Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija - Informacije o poslovima komunalne milicije

Informacije o poslovima komunalne policije


Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor, a saglasno odredbama Zakona o komunalnoj policiji, Komunalna policija Grada Čačka je obrazovana kao unutrašnja organizaciona jednica u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor.

Osnovna svrha komunalne policije jeste da obavljanjem poslova koji su opredeljeni kao njeni, obezbedi potpuno i nesmetano izvršavanje nadležnosti grada a to se naročito odnosi na oblasti komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine, ljudi i dobara i korišćenje zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata u gradu. Osim te svoje osnovne svrhe komunalna policija ima još dve važne uloge: prvo, da pruža pomoć organima grada i ovlašćenim gradskim organizacijama u izvršenju njihovih odluka i drugo da preduzima hitne mere i učestvuje u vršenju spasilačke funkcije.

Poslovi komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja komunalnog reda.

Poslovi komunalne policije su:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada (u daljem tekstu: održavanje gradskog reda).

Održavanjem komunalnog reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

Komunalna policija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica u slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja.

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima , sa gradskim inspekcijskim službama , sa javnim preduzećima kao i sa policijom.

Primenom zakona utvrđenih ovlašćenja Komunalna policija izriče prekršajne naloge, podnosi zahteve za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Odlukama Grada Čačka, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Radom komunalne policije rukovodi načelnik Komunalne policije Milena Jovanović.