Nalazite se: Početna - E-Uprava - Preuzmite obrasce - Poslovi Uprave za društvene delatnosti

Dokument Objavljeno

Zahtevi službe za poslove društvene brige o deci

 

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koja je strani državljanin Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin Preuzmite
Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak Preuzmite
Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja Preuzmite
Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom Preuzmite
Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći Preuzmite
Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama Preuzmite
Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom u predškolskim ustanovama Preuzmite
Izveštaj o boravku dece korisnika novčane socijalne pomoći u predškolskim ustanovama Preuzmite
Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rad sa polovinom punog radnog vremena Preuzmite
Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta Preuzmite

 

Zahtevi Službe za boračko-invalidsku zaštitu

 

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje Preuzmite
Zahtev za utvrđivanje novog procenta invaliditeta Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti vojnog invalida Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na ortopedska i druga pomagala Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu smrti vojnog invlalida Preuzmite
Zahtev za priznavanje prava na porodični dodatak Preuzmite
Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida /RVI/ i prava na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak i dodatak za negu i pomoć Preuzmite
Zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida /MVI/ i prava na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak i dodatak za negu i pomoć Preuzmite
Zahtev za izdavanje uverenja o prihodima po članu domaćinstva radi ostvarivanja prava na studentski dom Preuzmite
Zahtev za izdavanje uverenja o prihodima po članu domaćinstva radi ostvarivanja prava na učenički dom Preuzmite
Uverenje o prosečnom prihodu po članu domaćinstva za period januar – jun / tekuće godine za studentski dom Preuzmite
Uverenje o prosečnom prihodu po članu domaćinstva za period januar – jun / tekuće godine za učenički dom Preuzmite

Zahtevi službe za društvene delatnosti koje se finansiraju na nivou lokalne samouprave

 

Zahtev/inicijativa komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za pokretanje postupka procene Preuzmite
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Preuzmite