Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija - Planirane aktivnosti i obaveštenja

Planirane aktivnosti i obaveštenja

OČIŠĆENA DIVLjA DEPONIJA U BRESNICI

Dana 05.08.2021. godine, nakon čišćenja divlje deponije u Bresnici, po izdatom rešenju od strane komunalne inspekcije grada Čačka koje je izvršilo preduzeće JKP „Komunalac“ Čačak, komunalna milicija je izvršila postavanje stubova, trake i tabli upozorenja, kao i uređaja fotoklopki, radi kontrole navedene lokacije i očuvanja životne sredine.

 

 

KONTROLA PRODAJE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA VAN PIJACE

Komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, počev od 05. jula 2021. godine, u vremenu od 02,00 časa vrši kontrolu prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, u ulicama koje gravitiraju zelenoj pijaci, odnosno u ulicama Sinđelićeva, Miloša Obilića, Železnička i Svetozara Markovića. Kontrola se vrši na obrazložen zahtev preduzeća JKP "Komunalac" Čačak - RJ "Pijaca" kome je povereno upravljanje pijacom.
 
Obaveštavaju se svi poljoprivredni proizvođači da svoje proizvode mogu prodavati iz vozila na Kvantaškoj pijaci u Ljubiću, koja je otvorena svakodnevno od 02,00 časa.

BACANjE UGINULE ŽIVOTINjE U BRESNICI

Dana 21.07.2021. godine, Komunalna milicija, koja je u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, postupajući po primljenom obaveštenju od građanina, izvršila je kontrolu u Bresnici i utvrdila ko je odgovoran za bacanje uginule životinje u šumi u Bresnici. Na licu mesta je izdat prekršajni nalog fizičkom licu, a dana 22.07.2021. godine na osnovu izdatog Rešenja od strane komunalne inpsekcije, Služba zoohigijene je uklonila uginulu životinju.

OČIŠĆENA JOŠ JEDNA DIVLjA DEPONIJA U KONjEVIĆIMA

 
Dana 23.07.2021. godine, služba Komunalna milicije, koja je u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, prilikom obavljanja patrolne aktivnosti i kontrole narušavanja komunalnog reda, vršila je kontrolu u Konjevićima potes Konjevačko polje, blizu reke Zapadna Morava, i tom prilikom konstatovala da je odložen razni otpad čime je stvorena divlja deponija. Bačena je razna ambalaža, zamenjeni delovi vozila, kućno smeće i drugo. Daljim postupanjem na osnovu pronađenih dokaza i uvidom u fotodokumentaciju sa uređaja - fotoklopka, utvrđeno je ko je odgovoran za učinjen prekršaj, pa je licu pored postupanja izrečeno i usmeno naređenje. 
Dana 26.07.2021. godine izvršena kontrola i konstatovano da je lice postupilo po izdatom usmenom naređenju, očistilo i uklonilo odložen otpad.

KONTROLA ODLAGANjA OTPADA U BRESNICI

Dana 02.07.2021. godine, Komunalna milicija, koja je u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, prilikom pojačane kontrole narušavanja komunalnog reda, vršila je kontrolu paljenja otpada u Bresnici, i tom prilikom pronašla odložen otpad i to: komunalni ambalažni i komercijalni otpad. Nakon utvrđivanja identiteta lica koje je postupilo suprotno zabrani propisanoj članom 18. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom, izdati su prekršajni nalozi, pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu, sa sedištem u Kraljevu.

KONTROLA ODLAGANjA OTPADA U KONjEVIĆIMA

U prethodnom periodu Komunalna milicija, u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, prilikom kontrole narušavanja komunalnog reda, obavljanjem patrolne aktivnosti  i postavljenim fotouređajima - fotoklopkama, vršila je kontrolu odlaganja otpada u Konjevićima u blizini reke Zapadna Morava. Prema svakom licu koje odloži otpad na toj lokaciji, nakon utvrđivanja odgovornosti izdaje se  prekršajni nalog, a gde se prethodno istom usmeno naloži da očisti i ukloni deponovan otpad.

KONTROLA DIVLjIH DEPONIJA

U prethodnom periodu Komunalna milicija, u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, prilikom obavljanja patrolne aktivnosti i kontrole narušavanja komunalnog reda, konstatovala je da je u Riđagama na jednom placu a na samoj obali reke Zapadna Morava odložen razni otpad čime je stvorena divlja deponija. Daljim postupanjem na osnovu pronađenih dokaza, i brzom intervencijom, utvrđeno je ko je odgovoran za učinjen prekršaj, pa je pored izdavanja prekršajnog naloga licu, isto postupilo po izdatom usmenom naređenju, očistilo i uklonilo odložen otpad.

POSTUPANjE PO PRIMLjENOM OBAVEŠTENjU

Dana 12.06.2021. godine komunalna milicija je po primljenom obaveštenju od građanina izašla na lice mesta u Prijevoru i tom prilikom zatekla tragove eksplatacije šljunka u reci Kamenica. Kako nije zatečen počinilac, u toku dana vršena je kontrola u više navrata. 
 
O zatečenom stanju obavešten je nadležan organ na dalje postupanje.
 

Otkrivena dva lica koja su na nedozvoljnim mestima u Konjevićima i Parmencu bacala smeće

   
 

Pogledajte vest u celini

 

Pogledajte link:

U PATROLI SA KOMUNALNOM MILICIJOM

 

Obaveštenje

 
Nakon donošenja Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara, koja je usaglašena sa novim Zakonom o komunalnoj miliciji, došlo je do promene u nazivu i boji uniforme službe, tako da pripadnici službe komunalne milicije, počev od 09.02.2021. godine sprovode patrolnu aktivnost na teritoriji grada Čačka u uniformi sive boje, sa svim pratećim obeležjima službe i grada Čačka.
 

STVARANjE NEČISTOĆE PORED SAOBRAĆAJNICA

 
Komunalna milicija pored obavljanja poverenih zadataka, konstatno vrši i kontrolu komunalnog reda, pa je prilikom vršenja kontrole površine javne namene u Bresnici naselje Voljavča izvršena kontrola formirane „divlje deponije“ koja se nalazi na napravljenom proširenju pored magistralnog puta uz šumu, na kojoj se uglavnom nalazi razni otpad poput ambalaže od flaširanih pića i hrane, papiri i drugo, koji su bačeni od strane lica koja su se tu zaustavljala. 
Nakon izvršenog pregleda, pronađeni su razni materijalni dokazi o prekršiocima i prema istima vrši se dalje postupanje i izdavanje prekršajnih naloga. Takođe, na toj lokaciji postavljeno je više tabli „upozorenja“ da su tu ne baca smeće.
 
I ovog puta, komunalna milicija upozorava građane da ne bacaju otpatke i smeće van korpi odnosno posuda za odlaganje komunalnog otpada, prvenstveno kako bi zaštitili životnu sredinu i da nam grad bude čistiji, a tako izbegli primenu represivnih mera i sankcionisanje.
 

DESET GODINA RADA KOMUNALNE MILICIJE

Komunalna policija grada Čačka osnovana je 2010 godine kao odsek Gradske uprave za inspekcijski nadzor a 22 buduća komunalna policajca posle potrebnih provera krenulo je na stručno osposobljavanje dana 13.09.2010. god u Sremsku Kamenicu.
Ubrzo po izlasku na teren u neposrednom kontaktu sa građanima vrlo brzo smo se upoznali sa brojnom problematikom koja narušava izgled našeg Grada i utiču na svakodnevni život naših sugrađana. Neke od problema smo rešili u potpunosti a na nekima se i dalje radi.
Prva situacija kršenja komunalnog reda sa kojom smo se susreli u radu bila je vanpijačna prodaja na prostoru oko zelene pijace ali i u drugim delovima grada. Smenskim radom održavali smo kontinuitet kontrole vanpijačne prodaje čime smo doprineli održanju reda unutar zelene pijace kao i revitalizaciju kvantaške pijace u Ljubiću. Kao krajnja mera primenjivano je ovlašćenje privremeno oduzimanje robe kao što je: rezani duvan, pirotehnička sredstva, poljoprivredni proizvodi ali i druga roba koja je predata nadležnom organu.
Svakodnevno je vršena kontrola u cilju zaštite javnih površina: zauzeća istih, ispuštanje i prosipanje otpadnih voda, bacanje smeća, deponovanje građevinskog materijala, ostavljanje havarisanih vozila, raskopavanje javnih površina, kao i zaštitu spomen kompleksa i spomenika kulture kao i objekata infrastrukture od lepljenja plakata, ispisivanja grafita, oštećenja mobilijara, ali i druge radnje koje utiču na čistoću i izgled grada. 
Zauzeće javnih površina postavljanjem privremenih objekata kao jedan deo kontrole javnih površina vršili smo  prema ugostiteljskim objektima koji delatnost obavljaju u baštama, prema preduzetničkim radnjama koje koriste javnu površinu za smeštaj, izlaganje i prodaju robe, kao i prema licima koja su povremeno postavljala tezge na javnim površinama po odobrenju nadležnog organa.
Kako bi zelene površine našeg grada bile uređene svakodnevno vršimo kontrolu parkiranja, zaustavljanja i kretanja vozila na zelenim površinama, neovlašćenu seču i oštećenje drvoreda i zasada i uništavanje parkovskih površina, pa je zahvaljujući dobroj saradnji sa građanima i Javnim preduzećima ovaj problem u velikoj meri rešen.
Kao čest problem naših građana je nesavesno čuvanje i uslovi za držanje domaćih životinja. Najčešći problemi su u vezi: pasa koje vlasnici šetaju bez nadzora, bez korpe i povodca, ne očiste zagađene površine, nepropisno bacanje uginulih životinja ili napuštanje, što za posledicu ima povećan broj pasa lutalica na našim ulicama koji predstavljaju opasnost po građane. Nama je olakšan rad u velikoj meri osnivanjem RJ Zoohigijena –JKP Komunalac sa kojima imamo dobru saradnju.
U skladu sa svojim ovlašćenjima, mogućnostima i tehničkim sredstvima kojima raspolažemo dajemo doprinos očuvanju životne sredine lociranjem, kontrolom i suzbijanjem divljih deponija, nepropisnim odlaganjem otpada, paljenjem guma, smeća i drugog otpada radi prikupljanja sekundarnih sirovina. Napredak u rešavanju ovog problema je korišćenje uređaja foto-klopke koje postavljamo poslednje 3 god na lokacijama po prioritetu u saradnji sa mesnim zajednicama i komunalnim preduzećem.
U saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i Stručno-operativnim timom preventivno postavljamo obaveštenja o protivpožarnoj zaštiti na vidnim mestima kako na seoskom tako i na gradskom području.  Česte su pojave paljenja livada ili  njiva u letnjim mesecima u individualnim domaćinstvima i na javnim površinama koja su i prerastala u veću opasnost po građane i imovinu.
Kontrolisali smo nepropisno parkiranje suprotno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, parkiranje u pešačkoj zoni, kao i na mestima predviđenim za parkiranje invalidnih lica u okviru javnih parkirališta. 
Prilikom kontrole sprovođenja Odluke o auto-taksi prevozu vršili smo kontrolu taksi vozila, posedovanja odgovarajuće dokumentacije kao i parkiranje civilnih vozila na predviđenim stajalištima za taksi prevoznike.
Za ovo kratko vreme od našeg osnivanja naš grad je zadesilo nekoliko vanrednih situacija i vanrednih stanja u kojima smo učestvovali. Evakuacija ugroženih građana, 24 časovno dežurstvo u ugroženim područjima, obezbeđivanje vitalnih objekta, dopremanje hrane, humanitarne pomoći i druge pomoći ugroženom stanovništvu, prevoz pacijenata na hemodijalizu zbog obilnih snežnih padavina, obezbeđivanje mesta koja su ugrožavala prolaznike od ledenica i učestvovali u gašenju požara.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti unapređivali smo saradnju sa građanima i drugim službama kao što su:  Sud, Tužilaštvo, Pravobranilaštvo, Policija, Vatrogasci,  Civilna zaštita, lokalne i republičke inspekcijske službe, Javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Čačak kao i sa predstavnicima Mesnih zajednica.  
Postupanje komunalne milicije je doprinelo da pojedine službe efikasnije izvrše svoje obaveze i usluge prema građanima i da se realizuju planirane manifestacije koje se svake godine održavaju na teritoriji našeg Grada:
doček „Nove Godine“  i „Srpske Nove Godine“  u organizaciji Grada Čačka, 
tradicionalni vašari,
prvomajski praznik- uranak,
„Gulašijada“ u Prijevoru,
„Noć muzeja“ umetničke galerije Nadežda Petrović,
„Dani urbane kulture“,
„Priča“,
„Ivanjdanski kotlić“ u Donjoj Trepči,
„Dani Srpske kajsije“ u Miokovcima,
Sabor frulaša „OJ Moravo“ u Prislonici,
„Plodovi zapadnog pomoravlja“ Zablaće,
„Kupusijada“ Mrčajevci,
i druga sportska, muzička i kulturna dešavanja.
Kao rezultat svega napred rečenog a prilikom svakodnevnog patroliranja i postupanja po prijavama građana primenjuemo preventivne a u krajnjem slučaju represivne mere definisane Zakonom o komunalnoj miliciji.
Naš odsek trenutno broji 14 komunalnih milicionara koji pokrivaju celu teritoriju Grada Čačka koji broji preko 100.000 hiljada stanovnika što je za obim poslova koje obavljamo i problemi sa kojima se susrećemo malo da bi smo ispunili sva očekivanja građana, kako radnim danima tako i tokom vikenda. Uprkos tom broju povremeno smo bili angažovani u drugim službama kao pomoć u izvršavanju poverenih poslova, pružali asistencije, bili angažovani u vanrednim stanjima i situacijama na različitim zadacima na dobrobit građana zbog kojih smo i formirani.
 
 
 
 
GRADSKA UPRAVA 
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

KONTROLA POVRŠINA JAVNE NAMENE POSTAVLjANjEM FOTO UREĐAJA

Komunalna milicija pri kontroli narušavanja komunalnog reda veliku pomoć ima korišćenjem video nadzora odnosno postavljanjem uređaja za detektovanje prekršaja. 
Na dve lokacije koje se nalaze u Ljubiću u blizini kulturnog dobra Kompleks Spomeniku Tanasku Rajiću i seoskog groblja (Macansko groblje), jedna na prometnom delu saobraćaja, raskrsnici puteva, a druga na makadam putu u šumi, građani konstatno odlažu razni otpad, od kućnog smeća do građevinskog šuta. Na osnovu pronađenih dokaza sa lica mesta otkriveno je nekoliko počinilaca ali da bi kontrola bila još efikasnija na toj lokaciji postavljeni su uređaji fotoklopke. 
Dana 13.07.2020. godine je izvršeno kompletno čišćenje tih površina od strane preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak. Vršeći patrolnu aktivnost konstatovano je da je na obe lokacije odložen građevinski otpad. Uvidom u fotodokumentaciju konstatovano da je otpad odložen dana 14. i 15.07.2020. godine, odnosno narednog dana kada je izvršeno čišćenje. Na osnovu fotosnimaka, utvrđeno je ko je deponovao naveden otpad, gde je licu pored izdavanja prekršajnog naloga za učinjen prekršaj, usmeno naređeno da deponovan otpad ukloni i odloži na propisan način, što je isti i postupio. Nakon toga, kako je lice imalo još takvog otpada, isti se obratio preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak radi traženja usluge odnošenja otpada.
Komunalna milicija apeluje na građane da kabasti i građevinski otpad odlažu na mesto predviđeno za tu vrstu otpada, odnosno ukoliko imaju potrebu za uklanjanjem istog, kontaktiraju preduzeće JKP "Komunalac" Čačak, pozivom na besplatni broj sa fiksnih mreža : 0800 300 032, zatim pozivom centrale i odabirom odgovarajuće opcije, na broj 032 557 82 02; 032 557 82 03 i pozivanjem R.J. "Čistoća" na broj 032 537 40 55.

EFIKASNO DELOVANjE KOMUNALNE MILICIJE

Sprovodeći kontrolu narušavanja komunalnog reda, Komunalna milicija je u saradnji sa PU Čačak, utvrdila počinioce lepljenja obaveštenja-oglasa po stubovima i uređajima javne rasvete, saobraćajnim znacima, olucima i fasadama stambenih i poslovnih objekata, autobuskim stajalištima i dr. Sankcionisana su četiri lica koja su vršila lepljenje i tom prilikom istima je izdato 6 prekršajnih naloga za učinjene prekršaje.
 
Komunalna milicija i dalje apeluje na građane da obaveštenja, plakate, oglase i drugo, postavljaju i lepe na mestima koja su predviđena za tu namenu.
 

NEPROPISNO ODLAGANjE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Sprovodeći kontrolu narušavanja komunalnog reda, Komunalna milicija je konstatovala nepropisno odlaganje građevinskog otpada pored puta na površini javne namene. I pored pronađenih dokaza, koji su ukazivali na pogrešno lice, dodatnom pretragom otkriven je pravi počinilac navedenog prekršaja, koji je na izdato usmeno naređenje uklonio nepravilno odložen otpad.
Komunalna milicija apeluje na građane da kabasti i građevinski otpad odlažu na mesto predviđeno za tu vrstu otpada, odnosno ukoliko imaju potrebu za uklanjanjem istog, kontaktiraju preduzeće JKP "Komunalac" Čačak.
Pozivom na besplatni broj sa fiksnih mreža : 0800 300 032, zatim pozivom centrale i odabirom odgovarajuće opcije, na broj 032 557 82 02; 032 557 82 03 i pozivanjem R.J. "Čistoća" na broj 032 537 40 55.

KONTROLA PRODAJE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA VAN PIJACE

 
Komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka će u narednom periodu, počev od 04. juna, u vremenu od 02,00 časa vršiti kontrolu prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, u ulicama koje gravitiraju zelenoj pijaci, odnosno u ulicama Sinđelićeva, Miloša Obilića, Železnička i Svetozara Markovića. Kontrola se vrši na obrazložen zahtev preduzeća JKP "Komunalac" Čačak - RJ "Pijaca" kome je povereno upravljanje pijacom.
 
Obaveštavaju se svi poljoprivredni proizvođači da svoje proizvode mogu prodavati iz vozila na Kvantaškoj pijaci u Ljubiću, koja je otvorena svakodnevno od 02,00 časa.
 

Zabrana okupljanja građana na javnim prostorima

 

- SAOPŠTENjE ZA JAVNOST -
 
 
Inspekcijske službe i komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka svakodnevno vrše kontrolu primene mera određenih zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj 53-2581/2020 od 17. marta 2020. godine, kojim se ograničava okupljanje građana na javnim, otvorenim i zatvorenim prostorima tako da distanca između lica mora biti najmanje 2 m, kao i da na površini od 4 m2 ne može biti više od jednog lica, a ispred objekta naznačiti ukupan broj lica koja mogu istovremeno boraviti unutar prostora.
 
Protiv lica za koje se u toku kontrole utvrdi da se ne pridržavaju  određenih mera, biće podneta krivična prijava za krivično delo propisano Krivičnim zakonikom.
 
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Kontrola narušavanja komunalnog reda za novogodišnje praznike

   
   
Komunalna milicija je u okviru svojih nadležnosti u praznične novogodišnje dane vršila pojačanu kontrolu komunalnog reda na površinama javne namene, na trotoaru u Skadarskoj ulici, Sinđelićevoj ulici i Gradskom šetalištu, u vezi smeštaja  i izlaganja robe, ambalaže i drugih stvari (novogodišnji ukrasi, knjige itd).
 
U saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije pri Ministarstvu  unutrašnjih poslova, vršena je kontrola prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava.
U Skadarskoj ulici na postavljenim kutijama zatečena su izložena pirotehnička sredstva, namenjena za prodaju (bez prisustva vlasnika) koja je komunalna milicija privremeno oduzela i predala Odeljenju za protivpožarnu zaštitu PU Čačak.
 
Povodom programa „Doček Nove 2020. godine“ koji je organizovan od strane Doma kulture i Grada Čačka na gradskom trgu, komunalna milicija je sa potraženim brojem službenika  odgovorila na dodeljen zadatak kontrole narušavanja komunalnog reda i svojim prisustvom obezbedila da se program uspešno održi. Preduzete su preventivne mere uglavnom na paljenje pirotehničkih sredstava.

Kontrola postavljanja zimskih bašti

 

 
Komunalna milicija je u prethodnom periodu vršila kontrolu postavljanja zimskih bašti na teritiriji Grada Čačka po Odluci o privremenim objektima i tom prilikom izvršena je kontrola 35 objekata. Izdato je 11 prekršajnih naloga kontrolisanim subjektima za zatečene nepravilnosti. Odlukom o privremenim objektima u članu 13 precizirano je da se zimske bašte postavljaju u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.02 naredne godine.

 

Održan prvi seminar komunalne milicije RS

 
 
 
Dana 06.12.2019. god u Vranju je održan prvi seminar komunalne milicije RS kome je prisustvovao državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave RS Ivan Bošnjak, rukovodstvo GU Vranje kao i predstavnici komunalne milicije 30 gradova i opština. Aktivno učešće u radu seminara uzeli su i predstavnici komunalne milicije Grada Čačka na čelu sa načelnikom komunalne milicije Milenom Jovanović. Na seminaru se vodila diskusija o 
1. Razmena iskustava
2. Odluka Gradova
3. Unapređenje rada i ostvarivanja boljih rezultata
4. Povećanje prihoda Grada mimo prekršajnih naloga
5. Prezentovanje rezultata
6. Podizanje ugleda same komunalne milicije
7. Formiranje asocijacije komunalne milicije Srbije
8. Razmena mišljenja na temu zajedničkog izgleda i boje uniforme komunalne milicije
Obzirom da je utvrđeno da su ovakvi seminari korisni za rad i unapređenje službe zaključak je da se i u budućnosti održavaju ovakvi seminari, a naredni seminar je planiran već za april 2020 god.

Uklanjanje uginule životinje

 

Dana 27.10.2019. godine komunalna policija je postupala po primljenom obaveštenju u vezi bačene uginule životinje u rečno korito Čemernice. O zatečenom stanju sa lica mesta obaveštena je veterinarska inspekcija da postupa iz svoje nadležnosti i služba zoohigijene koja je uklonila uginulu životinju. Daljim postupanjem utvrđen je identitet vlasnika uginule životinje, koji je sankcionisan za načinjen prekršaj.
 
Ovim putem apelujemo na građane da prilikom uginuća životinje obaveste veterinara i službu zoohigijene radi neškodljivog uklanjanja.
 
 

NEPRAVILNO ODLAGANjE OTPADA

 
 
Mnogo puta do sada smo, što i jeste deo našeg posla, apelovali, ukazivali i na razne načine objašnjavali potrebu za pravilnim i namenskim korišćenjem posuda za odlaganje komunalnog otpada, sa ciljem kompletiranja procesa iznošenja i deponovanja otpada na najefikasniji način, a u interesu svih nas.

Velika većina naših sugrađana se pridržava pravila u vezi odlaganja kućnog i ostalog otpada, što ukazuje na odgovorno ponašanje i razvijenu svest života u zajednici, a na osnovu propisanih pravila pretočenih u zakone i propise.

Ono što kao izuzetak čini pravilo je i ponašanje neodgovrnih pojedinaca, koji svesno ili nesvesno krše ova pravila i svima nama otežavaju normalno funkcionisanje. Motivi za takvo ponašanje su razni: od neznanja do bahatog odnosa prema zajedničkoj imovini i vandalskog delovanja.

Prilikom vršenja kontrole odlaganja komunalnog otpada na lokaciji Spomen parka, komunalna policija je uz pomoć fotouređaja otkrila počinioca neadekvatnog odlaganja sporednih proizvoda životinjskog porekla u posudu za odlaganje komunalnog otpada, koji je sankcionisan u skladu sa odlukom, koja uređuje pravilno odlaganje komunalnog otpada.
 
 

NEADEKVATNO ODLAGANjE KOMUNALNOG OTPADA

   
Komunalna policija nastavlja sa kontrolom i nadzorom na koji način se vrši odlaganje komunalnog otpada, u saradnji i na zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, koji su ukazali da se na jednom reciklažnom platou vrši nepravilno odlaganje komunalnog otpada. I ako postoje istaknuta obaveštenja o pravilnom korišćenju posuda, građani svakodnevno vrše nepravilno odlaganje otpada, što preduzeću iziskuje dodatno vreme i angažovanje na otklanjanju komunalnog nereda. Za dva dana vršenja kontrole konstatovano je u više navrata da su građani nepravilno odlagali komunalni otpad, odnosno vršili odlaganje komunalnog kabastog otpada izvan mesta određenog za odlaganje te vrste otpada, zatim su odlagali reciklabilni komunalni kućni otpad u posude za odlaganje komunalnog otpada ili pak neselektovan komunalni kućni otpad u posude za odlaganje reciklabilnog otpada, ili komunalni kućni otpad odlagali izvan odnosno pored posude za odlaganje komunalnog otpada i drugo. Konstatovano je 12 takvih nepravilnosti, gde će nakon utvrđivanja identifikacije počinilaca, komunalna policija primeniti mere, što preventivne što represivne.
 
Komunalna policija upozorava građane da vrše pravilno odlaganje komunalnog otpada, a da se za sva pitanja u vezi odlaganja mogu obratiti preduzeću koje obavlja komunalnu delatnost upravljanja komunalnim otpadom, i to preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak, za teritoriju grada Čačka osim naseljenog mesta Mrčajevci, i preduzeću JKP „Moravac“ Mrčajevci, za teritoriju naseljenog mesta Mrčajevci.
 
 

UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

 

Komunalna policija, u saradnji sa Inspekcijom za lokalni prevoz i puteve, je dana 26.07.2019. godine prilikom vršenja kontrole u Gornjoj Trepči, zatekla više vozila parkiranih delom na trotoaru, čime se ugrožava bezbednost saobraćaja i ometa prolaz pešaka. Korisnici vozila koji su zatečeni na licu mesta su upozoreni i usmeno im je naređeno da uklone svoja vozila, a na ostala vozila su ostavljena pismena upozorenja. Ukoliko se bude zatekla i dalje ovakva nepravilnost, biće obaveštena Policijska uprava Čačak, Stanica saobraćajne policije, da postupa iz svoje nadležnosti.

Obaveštavaju se svi vozači koji posećuju banju Gornju Trepču da svoja vozila mogu parkirati i ostavljati na parkingu koji se nalazi iza pijace.
 

KONTROLA PRODAJE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA VAN PIJACE


Komunalna policija će u narednom periodu, počev od 26. jula, u vremenu od 02,00 sata vršiti kontrolu prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, u ulicama koje gravitiraju zelenoj pijaci, odnosno u ulicama Sinđelićeva, Miloša Obilića, Železnička i Svetozara Markovića. Kontrola se vrši na obrazložen zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak kome je povereno upravljanje pijacama.

Obaveštavaju se svi poljoprivredni proizvođači da svoje proizvode mogu prodavati iz vozila na Kvantaškoj pijaci u Ljubiću, koja je otvorena svakodnevno od 02 sata.

KONTROLA ISPUŠTANjA OTPADNE VODE

 

Komunalna policija je dana 16.07.2019. godine primila obaveštenje od građanina u vezi neprijatnog mirisa koji se oseća u Košutnjaku, u blizini reke Lupnjače. Izlaskom na lice mesta i daljim postupanjem utvrđeno je da su iz jednog domaćinstava u Pridvorici ispuštali otpadne vode i osoku iz objekata za držanje životinja, direktno u Pridvoričku reku i dalje u Lupnjaču, pa je to konstatovano kao razlog neprijatnog mirisa.

Kontrolisanom fizičkom licu je usmeno naložena mera da prekine sa ispuštanjem i nakon toga sačinjen i izdat prekršajni nalog za načinjen prekršaj. O ovom događaju je obavešten i drugi nadležan organ.
 

 

 

 

KONTROLA NALOŽENIH MERA ZA UREĐENjA DVORIŠTA

 

Komunalna policija je od početka jula primila 13 obaveštenja od građana za neuređenje dvorišta i placeva. Nakon utvrđivanja odgovornosti, vlasnike odnosno korisnike neuređenih površina, komunalna policija upozori i usmeno naredi koje mere su potrebne da isti preduzmu. Za nepostupanje po izrečenoj meri u ovom periodu izdat je 1 prekršajni nalog.

U narednom periodu nastavlja se vršenje kontrole uređenja dvorišta i placeva, a takođe i da li su upozorena lica postupila po izdatom usmenom naređenju.
 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA UREĐENjA DVORIŠTA

 

Komunalna policija je u prethodnom periodu primila veći broj obaveštenja od građana za neuređenje dvorišta i placeva. Članom 40. Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu, propisano je da vlasnici odnosno korisnici zemljišta, bašte, voćnjaka, neizgrađenog građevinskog zemljišta i druge slične površine su dužni da navedene površine održavaju u urednom stanju i to tako da na ovim površinama bude orezano zelenilo, pokošena trava, korov i šiblje, pokupljen otpad i slično.

Komunalna policija po prikupljanju podataka, vlasnike odnosno korisnike navedenih površina, upozori i usmeno naredi da iste površine urede. Za nepostupanje po izrečenoj meri, izdaje se prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice.

Upozoravamo građane da svoja dvorišta i placeve održavaju u urednom stanju.
 

 

 

 

 

 

OŠTEĆENE ZELENE POVRŠINE U KRUGU OPŠTE BOLNICE

 

Komunalna policija u obavljanju svojih poslova postupa po primljenim obaveštenjima, a gde je u proteklom periodu bilo dosta obaveštenja od uprave Opšte bolnice u Čačku da vozači oštećuju zelene površine ustanove, tako što parkiraju i ostavljaju vozila na istim. Problem je još veći kada zbog padavina sa zelene površine nanose blato na staze.

Ovim putem komunalna policija upozorava sve vozače, da prilikom saobraćaja u krugu opšte bolnice u Čačku svoja vozila ne ostavljaju i ne kreću se po zelenim površinama, već po za to određenim mestima. Novčana kazna za postupanje suprotno gradskoj odluci, iznosi 10.000 dinara za fizičko lice, 30.000 dinara za preduzetnike, 60.000 za pravno lice i 10.000 za odgovorno lice u pravnom licu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARADNjA KOMUNALNE POLICIJE I PREDUZEĆA JKP “VODOVOD” ČAČAK

 

Sprovodeći godišnji plan rada za 2019. godinu, Komunalna policija ostvaruje uspešnu saradnju sa preduzećem JKP „Vodovod“ Čačak, i u dane 05. i 11.06.2019. godine pružena je asistencija preduzeću, kao davaocu usluge, prilikom privremenog uskraćivanja isporuke vode. U oba slučaja postupanje je završeno uspešno, na zadovoljstvo i korisnika i davaoca usluge.
 

 

 

 

EFIKASNO DELOVANjE KOMUNALNE POLICIJE

 


Sprovodeći i dalje intenzivnu kontrolu nepravilnog odlaganja otpada, Komunalna policija je brzom intervencijom otkrila počinioca ovog prekršaja, kada je pored izdavanja prekršajnog naloga, kontrolisanom licu usmeno naređeno da ukloni nepravilno odložen otpad.

Komunalna policija i dalje apeluje na građane da otpad odlažu u skladu sa propisima, a za sva potrebna obaveštenja o načinu odlaganja svih vrsta otpada mogu se obratiti preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola prodaje poljoprivrednih proizvoda van pijace

 


Komunalna policija je u periodu od 09. maja do 16. maja 2019. godine u vremenu od 02,30 do 07,30 časova vršila kontrolu vanpijačne prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, na prostoru koji gravitira ka zelenoj pijaci i to u ulicama Sinđelićeva, Svetozara Markovića, Miloša Obilića i Železnička. Kontrola je vršena na obrazložen zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, kome je povereno upravljanje pijacama.

Tom prilikom poljoprivredni proizvođači su obaveštavani da svoje poljoprivredne proizvode mogu da prodaju na predviđenom, uređenom mestu – na kvantaškoj pijaci u Ljubiću.

Do sada je komunalna policija postupala preventivno, a ukoliko bude osnova u narednom periodu postupaće represivno.
 

 

 

 

 

 

Intenzivna saradnja komunalne policije i JKP “Komunalac” Čačak


Sprovodeći godišnji plan rada za 2019. godinu, Komunalna policija je ostvarila uspešnu saradnju sa preduzećem JKP „Komunalac“ Čačak, u cilju prevencije i edukacije korisnika usluga, odnosno intenzivnim nadzorom lokacija sa posudama za odlaganje komunalnog otpada, što utiče na pravilno korišćenje i očuvanje posuda. U skladu sa odgovarajućim odlukama utvrđen je i postupak kažnjavanja nesavesnih korisnika usluga, koji posude za odlaganje komunalnog otpada ne koriste na adekvatan način.

Nakon identifikacije lica, po izricanju novčane kazne i izdavanja prekršajnog naloga u skladu sa odgovarajućom odlukom grada Čačka, usmeno se nalaže prekršiocu da o svom trošku ukloni neadekvatno odložen otpad, a ukoliko on to ne učini preduzeće JKP “Komunalac” uklanja otpad o trošku lica koja su otpad deponovala.

Poseban problem predstavlja bahato i nesavesno ponašanje neodgovornih pojedinaca, koji uništavaju i prave štetu na posudama za odlaganje komunalnog otpada. Identifikacijom i kažnjavanjem ovakvog ponašanja ukazujemo na besmislenost ovakvih postupaka i nadamo se da ćemo na taj način svesti ovakve postupke na najmanju moguću meru.


Primeri nenamenskog korišćenja posuda za odlaganje komunalnog otpada

Prekršioci uklanjaju nepravilno odložen kabasti otpad

Bahato ponašanje, uništavanje i pravljenje štete na posudama za odlaganje komunalnog otpada

Kontrola zauzeća površine javne namene

 


Komunalna policija je pred vaskršnje praznike počela intenzivnu kontrolu zauzimanja površine javne namene kod postavljanja tipskih tezgi za izlaganje i prodaju robe (vaskršnji nakit i ukrasi, proizvodi domaće radinosti i starih zanata, suveniri, cveće i drugo u skladu sa praznikom) koji se obavlja u praznične i predpraznične dane, na prostoru Gradskog šetališta i Skadarske ulice na obeleženim i numerisanim mestima.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija za vreme i posle uskršnjih praznika vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća površine javne namene.
 

 

 

 

Kontrola prodaje pirotehničkih sredstava

 


Komunalna policija je u okviru svojih nadležnosti u predpraznične novogodišnje dane prilikom pojačane kontrole komunalnog reda na površini javne namene na trotoaru u Skadarskoj ulici zatekla na kutijama izložena pirotehnička sredstva, namenjena prodaji, bez prisustva vlasnika, pa je iste privremeno oduzela i predala Odeljenju protivpožarne zaštite PU Čačak.
 

 

 

 

Kontrola odlaganja otpada

 

Komunalna policija je, na zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, u periodu od 29. novembra i u prvoj polovini decembra 2018. godine vršila kontrolu odlaganja otpada u mestu Prijevor u Čačku, na lokaciji gde se nalaze postavljene posude za komunalni otpad, jer je u prethodnom periodu konstatovano je da su građani odlagali građevinski otpad, komunalni kabasti otpad, vrtni otpad i opasan otpad iz domaćinstva u posudu koja je predviđena za odlaganje komunalnog otpada, a takođe i izvan nje.

Pre početka kontrolisanja, dana 29.11.2018. godine preduzeće JKP „Komunalac“ Čačak je izvršilo čišćenje deponovanog otpada izvan posuda za komunalni otpad, a onda je na lokaciji izvršeno postavljanje uređaja fotoklopka, koji je beležio svako odlaganje otpada.

Dana 12.12.2018. godine uvidom u fotoarhivu konstatovano je da su dva lica iz teretnog vozila deponovala veću količinu građevinskog otpada u posudu za komunalni otpad a jedan deo i izvan posude. Odmah je započeto sa identifikacijom počinilaca. Daljim radom konstatovano je i utvrđeno koje lice je koristilo navedeno vozilo i deponovalo građevinski otpad, i isti je pozvan u službene prostorije komunalne policije. Dotičnom licu je usmeno naređeno da se izvrši čišćenje deponovanog građevinskog otpada, a kako je lice preduzetnik istom je izdat prekršajni nalog za učinjen prekršaj u iznosu od 30.000 dinara. Licu je predočeno na koji način se odlaže građevinski otpad u skladu sa Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom.
 

 

 
Ukoliko postoji potreba za informisanjem o načinu odlaganja otpada, građani mogu kontaktirati preduzeće koje obavlja komunalnu delatnost upravljanja komunalni otpadom, i to na teritoriji grada Čačka, osim naseljenog mesta Mrčajevaca, preduzeće JKP „Komunalac“ Čačak, dok na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci, delatnost obavlja preduzeće JKP „Moravac“ Mrčajevci.

U narednom periodu nastavlja se kontrola odlaganja otpada na istoj lokaciji, a ovim putem građani se upozoravaju da komunalni otpad odlažu u skladu sa navedenom Odlukom.
 

 

 
Primena fotoklopke kod kontrole odlaganja otpada - video zapis
 

 

Kontrola zimskih bašti

 

Upozoravaju se vlasnici ugostiteljskih objekata sa teritorije grada Čačka, da za postavljanje zimskih bašti na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju, građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada i vodi i vodnom zemljištu, moraju imati odobrenje nadležnog organa, počev od 15.11.2018.godine. Postavljanje zimskih bašti rešenjem odobrava organ uprave Grada nadležan za poslove urbanizma.
 

 

 

Kontrola zauzeća površine javne namene

 

Komunalna policija je pred novogodišnje praznike počela intenzivnu kontrolu zauzimanja površine javne namene kod postavljanja tipskih tezgi za izlaganje i prodaju robe (novogodišnji, božićni, vaskršnji nakit i ukrasi, proizvodi domaće radinosti i starih zanata, suveniri, cveće, jelke i drugo u skladu sa praznikom) koji se obavlja u praznične i predpraznične dane, na prostoru Gradskog šetališta i Skadarske ulice na obeleženim i numerisanim mestima.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija za vreme i posle novogodišnjih praznika vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća površine javne namene.
 

 

 

Pojačana kontrola komunalnog reda na prostoru MZ Mrčajevci u periodu održavanja manifestacije „KUPUSIJADA 2018“

 

U periodu 14.-16.09.2018.godine vršena je kontrola komunalnog reda prilikom održavanja manifestacije „KUPUSIJADA 2018“ u Mrčajevcima.

Tom prilikom postupano je prema više lica koja su postupila po upozorenju i izdatom usmenom naređenju, a takođe na licu mesta je izdato šest prekršajnih naloga za učinjen prekršaj.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola prodaje sezonskih poljoprivrednih proizvoda

 

Na zahtev RJ Pijaca preduzeća JKP Komunalac Čačak, kome je povereno upravljanje pijacama, u periodu maj-jul 2018.godine u vremenu od 03 do 07,30 časova vršena je kontrola vanpijačne prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, na prostoru koji gravitira ka zelenoj pijaci, i to u ulicama Sinđelićeva, Svetozara Markovića, Miloša Obilića i Železnička.
 

 

 
Tom prilikom poljoprivredni proizvođači sa robom, su upućivani na Kvantašku pijacu u Ljubiću, a tri lica koja nisu postupili po upozorenju i usmenom naređenju službenika komunalne policije, su sankcionisana na licu mesta, izdavanjem prekršajnog naloga.
 

 

 

 

Sankcionisanje zbog deponovanja životinjskih otpadaka u posudu za komunalni otpad

 


Dana 17.05.2018.godine patrola komunalne policije je prilikom vršenja redovne patrolne aktivnosti, utvrdila da je izvršeno deponovanje životinjskih otpadaka (krljušt od ribe, koža, drob, iznutrice ...) u posudu za komunalni otpad u ulici Dr Dragiše Mišovića, što je suprotno Odluci o komunalnom redu i opštem uređenju, za koju radnju je sankcionisan prekršilac. Kako je u pitanju bilo pravno lice, izdata su dva prekršajna naloga i to pravnom licu u iznosu od 50.000 i odgovornom licu u pravnom licu iznos od 5.000 dinara.

Ovim putem se upozoravaju i ostali vlasnici trgovinskih radnji, koji se bave prodajom prerađevina od životinjskog porekla, da otpad odlažu na propisan način.
 

 

 

 

Opasnost od požara


U prethodnom periodu komunalna policija pored obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, postupala je u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnoj policiji, vršeći preventivne mere zaštite životne sredine i zaštite od požara i u vezi sa tim, sprovedena je zajednička akcija sa Stručno-operativnim timom za zaštitu od požara, pri Gradskom štabu za vanredne situacije u Čačku. Budući da je zbog visokih dnevnih temperatura i izostanka padavina, povećan rizik od nastanka i širenja šumskih požara i požara na otvorenom prostoru, tokom aktivnosti koja je obavljana od 07 do 22 časa, komunalna policija je apelovala na preduzeća u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne proizvođače i građane, da za vreme izvođenja poljoprivrednih i drugih radova kojima mogu izazvati požar, iste obavljaju uz maksimalnu opreznost i preuzimaju sve neophodne mere zaštite kako bi se izbegao nastanak i širenje požara. Pismena obaveštenja istaknuta su na javnim mestima i to: prostorije mesne zajednice, domovi, autobuska stajališta, ambulante, škole, seoske prodavnice, sportske hale i dr.

Usled nastupajućih prvomajskih praznika komunalna policija upozorava građane da za vreme boravka u prirodi i paljenja logorske vatre na otvorenom, istu obavljaju uz maksimalnu opreznost i preduzimaju sve neophodne mere zaštite, kako bi se izbegao nastanak i širenje požara. Napominjemo da je, Zakonom o zaštiti od požara, zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od šume. Takođe, Zakonom je, u ovim slučajevima, predviđena i nadoknada troškova intervecija vatrogasno-spasilačkih jedinica i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja vrše spaljivanje.

KAO POSEBNO VAŽNO NAGLAŠAVAMO DA GRAĐANI U SLUČAJU IZBIJANjA POŽARA TREBA ODMAH DA POZOVU VATROGASNO SPASILAČKU JEDINICU NA TELEFON 193.

BESPRAVNA SEČA STABALA NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI

 

Dana 31.03.2018.godine u ulici Bate Jankovića ispred broja 74 došlo je do seče stabla lipe i platana, bez odobrenja nadležnog organa, što je utvrđeno prilikom redovnog patroliranja, a usledile su i prijave građana. Prikupljanjem informacija otkrili smo identitet prekršioca, koji je dao izjavu i priznanje da je izvršio sečenje drveća bez odobrenja nadležnog organa, odnosno da je postupio suprotno članu 16.stav 1.tačka 1.Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Službeni glasnik grada Čačka“ br.3/2018) a što je kažnjivo članom 26.stav 4.odluke, za koji je prekršaj komunalna policija izdala prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice.

Prekršiocu je predočenu da je dužan da nadoknadi štetu uplatom odgovarajućeg novčanog iznosa Preduzeću JKP „Gradsko zelenilo, a na osnovu procena istog Preduzeća, o čemu su isti obavešteni, a takođe, o postupanju je obavešteno i preduzeće JP „Gradac“ Čačak i poslat dopis građevinskoj inspekciji, vezano za postavljene bilborde.
 

 

 

 

Upozorenje na opasnost pojave ledenica


Komunalna policija apeluje na građane, da sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koji se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnici odnosno korisnici zgrade, dužni su da uklanjaju ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade, koji je u sastavu određenog stana a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik odnosno korisbik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnici odnosno korisnici zgrade dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara kazniće se fizičko lice ako ne ukloni ledenice sa krova ili spoljnih delova zgrade, preduzetnik u iznosu od 10.000 do 250.000 dinara a pravno lice od 50.000 do 1.000.000 dinara.

Čačak, 02.03.2018.godine NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE
Milena Jovanović

POSTAVLjANjE ZIMSKIH BAŠTI

 

Upozoravaju se vlasnici ugostiteljskih objekata sa teritorije grada Čačka, da za postavljanje zimskih bašti na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju, građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada i vodi i vodnom zemljištu, moraju imati odobrenje nadležnog organa, počev od 15.11.2017.godine. Postavljanje zimskih bašti rešenjem odobrava organ uprave Grada nadležan za poslove urbanizma.
 

 

 

KONTROLA OČIŠĆENIH DEPONIJA

 

U prethodnom periodu komunalna policija je vršila kontrolu sprovođenja mera Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju, u smislu zabrane stvaranja divljih deponija na površinama javne namene i drugim površinama, po istoj Odluci. Na mestima gde su bile formirane deponije, prostor je očišćen od strane preduzeća JKP "Komunalac" Čačak, a komunalna policija je pojačala kontrolu na tim mestima.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Građani se upozoravaju da ne bacaju smeće van posuda za smeće, da ne deponuju smeće i otpadni materijal na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i drugim površinama, već da se za odlaganje istog obrate nadležnom preduzeću za to područje, preduzeću JKP "Komunalac" Čačak ili JKP "Moravac" Mrčajevci.