Nalazite se: Početna - Privreda - Regionalna privredna komora

O nama

Jedan od oblika zaštite ekonmskih interesa subjekata privređivanja ostvaruje se kroz komorski mehanizam. Komorski mehanizam ima dugu tradiciju u ekonomski razvijenim državama u svetu i u našoj državi.Regionalna privredna komora Kraljevo je deo jedinstvenog komorskog sistema Republike Srbije, deluje i radi na teritoriji Moravičkog i Raškog okruga.
U okviru Regionalne privredne komore Kraljevo posluje  Organizaciona jedinica Čačak i O.J. u Novom Pazaru.  O.J. Čačak posluje  na teritoriji Moravičkog okruga za opštine:

Gornji Milanovac
Čačak
Lučani

Regionalna privredna komora je interesna, samostalna i poslovno stručna organizacija preduzeća, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i  koje povezuje zajednički poslovi interes na područiju Komore, a koja, kao deo jedinstvenog  povezivanja privrednih subjekata, učestvuje u ostvarivanju i obezbeđivanju zajedničkih interesa važnih za privredu u Republici Srbiji.
Delatnost Komore:
•pružanje i organizovanje stručne pomoći svijim članovima radi poboljšanja i unapređenja njihovog poslovanja;
•praćenje pojava privrednog života i ocenjivanje njihovog dejstva na područiju Komore i Republike;
•unapređivanje i uspostavljanje ekonomske sradnje sa inostranstvom, organizovanje privredne i turističko-informativne propagande, sajmova, privrednih izložbi i dr. promotivne aktivnosti;
•predstavljanje domaće privrede u zemlji i inostranstvu i uključivanje iste u međunarodnu razmenu roba i usluga radi lakšeg pristupa svetskom tržištu;
•pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija svojim članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera i povezivanje sa njima;
•razvoj informacionog sistema u Komori;
•podsticanje istraživanja u oblasti naučno-tehnološkog razvoja i uvođenja novih standarda kvaliteta (ISO) ;
•unapređenje preduzetništva i menadžmenta i praćenje i prenošenje međunarodnih iskustva u tim oblastima;
•poslovno povezivanje i informisanje svojih članova;
•davanje predloga nadležnim državnim organima za razvoj i uvođenje različitih instumenata zaštite domaće privrede;
•pokretanje inicijative o antidampingu;
•pružanje pomoći svojim članovima u vezi sa finansiranjem i kreditiranjem proizvodnje u saradnji sa poslovnim bankama;
•negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
•organizovanje predavanja, seminara i specijalizovanih kurseva radi usavršavanja i obuke kadrova u privredi i izdavanje odgovarajućih uverenja Komore;
•usklađivanje interesa članova Komore;
•pružanje pomoći pri osnivanju novih preduzeća i prestruktuiranju postojećih;
•pripremanje i promovisanje tipskih ugovora između preduzeća;
•obavljanje i drugih poslova od interesa za članove Komore;
•Komora vrši određena javna ovlašćenja po pitanjma i na način određen Zakonom i drugim propisima.
U vršenju javnih ovlašćenja Komora izdaje odgovarajuće javne isprave (uverenja, potvrede i sl).
Članovi Komore:
 
•preduzeća i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost
•banke i druge finansijske organizacije
•organizacija za osiguranje imovinei lica
•preduzetnici preko Opštih udruženja preduzetnika
•zemljoradničke zadruge preko Regionalnog zadružnog saveza.

Rad u Komori  organizuje se u okviru: udruženja, odbora, grupacija, centara, saveta i drugih oblika organizovanja po granskom principu. Po potrebi , Komora može organizovati specijalizovane službe i organizacije.
Na teritoriji grada Čačka, postoje tri Poslovna udruženja privrednika i preduzetnika.

Poslovno udruženja Gradac 97  tel: 032/263-305
Poslovno udruženja Unija Čačak 2000  tel: 032/310-065 i
Opšte udruženja preduzetnika Čačak koje je nastavljač tradicije udruženja zanatlija (esnaf abadžija) iz 1838 god. tel: 032/224-233

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRALJEVO
OMLADINSKA 2, 36000 KRALJEVO
Predsednik Komore Mladomir Novaković, dipl.ing.
Tel: 036/234-655; fax: 036/234-655

Regionalna privredna komora Kraljevo
ORGANIZACIONA JEDINICA ČAČAK
SKADARSKA 15, 32000 ČAČAK
Rukovodilac Radojica Sretenović dipl.ing.
Viši stručni saradnik Gorana Tanasković, dipl.ecc.

Tel:032/343-085; fax: 032/310-245
E-mail: pkca@eunet.rs
www.komora-kv.co.rs