Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za urbanizam - Oglašavanja

PRUŽANjE INFORMACIJA O STATUSU KONKRETNOG ZAHTEVA ZA IZDAVANjE GRAĐEVONSKE DOZVOLE

 
Gradska uprava za urbanizam grada Čačka vodi službenu evidenciju, odnosno registar izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte izgrađene na teritoriji grada Čačka i izdaje uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, u skladu sa članom 29. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).
 
U skladu sa tim na web portalu grada Čačka (cacak.org.rs) nalazi se registar izdatih građevinskih dozvola za 2018., 2019. i 2020.godinu za objekte izgrađene na teritoriji grada Čačka, odnosno baza podataka koja sadrži sve relevantne podatke o primljenim zahtevima za izdavanje građevinske dozvole (naziv investitora i datum prijema zahteva, datum izdavanja rešenja, namenu objekta i broj kat. parcele na kojoj se gradi objekat). 
 
Na osnovu toga sva zainteresovana lica mogu u svakom trenutku izvršti uvid na internet adresi Grada Čačka (cacak.org.rs) gde postavljen je link na kome se nalazi registar izdatih građevinskih dozvola za 2018., 2019. i 2020.godinu i informisati se o statusu konkretnog predmeta, kao i svim podacima o objektima čija je gradnja planirana na osnovu izdatih građevinskih dozvola.
 
Takođe, preko portala za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole može se pristupiti posredstvom sledećih linkova
ili pristupiti direktno preko linka : Portal za e - registraciju
gde se svako zaintiresovano lice koje podnelo zahtev za izdavanje građevinske dozvole može informisati o statusu konkretnog predmeta i fazi u kojoj se postupak nalazi, uvidom u Centralnu evidenciju za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata u (CEOP).
 
Na internet adresi grada Čačka (cacak.org.rs) postavljen je link ka web portalu za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole, a takođe na sajtu Grada mogu se u okviru meni E-UPRAVA preuzeti svi potrebni obrasci koji se odnose na poslove urbanizma, građevinarstva i komunalnog uređenja.
Sve dodatne informacije i pitanja u vezi objedinjene procedure mogu se dobiti svakog radnog dana u preiodu od 07-15h, u službenim prostorijama Gradske uprave za urbanizam grada Čačka (Odsek za sprovođenje objedinjene procedure, kancelarija broj 14.) 
 
Ovlašćeno lice za pružanje svih informacija o proceduri i postupku izdavanja građevinskih dozvola i vrstama zahteva koja se podnose, kao i pružanju svih informacija potencijalnim investitorima o sprovođenju objedinjene procedure elektronskim putem u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata u okviru CEOP-a, je Darko Zornić, dip.inž.arh. - Šef Odseka za sprovođenje objedinjene procedure, telefon: 064/8643127., email: darko.zornic@cacak.org.rs

Analiza efikasnosti u postupku izdavanja dozvola

Preuzmite dokument.

Registar građevinskih dozvola

Registar građevinskih dozvola izdatih u 2020. godini Preuzmite
Registra građevinskih dozvola izdatih u 2019. godini Preuzmite
Registar građevinskih dozvola izdatih u 2018. godini Preuzmite

Registar rešenja o ozakonjenju

2016.  
Rešenja o ozakonjenju za Januar mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Februar mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Mart mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za April mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Maj mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Jun mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Jul mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Avgust mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Septembar mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Oktobar mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Novembar mesec 2016. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Decembar mesec 2016. Preuzmite
   
2017.  
Rešenja o ozakonjenju za Januar mesec 2017. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Februar mesec 2017. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Mart mesec 2017. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za April mesec 2017. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Maj mesec 2017. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Jun mesec 2017. Preuzmite
Rešenja o ozakonjenju za Jul mesec 2017. Preuzmite