Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna policija - Planirane aktivnosti i obaveštenja

Planirane aktivnosti i obaveštenja

Uklanjanje uginule životinje

 

Dana 27.10.2019. godine komunalna policija je postupala po primljenom obaveštenju u vezi bačene uginule životinje u rečno korito Čemernice. O zatečenom stanju sa lica mesta obaveštena je veterinarska inspekcija da postupa iz svoje nadležnosti i služba zoohigijene koja je uklonila uginulu životinju. Daljim postupanjem utvrđen je identitet vlasnika uginule životinje, koji je sankcionisan za načinjen prekršaj.
 
Ovim putem apelujemo na građane da prilikom uginuća životinje obaveste veterinara i službu zoohigijene radi neškodljivog uklanjanja.
 
 

NEPRAVILNO ODLAGANjE OTPADA

 
 
Mnogo puta do sada smo, što i jeste deo našeg posla, apelovali, ukazivali i na razne načine objašnjavali potrebu za pravilnim i namenskim korišćenjem posuda za odlaganje komunalnog otpada, sa ciljem kompletiranja procesa iznošenja i deponovanja otpada na najefikasniji način, a u interesu svih nas.

Velika većina naših sugrađana se pridržava pravila u vezi odlaganja kućnog i ostalog otpada, što ukazuje na odgovorno ponašanje i razvijenu svest života u zajednici, a na osnovu propisanih pravila pretočenih u zakone i propise.

Ono što kao izuzetak čini pravilo je i ponašanje neodgovrnih pojedinaca, koji svesno ili nesvesno krše ova pravila i svima nama otežavaju normalno funkcionisanje. Motivi za takvo ponašanje su razni: od neznanja do bahatog odnosa prema zajedničkoj imovini i vandalskog delovanja.

Prilikom vršenja kontrole odlaganja komunalnog otpada na lokaciji Spomen parka, komunalna policija je uz pomoć fotouređaja otkrila počinioca neadekvatnog odlaganja sporednih proizvoda životinjskog porekla u posudu za odlaganje komunalnog otpada, koji je sankcionisan u skladu sa odlukom, koja uređuje pravilno odlaganje komunalnog otpada.
 
 

NEADEKVATNO ODLAGANjE KOMUNALNOG OTPADA

   
Komunalna policija nastavlja sa kontrolom i nadzorom na koji način se vrši odlaganje komunalnog otpada, u saradnji i na zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, koji su ukazali da se na jednom reciklažnom platou vrši nepravilno odlaganje komunalnog otpada. I ako postoje istaknuta obaveštenja o pravilnom korišćenju posuda, građani svakodnevno vrše nepravilno odlaganje otpada, što preduzeću iziskuje dodatno vreme i angažovanje na otklanjanju komunalnog nereda. Za dva dana vršenja kontrole konstatovano je u više navrata da su građani nepravilno odlagali komunalni otpad, odnosno vršili odlaganje komunalnog kabastog otpada izvan mesta određenog za odlaganje te vrste otpada, zatim su odlagali reciklabilni komunalni kućni otpad u posude za odlaganje komunalnog otpada ili pak neselektovan komunalni kućni otpad u posude za odlaganje reciklabilnog otpada, ili komunalni kućni otpad odlagali izvan odnosno pored posude za odlaganje komunalnog otpada i drugo. Konstatovano je 12 takvih nepravilnosti, gde će nakon utvrđivanja identifikacije počinilaca, komunalna policija primeniti mere, što preventivne što represivne.
 
Komunalna policija upozorava građane da vrše pravilno odlaganje komunalnog otpada, a da se za sva pitanja u vezi odlaganja mogu obratiti preduzeću koje obavlja komunalnu delatnost upravljanja komunalnim otpadom, i to preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak, za teritoriju grada Čačka osim naseljenog mesta Mrčajevci, i preduzeću JKP „Moravac“ Mrčajevci, za teritoriju naseljenog mesta Mrčajevci.
 
 

UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

 

Komunalna policija, u saradnji sa Inspekcijom za lokalni prevoz i puteve, je dana 26.07.2019. godine prilikom vršenja kontrole u Gornjoj Trepči, zatekla više vozila parkiranih delom na trotoaru, čime se ugrožava bezbednost saobraćaja i ometa prolaz pešaka. Korisnici vozila koji su zatečeni na licu mesta su upozoreni i usmeno im je naređeno da uklone svoja vozila, a na ostala vozila su ostavljena pismena upozorenja. Ukoliko se bude zatekla i dalje ovakva nepravilnost, biće obaveštena Policijska uprava Čačak, Stanica saobraćajne policije, da postupa iz svoje nadležnosti.

Obaveštavaju se svi vozači koji posećuju banju Gornju Trepču da svoja vozila mogu parkirati i ostavljati na parkingu koji se nalazi iza pijace.
 KONTROLA PRODAJE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA VAN PIJACE


Komunalna policija će u narednom periodu, počev od 26. jula, u vremenu od 02,00 sata vršiti kontrolu prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, u ulicama koje gravitiraju zelenoj pijaci, odnosno u ulicama Sinđelićeva, Miloša Obilića, Železnička i Svetozara Markovića. Kontrola se vrši na obrazložen zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak kome je povereno upravljanje pijacama.

Obaveštavaju se svi poljoprivredni proizvođači da svoje proizvode mogu prodavati iz vozila na Kvantaškoj pijaci u Ljubiću, koja je otvorena svakodnevno od 02 sata.

KONTROLA ISPUŠTANjA OTPADNE VODE


Komunalna policija je dana 16.07.2019. godine primila obaveštenje od građanina u vezi neprijatnog mirisa koji se oseća u Košutnjaku, u blizini reke Lupnjače. Izlaskom na lice mesta i daljim postupanjem utvrđeno je da su iz jednog domaćinstava u Pridvorici ispuštali otpadne vode i osoku iz objekata za držanje životinja, direktno u Pridvoričku reku i dalje u Lupnjaču, pa je to konstatovano kao razlog neprijatnog mirisa.

Kontrolisanom fizičkom licu je usmeno naložena mera da prekine sa ispuštanjem i nakon toga sačinjen i izdat prekršajni nalog za načinjen prekršaj. O ovom događaju je obavešten i drugi nadležan organ.


KONTROLA NALOŽENIH MERA ZA UREĐENjA DVORIŠTA


Komunalna policija je od početka jula primila 13 obaveštenja od građana za neuređenje dvorišta i placeva. Nakon utvrđivanja odgovornosti, vlasnike odnosno korisnike neuređenih površina, komunalna policija upozori i usmeno naredi koje mere su potrebne da isti preduzmu. Za nepostupanje po izrečenoj meri u ovom periodu izdat je 1 prekršajni nalog.

U narednom periodu nastavlja se vršenje kontrole uređenja dvorišta i placeva, a takođe i da li su upozorena lica postupila po izdatom usmenom naređenju.


KONTROLA UREĐENjA DVORIŠTA


Komunalna policija je u prethodnom periodu primila veći broj obaveštenja od građana za neuređenje dvorišta i placeva. Članom 40. Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu, propisano je da vlasnici odnosno korisnici zemljišta, bašte, voćnjaka, neizgrađenog građevinskog zemljišta i druge slične površine su dužni da navedene površine održavaju u urednom stanju i to tako da na ovim površinama bude orezano zelenilo, pokošena trava, korov i šiblje, pokupljen otpad i slično.

Komunalna policija po prikupljanju podataka, vlasnike odnosno korisnike navedenih površina, upozori i usmeno naredi da iste površine urede. Za nepostupanje po izrečenoj meri, izdaje se prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice.

Upozoravamo građane da svoja dvorišta i placeve održavaju u urednom stanju.


OŠTEĆENE ZELENE POVRŠINE U KRUGU OPŠTE BOLNICE


Komunalna policija u obavljanju svojih poslova postupa po primljenim obaveštenjima, a gde je u proteklom periodu bilo dosta obaveštenja od uprave Opšte bolnice u Čačku da vozači oštećuju zelene površine ustanove, tako što parkiraju i ostavljaju vozila na istim. Problem je još veći kada zbog padavina sa zelene površine nanose blato na staze.

Ovim putem komunalna policija upozorava sve vozače, da prilikom saobraćaja u krugu opšte bolnice u Čačku svoja vozila ne ostavljaju i ne kreću se po zelenim površinama, već po za to određenim mestima. Novčana kazna za postupanje suprotno gradskoj odluci, iznosi 10.000 dinara za fizičko lice, 30.000 dinara za preduzetnike, 60.000 za pravno lice i 10.000 za odgovorno lice u pravnom licu.


SARADNjA KOMUNALNE POLICIJE I PREDUZEĆA JKP “VODOVOD” ČAČAK


Sprovodeći godišnji plan rada za 2019. godinu, Komunalna policija ostvaruje uspešnu saradnju sa preduzećem JKP „Vodovod“ Čačak, i u dane 05. i 11.06.2019. godine pružena je asistencija preduzeću, kao davaocu usluge, prilikom privremenog uskraćivanja isporuke vode. U oba slučaja postupanje je završeno uspešno, na zadovoljstvo i korisnika i davaoca usluge.


EFIKASNO DELOVANjE KOMUNALNE POLICIJESprovodeći i dalje intenzivnu kontrolu nepravilnog odlaganja otpada, Komunalna policija je brzom intervencijom otkrila počinioca ovog prekršaja, kada je pored izdavanja prekršajnog naloga, kontrolisanom licu usmeno naređeno da ukloni nepravilno odložen otpad.

Komunalna policija i dalje apeluje na građane da otpad odlažu u skladu sa propisima, a za sva potrebna obaveštenja o načinu odlaganja svih vrsta otpada mogu se obratiti preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak.


Kontrola prodaje poljoprivrednih proizvoda van pijaceKomunalna policija je u periodu od 09. maja do 16. maja 2019. godine u vremenu od 02,30 do 07,30 časova vršila kontrolu vanpijačne prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, na prostoru koji gravitira ka zelenoj pijaci i to u ulicama Sinđelićeva, Svetozara Markovića, Miloša Obilića i Železnička. Kontrola je vršena na obrazložen zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, kome je povereno upravljanje pijacama.

Tom prilikom poljoprivredni proizvođači su obaveštavani da svoje poljoprivredne proizvode mogu da prodaju na predviđenom, uređenom mestu – na kvantaškoj pijaci u Ljubiću.

Do sada je komunalna policija postupala preventivno, a ukoliko bude osnova u narednom periodu postupaće represivno.


Intenzivna saradnja komunalne policije i JKP “Komunalac” Čačak


Sprovodeći godišnji plan rada za 2019. godinu, Komunalna policija je ostvarila uspešnu saradnju sa preduzećem JKP „Komunalac“ Čačak, u cilju prevencije i edukacije korisnika usluga, odnosno intenzivnim nadzorom lokacija sa posudama za odlaganje komunalnog otpada, što utiče na pravilno korišćenje i očuvanje posuda. U skladu sa odgovarajućim odlukama utvrđen je i postupak kažnjavanja nesavesnih korisnika usluga, koji posude za odlaganje komunalnog otpada ne koriste na adekvatan način.

Nakon identifikacije lica, po izricanju novčane kazne i izdavanja prekršajnog naloga u skladu sa odgovarajućom odlukom grada Čačka, usmeno se nalaže prekršiocu da o svom trošku ukloni neadekvatno odložen otpad, a ukoliko on to ne učini preduzeće JKP “Komunalac” uklanja otpad o trošku lica koja su otpad deponovala.

Poseban problem predstavlja bahato i nesavesno ponašanje neodgovornih pojedinaca, koji uništavaju i prave štetu na posudama za odlaganje komunalnog otpada. Identifikacijom i kažnjavanjem ovakvog ponašanja ukazujemo na besmislenost ovakvih postupaka i nadamo se da ćemo na taj način svesti ovakve postupke na najmanju moguću meru.


Primeri nenamenskog korišćenja posuda za odlaganje komunalnog otpada

Prekršioci uklanjaju nepravilno odložen kabasti otpad

Bahato ponašanje, uništavanje i pravljenje štete na posudama za odlaganje komunalnog otpada

Kontrola zauzeća površine javne nameneKomunalna policija je pred vaskršnje praznike počela intenzivnu kontrolu zauzimanja površine javne namene kod postavljanja tipskih tezgi za izlaganje i prodaju robe (vaskršnji nakit i ukrasi, proizvodi domaće radinosti i starih zanata, suveniri, cveće i drugo u skladu sa praznikom) koji se obavlja u praznične i predpraznične dane, na prostoru Gradskog šetališta i Skadarske ulice na obeleženim i numerisanim mestima.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija za vreme i posle uskršnjih praznika vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća površine javne namene.


Kontrola prodaje pirotehničkih sredstavaKomunalna policija je u okviru svojih nadležnosti u predpraznične novogodišnje dane prilikom pojačane kontrole komunalnog reda na površini javne namene na trotoaru u Skadarskoj ulici zatekla na kutijama izložena pirotehnička sredstva, namenjena prodaji, bez prisustva vlasnika, pa je iste privremeno oduzela i predala Odeljenju protivpožarne zaštite PU Čačak.


Kontrola odlaganja otpada


Komunalna policija je, na zahtev preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, u periodu od 29. novembra i u prvoj polovini decembra 2018. godine vršila kontrolu odlaganja otpada u mestu Prijevor u Čačku, na lokaciji gde se nalaze postavljene posude za komunalni otpad, jer je u prethodnom periodu konstatovano je da su građani odlagali građevinski otpad, komunalni kabasti otpad, vrtni otpad i opasan otpad iz domaćinstva u posudu koja je predviđena za odlaganje komunalnog otpada, a takođe i izvan nje.

Pre početka kontrolisanja, dana 29.11.2018. godine preduzeće JKP „Komunalac“ Čačak je izvršilo čišćenje deponovanog otpada izvan posuda za komunalni otpad, a onda je na lokaciji izvršeno postavljanje uređaja fotoklopka, koji je beležio svako odlaganje otpada.

Dana 12.12.2018. godine uvidom u fotoarhivu konstatovano je da su dva lica iz teretnog vozila deponovala veću količinu građevinskog otpada u posudu za komunalni otpad a jedan deo i izvan posude. Odmah je započeto sa identifikacijom počinilaca. Daljim radom konstatovano je i utvrđeno koje lice je koristilo navedeno vozilo i deponovalo građevinski otpad, i isti je pozvan u službene prostorije komunalne policije. Dotičnom licu je usmeno naređeno da se izvrši čišćenje deponovanog građevinskog otpada, a kako je lice preduzetnik istom je izdat prekršajni nalog za učinjen prekršaj u iznosu od 30.000 dinara. Licu je predočeno na koji način se odlaže građevinski otpad u skladu sa Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom.

Ukoliko postoji potreba za informisanjem o načinu odlaganja otpada, građani mogu kontaktirati preduzeće koje obavlja komunalnu delatnost upravljanja komunalni otpadom, i to na teritoriji grada Čačka, osim naseljenog mesta Mrčajevaca, preduzeće JKP „Komunalac“ Čačak, dok na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci, delatnost obavlja preduzeće JKP „Moravac“ Mrčajevci.

U narednom periodu nastavlja se kontrola odlaganja otpada na istoj lokaciji, a ovim putem građani se upozoravaju da komunalni otpad odlažu u skladu sa navedenom Odlukom.

Primena fotoklopke kod kontrole odlaganja otpada - video zapis


Kontrola zimskih bašti


Upozoravaju se vlasnici ugostiteljskih objekata sa teritorije grada Čačka, da za postavljanje zimskih bašti na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju, građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada i vodi i vodnom zemljištu, moraju imati odobrenje nadležnog organa, počev od 15.11.2018.godine. Postavljanje zimskih bašti rešenjem odobrava organ uprave Grada nadležan za poslove urbanizma.
Kontrola zauzeća površine javne namene


Komunalna policija je pred novogodišnje praznike počela intenzivnu kontrolu zauzimanja površine javne namene kod postavljanja tipskih tezgi za izlaganje i prodaju robe (novogodišnji, božićni, vaskršnji nakit i ukrasi, proizvodi domaće radinosti i starih zanata, suveniri, cveće, jelke i drugo u skladu sa praznikom) koji se obavlja u praznične i predpraznične dane, na prostoru Gradskog šetališta i Skadarske ulice na obeleženim i numerisanim mestima.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija za vreme i posle novogodišnjih praznika vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća površine javne namene.
Pojačana kontrola komunalnog reda na prostoru MZ Mrčajevci u periodu održavanja manifestacije „KUPUSIJADA 2018“


U periodu 14.-16.09.2018.godine vršena je kontrola komunalnog reda prilikom održavanja manifestacije „KUPUSIJADA 2018“ u Mrčajevcima.

Tom prilikom postupano je prema više lica koja su postupila po upozorenju i izdatom usmenom naređenju, a takođe na licu mesta je izdato šest prekršajnih naloga za učinjen prekršaj.


Kontrola prodaje sezonskih poljoprivrednih proizvoda


Na zahtev RJ Pijaca preduzeća JKP Komunalac Čačak, kome je povereno upravljanje pijacama, u periodu maj-jul 2018.godine u vremenu od 03 do 07,30 časova vršena je kontrola vanpijačne prodaje i zauzeća površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa, na prostoru koji gravitira ka zelenoj pijaci, i to u ulicama Sinđelićeva, Svetozara Markovića, Miloša Obilića i Železnička.

Tom prilikom poljoprivredni proizvođači sa robom, su upućivani na Kvantašku pijacu u Ljubiću, a tri lica koja nisu postupili po upozorenju i usmenom naređenju službenika komunalne policije, su sankcionisana na licu mesta, izdavanjem prekršajnog naloga.


Sankcionisanje zbog deponovanja životinjskih otpadaka u posudu za komunalni otpadDana 17.05.2018.godine patrola komunalne policije je prilikom vršenja redovne patrolne aktivnosti, utvrdila da je izvršeno deponovanje životinjskih otpadaka (krljušt od ribe, koža, drob, iznutrice ...) u posudu za komunalni otpad u ulici Dr Dragiše Mišovića, što je suprotno Odluci o komunalnom redu i opštem uređenju, za koju radnju je sankcionisan prekršilac. Kako je u pitanju bilo pravno lice, izdata su dva prekršajna naloga i to pravnom licu u iznosu od 50.000 i odgovornom licu u pravnom licu iznos od 5.000 dinara.

Ovim putem se upozoravaju i ostali vlasnici trgovinskih radnji, koji se bave prodajom prerađevina od životinjskog porekla, da otpad odlažu na propisan način.


Opasnost od požara


U prethodnom periodu komunalna policija pored obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, postupala je u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnoj policiji, vršeći preventivne mere zaštite životne sredine i zaštite od požara i u vezi sa tim, sprovedena je zajednička akcija sa Stručno-operativnim timom za zaštitu od požara, pri Gradskom štabu za vanredne situacije u Čačku. Budući da je zbog visokih dnevnih temperatura i izostanka padavina, povećan rizik od nastanka i širenja šumskih požara i požara na otvorenom prostoru, tokom aktivnosti koja je obavljana od 07 do 22 časa, komunalna policija je apelovala na preduzeća u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne proizvođače i građane, da za vreme izvođenja poljoprivrednih i drugih radova kojima mogu izazvati požar, iste obavljaju uz maksimalnu opreznost i preuzimaju sve neophodne mere zaštite kako bi se izbegao nastanak i širenje požara. Pismena obaveštenja istaknuta su na javnim mestima i to: prostorije mesne zajednice, domovi, autobuska stajališta, ambulante, škole, seoske prodavnice, sportske hale i dr.

Usled nastupajućih prvomajskih praznika komunalna policija upozorava građane da za vreme boravka u prirodi i paljenja logorske vatre na otvorenom, istu obavljaju uz maksimalnu opreznost i preduzimaju sve neophodne mere zaštite, kako bi se izbegao nastanak i širenje požara. Napominjemo da je, Zakonom o zaštiti od požara, zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od šume. Takođe, Zakonom je, u ovim slučajevima, predviđena i nadoknada troškova intervecija vatrogasno-spasilačkih jedinica i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja vrše spaljivanje.

KAO POSEBNO VAŽNO NAGLAŠAVAMO DA GRAĐANI U SLUČAJU IZBIJANjA POŽARA TREBA ODMAH DA POZOVU VATROGASNO SPASILAČKU JEDINICU NA TELEFON 193.

BESPRAVNA SEČA STABALA NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI


Dana 31.03.2018.godine u ulici Bate Jankovića ispred broja 74 došlo je do seče stabla lipe i platana, bez odobrenja nadležnog organa, što je utvrđeno prilikom redovnog patroliranja, a usledile su i prijave građana. Prikupljanjem informacija otkrili smo identitet prekršioca, koji je dao izjavu i priznanje da je izvršio sečenje drveća bez odobrenja nadležnog organa, odnosno da je postupio suprotno članu 16.stav 1.tačka 1.Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Službeni glasnik grada Čačka“ br.3/2018) a što je kažnjivo članom 26.stav 4.odluke, za koji je prekršaj komunalna policija izdala prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice.

Prekršiocu je predočenu da je dužan da nadoknadi štetu uplatom odgovarajućeg novčanog iznosa Preduzeću JKP „Gradsko zelenilo, a na osnovu procena istog Preduzeća, o čemu su isti obavešteni, a takođe, o postupanju je obavešteno i preduzeće JP „Gradac“ Čačak i poslat dopis građevinskoj inspekciji, vezano za postavljene bilborde.


Upozorenje na opasnost pojave ledenica


Komunalna policija apeluje na građane, da sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koji se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnici odnosno korisnici zgrade, dužni su da uklanjaju ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade, koji je u sastavu određenog stana a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik odnosno korisbik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnici odnosno korisnici zgrade dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara kazniće se fizičko lice ako ne ukloni ledenice sa krova ili spoljnih delova zgrade, preduzetnik u iznosu od 10.000 do 250.000 dinara a pravno lice od 50.000 do 1.000.000 dinara.

Čačak, 02.03.2018.godine NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE
Milena Jovanović

Kontrola držanja i izvođenja pasa


Komunalna policija je u okviru svojih nadležnosti dana 01.02.2018.godine vršila kontrolu izvođenja pasa van zatvorenog prostora na površinama javne namene i tom prilikom je u gradskom parku za izvođenje psa bez zaštitne korpe na njušci izdato 5 prekršajnih naloga.

Takođe u prvom mesecu tekuće godine komunalna policija je vršila kontrolu uslova držanja pasa od strane vlasnika odnosno držaoca i tom prilikom su za držanje psa u dvorištu suprotno odluci izdata 2 prekršajna naloga, za napuštanje psa 3 prekršajna naloga i za neprijavljivanje nestanka ili gubitka psa u roku od tri dana 1 prekršajni nalog.

Komunalna policija svakodnevno sarađuje sa službom RJ „Zoohigijena“ preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak, gde na terenu po uočavanju napuštenog psa iste obaveštava o lokaciji. Služba nakon utvrđivanja vlasnika psa, obaveštava komunalalnu policiju koja preduzima mere u skladu sa Odlukom o obavljanju zoohigijene.

Komunalna policija će u narednom periodu i dalje sprovoditi kontrolu, a ovim putem upozoravamo i apelujemo na građane da svoje kućne ljubimce drže u skladu sa gradskim odlukama, da prilikom izvođenja pasa iste vode sa povodnikom i zaštitnom korpom na njušci i da svaki nestanak ili gubitak psa prijave u roku od tri dana preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak.


Kontrola narušavanja komunalnog reda za novogodišnje i božićne praznike


Komunalna policija je u okviru svojih nadležnosti u predpraznične dane pojačano vršila kontrolu narušavanja komunalnog reda i to je akcenat bio na kontrolu zauzeća površina javne namene i površina u javnom korišćenju u ulicama Skadarska, Sinđelićeva i Gradsko šetalište. Povodom programa „Doček Nove 2018.godine“ koji je organizovan od strane Doma kulture i Grada Čačka, na gradskom trgu, komunalna policija je sa potrebnim brojem službenika odgovorila na dodeljen zadatak kontrole komunalnog reda i svojim prisustvom obezbedila da se program uspešno održi. Preventivne mere koje su preduzimane bile su uglavnom za paljenje pirotehničkih sredstava.

Takođe u ovom periodu je bio smanjen broj poziva građana vezano za narušavanje komunalnog reda, a iskontrolisan je i rad javnih službi, gde je konstatovano da nije bilo primedbi na njihov rad.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija za vreme novogodišnjih i božićnog praznika vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća javnih površina.


Upozorenje vlasnicima izgubljenih životinja


Komunalna policija upozorava sve vlasnike odnosno držaoce, koji izgube životinju, da su dužni da taj gubitak bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana, od dana gubitka životinje, prijave preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak, radnim danima u vremenu od 07 do 15 časova, na broj telefona 064/8148115, rukovodiocu RJ Zoohigijena Aleksandru Maksimoviću.

Za nepostupanje po navedenom, shodno članu 29.Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene („Službeni glasnik grada Čačka“ br.17/2017) komunalni policajac će izdati prekršajni nalog u iznosu od 10.000 dinara fizičkom licu, ako kao vlasnik, odnosno držalac koji izgubi životinju taj gubitak, bez odlaganja a najkasnije u roku od tri dana od gubitka životinje ne prijavi nadležnom preduzeću.

Kako je u toku sezona lova, upozoravaju se vlasnici lovačkih pasa da po završetku lova pse drže u skladu sa odlukom, kako isti ne bi pričinjavali štete vlasnicima domaćih životinja na seoskom području.

POSTAVLjANjE ZIMSKIH BAŠTI


Upozoravaju se vlasnici ugostiteljskih objekata sa teritorije grada Čačka, da za postavljanje zimskih bašti na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju, građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada i vodi i vodnom zemljištu, moraju imati odobrenje nadležnog organa, počev od 15.11.2017.godine. Postavljanje zimskih bašti rešenjem odobrava organ uprave Grada nadležan za poslove urbanizma.
KONTROLA OČIŠĆENIH DEPONIJA


U prethodnom periodu komunalna policija je vršila kontrolu sprovođenja mera Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju, u smislu zabrane stvaranja divljih deponija na površinama javne namene i drugim površinama, po istoj Odluci. Na mestima gde su bile formirane deponije, prostor je očišćen od strane preduzeća JKP "Komunalac" Čačak, a komunalna policija je pojačala kontrolu na tim mestima.

Građani se upozoravaju da ne bacaju smeće van posuda za smeće, da ne deponuju smeće i otpadni materijal na površinama javne namene, površinama u javnom korišćenju i drugim površinama, već da se za odlaganje istog obrate nadležnom preduzeću za to područje, preduzeću JKP "Komunalac" Čačak ili JKP "Moravac" Mrčajevci.


Pojačana kontrola komunalnog reda na prostoru MZ Mrčajevci u periodu održavanja manifestacije \"KUPUSIJADA 2017\"


Komunalna policija Grada Čačka je 15., 16. i 17. septembra 2017. godine tokom održavanja manifestacije "Kupusijada 2017" u Mrčajevcima postupala preventivno na poslovima iz nadležnosti Komunalne policije i to prvenstveno na poslovima održavanja komunalnog reda i to vršila kontrolu: zauzeća javnih površina suprotno Odluci o komunalnom redu i opštem uređenju Grada Čačka, bacanje smeća i otpadnog materijala, prosjačenja. Tokom trajanja manifestacije izrečeno je 138 usmenih upozorenja, 7 pismenih upozorenja i tom prilikom sačinjeno 7 zapisnika o izvršenoj kontroli.


Kontrola obavljanja autotaksi prevoza


Dana 16.08.2017.godine komunalna policija je vršila kontrolu obavljanja autotaksi prevoza u skladu sa Odlukom o autotaksi prevozu na teritoriji grada Čačka. Tom prilikom je izvršeno 26 kontrola, gde je u pet slučajeva konstatovano da je postupano suprotno Odluci i protiv tih lica biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
OPASNOST OD POŽARA


U prethodnom periodu komunalna policija pored obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, postupala je u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnoj policiji, vršeći preventivne mere zaštite životne sredine i zaštite od požara.U vezi sa tim, sprovedena je zajednička akcija Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara, pri Gradskom štabu za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, i komunalne policije grada Čačka. Budući da je zbog visokih dnevnih temperatura i izostanka padavina, povećan rizik od nastanka i širenja šumskih požara i požara na otvorenom prostoru, tokom aktivnosti koja je obavljana od 07 do 22 časa, komunalna policija sarađivala je sa građanima, predsednicima mesnih zajednica, šefovima mesnih kancelarija, pravnim licima, gradskim organima, organizacijama i službama, koje smo obaveštavali, usmeno i pismeno upozoravali da ne pale strne useve, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru. Pismena obaveštenja istaknuta su na vidnim mestima i to: prostorije mesne zajednice, domovi, autobuska stajališta, ambulante, škole, seoske prodavnice, sportske hale i dr.

Preuzmite obaveštenje


USPOSTAVLjANjE KOMUNALNOG REDA


U prethodnom periodu komunalna policija je vršila kontrolu sprovođenja mera Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju i uspostavljanje komunalnog reda na zelenoj pijaci i u ulicama koje gravitiraju oko zelene pijace. Tom prilikom sva lica koja su izvršila zauzeće javne površine bez odobrenja nadležnog organa su upozorena i usmeno naređena da uklone izloženu robu, a za učinjen prekršaj izdata su tri prekršajna naloga.

U saradnji sa komunalnom inspekcijom sprovedena je i kontrola nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda i tom prilikom je zatečeno i privremeno oduzeto od nn.lica 1.7 kg rezanog duvana.

U narednom periodu vršiće se i dalje pojačana kontrola na istim lokacijama.


KONTROLA PRODAJE SEZONSKIH POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA


U prethodnom periodu komunalna policija je vršila kontrolu sprovođenja mera Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju, uspostavljanje komunalnog reda i revitalizacije Kvantaške pijace u Ljubiću, po zahtevu preduzeća JKP "Komunalac" Čačak. Kvantaška pijaca se nalazi na prostoru pijace u Ljubiću i otvorena je od 02 časova svakog dana.

Ovim putem i upozoravamo građane da prodaju ne vrše u ulicama koje gravitiraju oko zelene pijace, jer se u ranim jutarnjim časovima pravi gužva u saobraćaju i buka koja ometa mir građana, već na to određenom mestu.
Uspešno završena združeno metodičko pokazna vežba \"Prijevor 2017\"


Dana 18.05.2017. god u Prijevoru u blizini OŠ "Božo Tomić" uspešno je završena združeno metodičko pokazna vežba "Prijevor 2017" , čiji je bio cilj provera spremnosti u gašenju požara na otvorenom, kao i pružanje prve pomoći ugroženim licima i spasavanje materijalnih dobara.

U pokaznoj vežbi učestvovala je i komunalna policija, a sve u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnoj policiji .


Komunalna policija intezivno radi na suzbijanju stvaranja divljih deponija


U proteklom periodu Komunalna policija grada Čačka je intezivno delovala kako na gradskom tako i na seskom području u otkrivanju i sankcionisanju prekršioca koji vrše deponavanje raznog otpada na nedozvoljenim mestima i time doprinose stvaranju divljih deponija.

Izdato je devet prekršajnih naloga zbog deponovanja otpada na nedozvoljenim mestima i to osam za fizička lica i jedan za preduzetnika.

Predviđene novčane kazne za navedeni prekršaj iznose:

- za pravno lice novčana kazna iznosi 50.000,00 dinara, kao i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000,00 dinara
- za preduzetnika novčana kazna iznosi 25.000,00 dinara
- za fizičko lice 5000,00 dinara.

Sva lica koja budu sankcionisana, komunalni policajac im izdaje i usmeno naređenje kojim nalaže da uklone deponovano smeće i otpadni materijal.
Opasnost od ledenica


Upozoravaju se vlasnici odnosno korisnici zgrade, odnosno posebnih delova zgrade, da su dužni da uklanjaju ledenice sa krova i drugih spoljnih delova zgrada koja se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline. Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik, tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnici odnosno korisnici zgrade, odnosno posebnog dela zgrade dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova javnih površina.
(po članu 11.Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju („Službeni list grada Čačka“ br.11/15 i 26/16))
Pomoć i zbrinjavanje starijih lica


Komunalna policija postupajući po prijavi građanina iz nadležnosti komunalne policije u Čačku u Banjici, zatekla je 26.01.2017. godine lice P.M. 1937.godište koje je po proceni patrole bilo potrebno zbrinuti u prihvatilište. Nakon konsultacije sa stručnim timom Centra za socijalni rad i intervencije službe hitne pomoći, izvršen je neodložan smeštaj lica u prihvatilište.
Kontrola uklanjanja snega i ledaKomunalna policija u prethodnom periodu je vršila kontrolu izbacivanja snega i leda na trotoar ili kolovoz u ulicama Bulevar Tanaska Rajić (bivša Đorđa Tomaševića), Bulevar Oslobođenja, Dr. Dragiša Mišović i Đakona Avakuma, gde je odlukom propisano da je zabranjeno odlaganje snega i leda na kolovoznim površinama. Za učinjen prekršaj izdaju se prekršajni nalozi: za fizičko lice u iznosu od 5.000 dinara, preduzetnike 25.000 dinara, pravno lice 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu 5.000 dinara.

Obaveštavaju se vlasnici odnosno korisnici da su u obavezi da uklanjaju sneg i led sa trotoara ispred stambenih zgrada individualnog i kolektivnog stanovanja i poslovnih prostorija.
Kontrola narušavanja komunalnog reda za novogodišnje praznike


Komunalna policija je pred novogodišnje praznike počela intenzivnu kontrolu zauzimanja površina javne namene i površina u javnom korišćenju kod smeštaja i izlaganja robe, ambalaže i drugih stvari (nogodišnji ukrasi, knjige i druga roba...) u ulicama Skadarska, Sinđelićeva i Gradsko šetalište.
Takođe u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, vrši se kontrola prodaje pirotehničkih sredstava.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija za vreme i posle novogodišnjih praznika vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća javnih površina.
Kontrola zauzeća javnih površina


Komunalna policija je od 28.novembra počela intenzivnu kontrolu zauzimanja površina javne namene i površina u javnom korišćenju kod smeštaja i izlaganje robe, ambalaže i drugih stvari (aparati za kokice, rashladni uređaji, stalci za izlaganje robe, reklamni panoi, žardinjere, bašte ugostiteljskih objekata...) tom prilikom je postupano prema više lica zatečenih u prekršaju koja nisu imala odobrenje nadležnog organa. Preduzetnicima za učinjen prekršaj izdaju se prekršajni nalozi u iznosu od 25.000 dinara u skladu sa odlukom.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija i u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda i nastaviti akciju kontrole zauzeća javnih površina.


Kontrola prodaje poljoprivrednih proizvoda


Komunalna policija je početkom novembra počela intenzivnu kontrolu prodaje poljoprivrednih proizvoda van pijace na javnim površinama i površinama u javnom korišćenju i tom prilikom je postupano prema više lica zatečenih u prekršaju, kojima su izdati prekršajni nalozi u iznosu od 5000 dinara.

Obaveštavaju se građani da će komunalna policija i u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu narušavanja komunalnog reda a da građani koji imaju poljoprivredne proizvode mogu iste prodavati na zelenoj pijaci na kojoj ima slobodnih tezgi, a za sve informacije mogu se obratiti upravi pijace JKP „Komunalac“ Čačak koja se nalazi u krugu zelene pijace.


Zajednička akcija komunalne inspekcije i komunalne policije


Dana 28.10.2016.godine službenici komunalne inspekcije i komunalne policije su sproveli pojačanu kontrolu nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda na Zelenoj pijaci u Čačku i prilaznim ulicama, tom prilikom je zatečeno i privremeno oduzeto od nn.lica 4,75kg rezanog duvana.

U narednom periodu u zajedničkim akcijama vršiće se i dalje pojačana kontrola nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda.
Pojačana kontrola komunalnog reda na prostoru MZ Mrčajevci u periodu održavanja manifestacije „KUPUSIJADA 2016“


Obaveštavamo građane da će komunalna policija vršiti pojačanu kontrolu komunalnog reda na prostoru MZ Mrčajevci u periodu od 16.09. - 18.09.2016.godine kod održavanja manifestacije „KUPUSIJADA 2016“.

Na kontrolisanom prostoru zabranjeno je:

- Bacati hartiju i druge otpatke van posuda za smeće ili na drugi način stvarati nečistoću
- Koristiti javne površine za smeštaj i izlaganje robe, ambalaže i drugih stvari izuzev kada se to radi po posebnim propisima ili odobrenju nadležnog organa
- Vršiti i druge radnje koje utiču na čistoću javne površine i okoline.

Patrole komunalne policije obavljaće kontrolu auto-taksi prevoza u saradnji sa inspekcijom za lokalni prevoz i puteve i pripadnicima saobraćajne policije


Sprovođenje pojačane kontrole auto taksi prevoza i ostalog vršiće se u skladu sa Odlukom o auto taksi prevozu na teritoriji Grada Čačka, sa akcentom na taksi vozače koji obavljaju taksi prevoz na relaciji Čačak-Guča, na lokaciji u ulicama Železnička, Lomina, Milete Ćurčića, 9 Jugovića idr. u periodu od 10.08.2016. do 14.08.2016. aktivnim prisustvom komunalne policije.Obaveštavamo građane da će komunalna policija vršiti pojačanu kontrolu komunalnog reda na prostoru u okviru SC „Mladost“ u periodu od 15.06.-01.09.2016.god. Na kontrolisanom prostoru zabranjeno je:

- Uvođenje pasa i mačaka na javna kupališta
- Parkiranje i vožnja svih vrsta vozila po zelenim površinama
- Bacati hartiju i druge otpatke van posuda za smeće ili na drugi način stvarati nečistoću
- Koristiti javne površine za smeštaj i izlaganje robe, ambalaže i drugih stvari izuzev kada se to radi po posebnim propisima ili odobrenju nadležnog organa.

Pored obavljanja redovne patrolne aktivnosti, komunalna policija će vršiti pojačan nadzor vezano za sledeće radnje:

-Paljenje smeća i drugog otpadnog materijala u dvorištima ili na javnim površinama i površinama u javnom korišćenju
-Prodaja poljoprivrednih i drugih proizvoda van pijace na javnim površinama i površinama u javnom korišćenju
-Izvlačenje i rasturanje tečnog stajnjaka iz objekata, farmi i individualnih domaćinstava
-Neodržavanje dvorišta stambenih i poslovnih zgrada i neizgrađenih građevinskih parcela od strane vlasnika, odnosno korisnika.


Obaveštenje:

Usled nastupajuće sezone poljoprivrednih radova povećana je opasnost od pojave požara pa će biti pojačana kontrola paljenja sasušene trave, žbunaste vegetacije i biljnog i ostalog otpada kako na gradskom tako i na seoskom području.