Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Aktivnosti i obaveštenja

POSTUPANjE KOMUNALNE MILICIJE POVODOM NEPROPISNOG ODLAGANjA I BACANjA SMEĆA I OTPADA

 
Komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor, je u prethodnom periodu vršeći kontrolu površina javne namene i to nepropisnog odlaganja otpada i stvaranja divljih deponija postupala u više slučajeva, gde je na osnovu uvida u u fotodokumentaciju i pronađenih materijalnih dokaza otktiveno koje odgovoran za načinjen prekršaj i ta lica sanksionisala.
U ulici Nikole Tesle ispod mosta na reci Zapadna Morava, nakon uvida u fotodokumentaciju sa fotouređaja ustanovljeno je da su:
 
- dana 05.01.2024. godine dva lica iz vozila izbacili uginulu životinju - psa, umotanog u platno. Nakon prikupljanja podataka i informacija, utvrđeno je koje lice je odgovorno za načinjen prekršaj i istom je izdat prekršajni nalog za učinjen prekršaj.
 Bacanje psa
 
- dana 16.01.2024. godine dva lica iz teretnog vozila su odložili kabasti otpad (drvenu stolariju-prozore), koja je zamenjena nakon izvedenih građevinskih radova. Nakon prikupljanja podataka i informacija, utvrđeno je da se radi o pravnom licu koje je sa sedištem u Beogradu i istom je kao i odgovornom licu u pravnom licu izdat prekršajni nalog za učinjen prekršaj.
 Stolarija
 
Dana 25.12.2023. godine prilikom vršenja patrolne aktivnosti, patrola komunalne milicije je u mestu Katrga potes Obrež, u blizini državnog puta Čačak-Kraljevo, utvrdila da je odložen razni otpad i to plastična ambalaža, hartija i drugo. Pretragom su pronađeni materijalni dokazi (priznanice putarine i dr), daljim operativnim radom i prikupljenim podacima i informacijama, utvrđeno je koje lice je odgovorno za načinjen prekršaj. Licu, koje je sa prebivalitem u Kraljevu, je izdat i uručen putem pošte prekršajni nalog.
 Katrga Obrež
 
Dana 27.12.2023. godine prilikom vršenja patrolne aktivnosti patrola komunalne milicije je u ulici Nikole Tesle bb. na površini javne namene, asfaltiranoj površini pored ulice, utvrdila da je bačen otpad (plastična ambalaža, hartija i dr). Pretragom su pronađeni materijalni dokazi (otpremnice, prevoznica, izveštaj sa tahografa i dr), daljim operativnim radom i prikupljenim podacima i informacijama, utvrđeno je koje lice je odgovorno za načinjen prekršaj. Licu, koje je sa prebivalšitem u Nišu, je izdat i uručen putem pošte prekršajni nalog. 
Takođe na istoj lokaciji dana 14.02.2024. godine pronađeno je bačeno smeće (plastična ambalaža, celofan i hartija) a pretragom pronađeni materijalni dokazi (otpremnice). Daljim operativnim radom i prikupljenim podacima i informacijama, utvrđeno je koje lice je odgovorno za načinjen prekršaj, vozač preduzeća koje se bavi prevozom robe. Licu, koje je sa prebivalištem u Beogradu, je izdat i uručen putem pošte prekršajni nalog. 
 Posle čišćenja
 
Dana 01.02.2024. godine postupajući po primljenom obaveštenju od građanina, patrola komunalne milicije je u Atenici potes Ateničko polje – Prelići, utvrdila da je odložen razni otpad (razni delovi od plastike i gume od vozila, branici, tapacirunzi, instrument table, razna ambalaža, hartija i dr). Pretragom su pronađeni materijalni dokazi o vlasništvu vozila (razni računi, dokumentacija, servisne knjižice, priznanice, fakture i dr), daljim operativnim radom i prikupljenim podacima i informacijama, utvrđeno je koje lice je odgovorno za načinjen prekršaj. Licu je izdat i uručen prekršajni nalog. Takođe, to lice je izvršilo plaćanje troškova preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak da ukloni nepravilno odložen otpad, što je preduzeće i učunilo dana 20.02.2024. godine, čime je površina očišćena. 
 Prelići
 
Dana 04.02.2024. godine prilikom vršenja patrolne aktivnosti patrola komunalne milicije je u mestu Riđage, na placu pored puta ka Ovčar Banji, utvrdila da je odložen razni otpad (kućno smeće, plastična ambalaža, igračke, džakovi i dr). Pretragom su pronađeni materijalni dokazi (fotografije, ugovori, uplatne knjižice, rešenje, računi i dr), daljim operativnim radom i prikupljenim podacima i informacija, utvrđeno je koje lice je odgovorno za načinjen prekršaj. Licu je izdat i uručen prekršajni nalog. Takođe, licu je izdato usmeno naređenje da ukloni odložen otpad, što je isto i učinilo i pokupljen otpad je nakon toga odložilo u posudu za odlaganje komunalnog otpada u okviru reciklažnog platoa u Parmencu. 
 Riđage

Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku izrade temelja, kroz CIS, broj ROP-CAC-3084-CCF-10/2024. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku.

Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku izrade temelja, kroz CIS, broj ROP-CAC-14446-CCF-5/2024. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku.

UKLONjEN DEO OGRAĐENOG PROSTORA DUŽ PRUGE NA SAJMIŠTU

Komunalni inspektori izvršili su inspekcijki nadzor, dana 15.09.2023. godine, na k.p. br. 5217/3 i 5217/12 KO Čačak, ugao ulice Strajina Lapčevića i Milana Miloševića, i tom prilikom utvrdili da na zahvatu ulice Milana Miloševića i železničke pruge Čačak- Požega, u blizini trupa železničke pruge nalazi ograđeni prostor površine oko 150 m2. Ograđeni prostor se koristi za sklađištenje sekundarnih sirovina. Osim ograđenog prostora postoji i jedna nadstrešnica od oko 8 m2. Oko ograđenog dela prostora zelena površina i ulica su čiste. 
Na pomenutoj lokaciji, u prethodnom periodu, je komunalni inspektor nalagao uređenje zelene površine oko železničke pruge Čačak – Požega na teritoriji Grada Čačka,  JP „Železnicama Srbije“, Beograd, ZOP Užice, sekcija Požega, a koji su se izjasnili da nije u nadležnosti komunalnog inspektora kontrola pružnog pojasa, već da je inspekcijski nadzor nad radom preduzeća poveren Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, republičkom inspektoru za infrastrukturu železnice. Iz tog razloga se  načelnik Gradske uprave za inspekcijski nadzor i obratio nadležnom Ministarstvu za dobijanje mišljenja vezano za navedeni problem. 
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Odsek za inspekcijske poslove železničkog saobraćaja, dostavilo je izjašnjenje u kome je navedeno da je republički inspektor za železnički saobraćaj nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju  utvrdio da postoji osnov za postupanje na k.p.br. 5217/3 KO Čačak na kojoj se nalazi ograđeni prostor u kome se skladište sekunadarne sirovine, a to zato što pripada pružnom pojasu u javnoj svojini Republike Srbije, čije korisnik „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d., o čemu je sastavio zapisnik i naložio mere za otklanjanje nepravilnosti. 
Dalje, u izjašnjenju ministarstva je navedeno da k.p.br. 5217/12 KO Čačak čije imalac prava na parceli Grad Čačak nije u nadležnosti inspekcije za železnički saobraćaj već komunalne inspekcije Grada Čačka, koja je potrebno da postupa i naloži mere u okviru svoje nadležnosti. 
Komunalni inspektori Grada Čačka su izvršili inspekcijski nadzor, dana 02.11.2023. godine, na k.p.br. 5217/12 KO Čačak i utvrdili da se na navedenoj katastarskoj parceli nalaze ostavljene predmeti i stvari (šporeti, mašine i dr. sekundarne sirovine) zbog čega je doneto rešenje kojim je naložio uklanjanje navedenih predmeta i stvari.
Dana 13.11.2023. godine, izvršen je kontrolni inspekcijski nadzor i utvrđeno je da je postupljeno po donetom rešenju, odnosno da je izvršeno uklanjanje ostavljenih stvari i predmeta.
 
Sajmište Sajmište

Napuštanje životinja

 
Prilikom vršenja kontrole narušavanja komunalnog reda u ulici Nikole Tesle bb. ispod mosta na reci Zapadna Morava, komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor je nakon uvida u fotodokumentaciju i utvrđivanja odgovornosti, sankcionisala lice koje je na toj lokaciji napustilo životinju - psa. Takođe istom licu je izdat prekršajni nalog i za bačenu kutiju u kojoj je prevežena životinja.
 
Napušten pas

OČIŠĆENA DIVLjA DEPONIJA NA SPOMEN PARKU

 
Prilikom vršenja patrolne aktivnosti u blizini Spomen parka, na šumskom zemljištu, zatečeno da je deponovan razni otpad. U daljem periodu, isto lice je ponovilo deponovanje otpada, čime je na toj lokaciji stvorena divlja deponija. Nakon prikupljenih materijalnih dokaza i operativnim radom na terenu, komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor je pronašla odgovorno lice, koji je pored izrečene novčane kazne imao i trošak za uslugu uklanjanja otpada od strane preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak. Nakon čišćenja deponije i uklanjanja deponovanog otpada, na lokaciji su postavljene table upozorenja.
 
Spomen park
Spomen park

DEMANTI/ODGOVOR OZONPRES – „Kablar nije sam“

 
Povodom  vašeg teksta objavljenog dana 30.08.2023. godine pod naslovom „Kablar nije sam“, molimo vas da objavite odgovor koje se odnosi na postupanje organa ove Uprave (inspekcija i komunalne milicije) po prijavama građana zbog izvođenja radova na planini Kablar.
 
Naime, netačne su tvrdnje iznete u tekstu da se nadležne službe, građevinska inspekcija i komunalna milicija, nisu oglasile niti odgovorile podnosiocima prijave, aktivistima „Zelenog talasa“, o izvođenju radova na planini Kablar. Na svaku prijavu je odgovoreno odmah po prijemu, poštom, kao i elektronskom poštom.
 
U tekstu su citirane odredbe Odluke o gradskim upravama kojim je propisano da Gradska uprava za inspekcijski nadzor obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada, poslove inspekcijskog nadzora koji su im zakonom povereni iz okvira prava i dužnosti Republike: građevinarstva, komunanih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine i dr. Međutim, poslovi inspekcijskog nadzora u zaštićenom prirodnom području prve i druge kategorije, a Ovčarko-kablarska klisura je proglašena predelom izuzetnih odlika i stavljena pod zaštitu kao područje I kategorije, Uredbom Vlade RS, nisu u nadležnosti inspekcijskih organa grada Čačka niti su im zakonom povereni iz okvira prava i dužnosti Republike.
 
Inspekcijski nadzor nad izvođenjem radova u zaštićenom prirodnom području vrše nadležna Ministrstva, preko republičkih inspektora u smislu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o šumama, o čemu su svi podnosioci prijava izvođenja radova na Kablaru, odmah obavešteni.
 
Na sajtu grada Čačka - Aktivnosti i obaveštenja inspekcija grada Čačka :: Grad Čačak :: (cacak.org.rs) je, dana 28.08.2023. godine, objavljeno obaveštenje po prijavi, dostavljeno jednom od podnosioca prijave.
 
Demanti/odgovor na trvdnje iznete u tekstu Ozonpresa - „Kablar nije sam“
Preuzmite
 
 

ZELENI TALAS

Pavle Radojičić
            
            U vezi vašeg podneska dostavljenog građevinskoj inspekciji Gradske ušrave za inspekcijski nadzor povodom građevinskih radova koji se izvode na planini Kablar, obaveštavamo vas o sledećem:
            Članom 133. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) propisano je da građevinsku dozvolu za izgradnju objekata izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, a u stavu 2. tačka 9a da ministrstvo izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju objekata i to, između ostalog, objekata u granicama zaštićenog prirodnog područja prve i druge kategorije proglašene aktom Vlade, u smislu odredbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata, sa pripadajućom infrastrukturom, koji se grade u selima).
            Članom 172. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji špropisano je da nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, vrši ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva a da inspekcijski nadzor vrši nadležno ministarstvo preko inspektora, u okviru delokruga utvrđenog zakonom.
            Uredbom o proglašenju predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“ („Sl. glasnik RS“, broj 77/21), predeo Ovčarsko-kablarske klisure proglašava se za predeo izuzetnih odlika pod imenom „Ovčarsko-kablarska klisura“ i stavlja pod zaštitu kao područje I kategorije, odnosno područje od izuzetnog značaja.
            U skladu sa citiranim odredbama člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, Ministrstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je rešenje o građevinskoj dozvoli broj 351-02-04395/2022-07 ROP-MSGI-22540-CPI-2/23 od 26.01.2023. godine kojim se investitoru gradu Čačku dozvoljava izgradnja vidikovca na kat. parceli br. 3114 KO Rošci, na teritoriji grada Čačka.
            Shodno navedenom, inspekcijski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova ne vrši građevinska inspekcija Gradske uprave za inspekcijski nadzor, već nadležno ministarstvo preko republičkih inspektora.
             
 
NAČELNIK UPRAVE

BAHATOSTI SE STAJE NA PUT

 

Nakon primljenog obaveštenje od građanina a u vezi NN.lica koje je snimljeno kako sa mosta na reci Zapadna Morava u Čačku baca džakove sa smećem, komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor je odmah izašla na lice mesta i operativnim radom na terenu pronašla lice, kome je izrečena novčana kazna i istom usmeno naređeno da odmah i bez odlaganja ukloni bečen otpad, što je isti i učinio.
 
Bahatost na mostu
Bahatost na mostu
Bahatost na mostu
Bahatost na mostu

 

OTKIRIVEN POČINILAC BACANjA SMEĆA

 
Komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor, je vršeći kontrolu divlje deponije u ulici Nikole Tesle ispod mosta na reci Zapadna Morava, pomoću fotouređaja ustanovila da je dana 20.04.2023. godine iz vozila stranih registarskih oznaka nepropisno odložen razni otpad i kućno smeće. Prilikom vršenja patrolne aktivnosti i prikupljanjem podataka i informacija, ustanovljeno je gde se vozilo nalazi, dok je vlasnik vozila bio nedostupan odnosno van teritorije RS. Dana 16.08.2023. godine, nakon više obilazaka, lice je zatečeno na adresi boravišta, kome je nakon prihvatanja odgovornosti izdat prekršajni nalog za učinjen prekršaj.
 
OTKIRIVEN POČINILAC BACANjA SMEĆA
OTKIRIVEN POČINILAC BACANjA SMEĆA
Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku objekta u konstruktivnom smislu, kroz CIS, broj ROP-CAC-22331-COFS-10/2023. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku kontrolna_lista(live.com)

Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku izrade temelja, kroz CIS, broj ROP-CAC-10520-CCF-5-2023. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku kontrolna_lista(live.com)

Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku izrade temelja, kroz CIS, broj ROP-CAC-7246-CCF-17/2023. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku kontrolna_lista(live.com)

Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku izrade temelja, kroz CIS, broj ROP-CAC-22878-CCF-13/2023. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku kontrolna_lista(live.com)

Građevinska inspekcija će u roku od deset dana obaviti redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku izrade temelja, kroz CIS, broj ROP-CAC-19263-CCF-6/2023. Kontrolnu listu redovnog inpekcijskog nadzora možete preuzeti na linku kontrolna_lista(live.com)
 

OČIŠĆENE DVE DEPONIJE U PETNICI

Postupajući po primljenom obaveštenju, komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor je izvršila kontrolu u Petnici povodom deponovanog otpada na dve lokacije, jedna u šumi iznad crkve potes Rujevina i druga potes Adžino brdo. Nakon prikupljenih podataka, obaveštenja i informacija na terenu, pronađeno je lice odgovorno za deponovanje otpada. U saradnji sa komunalnom inspekcijom, odgovornom licu je doneto i uručeno rešenje za uklanjanje deponovanog otpada. Dana 25.07.2023. godine preduzeće JKP „Komunalac“ Čačak je uklonilo nepropisno deponovan otpad, o trošku lica odgovornom za učinjen prekršaj.
 
Petnica deponija Petnica deponija
Petnica deponija Petnica deponija

 

 

UKLONjEN KABASTI OTPAD NA CVETNOM VRHU

Prilikom vršenja patrolne aktivnosti, komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor je u Gornjoj Gorevnici potes Cvetni vrh postupala povodom deponovanog kabastog otpada na šumskom zemljištu. Nakon uvida u fotodokumentaciju sa uređaja koji je postavljen na toj lokaciji i prikupljenih materijalnih dokaza i podataka, pronađeno je lice odgovorno za deponovanje otpada i istom je pored izdavanja prekršajnog naloga, usmeno naređeno da izvrši uklanjanje otpada i čišćenje navedene lokacije. Nakon čišćenja, lice je otpad predalo preduzeću JKP „Komunalac“ Čačak u ulici NIkole Tesle broj 42 odnosno na mestu određenom za odlaganje te vrste otpada.
 
Cvetni vrh

 

OČIŠĆENA DEPONIJA U ULICI NIKOLE TESLE

Komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka je u prethodnom periodu, mesec jun 2023. godine, vršeći kontrolu divljih deponija, pomoću fotouređaja i pronalaženjem materijalnih dokaza, u ulici Nikole Tesle u Čačku ispod mosta na reci Zapadna Morava, sankcionisala više lica za postupanje suprotno propisanim zabranama. Uvidom u fotodokumentaciju i nakon prikupljenih podataka utvrđeno je koja lica su odložila odnosno bacila razni otpad na površinu javne namene. Nakon toga izvršeno je čišćenje deponije i uklanjanje nepropisno odloženog otpada od strane preduzeća JKP „Komunalac“ Čačak.

 

 
Nikole Tesle

OČIŠĆENA JOŠ JEDNA DEPONIJA NA CVETNOM VRHU

 
Prilikom vršenja patrolne aktivnosti, komunalna milicija u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor je u Gornjoj Gorevnici potes Cvetni vrh postupala povodom deponovanog otpada na šumskom zemljištu. Nakon prikupljenih materijalnih dokaza i podataka, pronađeno je lice odgovorno za deponovanje otpada i istom je usmeno naređeno da izvrši uklanjanje otpada i čišćenje navedene lokacije. Nakon čišćenja, lice je otpad predalo preduzeću JKP „Komunalac“.
 
 Očišćena deponija na Cvetnom vrhu  Očišćena deponija na Cvetnom vrhu
 Očišćena deponija na Cvetnom vrhu  Očišćena deponija na Cvetnom vrhu

OČIŠĆENA JOŠ JEDNA DEPONIJA NA CVETNOM VRHU

 
Prilikom vršenja patrolne aktivnosti, komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor je u Gornjoj Gorevnici potes Cvetni vrh postupala povodom deponovanog otpada u šumi. Nakon prikupljenih materijalnih dokaza i podataka, pronađeno je lice odgovorno za deponovanje otpada i istom je usmeno naređeno da izvrši uklanjanje otpada i čišćenje navedene lokacije. Nakon čišćenja, lice je otpad predalo preduzeću JKP „Komunalac“.
 
Očišćena deponija Očišćena deponija
Očišćena deponija Očišćena deponija
 

 

KONTROLA DIVLjIH DEPONIJA

Ulica Nikole Tesle most
 
Komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka je u prethodnom periodu, mesec april 2023. godine, vršeći kontrolu divljih deponija, pomoću fotouređaja i pronalažanjem materijalnih dokaza, u ulici Nikole Tesle u Čačku, sankcionisala 8 lica za postupanje suprotno propisanim zabranama. Uvidom u fotodokumentaciju utvrđeno je da su 6 lica odložila odnosno bacila razni otpad na površinu javne namene i 2 lica koja su napustila životinje iz vozila.
 

DRŽANjE PASA SUPROTNO PROPISU

 
Dana 03.03.2023. godine, postupajući po primljenom obaveštenju od zaposlenog lica preduzeća JP "Pošta Srbije“ Beograd Područna jedinica Čačak, koga je prilikom vršenja službe napao vlasnički pas na ulici, Komunalna milicija je izašla na lice mesta i sankcionisala vlasnika psa, koji istog nije držao u skladu sa propisom.
 
Odredbama članova 11.-21. Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada Čačka (Službeni list grada Čačka broj 23/2012) propisani su uslovi za držanje i izvođenje pasa van zatvorenog prostora. 
 
Takođe, svako puštanje psa van dvorišta kažnjivo je i za takvo postupanje propisana je novčana kazna za koju se vlasniku, odnosno držaocu psa izdaje prekršajni nalog.
 
Apelujemo na građane da sa svojim psima postupaju u skladu sa odredbama Odluke i ne puštaju pse van dvorišta kako ne bi dolazilo do ovakvih situacija.
 
 
 GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 
 Držanje pasa  Držanje pasa

Uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa

 
Skupština grada Čačka donela je Odluku o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa ("Sl. list grada Čačka", broj 27/22) , koja je stupila na snagu 05.01.2023. godine. Odlukom je propisano da ugostiteljski objekat mora imati uređaje i opremu za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu, kao i da sistem za odvođenje neprijatnih emisija, za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, mora biti nezavisan i ne sme biti uključen u zajednički ventilacioni odvod stambenog dela objekta.
 
Takođe je propisano da ugostiteljski objekat u kome se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pored sistema za odvođenje dima, pare, mirisa i drugih neprijatnih emisija, mora imati ugrađene filtere na bazi aktivnog uglja, radi eliminacije neprijatnih mirisa, s tim da se filteri moraju menjati na svakih dvanaest meseci od dana ugradnje.
 
Prelaznim i završnim odredbama Odluke propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku delatnost i pružaju ugostiteljske usluge da usklade opremanje objekata u kojima obavljaju ugostiteljsku delatnost sa odredbama ove odluke u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
 
Zakonom o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS", broj 17/2019) propisane su novčane kazne ukoliko ugostiteljski objekat ne ispunjava uslove propisane ovom Odlukom i to:
 
-          Za pravno lice 80.000 - 250.000 dinara,
-          Za odgovorno lice u pravnom licu 15.000 - 40.000 dinara,
-          Za preduzetnika 60.000 - 200.000 dinara,
-          Za fizičko lice 80.000 - 120.000 dinara.

Postupanja građevinske inspekcije u 2022. godini

Građevinska inspekcija Gradske uprave za inspekcijski nadzor Grada Čačka tokom 2022. godine je vršila inspekcijski nadzor po planu redovnog inspekcijskog nadzora i po prijavi građana.
 
Tokom vršenja inspekcijskog nadzora građevinska inspekcija je nalagala obustavu radova i zatvaranja gradilišta tako gde je započeta izgradnja objekata bez građevinske dozvole. Tokom 2022. godine, podnesene su 3 krivične prijave.
 
U postupku inspekcijskog nadzora po prijavama izvođača radova izgradnje objekata za koje je izdata građevinska dozvola, izvršeno je preko 200 kontrola završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, a kroz postupak objedinjene procedure.
 
Takođe, građevinska inspekcija je donela rešenja o uklanjanju 29 bespravno izgrađenih objekata koji su izgrađeni na lokaciji na kojoj je planirana izgradnja infrastukturnih objekata - Sinđelićeve ulice, ulice Ilije Garašanina, bulevara Vojvode Putnika, kompleksa zatvorenog bazena i dr.
 
   
 Pre uklanjanja objekta u ul. Ilije Garašanina
 
 Nakon uklanjanja objekta u ul. Ilije Garašanina
 
   
 Pre uklanjanja objekta kafe Montana  Nakon uklanjanja objekta kafe Montana

VOŽNjA PO SPOMEN PARKU

 
Dana 27.01.2023. godine postupajući po primljenom obaveštenju, patrola komunalne milicije je hitnom intervencijom izašla na lice mesta na Spomen park i tom prilikom sankcionisala lice koje je vozilo četvorocikl po zelenoj površini u okviru parka.
Odredbama gradske odluke zabranjena je vožnja bilo kojom vrstom vozila po parkovskim stazama i zelenim površinama, i za fizičko lice je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara.

Postupanja inspekcije za zaštitu životne sredine u 2022. godini

 
Poštovani sugrađani, iza nas je 2022. godina u kojoj ste nam se u velikom broju obraćali za pomoć. Najčešće je razlog bio ugroženost životne sredine bukom, veliki broj vaših pritužia se odnosilo na povišen nivo buke koji nastaje pri radu ugostiteljskih objekata i drugih privrednih subjekata. To smo, nadamo se, sa uspehom rešili. U jednom broju slučajeva su vaši problemi su bili u vezi aerozagađenja koje nastaje pri radu privrednih subjekata, bilo pri obavljanju njihove osnovne delatnosti, ili prilikom rada kotlarnica koje se koriste u poslovnom prostoru. 

Postupanja komunalne milicije u 2022. godini

 
    Komunalna milicija u predhodnom periodu, u toku 2022. godine, postupala je na celoj  teritoriji  grada Čačka i okoline, gde je nadzor vršen sprovođenjem patrolne aktivnosti, zatim po primljenim obaveštenjima i po zahtevu raznih službi i organizacija.
     Veliki broj postupanja kod narušavanja komunalnog reda, vezan je za parkiranje vozila i to suprotno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, na zelenim površinama i pored posuda za odlaganje komunalnog otpada, zatim nepropisnog odlaganja i bacanja otpada i stvaranja divljih deponija, ispuštanja i izlivanja otpadnih voda na površinu javne namene, napuštanja životinja, izvođenja pasa bez zaštitne korpe na njušci, uslova za držanje životinja u skladu sa propisima, vožnja vozilom po zelenim površinima u okviru parka, paljenja otpada, lepljenja plakata i oglasa van mesta predviđenog za tu namenu, kada vlasnik ne prijavi gubitak životinje nadležnom preduzeću, oštećenje stuba javne rasvete, kontrola primene mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 i dr.
      Postupano je i po primljenim obaveštenjima od građana vezano za kontrolu uslova držanja životinja u skladu sa propisima, kod ispuštanja odnosno izlivanja otpadnih voda na površinu javne namene, bacanja smeća i otpada i stvaranja divljih deponija, paljenja otpada u dvorištima, parkiranje vozila na zelenim površinama, ostavljanje havarisanih i neregistrovanih vozila, kod deponovanja raznog otpada i materijala na površini javne namene i dr.
       Prilikom vršenja kontrole narušavanja komunalnog reda na lokacijama na kojima je bilo potrebno 24-časovni nadzor, veliku pomoć su nam pružili uređaji – fotoklopke, pomoću kojih su otkriveni i sankcionisane razne vrste prekršaja, i to bacanja raznog otpada i smeća, napuštanja životinja i vožnja vozila po zelenim površinama u okviru Spomen parka.
      Komunalna milicija u periodu od 30.03. do 10.04.2022. godine pored obavljanja poslova iz svoje nadležnosti,  postupala je u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnoj miliciji, vršeći preventivne mere zaštite životne sredine i zaštite od požara. U vezi sa tim, sprovedena je zajednička akcija Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara, pri Gradskom štabu za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka. Na patrolnim reonima su obavljani razgovori sa građanima, predsednicima mesnih zajednica, šefovima mesnih kancelarija, pravnim licima, gradskim organima, organizacijama i službama, koje smo obaveštavani, usmeno i pismeno upozoravani da ne pale strne useve, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru. Pismena obaveštenja su istaknuta u 56 seoskih mesnih zajednica.
      Postupanje komunalne milicije je doprinelo da pojedine službe izvrše svoje obaveze i usluge prema građanima, da se realizuju planirane manifestacije, da se izvrše planirani radovi i da se nadoknadi nastala šteta građanima.

NEPROPISNO ODLAGANjE OTPADA ŽIVOTINjSKOG POREKLA

Dana 12.01.2023. godine, služba Komunalna milicije, koja je u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, prilikom postupanja po primljenom obaveštenju izvršila je kontrolu u Pakovraću van naseljenog mesta, i u šumi u potoku konstatovala da je odložen razni otpad životinjskog porekla (otpad od klanja, iznutrice, koža i dr.) u džakovima, čime je stvorena divlja deponija i narušen komunalni red.

Daljim postupanjem na osnovu pronađenih dokaza i prikupljanjem obaveštenja i informacija, utvrđeno je ko je odgovoran za učinjen prekršaj, pa je licu pored postupanja i izdavanja prekršajnog nalog, izrečeno i usmeno naređenje da ukloni bačen otpad.


Dana 16.01.2023. godine izvršena je kontrola i konstatovano da je lice postupilo po izdatom usmenom naređenju, očistilo i uklonilo bačen otpad iz potoka i isti je predalo nadležnom preduzeću.
 

Postupanja komunalne inspekcije u 2022. godini

 
    Komunalna inspekcija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u predhodnom periodu u ovoj godini postupala je na celoj  teritoriji  grada Čačka i okoline, gde je nadzor vršen kako po inicijativi građana tako i na poziv za postupanje svih javnih preduzeća grada Čačka.
     Veliki broj izvršenih nadzora vezan je za uređenje javnih površina: uklanjanje divljih deponija , održavanje javnih zelenih površina , uklanjanje uginulih životinja, uklanjanje predmeta i stvari sa javne površine, uklanjanje neregistrovanih vozila, vraćanje raskopane javne površine u prvobitno stanje, uklanjanje stabala i formiranje krošnji na stablima koja se nalaze na površinama u javnom korišćenju.
      Postupano je i po inicijativi građana prilikom uređenja  neurednih i zapuštenih privatnih parcela kao i kontrola uslova za držanje domaćih životinja po važećoj  Odluci grada Čačka.
       Redovno je postupano i u seoskim sredinama gde je kontrolisano da ne dođe do ispuštanja otpadnih voda na otvorenu površinu i u kanale pored puta. 
      Po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada i Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama kontrolisano je zauzeće u zajedničkih prostorija stambene zgrade, unutrašnje instalacije u stambenoj zgradi, kontrola poštovanja kućnog reda ( držanje domaćih životinja u stanu, buka , neodržavanje stana i sl.)  i kontrola rada profesionalnih upravnika stambene zgrade.

ugao ulica Banjalučke i Dragana Vranića

 
Raskopana javna površina
Raskopana ulica
 
Vraćanje u prvobitno stanje ( posle tri dana )
Vraćena u prvobitno stanje

 

Odgovor na pitanja „TV Nova“ vezan za Pantićevu ulicu

REPUBLIKA  SRBIJA
GRAD ČAČAK 
GRADSKA UPRAVA ZA 
INSPEKCIJSKI NADZOR 
Broj: Službeno/22-IV-6
25. maj 2022. godine
Čačak
 
TV NOVA
Nebojša Jovanović, novinar
                                                                         
            Dostavljamo vam odgovor na vaše pitanje u vezi sa ujedom zmije u Pantićevoj ulici u Čačku, koja je procedura u ovakvim situacijama, kome se građani obraćaju, šta su čije nadležnosti/grad. inspekcije, kakvi su zakonski mehanizmi da se nesavesne komšije nateraju da održavaju svoja dvorišta.
            Održavanje javnih zelenih površina je u nadležnosti JKP „Gradsko zelenilo“. Vlasnici odnosno korisnici privatnih parcela dužni su da svoje parcele održavaju u urednom stanju, tako da na tim površinama bude orezano zelenilo, pokošena trava, korov i šiblje, pokupljen otpad i dr. Ukoliko vlasnici ne održavaju svoje parcele u urednom stanju građani mogu podneti prijavu Komunalnoj inspekciji koja će naložiti vlasniku parcele da izvrši uređenje svoje parcele, a ukoliko ne postupi po nalogu biće izdat prekršajni nalog i  kažnjen novčanom kaznom, a  izvršenje će se sprovesti prinudnim putem preko drugog lica, a o trošku vlasnika odnosno korisnika parcele. 
            U Pantićevoj ulici Komunalna inspekcija je postupala po predstavci građana kako prethodnih godina, tako i prošle godine kada je JKP „Gradsko zelenilo“, postupajući po rešenju komunalnog inspektora doneto u skladu sa Odlukom o održavanju javnih zelenih površina izvršilo uređenje zelene površine na k.p.br. 957 KO Čačak, duž leve strane ulice Pantićeve u Čačku (https://www.cacak.org.rs/Uredjenje_zelenih_povrsina_u_ulici_Panticeva-279-1-4931). Uređenje je izvršeno košenjem trave i uklanjanjem rastinja sa predmetne zelene površine. 
            Problem u Pantićevoj ulici je što na jednoj parceli ima petnast vlanika čije adrese nisu poznate, a neki od njih su i preminuli, što u najvećoj meri usporava inspekciju da sprovede inspekcijski nadzor  i izvrši nalaganje uređenja parcele. 
 U nadležnosti komunalne inspekcije nisu gmizavci – zmije, već kontrola uslova za držanje  i zaštitu domaćih životinja (kopitari, papkari, pernata živina, psi i mačke, ukrasne i egzotične ptice, kunići i golubovi). 
 
 
NAČELNIK UPRAVE
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ. 
 

PRIZNANjE ZA ČAČANSKU KOMUNALNU INSPEKCIJU I KOMUNALNU MILICIJU

Nač. Igor Krivokapić i dr Goran Stamenković
 
 
Komunalna inspekcija i Komunalna milicija Grada Čačka dobitnici su Zahvalnice za izuzetan doprinos u doslednoj primeni ovlašćenja, odnosno u kontroli sprovođenja mera protiv Kovida 19. Ovo priznanje Igoru Krivokapiću, načelniku Gradske uprave za inspekcijski nadzor, uručio je 18. marta 2022. godine, u Domu narodne Skupštine, dr Goran Stamenković, rukovidilac Radne grupe, u ime Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.Tim, sastavljen od republičkih i inspektora jedinice lokalne samouprave sa komunalnom milicijom, je za prethodnih godinu i po sproveo 33.481 nadzor i izrekao 1.054 prekršajnih naloga. I prema ovim brojkama, posebno kada je reč o izricanju novčanih kazni, ove službe Moravičkog okruga su, u odnosu na broj stanovnika, među vodećim u Srbiji. Nagradu je, pored Čačka, dobilo još pet gradova – Beograd, Novi Sad, Niš, Šabac i Leskovac. Službe su u ovom periodu, ujedno, jedine pored beogradskih, imale više od 1.000 prekršajnih naloga.
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR

POSTIGNUTI REZULTATI koordinisanih nadzora nad primenom protivepidemijskih mera na suzbijanju širenja virusa kovid19 u Republici Srbiji

 
             23.10.2020. godine - Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor formirala je Radnu grupu za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid 19
             Zadatak Radne grupe:
- Usklađivanje, koordinacija i unapređenja inspekcijskog nadzora republičkih i lokalnih inspekcija
- Pružanje pravne pomoći sanitarnoj inspekciji 
 
INSPEKCIJE UKLjUČENE U RAD RADNE GRUPE
 
            Republičke inspekcije                                                          
- Sanitarna inspekcija, Turistička inspekcija, 
- Tržišna inspekcija, Veterinarska inspekcija, 
- Poreska uprava/inspekcija, Inspekcija rada, 
- Inspekcija drumskog saobraćaja, Inspekcija bezbednosti plovidbe,
- Poljoprivredna inspekcija, Sportska inspekcija. 
            Komunalna inspekcija i komunalna milicija Grada Beograda i jedinica lokalnih samouprava.
 
             Usvojena je metodologija za koordinaciju rada republičkih inspekcija sa radom inspekcija jedinica lokalnih samouprava i drugim državnim organima na nivou upravnih okruga i grada Beograda. 
             U skladu sa metodologijom, svakodnevno su prikupljani izveštaji o izvršenim nadzorima, koje je Radna grupa dostavljala Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije.
 

STRUČNA I SAVETODAVNA PODRŠKA I U SOKOLIĆIMA

 
Turistička inspekcija Grada Čačka posebnu pažnju u svom radu posvećuje preventivnom delovanju. Trudimo se da naša inspekcija bude  bude proaktivna i težište rada  premeštamo na prevenciju, informisanje  i pružanje stručne pomoći, sa ciljem  sprečavanja  nastanka prekršaja i štete.
 
Jedan od oblika navedene podrške sproveli smo u subotu 25.12.2021. godine u Sokolićima. 
 
U organizaciji udruženja Lokalna akciona grupa održana je  radionica na temu podizanja kvaliteta usluga u seoskom turizmu, a mi smo ugostiteljima koji se bave, ili će se uskoro baviti  davanjem usluge smeštaja u ruralnom seoskom ambijentu u kojem žive, govorili o obavezama ugostitelja u toj oblasti, sa ciljem da se preduprede i spreče  propusti, nedostataci  ili nepravilnosti u njihovom poslovanju, te da se na taj način izbegne plaćanje kazni koje bi bile neminovne u slučaju utvrđenih nepravilnosti u redovnom inspekcijskom nadzoru, i omogući da se ta sredstva usmere  u unapređenje poslovanja čačanskih ugostitelja. 
 
Na taj način dajemo podsticaj poslovanju i privrednom razvoju našeg grada.

UKLANjANjE PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSKA KOD ULAZA U GRADSKU BOLNICU

Po rešenju komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačak, donetom u skladu sa odredbama Odluke o privremenim objektima („Sl. gasnik RS“, broj 6/2019), JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak je, dana 19.11.2021. godine, izvršilo uklanjanje privremenog objekta - kioska postavljnog u ulici Dr Dragiše Mišović u Čačku, kod ulaza u Gradsku bolnicu.
 
Predmetni kiosk je bio van funkcije, odnosno nije krišćen prema utvrđenoj nameni. 
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 
 
 
 

Uklanjanje plovnih vozila sa priobalja jezera Međuvršje

(SAOPŠTENjE ZA JAVNOST)
 
U  toku je izvođenje radova od strane JU "Turističke organizacije Čačka" na uklanjanju vodene vegetacije iz jezera Međuvršje i uređenje priobalja pored restorana "Lanterna" u Ovčarsko -Kablarskoj klisuri, na osnovu rešenja o uslovima Zavoda za zaštitu prirode. Tim povodom komunalna inspekcija preduzima mere uklanjanja svih plovnih vozila na pomenutoj teritoriji koja ometaju vršenje obavljanja navedene  delatnosti.
 
  Izvođenje radova će biti nastavljeno i u narednom periodu, pa se pozivaju vlasnici plovnih vozila da sami uklone svoja vozila sa navedenih lokacija, kako bi se uspešno obavilo čišćenje jezera i uređenje priobalja i izbeglo prinudno uklanjanje vozila po rešenju komunalnih inspektora, kao i plaćanje troškova prinudnog uklanjanja.
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

 

Izveštaj o postupanju na brani u Parmencu

Inspektori za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor  grada Čačka, po dobijanju saznanja da se ispuštaju otpadne vode u akumulaciju brane Parmenac, dana 15.07.2021.godine izašli su na lice mesta na branu reke Zapadna Morava u Parmencu, i tom prilikom konstatovali sledeće:
- Zatečeno je direktno ispuštanje tečnosti nepoznatog porekla u reku Zapadna Morava iz objekta motela „Kneginja“, ulici Milisava Petrovića, broj 68. Čačak.  
- Nizvodno od  objekta iz koga se ispušta tečnost nepoznatog porekla nalazi se brana na reci Zapadna Morava na čijim ustavama se skuplja sadržaj nepoznatog porekla. 
- Zapisnik i fotografije  elektronskim putem prosleđeni su Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine, kao nadležnoj za postupanje.

TURISTIČKA INSPEKCIJA ČAČKA UČESTVOVALA U EDUKACIJI UGOSTITELjA U OBLASTI SEOSKOG TURIZMA


U skladu sa najvišim standardima delovanja savremenih inspekcija kako u evropskim državama tako i kod nas, čačanska turistička inspekcija u svom radu prioritet daje preventivnom delovanju i to kroz najrazličitije oblike obaveštavanja nadziranih subjekata o njihovim zakonskim obavezama, davanjem stručne i savetodavne podrške, kao i vršenjem službenih savetodavnih poseta i preventivnih inspekcijskih nadzora.
26.04.2021. godine smo u organizaciji Turističke organizacije Čačak učestvovali  na edukaciji naših sugrađana koji se bave, ili nameravaju da se bave seoskim turizmom. Predavači su bili Pavle Đukić iz TOS-a, prof. dr. Branko Krasojević - konsultant u turizmu, Vladimir Ivanović predsednik udruženja „Seoski turizam Srbije“, Mirjana Knežević – TA "Lazena", Snežana Šaponjić Ašanin – etnolog i  Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije Čačka.
Sigurni smo  da će današnji događaj doprineti razvoju seoskog turizma u našem kraju, te da smo učešćem inspekcije u ovoj edukaciji podržali i  podstakli zakonitost  u poslovanju naših nadziranih subjekata.

DESET GODINA RADA KOMUNALNE MILICIJE

Komunalna policija grada Čačka osnovana je 2010 godine kao odsek Gradske uprave za inspekcijski nadzor a 22 buduća komunalna policajca posle potrebnih provera krenulo je na stručno osposobljavanje dana 13.09.2010. god u Sremsku Kamenicu.
Ubrzo po izlasku na teren u neposrednom kontaktu sa građanima vrlo brzo smo se upoznali sa brojnom problematikom koja narušava izgled našeg Grada i utiču na svakodnevni život naših sugrađana. Neke od problema smo rešili u potpunosti a na nekima se i dalje radi.
Prva situacija kršenja komunalnog reda sa kojom smo se susreli u radu bila je vanpijačna prodaja na prostoru oko zelene pijace ali i u drugim delovima grada. Smenskim radom održavali smo kontinuitet kontrole vanpijačne prodaje čime smo doprineli održanju reda unutar zelene pijace kao i revitalizaciju kvantaške pijace u Ljubiću. Kao krajnja mera primenjivano je ovlašćenje privremeno oduzimanje robe kao što je: rezani duvan, pirotehnička sredstva, poljoprivredni proizvodi ali i druga roba koja je predata nadležnom organu.
Svakodnevno je vršena kontrola u cilju zaštite javnih površina: zauzeća istih, ispuštanje i prosipanje otpadnih voda, bacanje smeća, deponovanje građevinskog materijala, ostavljanje havarisanih vozila, raskopavanje javnih površina, kao i zaštitu spomen kompleksa i spomenika kulture kao i objekata infrastrukture od lepljenja plakata, ispisivanja grafita, oštećenja mobilijara, ali i druge radnje koje utiču na čistoću i izgled grada. 
Zauzeće javnih površina postavljanjem privremenih objekata kao jedan deo kontrole javnih površina vršili smo  prema ugostiteljskim objektima koji delatnost obavljaju u baštama, prema preduzetničkim radnjama koje koriste javnu površinu za smeštaj, izlaganje i prodaju robe, kao i prema licima koja su povremeno postavljala tezge na javnim površinama po odobrenju nadležnog organa.
Kako bi zelene površine našeg grada bile uređene svakodnevno vršimo kontrolu parkiranja, zaustavljanja i kretanja vozila na zelenim površinama, neovlašćenu seču i oštećenje drvoreda i zasada i uništavanje parkovskih površina, pa je zahvaljujući dobroj saradnji sa građanima i Javnim preduzećima ovaj problem u velikoj meri rešen.
Kao čest problem naših građana je nesavesno čuvanje i uslovi za držanje domaćih životinja. Najčešći problemi su u vezi: pasa koje vlasnici šetaju bez nadzora, bez korpe i povodca, ne očiste zagađene površine, nepropisno bacanje uginulih životinja ili napuštanje, što za posledicu ima povećan broj pasa lutalica na našim ulicama koji predstavljaju opasnost po građane. Nama je olakšan rad u velikoj meri osnivanjem RJ Zoohigijena –JKP Komunalac sa kojima imamo dobru saradnju.
U skladu sa svojim ovlašćenjima, mogućnostima i tehničkim sredstvima kojima raspolažemo dajemo doprinos očuvanju životne sredine lociranjem, kontrolom i suzbijanjem divljih deponija, nepropisnim odlaganjem otpada, paljenjem guma, smeća i drugog otpada radi prikupljanja sekundarnih sirovina. Napredak u rešavanju ovog problema je korišćenje uređaja foto-klopke koje postavljamo poslednje 3 god na lokacijama po prioritetu u saradnji sa mesnim zajednicama i komunalnim preduzećem.
U saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i Stručno-operativnim timom preventivno postavljamo obaveštenja o protivpožarnoj zaštiti na vidnim mestima kako na seoskom tako i na gradskom području.  Česte su pojave paljenja livada ili  njiva u letnjim mesecima u individualnim domaćinstvima i na javnim površinama koja su i prerastala u veću opasnost po građane i imovinu.
Kontrolisali smo nepropisno parkiranje suprotno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, parkiranje u pešačkoj zoni, kao i na mestima predviđenim za parkiranje invalidnih lica u okviru javnih parkirališta. 
Prilikom kontrole sprovođenja Odluke o auto-taksi prevozu vršili smo kontrolu taksi vozila, posedovanja odgovarajuće dokumentacije kao i parkiranje civilnih vozila na predviđenim stajalištima za taksi prevoznike.
Za ovo kratko vreme od našeg osnivanja naš grad je zadesilo nekoliko vanrednih situacija i vanrednih stanja u kojima smo učestvovali. Evakuacija ugroženih građana, 24 časovno dežurstvo u ugroženim područjima, obezbeđivanje vitalnih objekta, dopremanje hrane, humanitarne pomoći i druge pomoći ugroženom stanovništvu, prevoz pacijenata na hemodijalizu zbog obilnih snežnih padavina, obezbeđivanje mesta koja su ugrožavala prolaznike od ledenica i učestvovali u gašenju požara.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti unapređivali smo saradnju sa građanima i drugim službama kao što su:  Sud, Tužilaštvo, Pravobranilaštvo, Policija, Vatrogasci,  Civilna zaštita, lokalne i republičke inspekcijske službe, Javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Čačak kao i sa predstavnicima Mesnih zajednica.  
Postupanje komunalne milicije je doprinelo da pojedine službe efikasnije izvrše svoje obaveze i usluge prema građanima i da se realizuju planirane manifestacije koje se svake godine održavaju na teritoriji našeg Grada:
doček „Nove Godine“  i „Srpske Nove Godine“  u organizaciji Grada Čačka, 
tradicionalni vašari,
prvomajski praznik- uranak,
„Gulašijada“ u Prijevoru,
„Noć muzeja“ umetničke galerije Nadežda Petrović,
„Dani urbane kulture“,
„Priča“,
„Ivanjdanski kotlić“ u Donjoj Trepči,
„Dani Srpske kajsije“ u Miokovcima,
Sabor frulaša „OJ Moravo“ u Prislonici,
„Plodovi zapadnog pomoravlja“ Zablaće,
„Kupusijada“ Mrčajevci,
i druga sportska, muzička i kulturna dešavanja.
Kao rezultat svega napred rečenog a prilikom svakodnevnog patroliranja i postupanja po prijavama građana primenjuemo preventivne a u krajnjem slučaju represivne mere definisane Zakonom o komunalnoj miliciji.
Naš odsek trenutno broji 14 komunalnih milicionara koji pokrivaju celu teritoriju Grada Čačka koji broji preko 100.000 hiljada stanovnika što je za obim poslova koje obavljamo i problemi sa kojima se susrećemo malo da bi smo ispunili sva očekivanja građana, kako radnim danima tako i tokom vikenda. Uprkos tom broju povremeno smo bili angažovani u drugim službama kao pomoć u izvršavanju poverenih poslova, pružali asistencije, bili angažovani u vanrednim stanjima i situacijama na različitim zadacima na dobrobit građana zbog kojih smo i formirani.
 
 
 
 
GRADSKA UPRAVA 
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Obaveštenje ugostiteljima koji pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu

 
Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom  kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, da radi evidentiranja  podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.
                                                                          
Za nepoštovanje gore navedene obaveze Zakon o ugostiteljstvu propisao je novčane kazne i to:
 
Pravna lica 
Odgovorno lice u pravnom licu
Preduzetnik 
Fizičko lice
200.000 - 800.000
15.000  -  40.000
60.000  - 200.000
150.000 -  350.000
 
Sve informacije možete dobiti na sajtu Gradske uprave grada Čačka - turistička inspekcija i/ili u kancelariji br.113 Gradske uprave za inspekcijski nadzor (ul. Župana Stracimira br.2), odnosno na telefon 064/825-5720 (Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije).
 
 
NAČELNIK UPRAVE,
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

 

Nebojša Jovanović – za TV Nova S

             Dostavljamo vam odgovor na vaša pitanja postavljena dana 07. septembra 2020. godine Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor grada Čačka a u vezi postupanja inspekcijskih organa zbog problema u ul. Lomina 57 i neprijatnog mirisa iz kišnog kolektora kod „plave hale“ u Atenici. 

            Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačkas vršio je 2018. godine inspekcijski nadzor objekta na k.p. broj 944 KO Čačak, ul. Lomina broj 57.  U postupku je utvrđeno da je predmetni objekat u zajedničkoj svojini grada Čačka i još dva fizička lica, kao i da je objekat građen pre donošenja propisa o izgradnji objekta a da u objektu živi petočlana porodica. Kako je u pitanju objekat građen pre donošenja propisa o izgradnji, građevinski inspektor nije mogao doneti rešenje o uklanjanju objekta, već je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a zbog stanja u kome se objekat nalazi, doneo rešenje o zabrani korišćenja objekta. 
            Takođe, komunalni inspektor je u julu 2020. godine doneo rešenje kojim je naloženo JKP „Komunalac“ Čačak da ukloni deponiju raznog komunalnog otpada u ulici Lomina broj 57.  Izvršenje predmetnog rešenja je sprovedeno 11.09.2020. godine tako što je komunalni otpad uklonjen i prostor na kome se nalazila deponija očišćen.
            Što se tiče problema zbog širenja neprijatnog mirisa iz kišnog kolektora kod „plave hale“ u Atenici., komunalni inspektor je u periodu od 01.08.2020. godine do 05.09.2020. godine, u više navrata, izlazio na lice mesta radi utvrđivanja uzroka širenja neprijatnog mirisa. Najpre su komunalni inspektor 01.08.2020. godine sa radnicima JKP „Vodovod“ Čačak i specijalnim vozilom „Voma“ otvarali sve šahte površinske kanalizacije od početka ulice Svetozara Babovića prema Ateničkoj reci ali ni u jednoj šahti nije uočen priliv vode fekalnog sadržaja, osim što je u šahti koja se nalazi preko puta broja 17, pored reciklažnog centar JKP „Komunalac“ uočen priliv čiste vode bez fekalnog sadržaja. Kontrola je vršena i 06.08  i 13.08.2020. godine, kao i 05.09.2020. godine u prisustvu predsednika MZ Atenica, na lokaciji kod „plave hale“ kada je konstatovano da nema ispuštanja otpadnih voda u Ateničku reku kroz cev površinske kanalizacije.
            Na inicijativu grupe građana, komunalni inspektori su dana 01.09.2020. godine, u prisustvu jednog od potpisnika prijave podnete komunalnoj inspekciji, na lokaciji pored „plave hale“ ponovo izvršili pregled i konstatovali da se u Ateničku reku iz cevi kojom su površinske vode sprovedene u istu, uliva čista površinaska voda te da nema tragova ulivanja otpadnih voda fekalnog sadržaja a ne oseća se ni neprijatni miris.
 
 
NAČELNIK UPRAVE,
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

Službena savetodavna poseta

 
Trajno opredeljenje turističke inspekcije grada Čačka jeste opredeljenje za preventivni i savetodavni rad, koji jeste zahtevniji, složeniji i stručniji u odnosu na korektivni rad, ali dovodi, u skladu sa najvišim standardima savremenog inspekcijskog nadzora, do uspostavljanja poverenja, saradnje i dijaloga između inspektora i nadziranih subjekata, čime se  daje mogućnost da se građani i privredni subjekti koji posluju u oblasti ugostiteljstva prilagode propisima blagovremeno i dobrovoljno, uz što je moguće manje troškova.
 
Ovakvom praksom turističke inspekcije, stvaraju se uslovi da umesto gubitka i odvajanja kapitala za novčane kazne, zbog zabrane rada ili usled drugih sankcija, ugostitelji mogu ova sredstva da usmere u razvoj poslovanja, dok istovremeno, na  dobitku je i država koja kroz veći promet i nove investicije u oblasti ugostiteljstva, povećava iznos javnih prihoda koje ubira.
 
Bili smo u službenoj savetodavnoj poseti  seoskom turističkom domaćinstvu „ATENIČKI ŽUBOR“
 
FOTO PRIČA
 
 
U prelepom podjeličkom ambijentu, u neposrednoj blizini Ateničkog vrela, počeo je sa radom prvi ugostiteljski objekat tipa seosko turističko domaćinstvo u Čačku, pod imenom „Atenički žubor“. 
 
Službenom savetodavnom posetom i dopisom sa preporukama, podržali smo zakonitost i bezbednost poslovanja ugostitelja Milana Kovačevića  i članova njegove porodice.
 
Verujemo da će „Atenički žubor“ izrasti u pravi biser turističke i ugostiteljske ponude u Čačku.

Uklanjanje montažnih objekata

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka – komunalna inspekcija u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnog objekta (kioska) na lokaciji – kafana „BELVI“, i to:

PRE POSLE
   
 
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Zaštita vazduha od aerozagađenja

   
Gradska uprava za inspekcijski nadzor - inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula je postupak inspekcijskog nadzora  nad primenom mera zaštite vazduha od aerozagađenja kod nadziranog subjekta  BAVARIA TEAM  DOO Čačak u ul. Moravska br.11, Čačak. Nadziranom subjektu je naređeno da, preko ovlašćenog pravnog lica, izvrši  merenje emisije zagađujućih materija na emiteru kotla na ugalj i drva u Moravska br.11, u Čačku i Izveštaj o rezultatima merenja emisije dostavi inspekciji za zaštitu životne sredine. 
 
U zavisnosti od rezultata merenja emisije, inspekcija za zaštitu životne sredine će nastaviti dalji postupak.
   
 
GRADSKA UPRAVA ZA 
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

 

Uklanjanje žardinjera sa površine javne namene – autobuskog stajališta u Gornjoj Trepči

 

Na osnovu rešenja komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, dana 04.12.2019. godine izvršeno je prinudno uklanjanje 10 betonskih žardinjera postavljenih na površini javne namene – autobuskom stajalištu, obeleženom na kolovozu u centru Gornje Trepče, preko puta prodavnice „MD PRODUKT“.
Uklanjanjem žardinjera omogućeno je nesmetano zaustavljanje vozila javnog prevoza putnika, kao i korišćenje stajališta od strane građana, korisnika javnog prevoza.
 
 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor
Grada Čačka
 

Kontrola donošenja i sprovođenja Programa održavanja zgrada

 

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj 104/2016) uređeno je upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, kao i  prava i obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade.
 
Članom 42. Zakona propisana je nadležnost skupštine stambene zajednice da, između ostalog, donosi program održavanja zajedničkih delova zgrade, donosi odluku o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade, o preduzimanju radova na zajedničkim delovim zgrade dr.
 
Članom 50. propisana su prava i obaveze upravnika stambene zajednice da, između ostalog, izvršava odluke stambene zajednice, predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji, organizuje radove hitnih intervencija, organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode i dr.
 
Pravilnikom o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, broj 54/2017) propisana je vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada, kao i način sačinjavanja programa održavanja.
 
Shodno navedenom, skupština stambene zajednice je dužna da, pre svega, na predlog upravnika, donese program održavanja zajedničkih delova zgrade, u skladu sa članom 42. stav 1. tačka 6. Zakona a na način propisan pomenutim pravilnikom.
 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor poziva upravnike stambenih zajednica da u roku od 30 dana dostave programe održavanja zajedničkih delova zgrada građevinskoj inspekciji na email gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs ili u kancelariju građevinske inspekcije broj 113, ul. Župana Stracimira br.2., kontakt tel. 032/309-063 ili 032/309-083.
 
Po isteku navedenog roka, građevinska inspekcija će započeti kontrolu izvršavanja zakonom propisanih obaveza organa upravljanja zgradom, odnosno vlasnika posebnih delova zgrade, pre svega donošenje programa održavanja zajedničkih delova zgrade i, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzeti mere propisane Zakonom.
 
 

 
  NAČELNIK UPRAVE
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

 

KONTROLA ZAUZEĆA POVRŠINE JAVNE NAMENE

 
(letnjih/zimskih bašti)
 
 
Članom 34. Odluke o privremenim objektima („Službeni list grada Čačka“ br. 6/2019), zabranjeno je:
- postavljati privremeni objekat bez odobrenja nadležnog organa ili protivno odobrenju nadležnog organa i odobrenoj dokumentaciji;
- vršiti zamenu odobrenog i izgrađenog privremenog objekta drugim objektom bez odobrenja nadležnog organa;
- vršiti promenu namene privremenog objekta bez odobrenja nadležnog organa.
 
Članom 37. stav 1. iste odluke propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu od 150.000 dinara za pravno lice ako:
- postupi protivno odredbi člana 10. ove Odluke;
- postupi protivno odredbi člana 34. ove Odluke;
- privremeni objekat ne ukloni u slučajevima predviđenim u članu 35. ove Odluke;
- ne ukloni privremeni objekat po nalogu komunalnog inspektora (član 36. stav 2. ove odluke).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 75.000 dinara.
Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom. 
 
Pozivaju se vlasnici  privremenih objekata – letnjih/zimskih bašti da u roku od 7 dana usklade svoje poslovanje sa Odlukom o privremenim objektima, odnosno pribave odobrenje nadležnog organa za postavljanje istih na površinama javne namene ili iste uklone.
 
Po isteku pomenutog roka, komunalna inspekcija i komunalna milicija će vršiti intenzivnu kontrolu zauzeća javnih površina postavljanjem letnjih/zimskih bašti i preduzimati mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 
 

Po zahtevu za informaciju ko kontroliše ulične prodavce,

 
RADIO  „DžENARIKA“
 
                                                                                     
                U vezi vašeg zahteva za informaciju ko kontroliše ulične prodavce koji, predstavljajući se kao članovi humanitarnih udruženja, prikupljaju novac ili prodaju razglednice, čestitke i slično, te na koji način građani mogu biti uvereni da novac ide u humanitarne svrhe ili je reč o prevari, dostavljamo vam sledeće inforacije:
                Prikupljanje dobroviljnih priloga regulisano je Zakonom o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS“, broj 6/2016 i 24/2018). Članom 5. Zakona propisano je da se dobrovoljni prilozi građana prikupljaju posredstvom humanitarnih i drugih udruženja, uz obaveštavanje nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, po mestu prikupljanja dobrovoljnih priloga, te da se dobrovoljni prilozi ne mogu prikupljati ako o tome nije obavešten nadležni organ. Članom 6. istog zakona propisano je da obaveštenje iz člana 5. stav 1. ovog zakona sadrži: naziv podnosioca obaveštenja; mesto i vreme početka prikupljanja dobrovoljnih priloga, svrhu i način prikupljanja, ime, prezime i broj lične karte lica koja će prikupljati priloge.
                Istim Zakonom propisane su kaznene odredbe za prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja nadležnog organa.
                Shodno navedenom, građani se mogu obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU Čačak, radi dobijanja informacije da li je podneto obaveštenje za prikupljanje dobrovoljnih priloga u skladu sa zakonom, kao i u slučaju sumnje da li se novac prikuplja u humanitarne svrhe ili je reč o prevari, kao organu nadležnom za otkrivanje krivičnih dela i počinioca.
 
                
 
                                                                                                                            GRADSKA UPRAVA ZA
                                                                                                                       INSPEKCIJSKI NADZOR
                                                                                                                               GRADA ČAČKA
 

Kontrola raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišnih ograda

 

Saobraćajna, komunalna i građevinska insnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišne ograde na teritoriji grada, naložile su da se raskopana javna površina – trotoar u ulici Kneza Miloša br.25A i 34 i ograde gradilišta postave prema odobrenju nadležnog organa.
 

 

 

 

 

 

Uklanjanje neregistrovanih vozila na teritoriji grada

 

Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja neregistrovanih vozila na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje vozila u ulici Mila Ivkovića, u Čačku.
 

 

 

 

Uklanjanje letnjih bašti na teritoriji grada

 

Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja letnjih bašti na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje iste na lokaciji ulica Bate Jankovića br. 57, Čačak.
 

 

 

 

Obaveštenje o izvršenom uklanjanju montažnih objekata

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnih objekata (kioska) na sledećim lokacijama:

- Ulica Bate Jankovića kod KK „Borac“ -1 montažni objekat (kiosk)
 

 

 

 

 
- Kosovski venac kod rampe parkinga – 2 montažna objekta
 

 

 

 

 

 

Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove


Prosvetna inspekcija Gradske uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja "Službeni glasnik Republike Srbije" br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019" sačinila je Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove.