Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju

Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju


U Upravi se obavljaju poslovi koji se odnose na:
- utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda Grada (porez na imovinu pravnih i fizičkih lica, naknade koje se odnose na gradsko građevinsko zemljište, komunalnu taksu, boravišnu taksu, samodoprinos, lokalne administrativne takse, naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine Grada, prihode od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koristi Grad i indirektni korisnici budžeta), stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda grada i vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik u skladu sa zakonom;
- kancelarijsku i terensku kontrolu u postupku administriranja izvornih lokalnih javnih prihoda, redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, poresko knjigovodstvo i izveštavanje  i druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine grada.

načelnik Uprave: Duško Savković, dipl. ekonomista

Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

Pravna regulativa i obaveštenja

I
1. Zakon o finansiranju lokalne samouprave Preuzmite
2. Službeni list broj 20 od 31.12.2014. - Prestao da važi. Preuzmite
3. Službeni list broj 22 od 29.12.2015. - Prestao da važi. Preuzmite
4. Odluka o dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka od 18.12.2014 godine. - Prestala da važi. Preuzmite
5. Odluka o lokalnim komunalnim taksama od 25.12.2013. - Prestala da važi. Preuzmite
6. Odluka o lokalnim komunalnim taksama od 28.12.2012.god. (prestala da važi) Preuzmite
7. Odluka o lokalnim komunalnim taksama (sl. list 3 od 21.02.2019) Preuzmite
8. Olduka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama od 2010 (prestala da važi) Preuzmite
9. Odluka o lokalnim komunalnim taskama iz 2009 (prestala da važi) Preuzmite
10. Obrazac prijave LKT - Novi obrazac (odluka) Preuzmite
11. Obrazac prijave LKT - ZI - Novi obrazac (odluka) Preuzmite
II
1. Zakon o zaštiti žiotne sredine Preuzmite
2. Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu Preuzmite
3. Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i najvišeg iznosa naknade Preuzmite
4. Odluka o naknadi za zaštitu i unapredjenje životne sredine (prestala da važi) Preuzmite
5. Obrazac prijave za utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine Preuzmite
6. Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (prestala da važi) Preuzmite
7. Obaveštenje o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Preuzmite
III
1. Zakon o porezima na imovinu Preuzmite
2. Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sl. glasnik 104/2018) Preuzmite
3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Sl. glasnik 118/2013) Preuzmite
4. Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (prestao da važi) Preuzmite
5. Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima (prestao da važi) Preuzmite
6. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima (Sl. glasnik 93/2013) Preuzmite
7. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu Preuzmite
7.1. Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu Preuzmite
8. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu Preuzmite
9. Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu List 1
List 2
List 3
10. Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu Službeni list broj 20 od 24.11.2015. i Službeni list broj 21 od 12.12.2015. Preuzmite
11. Odluka o utvrđivanju cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu Preuzmite
12. Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu Preuzmite
13. Odluka – cena m2 za 2013god. Preuzmite
14. Odluka – cena m2 za 2012god. Preuzmite
15. Odluka – cena m2 za 2011god Preuzmite
16. Odluka – cena m2 za 2010god. Preuzmite
17. Odluka – cena m2 za 2009god. Preuzmite
18. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige Preuzmite
19. Odluka o stopi amortizacije Preuzmite
20. Odluka o utvrđivanju zona i najopremljenije zone Preuzmite
21. Odluka o visini stope poreza na imovinu Preuzmite
22. Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu Preuzmite
23. Mišljenje ministarstva finansija na oporezivanje skladišnih objekata porezom na imovinu Preuzmite
24. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (Obrazac: PPI-2) Preuzmite
25. Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu (Obrazac PPI-1) Preuzmite
26. Prilog 1 uz Obrazac PPI-1 Preuzmite
27. Podprilog uz Prilog 1 Preuzmite
28. Prilog 2 uz Obrazac PPI-1 Preuzmite
IV - Zakoni, uredbe, pravilnici, uputstva i misljenja
1. Pravilnik o postupanju poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate Preuzmite
2. Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Preuzmite
3. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Preuzmite
4. Objašnjene u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju Preuzmite
5. Zakon o opštem upravnom postupku 18/2016 Preuzmite
V - Obrasci
1. 433 - Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza preko 2.000.000,00 dinara Preuzmite
2. 433 - Zahtev za povraćaj uplate Preuzmite
3. Obrazac 1 - izjava Preuzmite
4. 434 - Obaveštenje o promeni podataka pravnih lica i preduzetnika Preuzmite
5. 434 - PL - Zahtev PRAVNIH LICA za izlazak na teren - utvrđivanje komunalne takse Preuzmite
6. 434 - PL - Zahtev za oslobađanje od plaćanja komunalne takse - otpis kamate PRAVNOG LICA Preuzmite
7. 434 - PRE - Zahtev PREDUZETNIKA za izlazak na teren - utvrđivanje komunalne takse Preuzmite
8. 434 - PRE - Zahtev za oslobađanje od plaćanja komunalne takse - otpis kamate PREDUZETNIKA Preuzmite
9. 435 - Zahtev za preknjiženje Preuzmite
10. 436 - PPI 1 - Zahtev pravnog lica i preduzetnika za promenu podataka Preuzmite
11. 436 - PPI 1 - Zahtev za oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu - otpis kamate PRAVNO LICE Preuzmite
12. 436 - PPI 1- Zahtev PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA za izlazak na teren - utvrđivanje poreza na imovinu Preuzmite
13. 436 - PPI 2 - Zahtev FIZIČKIH LICA za izlazak na teren - utvrđivanje poreza na imovinu Preuzmite
14. 436 - PPI 2 - Zahtev fizičkog lica za promenu podataka Preuzmite
15. 436 - PPI 2 - Zahtev za oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu - otpis kamate FIZIČKO LICE Preuzmite
16. 436 - Zahtev za izdavanje kopije rešenja - fizičko lice Preuzmite
17. 436 - Zahtev za izdavanje kopije rešenja - pravno lice Preuzmite
18. 436 - Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - fizičko lice Preuzmite
19. 436 - Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - pravno lice Preuzmite
20. 436 - Zahtev za izdavanje poreskog uverenja - preduzetnik Preuzmite
21. 436 - Zatev za ispravku greške Preuzmite
22. Zahtev za otvaranje korisničkog naloga za pristup portalu JIS LPA Preuzmite
VI - Referentna kamatna stopa
1. Referentna kamatna stopa Preuzmite
     
 
VII - Obaveštenja
1. Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate i mirovanju dugovanog poreza Preuzmite

VIII - Inspekcijski nadzor GU za Lokalnu poresku administraciju
1. Kontolne liste kancelarijska kontrola 2019. Preuzmite
2. Kontrolne liste terenska kontrola 2019. Preuzmite
3. Izmena i dopuna Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2019. godinu gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka Preuzmite
4. Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka Preuzmite
5. Godišnji izveštaj o radu za 2018. godinu Preuzmite
6. Kontolne liste kancelarijska kontrola 2018. Preuzmite
7. Kontrolne liste terenska kontrola 2018. Preuzmite
8. Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka Preuzmite
9. Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2017 godinu Preuzmite
10. Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspetkora Preuzmite
11. Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru Preuzmite
12. Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspecijskom nadzoru Preuzmite
13. Uredba o zajednikim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru Preuzmite
14.

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Preuzmite

IX - Naknada za korišćenje javnih dobara
1. Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara Preuzmite
2. Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara Preuzmite