Налазите се: Почетна - Е-Управа - Преузмите обрасце - Приступ информацијама од јавног значаја

Начин подношења захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја


Подношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Захтев који тражилац подноси у писаном облику органима града Чачка мора да садржи: назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Захтев се предаје на пријемном шалтеру, упућује поштом, путем е-маила и факсом. Пожељно је поред назива органа навести да се информација тражи од овлашћеног лица за давање информација.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Приступ информацијама органи града Чачка дужни суда омогуће и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет у писаном облику.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкова упућивања.
Обавезе плаћања нужних трошкова ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне власти не мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или објављена на интернету.

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја најчешће се подносе на типском обрасцу, као и евентуалне жалбе Поверенику за информације од јавног значаја уколико се по захтеву није поступило или је одбијен или одбачен.

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја Преузмите (doc) (pdf)
Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) Преузмите (doc) (pdf)
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији Преузмите (doc) (pdf)

 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАВИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА:



ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ:
Весна Проковић, дипл. правник, телефон: 032/309-138, е-маил: vesna.prokovic@cacak.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ:
Бранко Обрадовић, дипл. правник, телефон: 032/129, е-маил: branko.obradovic@cacak.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
Наташа Поповић, дипл. правник, телефон: 032/345-094, е-маил: decijazastita@cacak.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ:
Небојша Џекулић, дипл. економиста, телефон: 032/309-068, е-маил: dzekulic.nebojsa@gmail.com

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
Биљана Ђуровић, дипл. правник, телефон: 032/309-094, е-маил: privatnopreduzetnistvo@cacak.org.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР:
Милка Вучковић, дипл. правник, телефон: 032/309-087, е-маил: inspekcijamilka@gmail.com

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:
Горан Чоланић, дипл. правник, телефон: 032/309-206, е-маил: gcolanic@gmail.com

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА:
Весна Вуловић, дипл. правник, телефон: 032/309-046, е-маил: vesna.vulovic@cacak.org.rs

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ:
Марина Ћирковић, дипл. економиста, телефон: 032/309-008, е-маил: marina.cirkovic@cacak.org.rs

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
Мирјана Драмићанин, дипл. економиста, телефон: 032/309-038, е-маил: mirjana.dramicanin@cacak.org.rs


ПОСЛОВИ ГРАДСКИХ УПРАВА И СТРУЧНИХ СЛУЖБИ:

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ обавлја послове који се односе на:
планирање, припрему и израду нацрта буџета Града, планирање и праћење динамике остваривања прихода, израду процене прихода у текућој години, пројекцију средстава за наредну годину, извршење буџета, саставлјање консолидованог рачуна трезора буџета, праћење и анализу прихода буџета, припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода, праћење коришћења средстава за јавне и друштвене потребе Града, буџетско рачуноводство, вођење помоћних књига основних средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других помоћних књига, обрачун плата, накнада и других примања за органе Града, благајничко пословање, израду нацрта прописа и других аката у вези са финансирањем Града и друге послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о буџетском систему. Градска управа за финансије обавлја и рачуноводствено - књиговодствене послове месних заједница и води њихово материјално финансијско пословање, евиденције о учешћима грађана и уплатама самодоприноса.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ обавлја послове који се односе на просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне делатности, животну средину, имовинско-правне послове, послове који се односе на располагање, коришћење и давање у закуп непокретности чији је власник или корисник град Чачак, вођење јединствене евиденције о имовини чији је корисник град Чачак и месне заједнице, послове који се односе на техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у населјима и друге послове из ових области.
Послови који се односе на просторно планирање и урбанизам су послови спровођења поступка доношења просторног и урбанистичких планова, издавања информација о локацији, локацијских услова, потврда на пројекат парцелације и препарцелације, уверења о времену изградње грађевинских објеката, припремање одлука и других прописа из ових области, информација и извештаја, као и други послови из ових области.
Послови на спровођењу обједињене процедуре су послови вођења управног поступка и издавања локацијских услова за објекте за које се по закону издаје грађевинска дозвола; вођења управног поступка по захтевима за издавање грађевинских дозвола, послови контроле усаглашености изграђених темелја и издавања писмених потврда, решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћних и економских објеката, реконструкцији, инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији, санацији и промени намене објекта без извођења грађевинских радова, односно промена намене објекта, управног поступка по захтевима за издавање употребне дозволе објекта, обавлјање стручних послова за Комисију за утврђивање старости објеката.
Послови који се односе на грађевинарство су послови издавања грађевинских и употребних дозвола, решења о одобрењу извођења радова на основу члана 145 Закона о планирању и изградњи, вођења јединственог регистра инвеститора, издавања уверења о издатим грађевинским и употребним дозволама, одобрења за раскопавање јавних површина, одобрења за поставлјање привремених објеката, припремање одлука, других прописа, информација и извештаја из ових области, и други послови из овеобласти.
Послови Регистратора регистра обједињених процедура су послови на законитом, ажурном и ситематичном вођењу Регистра обједињених процедура, омогућава доступност податка о току сваког појединчаног управног предмета, омогућава објавлјивање локацијских услова, грађевиснке и употребне дозволе, као и решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи у електронском облику путем интенета у року од три дана од њиховог издавања, омогућава Централној евиднецији преузимање податка, аката и документације садржане у Регистру, као и послови подношења пријаве за привредни преступ, односно захтева за покретање прекршајног поступка против имаоца јавних овлашћења ако су за то испуњени законски услови.
Послови који се односе на заштиту животне средине су послови издавања решења о потреби спровођења поступка процене утицаја на животну средину, решења којим се одређује обим и садржина студије о процени утицаја на животну средину, решења о издавању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, издавања дозвола за управлјање отпадом, мишлјења о изради стратешке процене утицаја на животну средину и дају сагласности на извештај о стратешкој процени на захтев органа надлежног за припрему плана и програма, вођења управног поступка и издавања управних аката који се односе на издавање интегрисане дозволе за обавлјање активности и изградњу постројења која проузрокују загађење животне средине, послови у вези формирања и рада техничке комисије која оцењује услове утврђене у нацрту интегрисане дозволе, послови ревизије издате интегрисане дозволе, као и управни поступак у вези утврђења престанку важења интегрисане дозволе, послови из области управлјања отпадом, вођења управног поступка и издавања дозволе за управлјање инертним и неопасним отпадом, издавања локацијских одобрења за рад мобилних постројења, послови на изради извештаја о стању животне срединерешења о изузећу од издавања дозвола и решења о измени и допуни издатих дозвола, припремање одлука и других прописа из ових области, информација и извештаја, као и други послови из ових области.
Послови који се односе на стамбене и комуналне делатности су послови решавања по захтевима за иселјење бесправно уселјених лица у станове и заједничке просторије, послови надзора над радом комуналних предузећа у оквиру права и овлашћења прописаних законом и одлукама Скупштине града, припремање одлука и других прописа из ових области, информација и извештаја.
Послови који се односе на техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у населјима су послови на предузимању мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, управлјање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и зауставлјање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација аутобуских стајалишта, дозволјена осовинска оптерећења, ради заштите животне средине и слично.
Имовинско-правни послови су послови одлучивања у управном поступку по захтевима за доношење решења о експропријацији, административном преносу непокретности и одређивању накнаде, одређивање землјишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, послови који се односе на отуђење и давање у закуп грађевинског землјишта у јавној својини, поступак претварања права коришћења на грађевинском землјишту у право својине уз накнаду-конверзија, повраћај задружне имовине, закуп пословног простора, откуп станова, поступак расправлјања имовинских односа на самовласно заузетом землјишту у друштвеној - јавној својини, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, дактилографски послови., послови који се односе на располагање, коришћење и давање у закуп непокретности чији је власник или корисник град Чачак, откуп станова у својини града Чачка, вођење јединствене евиденције о имовини чији је корисник или власник град Чачка и месне заједнице и други послови из ових области.
Послови на озакоњењу су послови одлучивања по захтевима за озакоњење објеката који су изграђени без грађевинске дозволе.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ извршава законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду из области предшколског, основног и средњег образовања, културе, друштвене бриге о деци, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, инвалидско-борачке заштите, физичке културе, спорта и студената, извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области предшколског, основног и средњег образовања, културе, друштвене бриге о деци, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, инвалидско-борачке заштите, физичке културе, спорта и студената, решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Управе, припрема нацрте прописа и других аката из делокруга рада Управе које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, врши усаглашавање нацрта финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и праћење законитог и наменског коришћења средстава Буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Управе, стара се о реализацији финансијских планова по функцијама, који су у надлежности Управе, обавлја стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће инадлежности, обавлја и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ врши послове у вези изворних прихода јединице локалне самоуправе и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање), евидентирања утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка, доставлјања извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјавлјеним жалбама пореских обезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским оделјењима локалне пореске администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификационим системом за локалне јавне приходе послови припреме методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рокова за подношење пореских пријава, послови издавања уверења и потврду у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације. Извршавају се послови у вези локалних јавних прихода који се односе на њихово утврђивање и пореску контролу, и то: пријем обрада контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није ппрописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање), евидентирања утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације, обезбеђење наплате пореске обавезе која није утврђена али је покренут поступак утврђивања или контроле, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка, доставлјање извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је у поступку утврђивања и контроле извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјавлјеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организацуионим јединицама Пореске управе и других пореским оделјењима локалне пореске администрације, примене јединствеих стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура, кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе, послови припреме методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода у вези утврђивања и контроле локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рокова за подношење пореских пријава, послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних прихода и други послови из области утврђивања и контроле локалних јавних прихода. Извршавају се послови који се односе на наплату, пореског књиговодства и извештавање у вези локалних јавних прихода, и то: послови обезбеђење наплате пореске обавезе пре покретања поступка принудне наплате и у поступку принудне наплате, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга по основу локалних јавних прихода, покретања поступка стечаја, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка, послови првостепеног поступка по изјавлјеним жалбама пореских обезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организацијоним јединицама Пореске управе и другим пореским оделјењима локалне пореске администрације у поступку наплате, послови књижења извршених уплатаа по основу локалних јавних прихода и вођења јединственог пореског књиговодстваа за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура, кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе, послови припреме методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода у вези наплате и пореског књиговодства локалних јавних прихода, доставлјање извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је у поступку наплате извршено пореско кривично дело, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода, послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези наплате и књижења локалних јавних прихода и други послови из области наплате и пореског књиговодства локалних јавних прихода.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ сагласно Закону, Статуту града Чачка и Одлуци о градским управама, доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у граду, промовише економске потенцијале града Чачка, контактира са инвеститорима, пословним заједницама, бави се информисањем о финансијским подацима са тржишта, сарађује са органима и организацијама Републике Србије који обавлјају послове локалног економског развоја, бави се утврђивањем елемената цена из надлежности града. Градска управа за локални економски развој утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водовопривредне дозволе за објекте локалног значаја, доноси основе заштите, коришћења и уређења полјопривредног землјишта на територији града Чачка, учествује у процени штета од елементарних непогода, подстиче развој туризма, утврђује мере заштите од ерозије, обавлја послове приватног предузетништва из надлежности града и ствара услове за развој приватне иницијативе и развоја занатства, угостителјства, трговине и других привредних делатности и услуга, подстиче и помаже развој задругарства, прати позитивне законске и подзаконске акте који регулишу област локалног економског развоја, сарађује са Агенцијом за привредне регистре, Републичким заводом за статистику и информатику и другим Градским управама, јавним службама, органима и организацијама.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР инспекцијски надзор над извршавањем прописа о изградњи објеката из надлежности града, инспекцијски надзор над применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају и прописа донетих на основу овог закона а који се односи на градски и приградски превоз путника, ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоз, инспекцијски надзор над применом Закона о јавним путевима и прописа донетих на основу овог закона а који се односе на општинске и некатегорисане путеве, стручни и управни послови техничког и нормативног регулисања саобраћаја, инспекцијски надзор над применом прописа из области заштите животне средине из надлежности града, утврђивање испуњености услова заштите животне средине при обавлјању делатности, инспекцијски надзор поступања школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, преглед школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обавлјања делатности, предузимања мера ради остваривања права и обавеза ученика и родителја, наставника, односно сарадника и директора, инспекцијски надзор над применом Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу овог закона, инспекцијски надзор над радом комуналних предузећа, извршавање решења донетих у поступку инспекцијског надзора, припрема нацрта аката из надлежности управе, припрема нацрта извештаја и информација за органе града и републичке органе, припрема нацрта одлука из комуналне области и области локалног превоза и заштите и одржавања локалних и некатегорисаних путева, административно-канцеларијски послови, дактилографски послови, одржавање комуналног реда и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, комунално полицијска контрола над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ врши нормативно - правне, управне, надзорне, стручно-техничке, стручно-оперативне, финансијско-материјалне, канцеларијске, статистичко-евиденционе, документационе, помоћне, занатске и манипулативне послове који се односе на организацију градске управе, давање савета грађанима и другим странкама у вези са подношењем захтева и других поднесака органима града, решавање у управним стварима о личним статусима грађана, заклјучење брака, вођење матичних књига и евиденција о државлјанству, ажурирање бирачког списка, издавање уверења, односно других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција и о којима се не води службена евиденција ако је то законом одређено, издавање уверења о животу, попис и процену заоставштине, правима и обавезама по основу рада поставлјених и запослених у градским управама, вођење кадровске евиденције и персоналних досијеа за изабране, поставлјене, службенике на положају, службенике и намештенике у органима града, израду и уништавање печата органа града и вођење евиденције о њиховој употреби, израду нацрта општих аката који нису у делокругу рада других градских управа, пружање правне помоћи грађанима, послове за месне заједнице, стручне послове у вези референдума и народне иницијативе, послове у вези са локалим изборима, изборима за народне посланике, послове месних канцеларија и остале послове који нису ставлјени у делокруг рада других управа. Врши пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије и спровођење прописа о канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за све градске управе, праћење ажурности рада градских управа у решавању у управним стварима, издавања оверених преписа аката из архиве, обавлја текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме, физичко обезбеђење објекта који се користи за потребе органа града, одржавање чистоће у пословним просторијама које користе органи града, послове превоза службеним аутомобилима, одржавања и гаражирања возила, умножавање материјала, озвучење и снимање тока седнице Скупштине града, курирске послове, противпожарну заштиту и друге заједничке послове за органе града који нису у надлежности других управа. сходно члану 22. тачка 7. Одлуке о градским управама («Сл.лист града Чачка, број 8/2008, 21/2009, 11/2015 и 19/2016), јавне набавке добара, радова и услуга за органе града, израду правних и других аката везаних за јавне набавке, израду плана набавки, учествовање у изради конкурсне документације и пружању стручне помоћи Комисији за јавне набавке, послове набавке опреме, уређаја и материјала, економата, увођење, развој и коришћење информатичких технологија за органе града, одржавање и коришћењу базе података.

* ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА врши стручне, нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, оперативне, организационе и административно - техничке послове за потребе Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника (израду аката које доноси Градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских управа), послове протокола за потребе органа Града, стручне послове у вези сарадње и удруживања Града са локалним самоуправама у землји и иностранству, стручне и административне послове у вези са поставлјењем и разрешењем за које је надлежно Градско веће и Градоначелник, сазивање, припрему и одржавање седница Градског већа и стручних радних тела које образује Градоначелник и Градско веће, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа, послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе Градоначелника и других функционера Града, послове извештавања јавности о раду и активностима градоначелника и других функционера Града и друге послове у вези рада Градоначелника, заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника. Стручна служба Скупштине града образована је Одлуком о градским управама као самостална организациона јединица у оквиру Управе, и обавлја стручне, оперативне и организационе послове за потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика председника Скупштине града, као и послове који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Скупштине града, избор, именовања, поставлјења и разрешења лица која бира, именује или поставлја Скупштина града, израду појединачних аката о примањима и накнадама одборника у Скупштини града, јавност рада Скупштине града, уређивања „Службеног листа града Чачка“, интернет презентације органа града, стручне, саветодавне и административно-техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине града, информисање одборника и грађана о раду Скупштине града, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање председника и заменика председника Скупштине града и одборника и друге послове у вези рада Скупштине града.

* СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ обавлја послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад Службе за буџетску инспекцију локалне самоуправе, на основу годишњег Програма који доноси Градоначелник, као и ванредне контроле по захтеву Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

* СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА обавлја послове из свог делокруга у складу са Уставом, Законом о буџетском систему, Правилником о заједничких критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и изавештавање интерне ревизије у јавом сектору, у складу са Статутом града Чачка и Повелјом интерне ревизије града Чачка. Интерна ревизија помаже кориснику јавних средстава у постизању његових цилјева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управлјања и контроле.