Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju

Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju


U Upravi se obavljaju poslovi koji se odnose na:
- utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda Grada (porez na imovinu pravnih i fizičkih lica, naknade koje se odnose na gradsko građevinsko zemljište, komunalnu taksu, boravišnu taksu, samodoprinos, lokalne administrativne takse, naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine Grada, prihode od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi Grad i indirektni korisnici budžeta), stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda grada i vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik u skladu sa zakonom;
- kancelarijsku i terensku kontrolu u postupku administriranja izvornih lokalnih javnih prihoda, redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, poresko knjigovodstvo i izveštavanje  i druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine grada.

Načelnik Uprave: Andrija Nedić, dipl. ekonomista
 
Spisak ovlašćenih službenih lica za odlučivanje u upravnim stvarima i ovlašćenog službenog lica za preduzimanje radnji u upravnim stvarima u postupku pre donošenja rešenja.

Obaveštenje o kontakt osobi za saradnju sa civilnim društvom.

Pravna regulativa i obaveštenja

I
1. Zakon o finansiranju lokalne samouprave Preuzmite
2. Službeni list broj 20 od 31.12.2014. - Prestao da važi. Preuzmite
3. Službeni list broj 22 od 29.12.2015. - Prestao da važi. Preuzmite
4. Odluka o dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka od 18.12.2014 godine. - Prestala da važi. Preuzmite
5. Odluka o lokalnim komunalnim taksama od 25.12.2013. - Prestala da važi. Preuzmite
6. Odluka o lokalnim komunalnim taksama od 28.12.2012.god. (prestala da važi) Preuzmite
7. Odluka o lokalnim komunalnim taksama (sl. list 3 od 21.02.2019) Preuzmite
8. Olduka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama od 2010 (prestala da važi) Preuzmite
9. Odluka o lokalnim komunalnim taskama iz 2009 (prestala da važi) Preuzmite
10. Obrazac prijave LKT - Novi obrazac (odluka) Preuzmite
11. Obrazac prijave LKT - ZI - Novi obrazac (odluka) Preuzmite
     
II
1. Zakon o zaštiti žiotne sredine Preuzmite
2. Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu Preuzmite
3. Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade Preuzmite
4. Odluka o naknadi za zaštitu i unapredjenje životne sredine (prestala da važi) Preuzmite
5. Obrazac prijave za utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine Preuzmite
6. Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (prestala da važi) Preuzmite
7. Obaveštenje o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Preuzmite
     
III
1. Zakon o porezima na imovinu Preuzmite
2.1 Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (Sl. glasnik 93/19) Preuzmite
2.2 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sl. glasnik 104/2018) Preuzmite
3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sl. glasnik 118/2013) Preuzmite
4. Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (prestao da važi) Preuzmite
5. Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima (prestao da važi) Preuzmite
6. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima (Sl. glasnik 93/2013) Preuzmite
   Mišljenje Ministarstva finansija broj: 011-00-00146/2022-04 od 23. 02. 2022. Preuzmite
7. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu Preuzmite
7.1. Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2023. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni Preuzmite
7.2. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu Preuzmite
7.3. Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni Preuzmite
8. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu Preuzmite
8.1. Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni Preuzmite
9. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu Preuzmite
10. Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni Preuzmite
11. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu Preuzmite
12. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu Preuzmite
12.1. Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu Preuzmite
13. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu Preuzmite
14. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu List 1
List 2
List 3
15. Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu Službeni list broj 20 od 24.11.2015. i Službeni list broj 21 od 12.12.2015. Preuzmite
16. Odluka o utvrđivanju cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu Preuzmite
17. Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu Preuzmite
18. Odluka – cena m2 za 2013god. Preuzmite
19. Odluka – cena m2 za 2012god. Preuzmite
20. Odluka – cena m2 za 2011god Preuzmite
21. Odluka – cena m2 za 2010god. Preuzmite
22. Odluka – cena m2 za 2009god. Preuzmite
23. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige Preuzmite
24. Odluka o stopi amortizacije Preuzmite
25. Odluka o utvrđivanju zona i najopremljenije zone Preuzmite
26. Odluka o visini stope poreza na imovinu Preuzmite
27. Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu Preuzmite
28. Mišljenje ministarstva finansija na oporezivanje skladišnih objekata porezom na imovinu Preuzmite
29. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Obrazac: PPI-2) Preuzmite
30. Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu (Obrazac PPI-1) Preuzmite
31. Prilog 1 uz Obrazac PPI-1 Preuzmite
32. Podprilog uz Prilog 1 Obrasca PPI-1 Preuzmite
33. Prilog 2 uz Obrazac PPI-1 Preuzmite
IV - Zakoni, uredbe, pravilnici, uputstva i misljenja
1. Pravilnik o postupanju poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate Preuzmite
2. Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Preuzmite
3. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Preuzmite
4. Objašnjene u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju Preuzmite
5. Zakon o opštem upravnom postupku Preuzmite
V - Obrasci
1. 433 - Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza po članu 73. ZPPPA Preuzmite
2. 433 - Zahtev za povraćaj uplate Preuzmite
3. Obrazac 1 - izjava Preuzmite
4. 434 - Obaveštenje o promeni podataka pravnih lica i preduzetnika Preuzmite
5. 434 - PL - Zahtev PRAVNIH LICA za izlazak na teren - utvrđivanje komunalne takse Preuzmite
6. 434 - PL - Zahtev za oslobađanje od plaćanja komunalne takse - otpis kamate PRAVNOG LICA Preuzmite
7. 434 - PRE - Zahtev PREDUZETNIKA za izlazak na teren - utvrđivanje komunalne takse Preuzmite
8. 434 - PRE - Zahtev za oslobađanje od plaćanja komunalne takse - otpis kamate PREDUZETNIKA Preuzmite
9. 435 - Zahtev za preknjiženje Preuzmite
10. 436 - PPI 1 - Zahtev pravnog lica i preduzetnika za promenu podataka Preuzmite
11. 436 - PPI 1 - Zahtev za oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu - otpis kamate PRAVNO LICE Preuzmite
12. 436 - PPI 1- Zahtev PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA za izlazak na teren - utvrđivanje poreza na imovinu Preuzmite
13. 436 - PPI 2 - Zahtev FIZIČKIH LICA za izlazak na teren - utvrđivanje poreza na imovinu Preuzmite
14. 436 - PPI 2 - Zahtev fizičkog lica za promenu podataka Preuzmite
15. 436 - PPI 2 - Zahtev za promenu podataka fizičkih lica u poreskoj prijavi za porez na imovinu – PROMENA ADRESE PREBIVALIŠTA Preuzmite
15. 436 - PPI 2 - Zahtev za oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu - otpis kamate FIZIČKO LICE Preuzmite
16. 436 - Zahtev za izdavanje kopije rešenja - fizičko lice Preuzmite
17. 436 - Zahtev za izdavanje kopije rešenja - pravno lice Preuzmite
18. 436 - Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - fizičko lice Preuzmite
19. 436 - Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - pravno lice Preuzmite
20. 436 - Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - preduzetnik Preuzmite
21. 436 - Zatev za ispravku greške Preuzmite
VI - Referentna kamatna stopa
1. Referentna kamatna stopa Preuzmite
     
 
VII - Obaveštenja
1. Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate i mirovanju dugovanog poreza Preuzmite

VIII - Inspekcijski nadzor GU za Lokalnu poresku administraciju
 
Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2024. godinu gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka Preuzmite
Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2022. godinu Preuzmite
Kontrolna lista - kancelarijska kontrola Preuzmite
Kontrolna lista - terenska kontrola Preuzmite
Kontrolna lista - naplata Preuzmite
Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspetkora Preuzmite
Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru Preuzmite
Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspecijskom nadzoru Preuzmite
Uredba o zajednikim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru Preuzmite
Zakon o inspekcijskom nadzoru Preuzmite
IX - Naknada za korišćenje javnih dobara
1. Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara Preuzmite
2. Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara Preuzmite
3. Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca (Sl. glasnik rs br. 93/19) Preuzmite
4. Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu (Sl. glasnik rs, br. 86/2019 i 89/2019) Preuzmite
5.
Mogućnost elektronskog podnošenja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine
Preuzmite
6. Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine Preuzmite
7. Obrazac 1 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave podaci o pravnom licu preduzetniku Preuzmite
8. Obrazac 2 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi podaci o pravnom licu Preuzmite
9. Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za utvrđivanje naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora  Preuzmite
10. Obrazac PLF Preuzmite
 
X BORAVIŠNA TAKSA
 
1. Odluka o boravišnoj taksi ("Sl list grada Čačka" br. 11/2020) Preuzmite
2. Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse Preuzmite
3. Zakon o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) Preuzmite