Налазите се: Почетна - Привреда - Регионална привредна комора

О нама

Један од облика заштите еконмских интереса субјеката привређивања остварује се кроз коморски механизам. Коморски механизам има дугу традицију у економски развијеним државама у свету и у нашој држави.Регионална привредна комора Краљево је део јединственог коморског система Републике Србије, делује и ради на територији Моравичког и Рашког округа.
У оквиру Регионалне привредне коморе Краљево послује  Организациона јединица Чачак и О.Ј. у Новом Пазару.  О.Ј. Чачак послује  на територији Моравичког округа за општине:

Горњи Милановац
Чачак
Лучани

Регионална привредна комора је интересна, самостална и пословно стручна организација предузећа, предузетника и других облика организовања који обављају привредну делатност и  које повезује заједнички послови интерес на подручију Коморе, а која, као део јединственог  повезивања привредних субјеката, учествује у остваривању и обезбеђивању заједничких интереса важних за привреду у Републици Србији.
Делатност Коморе:
•пружање и организовање стручне помоћи свијим члановима ради побољшања и унапређења њиховог пословања;
•праћење појава привредног живота и оцењивање њиховог дејства на подручију Коморе и Републике;
•унапређивање и успостављање економске срадње са иностранством, организовање привредне и туристичко-информативне пропаганде, сајмова, привредних изложби и др. промотивне активности;
•представљање домаће привреде у земљи и иностранству и укључивање исте у међународну размену роба и услуга ради лакшег приступа светском тржишту;
•пружање правовремених и квалитетних информација својим члановима ради проналажења потенцијалних партнера и повезивање са њима;
•развој информационог система у Комори;
•подстицање истраживања у области научно-технолошког развоја и увођења нових стандарда квалитета (ИСО) ;
•унапређење предузетништва и менаџмента и праћење и преношење међународних искуства у тим областима;
•пословно повезивање и информисање својих чланова;
•давање предлога надлежним државним органима за развој и увођење различитих инстумената заштите домаће привреде;
•покретање иницијативе о антидампингу;
•пружање помоћи својим члановима у вези са финансирањем и кредитирањем производње у сарадњи са пословним банкама;
•неговање добрих пословних обичаја и пословног морала;
•организовање предавања, семинара и специјализованих курсева ради усавршавања и обуке кадрова у привреди и издавање одговарајућих уверења Коморе;
•усклађивање интереса чланова Коморе;
•пружање помоћи при оснивању нових предузећа и преструктуирању постојећих;
•припремање и промовисање типских уговора између предузећа;
•обављање и других послова од интереса за чланове Коморе;
•Комора врши одређена јавна овлашћења по питањма и на начин одређен Законом и другим прописима.
У вршењу јавних овлашћења Комора издаје одговарајуће јавне исправе (уверења, потвреде и сл).
Чланови Коморе:
 
•предузећа и други облици организовања који обављају привредну делатност
•банке и друге финансијске организације
•организација за осигурање имовинеи лица
•предузетници преко Општих удружења предузетника
•земљорадничке задруге преко Регионалног задружног савеза.

Рад у Комори  организује се у оквиру: удружења, одбора, групација, центара, савета и других облика организовања по гранском принципу. По потреби , Комора може организовати специјализоване службе и организације.
На територији града Чачка, постоје три Пословна удружења привредника и предузетника.

Пословно удружења Градац 97  тел: 032/263-305
Пословно удружења Унија Чачак 2000  тел: 032/310-065 и
Опште удружења предузетника Чачак које је настављач традиције удружења занатлија (еснаф абаџија) из 1838 год. тел: 032/224-233

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА КРАЉЕВО
ОМЛАДИНСКА 2, 36000 КРАЉЕВО
Председник Коморе Младомир Новаковић, дипл.инг.
Тел: 036/234-655; фаx: 036/234-655

Регионална привредна комора Краљево
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЧАЧАК
СКАДАРСКА 15, 32000 ЧАЧАК
Руководилац Радојица Сретеновић дипл.инг.
Виши стручни сарадник Горана Танасковић, дипл.ецц.

Тел:032/343-085; фаx: 032/310-245
E-mail: pkca@eunet.rs
www.komora-kv.co.rs