Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Aktivnosti i obaveštenja

Zabrana okupljanja građana na javnim prostorima

 

- SAOPŠTENjE ZA JAVNOST -
 
 
Inspekcijske službe i komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka svakodnevno vrše kontrolu primene mera određenih zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj 53-2581/2020 od 17. marta 2020. godine, kojim se ograničava okupljanje građana na javnim, otvorenim i zatvorenim prostorima tako da distanca između lica mora biti najmanje 2 m, kao i da na površini od 4 m2 ne može biti više od jednog lica, a ispred objekta naznačiti ukupan broj lica koja mogu istovremeno boraviti unutar prostora.
 
Protiv lica za koje se u toku kontrole utvrdi da se ne pridržavaju  određenih mera, biće podneta krivična prijava za krivično delo propisano Krivičnim zakonikom.
 
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Uklanjanje montažnih objekata

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka – komunalna inspekcija u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnog objekta (kioska) na lokaciji – kafana „BELVI“, i to:

PRE POSLE
   
 
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

KONTROLA NEPROPISNOG PARKIRANjA VOZILA

 

„Čačanske novine“

Nebojša Jovanović, novinar

 
                                                                         
            U vezi vašeg zahteva za informaciju o kontroli nepropisnog parkiranja vozila, dostavljamo vam sledeće informacije:
 
            Komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka je u toku 2019. godine, u skladu sa svojim ovlašćenjima propisanim Zakonom o komunalnoj miliciji, izvršila 274 kontrole nepropisnog parkiranja vozila, odnosno ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila na površinama javne namene i to:
- 15 kontrola parkiranje vozila u pešačkoj zoni,
- 151 kontrola parkiranja vozila suprotno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji,
- 95 kontrola parkiranja vozila na zelenoj površini,
- 13 kontrola ostavljenih vozila na površinama javne namene.
            Vlasnicima nepropisno parkiranih, odnosno ostavljenih vozila izdati su prekršajni nalozi.
 
            Takođe, u toku 2019. godine komunalna inspekcija je donela 63 rešenja kojima se nalaže uklanjanje parkiranih vozila kojima se ometa obavljanje komunalne delatnosti (orezivanje drveća, otklanjanje kvara na instalacijama vodovoda i kanalizacije i sl.). 
 
            Komunalna inspekcija i komunalna milicija vrše kontrolu zaustavljanja i parkiranja vozila na zelenim površinama unutar i između otvorenih stambenih blokova, u smislu odredba Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Čačka“, broj 3/2018), kao i kontrolu ostavljanja neregistrovanih, neispravnih ili havarisanih vozila na izgrađenim i uređenim saobraćajnim i zelenim površinama unutar i između otvorenih stambenih blokova i između zgrada i sl., u smislu odredaba Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu („Sl. list grada Čačka“, broj 24/2018).
 
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 

Zaštita vazduha od aerozagađenja

   
Gradska uprava za inspekcijski nadzor - inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula je postupak inspekcijskog nadzora  nad primenom mera zaštite vazduha od aerozagađenja kod nadziranog subjekta  BAVARIA TEAM  DOO Čačak u ul. Moravska br.11, Čačak. Nadziranom subjektu je naređeno da, preko ovlašćenog pravnog lica, izvrši  merenje emisije zagađujućih materija na emiteru kotla na ugalj i drva u Moravska br.11, u Čačku i Izveštaj o rezultatima merenja emisije dostavi inspekciji za zaštitu životne sredine. 
 
U zavisnosti od rezultata merenja emisije, inspekcija za zaštitu životne sredine će nastaviti dalji postupak.
   
 
GRADSKA UPRAVA ZA 
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

 

Uklanjanje žardinjera sa površine javne namene – autobuskog stajališta u Gornjoj Trepči

 

Na osnovu rešenja komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, dana 04.12.2019. godine izvršeno je prinudno uklanjanje 10 betonskih žardinjera postavljenih na površini javne namene – autobuskom stajalištu, obeleženom na kolovozu u centru Gornje Trepče, preko puta prodavnice „MD PRODUKT“.
Uklanjanjem žardinjera omogućeno je nesmetano zaustavljanje vozila javnog prevoza putnika, kao i korišćenje stajališta od strane građana, korisnika javnog prevoza.
 
 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor
Grada Čačka
 

Kontrola donošenja i sprovođenja Programa održavanja zgrada

 

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj 104/2016) uređeno je upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, kao i  prava i obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade.
 
Članom 42. Zakona propisana je nadležnost skupštine stambene zajednice da, između ostalog, donosi program održavanja zajedničkih delova zgrade, donosi odluku o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade, o preduzimanju radova na zajedničkim delovim zgrade dr.
 
Članom 50. propisana su prava i obaveze upravnika stambene zajednice da, između ostalog, izvršava odluke stambene zajednice, predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji, organizuje radove hitnih intervencija, organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode i dr.
 
Pravilnikom o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, broj 54/2017) propisana je vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada, kao i način sačinjavanja programa održavanja.
 
Shodno navedenom, skupština stambene zajednice je dužna da, pre svega, na predlog upravnika, donese program održavanja zajedničkih delova zgrade, u skladu sa članom 42. stav 1. tačka 6. Zakona a na način propisan pomenutim pravilnikom.
 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor poziva upravnike stambenih zajednica da u roku od 30 dana dostave programe održavanja zajedničkih delova zgrada građevinskoj inspekciji na email gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs ili u kancelariju građevinske inspekcije broj 113, ul. Župana Stracimira br.2., kontakt tel. 032/309-063 ili 032/309-083.
 
Po isteku navedenog roka, građevinska inspekcija će započeti kontrolu izvršavanja zakonom propisanih obaveza organa upravljanja zgradom, odnosno vlasnika posebnih delova zgrade, pre svega donošenje programa održavanja zajedničkih delova zgrade i, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzeti mere propisane Zakonom.
 
 

 
  NAČELNIK UPRAVE
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

 

KONTROLA ZAUZEĆA POVRŠINE JAVNE NAMENE

 
(letnjih/zimskih bašti)
 
 
Članom 34. Odluke o privremenim objektima („Službeni list grada Čačka“ br. 6/2019), zabranjeno je:
- postavljati privremeni objekat bez odobrenja nadležnog organa ili protivno odobrenju nadležnog organa i odobrenoj dokumentaciji;
- vršiti zamenu odobrenog i izgrađenog privremenog objekta drugim objektom bez odobrenja nadležnog organa;
- vršiti promenu namene privremenog objekta bez odobrenja nadležnog organa.
 
Članom 37. stav 1. iste odluke propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu od 150.000 dinara za pravno lice ako:
- postupi protivno odredbi člana 10. ove Odluke;
- postupi protivno odredbi člana 34. ove Odluke;
- privremeni objekat ne ukloni u slučajevima predviđenim u članu 35. ove Odluke;
- ne ukloni privremeni objekat po nalogu komunalnog inspektora (član 36. stav 2. ove odluke).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 75.000 dinara.
Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom. 
 
Pozivaju se vlasnici  privremenih objekata – letnjih/zimskih bašti da u roku od 7 dana usklade svoje poslovanje sa Odlukom o privremenim objektima, odnosno pribave odobrenje nadležnog organa za postavljanje istih na površinama javne namene ili iste uklone.
 
Po isteku pomenutog roka, komunalna inspekcija i komunalna milicija će vršiti intenzivnu kontrolu zauzeća javnih površina postavljanjem letnjih/zimskih bašti i preduzimati mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 
 

Po zahtevu za informaciju ko kontroliše ulične prodavce,

 
RADIO  „DžENARIKA“
 
                                                                                     
                U vezi vašeg zahteva za informaciju ko kontroliše ulične prodavce koji, predstavljajući se kao članovi humanitarnih udruženja, prikupljaju novac ili prodaju razglednice, čestitke i slično, te na koji način građani mogu biti uvereni da novac ide u humanitarne svrhe ili je reč o prevari, dostavljamo vam sledeće inforacije:
                Prikupljanje dobroviljnih priloga regulisano je Zakonom o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS“, broj 6/2016 i 24/2018). Članom 5. Zakona propisano je da se dobrovoljni prilozi građana prikupljaju posredstvom humanitarnih i drugih udruženja, uz obaveštavanje nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, po mestu prikupljanja dobrovoljnih priloga, te da se dobrovoljni prilozi ne mogu prikupljati ako o tome nije obavešten nadležni organ. Članom 6. istog zakona propisano je da obaveštenje iz člana 5. stav 1. ovog zakona sadrži: naziv podnosioca obaveštenja; mesto i vreme početka prikupljanja dobrovoljnih priloga, svrhu i način prikupljanja, ime, prezime i broj lične karte lica koja će prikupljati priloge.
                Istim Zakonom propisane su kaznene odredbe za prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja nadležnog organa.
                Shodno navedenom, građani se mogu obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU Čačak, radi dobijanja informacije da li je podneto obaveštenje za prikupljanje dobrovoljnih priloga u skladu sa zakonom, kao i u slučaju sumnje da li se novac prikuplja u humanitarne svrhe ili je reč o prevari, kao organu nadležnom za otkrivanje krivičnih dela i počinioca.
 
                
 
                                                                                                                            GRADSKA UPRAVA ZA
                                                                                                                       INSPEKCIJSKI NADZOR
                                                                                                                               GRADA ČAČKA
 

KONTROLA KOMUNALNOG REDA NA GRADSKOJ PLAŽI

Na osnovu izdatog naloga načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor Grada Čačka dana 16.08.2019. godine u 10:30 časova komunalna policija je izvršila kontrolu i utvrdila da je uklonjena zaštitna ograda i očišćen prostor na gradskoj plaži.

 

   

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST 15.08.2019. godine

 

Na osnovu rešenja inspektora za loklani prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, JP „Gradac“ Čačak je dana 13.08.2019. godine izvršilo obeležavanje horizontalnom signalizacijom autobuskog stajališšta na nekategorisanom putu u Gornjoj Trepči – ulica Blagoja Paunovića, kod restorana Atomska banja.

Obeležavanje autobuskog stajališta je izvršeno u prisustvu inspektora za lokalni prevoz i puteve, uz saradnju Komunalne milicije i službenih lica Policijske uprave Čačak.
 
Rešenje o obeležavanju autobuskog stajališta na predmetnoj lokaciji, doneto je na osnovu Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz („Službeni list grada Čačka“, broj 8/2017 i 6/2018) i Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski međumesni prevoz („Službeni list grada Čačka“, broj 8/2017).
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Obaveštavamo građane da će Inspekcija za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor, uz asistenciju Saobraćajne policije, dana 10.08.2019. godine, na regionalnom putu Čačak – Guča, vršiti kontrolu javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, inspektori će preduzeti mere propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju „Sl. glasnik RS", broj 68/2015, 41/18, 44/2018-dr. zakon i 83/2018) i Odlukom o taksi prevozu („Sl. list grada Čačka", broj 8/2019): isključenje vozila iz saobraćaja, izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje prijave za privredni prestup kao i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dr.

 

GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Kontrola raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišnih ograda

 

Saobraćajna, komunalna i građevinska insnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišne ograde na teritoriji grada, naložile su da se raskopana javna površina – trotoar u ulici Kneza Miloša br.25A i 34 i ograde gradilišta postave prema odobrenju nadležnog organa.
 

 

 

 

 

 

Uklanjanje neregistrovanih vozila na teritoriji grada

 

Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja neregistrovanih vozila na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje vozila u ulici Mila Ivkovića, u Čačku.
 

 

 

 

Uklanjanje letnjih bašti na teritoriji grada

 

Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja letnjih bašti na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje iste na lokaciji ulica Bate Jankovića br. 57, Čačak.
 

 

 

 

Saopštenje za javnost

 

Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Sl. list grada Čačka“, 17/2013) propisano radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Čačka u vremenu od 06,00 do 24,00 časa, s tim što, izuzetno, petkom i subotom, uoči i na dan državnog praznika određenog zakonom, ugostiteljski objekti mogu da rade do 01,00 čas narednog dana.

Takođe, istom odlukom je propisano da ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, osim u ulicama Župana Stracimira, Gradsko šetalište i Kuželjeva, mogu da rade od 06,00 od 23,00 časa a petkom i subotom od 06,00 do 24,00 časa.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u ugostiteljskom objektu i objektima za priređivanje zabavnih igara, dužni su da se pridržavaju radnog vremena utvrđenog ovom odlukom.

Odredbe ove odluke primenjuju se i na udruženja, političke stranke i sportske organizacije koje pružaju ugostiteljske usluge, odnosno izdaju svoje prostorije za održavanje proslava, svečanosti i sl., kao i na fizička lica koja izdaju prostorije za održavanje svečanosti.

Za postupanje protivno citiranim odredbama propisana je novčana kazna:
- za pravno lice u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara,
- za odgovorno lice u pravnom licu od 2.500 do 25.000 dinara,
- za preduzetnika od 5.000 do 250.000 dinara,
- za fizičko lice od 2.500 do 25.000 dinara.

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS broj 36/2009 i 88/10“) propisano je da pravno lice ili preduzetnik koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke dužano je da na propisan način obezbedi merenje buke i izradu izveštaja o merenju buke, kao i da i snose troškove merenja buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, te da se, nakon meranja, mora pridržavati uslova korišćenja izvora buke datim u izveštaju o merenju buke, tako da nivo buke ne prelazi propisane granične vrednosti. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, vrši inspekcija za zaštitu životne sredine.

U slučaju ne postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke, predviđene su sledeće novčane kazne:
- 500.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice;
- 25.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu;
-250.000 do 500.000 dinara za preduzetnika;
- 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice.

Obaveštavamo vlasnike ugostiteljskih objekta da će komunalna inspekcija, komunalna policija i inspekcija za zaštitu životne sredine, u narednom periodu, započeti redovne kontrole pridržavanja propisanog radnog vremena, kao i primenu mera zaštite od buke i u slučaju utvrđenih nepravilnosti, preduzimati propisane mere.
 
  GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Obaveštenje o izvršenom uklanjanju montažnih objekata

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnih objekata (kioska) na sledećim lokacijama:

- Ulica Bate Jankovića kod KK „Borac“ -1 montažni objekat (kiosk)
 

 

 

 

 
- Kosovski venac kod rampe parkinga – 2 montažna objekta
 

 

 

 

 

 

Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove


Prosvetna inspekcija Gradske uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja "Službeni glasnik Republike Srbije" br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019" sačinila je Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove.