Nalazite se: Početna - E-Uprava - Preuzmite obrasce - Pristup informacijama od javnog značaja

Način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja


Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja regulisan je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zahtev koji tražilac podnosi u pisanom obliku organima grada Čačka mora da sadrži: naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.
Zahtev se predaje na prijemnom šalteru, upućuje poštom, putem e-maila i faksom. Poželjno je pored naziva organa navesti da se informacija traži od ovlašćenog lica za davanje informacija.
Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.
Pristup informacijama organi grada Čačka dužni suda omoguće i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet u pisanom obliku.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.
Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškova upućivanja.
Obaveze plaćanja nužnih troškova oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima kad organ javne vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja jer se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili objavljena na internetu.

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja najčešće se podnose na tipskom obrascu, kao i eventualne žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja ukoliko se po zahtevu nije postupilo ili je odbijen ili odbačen.

 

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja Preuzmite (doc) (pdf)
Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) Preuzmite (doc) (pdf)
Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji Preuzmite (doc) (pdf)

 

OVLAŠĆENA LICE ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMAVIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U GRADSKIM UPRAVAMA I STRUČNIM SLUŽBAMA:GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE:
Vesna Proković, dipl. pravnik, telefon: 032/309-138, e-mail: vesna.prokovic@cacak.org.rs

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM:
Branko Obradović, dipl. pravnik, telefon: 032/129, e-mail: branko.obradovic@cacak.org.rs

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI:
Nataša Popović, dipl. pravnik, telefon: 032/345-094, e-mail: decijazastita@cacak.org.rs

GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU:
Nebojša Džekulić, dipl. ekonomista, telefon: 032/309-068, e-mail: dzekulic.nebojsa@gmail.com

GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:
Biljana Đurović, dipl. pravnik, telefon: 032/309-094, e-mail: privatnopreduzetnistvo@cacak.org.rs

GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR:
Milka Vučković, dipl. pravnik, telefon: 032/309-087, e-mail: inspekcijamilka@gmail.com

GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE:
Goran Čolanić, dipl. pravnik, telefon: 032/309-206, e-mail: gcolanic@gmail.com

GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA:
Vesna Vulović, dipl. pravnik, telefon: 032/309-046, e-mail: vesna.vulovic@cacak.org.rs

SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU:
Marina Ćirković, dipl. ekonomista, telefon: 032/309-008, e-mail: marina.cirkovic@cacak.org.rs

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:
Mirjana Dramićanin, dipl. ekonomista, telefon: 032/309-038, e-mail: mirjana.dramicanin@cacak.org.rs


POSLOVI GRADSKIH UPRAVA I STRUČNIH SLUŽBI:

* GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE obavlјa poslove koji se odnose na:
planiranje, pripremu i izradu nacrta budžeta Grada, planiranje i praćenje dinamike ostvarivanja prihoda, izradu procene prihoda u tekućoj godini, projekciju sredstava za narednu godinu, izvršenje budžeta, sastavlјanje konsolidovanog računa trezora budžeta, praćenje i analizu prihoda budžeta, pripremu nacrta propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda, praćenje korišćenja sredstava za javne i društvene potrebe Grada, budžetsko računovodstvo, vođenje pomoćnih knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara, robnog i materijalnog knjigovodstva, plata i drugih pomoćnih knjiga, obračun plata, naknada i drugih primanja za organe Grada, blagajničko poslovanje, izradu nacrta propisa i drugih akata u vezi sa finansiranjem Grada i druge poslove u vezi sa finansiranjem poslova iz delokruga Grada u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Gradska uprava za finansije obavlјa i računovodstveno - knjigovodstvene poslove mesnih zajednica i vodi njihovo materijalno finansijsko poslovanje, evidencije o učešćima građana i uplatama samodoprinosa.

* GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM obavlјa poslove koji se odnose na prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne delatnosti, životnu sredinu, imovinsko-pravne poslove, poslove koji se odnose na raspolaganje, korišćenje i davanje u zakup nepokretnosti čiji je vlasnik ili korisnik grad Čačak, vođenje jedinstvene evidencije o imovini čiji je korisnik grad Čačak i mesne zajednice, poslove koji se odnose na tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naselјima i druge poslove iz ovih oblasti.
Poslovi koji se odnose na prostorno planiranje i urbanizam su poslovi sprovođenja postupka donošenja prostornog i urbanističkih planova, izdavanja informacija o lokaciji, lokacijskih uslova, potvrda na projekat parcelacije i preparcelacije, uverenja o vremenu izgradnje građevinskih objekata, pripremanje odluka i drugih propisa iz ovih oblasti, informacija i izveštaja, kao i drugi poslovi iz ovih oblasti.
Poslovi na sprovođenju objedinjene procedure su poslovi vođenja upravnog postupka i izdavanja lokacijskih uslova za objekte za koje se po zakonu izdaje građevinska dozvola; vođenja upravnog postupka po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola, poslovi kontrole usaglašenosti izgrađenih temelјa i izdavanja pismenih potvrda, rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji pomoćnih i ekonomskih objekata, rekonstrukciji, investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, adaptaciji, sanaciji i promeni namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, odnosno promena namene objekta, upravnog postupka po zahtevima za izdavanje upotrebne dozvole objekta, obavlјanje stručnih poslova za Komisiju za utvrđivanje starosti objekata.
Poslovi koji se odnose na građevinarstvo su poslovi izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, rešenja o odobrenju izvođenja radova na osnovu člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji, vođenja jedinstvenog registra investitora, izdavanja uverenja o izdatim građevinskim i upotrebnim dozvolama, odobrenja za raskopavanje javnih površina, odobrenja za postavlјanje privremenih objekata, pripremanje odluka, drugih propisa, informacija i izveštaja iz ovih oblasti, i drugi poslovi iz oveoblasti.
Poslovi Registratora registra objedinjenih procedura su poslovi na zakonitom, ažurnom i sitematičnom vođenju Registra objedinjenih procedura, omogućava dostupnost podatka o toku svakog pojedinčanog upravnog predmeta, omogućava objavlјivanje lokacijskih uslova, građevisnke i upotrebne dozvole, kao i rešenja iz člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji u elektronskom obliku putem inteneta u roku od tri dana od njihovog izdavanja, omogućava Centralnoj evidneciji preuzimanje podatka, akata i dokumentacije sadržane u Registru, kao i poslovi podnošenja prijave za privredni prestup, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv imaoca javnih ovlašćenja ako su za to ispunjeni zakonski uslovi.
Poslovi koji se odnose na zaštitu životne sredine su poslovi izdavanja rešenja o potrebi sprovođenja postupka procene uticaja na životnu sredinu, rešenja kojim se određuje obim i sadržina studije o proceni uticaja na životnu sredinu, rešenja o izdavanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, izdavanja dozvola za upravlјanje otpadom, mišlјenja o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu i daju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni na zahtev organa nadležnog za pripremu plana i programa, vođenja upravnog postupka i izdavanja upravnih akata koji se odnose na izdavanje integrisane dozvole za obavlјanje aktivnosti i izgradnju postrojenja koja prouzrokuju zagađenje životne sredine, poslovi u vezi formiranja i rada tehničke komisije koja ocenjuje uslove utvrđene u nacrtu integrisane dozvole, poslovi revizije izdate integrisane dozvole, kao i upravni postupak u vezi utvrđenja prestanku važenja integrisane dozvole, poslovi iz oblasti upravlјanja otpadom, vođenja upravnog postupka i izdavanja dozvole za upravlјanje inertnim i neopasnim otpadom, izdavanja lokacijskih odobrenja za rad mobilnih postrojenja, poslovi na izradi izveštaja o stanju životne sredinerešenja o izuzeću od izdavanja dozvola i rešenja o izmeni i dopuni izdatih dozvola, pripremanje odluka i drugih propisa iz ovih oblasti, informacija i izveštaja, kao i drugi poslovi iz ovih oblasti.
Poslovi koji se odnose na stambene i komunalne delatnosti su poslovi rešavanja po zahtevima za iselјenje bespravno uselјenih lica u stanove i zajedničke prostorije, poslovi nadzora nad radom komunalnih preduzeća u okviru prava i ovlašćenja propisanih zakonom i odlukama Skupštine grada, pripremanje odluka i drugih propisa iz ovih oblasti, informacija i izveštaja.
Poslovi koji se odnose na tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naselјima su poslovi na preduzimanju mera i akcija kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito: usmeravanje i vođenje saobraćaja, upravlјanje brzinama u funkciji gustine saobraćajnog toka, ograničenje brzine u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova, određivanje jednosmernih puteva i ulica, utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavlјanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, lokacija autobuskih stajališta, dozvolјena osovinska opterećenja, radi zaštite životne sredine i slično.
Imovinsko-pravni poslovi su poslovi odlučivanja u upravnom postupku po zahtevima za donošenje rešenja o eksproprijaciji, administrativnom prenosu nepokretnosti i određivanju naknade, određivanje zemlјišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele, poslovi koji se odnose na otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemlјišta u javnoj svojini, postupak pretvaranja prava korišćenja na građevinskom zemlјištu u pravo svojine uz naknadu-konverzija, povraćaj zadružne imovine, zakup poslovnog prostora, otkup stanova, postupak raspravlјanja imovinskih odnosa na samovlasno zauzetom zemlјištu u društvenoj - javnoj svojini, vraćanje utrina i pašnjaka selima na korišćenje, daktilografski poslovi., poslovi koji se odnose na raspolaganje, korišćenje i davanje u zakup nepokretnosti čiji je vlasnik ili korisnik grad Čačak, otkup stanova u svojini grada Čačka, vođenje jedinstvene evidencije o imovini čiji je korisnik ili vlasnik grad Čačka i mesne zajednice i drugi poslovi iz ovih oblasti.
Poslovi na ozakonjenju su poslovi odlučivanja po zahtevima za ozakonjenje objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole.

* GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI izvršava zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje zakonom povereno Gradu iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, društvene brige o deci, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, invalidsko-boračke zaštite, fizičke kulture, sporta i studenata, izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, društvene brige o deci, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, invalidsko-boračke zaštite, fizičke kulture, sporta i studenata, rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima lica u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave, priprema nacrte propisa i drugih akata iz delokruga rada Uprave koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, vrši usaglašavanje nacrta finansijskih planova u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama i korisnicima budžeta i praćenje zakonitog i namenskog korišćenja sredstava Budžeta za funkcije i korisnike budžeta koji su u nadležnosti Uprave, stara se o realizaciji finansijskih planova po funkcijama, koji su u nadležnosti Uprave, obavlјa stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće inadležnosti, obavlјa i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

* GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU vrši poslove u vezi izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave i to: prijem, obrada, kontrola i unos podataka iz poreskih prijava, utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje), evidentiranja utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije u skladu sa propisima, knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda, poslovi kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije, poslovi obezbeđenja naplate poreske obaveze, poslovi redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga, pokretanja postupka stečaja, podnošenja zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, dostavlјanja izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo, poslovi prvostepenog postupka po izjavlјenim žalbama poreskih obeznika, vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima, poslovi pružanja pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim poreskim odelјenjima lokalne poreske administracije, poslovi vođenja jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode, primene jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacionim sistemom za lokalne javne prihode poslovi pripreme metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda, poslovi čuvanja službene tajne u poreskom postupku, poslovi u vezi povraćaja više ili pogrešno naplaćenih lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja, poslovi davanja besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda (servis poreskih obveznika), poslovi u vezi produženja rokova za podnošenje poreskih prijava, poslovi izdavanja uverenja i potvrdu u vezi lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz delokruga lokalne poreske administracije. Izvršavaju se poslovi u vezi lokalnih javnih prihoda koji se odnose na njihovo utvrđivanje i poresku kontrolu, i to: prijem obrada kontrola i unos podataka iz poreskih prijava, utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije ppropisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje), evidentiranja utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije u skladu sa propisima kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije, obezbeđenje naplate poreske obaveze koja nije utvrđena ali je pokrenut postupak utvrđivanja ili kontrole, podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, dostavlјanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji kada postoje osnovi sumnje da je u postupku utvrđivanja i kontrole izvršeno poresko krivično delo, poslovi prvostepenog postupka po izjavlјenim žalbama poreskih obveznika, vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima, poslovi pružanja pravne pomoći nadležnim organizacuionim jedinicama Poreske uprave i drugih poreskim odelјenjima lokalne poreske administracije, primene jedinstveih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura, kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode, poslovi pripreme metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda u vezi utvrđivanja i kontrole lokalnih javnih prihoda, poslovi čuvanja službene tajne u poreskom postupku, poslovi davanja besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda (servis poreskih obveznika), poslovi u vezi produženja rokova za podnošenje poreskih prijava, poslovi izveštavanja lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz oblasti utvrđivanja i kontrole lokalnih javnih prihoda. Izvršavaju se poslovi koji se odnose na naplatu, poreskog knjigovodstva i izveštavanje u vezi lokalnih javnih prihoda, i to: poslovi obezbeđenje naplate poreske obaveze pre pokretanja postupka prinudne naplate i u postupku prinudne naplate, poslovi redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga po osnovu lokalnih javnih prihoda, pokretanja postupka stečaja, podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, poslovi prvostepenog postupka po izjavlјenim žalbama poreskih obeznika, vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima, poslovi pružanja pravne pomoći nadležnim organizacijonim jedinicama Poreske uprave i drugim poreskim odelјenjima lokalne poreske administracije u postupku naplate, poslovi knjiženja izvršenih uplataa po osnovu lokalnih javnih prihoda i vođenja jedinstvenog poreskog knjigovodstvaa za lokalne javne prihode, primene jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura, kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode, poslovi pripreme metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda u vezi naplate i poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda, dostavlјanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji kada postoje osnovi sumnje da je u postupku naplate izvršeno poresko krivično delo, poslovi čuvanja službene tajne u poreskom postupku, poslovi u vezi povraćaja više ili pogrešno naplaćenih lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja, poslovi davanja besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda (servis poreskih obveznika), poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda, poslovi izveštavanja lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi naplate i knjiženja lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz oblasti naplate i poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda.

* GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ saglasno Zakonu, Statutu grada Čačka i Odluci o gradskim upravama, donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u gradu, promoviše ekonomske potencijale grada Čačka, kontaktira sa investitorima, poslovnim zajednicama, bavi se informisanjem o finansijskim podacima sa tržišta, sarađuje sa organima i organizacijama Republike Srbije koji obavlјaju poslove lokalnog ekonomskog razvoja, bavi se utvrđivanjem elemenata cena iz nadležnosti grada. Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodovoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja, donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji grada Čačka, učestvuje u proceni šteta od elementarnih nepogoda, podstiče razvoj turizma, utvrđuje mere zaštite od erozije, obavlјa poslove privatnog preduzetništva iz nadležnosti grada i stvara uslove za razvoj privatne inicijative i razvoja zanatstva, ugostitelјstva, trgovine i drugih privrednih delatnosti i usluga, podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva, prati pozitivne zakonske i podzakonske akte koji regulišu oblast lokalnog ekonomskog razvoja, sarađuje sa Agencijom za privredne registre, Republičkim zavodom za statistiku i informatiku i drugim Gradskim upravama, javnim službama, organima i organizacijama.

* GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa o izgradnji objekata iz nadležnosti grada, inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovog zakona a koji se odnosi na gradski i prigradski prevoz putnika, vanlinijski prevoz putnika, linijski i vanlinijski prevoz stvari, prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari i autotaksi prevoz, inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o javnim putevima i propisa donetih na osnovu ovog zakona a koji se odnose na opštinske i nekategorisane puteve, stručni i upravni poslovi tehničkog i normativnog regulisanja saobraćaja, inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine iz nadležnosti grada, utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite životne sredine pri obavlјanju delatnosti, inspekcijski nadzor postupanja škole u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, pregled škole u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavlјanja delatnosti, preduzimanja mera radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelјa, nastavnika, odnosno saradnika i direktora, inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o komunalnim delatnostima i propisa donetih na osnovu ovog zakona, inspekcijski nadzor nad radom komunalnih preduzeća, izvršavanje rešenja donetih u postupku inspekcijskog nadzora, priprema nacrta akata iz nadležnosti uprave, priprema nacrta izveštaja i informacija za organe grada i republičke organe, priprema nacrta odluka iz komunalne oblasti i oblasti lokalnog prevoza i zaštite i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, administrativno-kancelarijski poslovi, daktilografski poslovi, održavanje komunalnog reda i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, komunalno policijska kontrola nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada.

* GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE vrši normativno - pravne, upravne, nadzorne, stručno-tehničke, stručno-operativne, finansijsko-materijalne, kancelarijske, statističko-evidencione, dokumentacione, pomoćne, zanatske i manipulativne poslove koji se odnose na organizaciju gradske uprave, davanje saveta građanima i drugim strankama u vezi sa podnošenjem zahteva i drugih podnesaka organima grada, rešavanje u upravnim stvarima o ličnim statusima građana, zaklјučenje braka, vođenje matičnih knjiga i evidencija o državlјanstvu, ažuriranje biračkog spiska, izdavanje uverenja, odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija i o kojima se ne vodi službena evidencija ako je to zakonom određeno, izdavanje uverenja o životu, popis i procenu zaostavštine, pravima i obavezama po osnovu rada postavlјenih i zaposlenih u gradskim upravama, vođenje kadrovske evidencije i personalnih dosijea za izabrane, postavlјene, službenike na položaju, službenike i nameštenike u organima grada, izradu i uništavanje pečata organa grada i vođenje evidencije o njihovoj upotrebi, izradu nacrta opštih akata koji nisu u delokrugu rada drugih gradskih uprava, pružanje pravne pomoći građanima, poslove za mesne zajednice, stručne poslove u vezi referenduma i narodne inicijative, poslove u vezi sa lokalim izborima, izborima za narodne poslanike, poslove mesnih kancelarija i ostale poslove koji nisu stavlјeni u delokrug rada drugih uprava. Vrši prijem, evidentiranje i otpremanje pošte, vođenje arhivskog poslovanja, poslove prijemne kancelarije i sprovođenje propisa o kancelarijskom poslovanju, organizaciju i rad pisarnice i arhive za sve gradske uprave, praćenje ažurnosti rada gradskih uprava u rešavanju u upravnim stvarima, izdavanja overenih prepisa akata iz arhive, obavlјa tekuće i investiciono održavanje poslovnog prostora i opreme, fizičko obezbeđenje objekta koji se koristi za potrebe organa grada, održavanje čistoće u poslovnim prostorijama koje koriste organi grada, poslove prevoza službenim automobilima, održavanja i garažiranja vozila, umnožavanje materijala, ozvučenje i snimanje toka sednice Skupštine grada, kurirske poslove, protivpožarnu zaštitu i druge zajedničke poslove za organe grada koji nisu u nadležnosti drugih uprava. shodno članu 22. tačka 7. Odluke o gradskim upravama («Sl.list grada Čačka, broj 8/2008, 21/2009, 11/2015 i 19/2016), javne nabavke dobara, radova i usluga za organe grada, izradu pravnih i drugih akata vezanih za javne nabavke, izradu plana nabavki, učestvovanje u izradi konkursne dokumentacije i pružanju stručne pomoći Komisiji za javne nabavke, poslove nabavke opreme, uređaja i materijala, ekonomata, uvođenje, razvoj i korišćenje informatičkih tehnologija za organe grada, održavanje i korišćenju baze podataka.

* GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA vrši stručne, normativno pravne, upravno pravne, studijsko-analitičke, operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika, Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika (izradu akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko veće, a koji nisu u delokrugu rada drugih gradskih uprava), poslove protokola za potrebe organa Grada, stručne poslove u vezi saradnje i udruživanja Grada sa lokalnim samoupravama u zemlјi i inostranstvu, stručne i administrativne poslove u vezi sa postavlјenjem i razrešenjem za koje je nadležno Gradsko veće i Gradonačelnik, sazivanje, pripremu i održavanje sednica Gradskog veća i stručnih radnih tela koje obrazuje Gradonačelnik i Gradsko veće, pripremu konferencija za medije i pripremu informativnih i dokumentacionih materijala za javno nastupanje Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća, poslove konverzacijskog prevođenja i prevođenja dokumenata za potrebe Gradonačelnika i drugih funkcionera Grada, poslove izveštavanja javnosti o radu i aktivnostima gradonačelnika i drugih funkcionera Grada i druge poslove u vezi rada Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika, Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika. Stručna služba Skupštine grada obrazovana je Odlukom o gradskim upravama kao samostalna organizaciona jedinica u okviru Uprave, i obavlјa stručne, operativne i organizacione poslove za potrebe Skupštine grada, njenih radnih tela, predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, kao i poslove koji se odnose na: pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama Skupštine grada, izbor, imenovanja, postavlјenja i razrešenja lica koja bira, imenuje ili postavlјa Skupština grada, izradu pojedinačnih akata o primanjima i naknadama odbornika u Skupštini grada, javnost rada Skupštine grada, uređivanja „Službenog lista grada Čačka“, internet prezentacije organa grada, stručne, savetodavne i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, informisanje odbornika i građana o radu Skupštine grada, pripremu konferencija za medije i pripremu informativnih i dokumentacionih materijala za javno nastupanje predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada i odbornika i druge poslove u vezi rada Skupštine grada.

* SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU obavlјa poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad Službe za budžetsku inspekciju lokalne samouprave, na osnovu godišnjeg Programa koji donosi Gradonačelnik, kao i vanredne kontrole po zahtevu Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

* SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA obavlјa poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom, Zakonom o budžetskom sistemu, Pravilnikom o zajedničkih kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izaveštavanje interne revizije u javom sektoru, u skladu sa Statutom grada Čačka i Povelјom interne revizije grada Čačka. Interna revizija pomaže korisniku javnih sredstava u postizanju njegovih cilјeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finаnsijskog upravlјanja i kontrole.