nauka ili prirodno matematički ili elektrotehnički ili tehnički fakultet u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnoj oblasti organizacionih ili matematičkih nauka ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, položen ispit za rad u organima državne uprave, aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

v) Broj izvršilaca: 1.

IV USLOVI ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Član 5.

    U Gradsku upravu za lokalni ekonomski razvoj radi stručnog osposobljavanja za vršenje određenih poslova kroz praktičan rad, može se primiti u radni odnos na određeno vreme najviše pet pripravnika godišnje pod uslovima propisanim zakonom. 
    Pripravnik se može primiti radi stručnog osposobljavanja i u svojstvu volontera.
    Načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj utvrđuje tačan broj pripravnika koji se primaju u toku godine.
 

 
V  PROBNI RAD 
Član 6.

     Probni rad je obavezan za sve one koji prvi put zasnivaju radni odnos u Upravi, a nisu pripravnici. 
    Probni rad zasnovan na neodređeno vreme traje tri meseca.
    Probnom radu ne podležu postavljena lica.
 
 
Član 7.

    Lica koja nemaju položen ispit za rad u organima državne uprave, a nisu pripravnici mogu se primiti u radni odnos u Upravi pod uslovom da u toku probnog rada polože stručni ispit.

VI  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.
       
    Načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj izvršiće raspoređivanje zaposlenih u skladu sa ovim Pravilnikom, najkasnije u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
    Do donošenja rešenja o raspoređivanju zaposleni će obavljati poslove koje su obavljali do stupanja na snagu ovog Pravilnika i po nalogu načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj.
 
 Član 9.
    Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi  Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj br. 110-3/11-IV-5 od 25.02.2011. godine i Pravilnik o dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj br. 110-12/11-IV-5 od 26.09.2011. godine.

Član 10.

    Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja na oglasnoj tabli  organa grada Čačka.
 

Broj 110-13/13-IV-5
04.06. 2013. godine  
                               


Načelnik Gradske uprave za
lokalni ekonomski razvoj    
Dr Vlajisav Papić         
 

          Gradsko veće dalo je saglasnost Rešenjem br. 06-101/2013-III od 06.06.2013. god.

Pravilnik objavljen:                                                                                   Pravilnik stupa na snagu:
07.06.2013. god.                                                                                      15.06.2013. god.