Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija - Informacije o poslovima komunalne milicije

Informacije o poslovima komunalne milicije

 
Osnovna svrha komunalne milicije jeste da obezbedi potpuno i nesmetano izvršavanje nadležnosti grada a to se naročito odnosi na oblasti komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine, ljudi i dobara i korišćenje zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata u gradu. Osim te svoje osnovne svrhe komunalna milicija ima još dve važne uloge: prvo, da pruža pomoć drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu zakona, odnosno opšteg akta jedinice lokalne samouprave odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije) kao i vršiocu komunalne delatnosti.
Komunalna milicija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti opštine, odnosno grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.
U slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja iz člana 5. stav 1. Zakona o komunalnoj miliciji, komunalna milicija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica.
 
Poslovi komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne milicije.
 
Poslovi komunalne milicije su:
 
1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave;
4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave;
5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u jedinici lokalne samouprave, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
6) vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja;
7) drugi poslovi, u skladu sa zakonom.
 
Održavanjem reda smatra se održavanje reda, naročito, u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom.
Poslovi iz stava 1. tačka 2) i stava 2. člana 10. Zakona o komunalnoj miliciji, ne odnose se na nadležnosti inspekcije utvrđene zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i zakonom kojim se uređuju putevi.
 
Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima, sa inspekcijskim službama jedinice lokalne samouprave, sa javnim preduzećima kao i sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.
 
Primenom zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna milicija izdaje prekršajne naloge i podnosi zahteve za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Odlukama grada Čačka, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.