Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Aktivnosti i obaveštenja

KONTROLA KOMUNALNOG REDA NA GRADSKOJ PLAŽI

Na osnovu izdatog naloga načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor Grada Čačka dana 16.08.2019. godine u 10:30 časova komunalna policija je izvršila kontrolu i utvrdila da je uklonjena zaštitna ograda i očišćen prostor na gradskoj plaži.

 

   

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST 15.08.2019. godine

 

Na osnovu rešenja inspektora za loklani prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, JP „Gradac“ Čačak je dana 13.08.2019. godine izvršilo obeležavanje horizontalnom signalizacijom autobuskog stajališšta na nekategorisanom putu u Gornjoj Trepči – ulica Blagoja Paunovića, kod restorana Atomska banja.

Obeležavanje autobuskog stajališta je izvršeno u prisustvu inspektora za lokalni prevoz i puteve, uz saradnju Komunalne milicije i službenih lica Policijske uprave Čačak.
 
Rešenje o obeležavanju autobuskog stajališta na predmetnoj lokaciji, doneto je na osnovu Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz („Službeni list grada Čačka“, broj 8/2017 i 6/2018) i Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski međumesni prevoz („Službeni list grada Čačka“, broj 8/2017).
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Obaveštavamo građane da će Inspekcija za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor, uz asistenciju Saobraćajne policije, dana 10.08.2019. godine, na regionalnom putu Čačak – Guča, vršiti kontrolu javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, inspektori će preduzeti mere propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju „Sl. glasnik RS", broj 68/2015, 41/18, 44/2018-dr. zakon i 83/2018) i Odlukom o taksi prevozu („Sl. list grada Čačka", broj 8/2019): isključenje vozila iz saobraćaja, izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje prijave za privredni prestup kao i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dr.

 

GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Saopštenje za javnost


Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka u saradnji sa Policijskom upravom u Čačku izvršila je kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji grada dana 11.07., 12.07. i 13.07.2019. godine. U toku ovog perioda kontrolisano je 17 objekata.

Prilikom izvršenih kontrola komunalne inspekcije utvrđeno je da pet objekata ne poštuje odredbe Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, pa će shodno tome protiv vlasnika tih objekata biti podneto šest prekršajnih prijava.

Takođe će u pomenutim objektima gde je došlo do prekoračenja radnog vremena Inspekcija za zaštitu životne sredine preduzeti sve Zakonom predviđene mere u cilju zaštite životne sredine od buke.

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka u narednom periodu nastavlja kontrolu pridržavanja propisanog radnog vremena ugostiteljskih objekata, kao i primenu mera zaštite od buke i u slučaju utvrđenih nepravilnosti će preduzeti Zakonom propisane mere.


GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Kontrola raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišnih ograda


Saobraćajna, komunalna i građevinska insnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišne ograde na teritoriji grada, naložile su da se raskopana javna površina – trotoar u ulici Kneza Miloša br.25A i 34 i ograde gradilišta postave prema odobrenju nadležnog organa.


Uklanjanje neregistrovanih vozila na teritoriji grada


Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja neregistrovanih vozila na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje vozila u ulici Mila Ivkovića, u Čačku.


Uklanjanje letnjih bašti na teritoriji grada


Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja letnjih bašti na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje iste na lokaciji ulica Bate Jankovića br. 57, Čačak.


Saopštenje za javnost


Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Sl. list grada Čačka“, 17/2013) propisano radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Čačka u vremenu od 06,00 do 24,00 časa, s tim što, izuzetno, petkom i subotom, uoči i na dan državnog praznika određenog zakonom, ugostiteljski objekti mogu da rade do 01,00 čas narednog dana.

Takođe, istom odlukom je propisano da ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, osim u ulicama Župana Stracimira, Gradsko šetalište i Kuželjeva, mogu da rade od 06,00 od 23,00 časa a petkom i subotom od 06,00 do 24,00 časa.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u ugostiteljskom objektu i objektima za priređivanje zabavnih igara, dužni su da se pridržavaju radnog vremena utvrđenog ovom odlukom.

Odredbe ove odluke primenjuju se i na udruženja, političke stranke i sportske organizacije koje pružaju ugostiteljske usluge, odnosno izdaju svoje prostorije za održavanje proslava, svečanosti i sl., kao i na fizička lica koja izdaju prostorije za održavanje svečanosti.

Za postupanje protivno citiranim odredbama propisana je novčana kazna:
- za pravno lice u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara,
- za odgovorno lice u pravnom licu od 2.500 do 25.000 dinara,
- za preduzetnika od 5.000 do 250.000 dinara,
- za fizičko lice od 2.500 do 25.000 dinara.

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS broj 36/2009 i 88/10“) propisano je da pravno lice ili preduzetnik koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke dužano je da na propisan način obezbedi merenje buke i izradu izveštaja o merenju buke, kao i da i snose troškove merenja buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, te da se, nakon meranja, mora pridržavati uslova korišćenja izvora buke datim u izveštaju o merenju buke, tako da nivo buke ne prelazi propisane granične vrednosti. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, vrši inspekcija za zaštitu životne sredine.

U slučaju ne postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke, predviđene su sledeće novčane kazne:
- 500.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice;
- 25.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu;
-250.000 do 500.000 dinara za preduzetnika;
- 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice.

Obaveštavamo vlasnike ugostiteljskih objekta da će komunalna inspekcija, komunalna policija i inspekcija za zaštitu životne sredine, u narednom periodu, započeti redovne kontrole pridržavanja propisanog radnog vremena, kao i primenu mera zaštite od buke i u slučaju utvrđenih nepravilnosti, preduzimati propisane mere.

GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Obaveštenje o izvršenom uklanjanju montažnih objekata


Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnih objekata (kioska) na sledećim lokacijama:

- Ulica Bate Jankovića kod KK „Borac“ -1 montažni objekat (kiosk)

- Kosovski venac kod rampe parkinga – 2 montažna objekta


Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove


Prosvetna inspekcija Gradske uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja "Službeni glasnik Republike Srbije" br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019" sačinila je Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove.