Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Turistička inspekcija

TURISTIČKA INSPEKCIJA

Turistička inspekcija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka kao povereni posao vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/2019), koji se odnose na:
 
Naplatu i uplatu boravišne takse – u svim ugostiteljskim objektima za smeštaj;
Isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena – u svim ugostiteljskim objektima;
Obavljanje ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba);
Obavljanje ugostiteljske delatnosti u seoskim turističkim domaćinstvima;
Obavljanje ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskim objektima vrste hostel;
Ispunjenost minimalno tehničkih uslova i standarda u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu;
Ispunjenost minimalno tehničkih uslova i standarda u ugostiteljskim objektima vrste hostel;
Ispunjenost posebnih uslova u ugostiteljskim objektima u pogledu zaštite od dima, mirisa i drugih neprijatinih emisija
Penali, ukoliko ugostiteljski objekat ne ispunjava standarde za određivanje kategorije, propisane aktom jedinice lokalne samouprave.
 
Šef turističke inspekcije:   Dragoman Paunović
 
Operativni plan TI za period  01.07 - 31.12.2023. godine.
 
 
Plan rada Turističke inspekcije grada Čačka za 2023. godinu.
Saglasnost-pozitivno mišljenje koje je Ministarstvo turizma i omladine dalo na predmetni Plan.

Aktuelno

 
Uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa
 
Skupština grada Čačka donela je Odluku o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa ("Sl. list grada Čačka", broj 27/22) , koja je stupila na snagu 05.01.2023. godine. Odlukom je propisano da ugostiteljski objekat mora imati uređaje i opremu za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih neprijatnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu, kao i da sistem za odvođenje neprijatnih emisija, za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, mora biti nezavisan i ne sme biti uključen u zajednički ventilacioni odvod stambenog dela objekta.
 
Takođe je propisano da ugostiteljski objekat u kome se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pored sistema za odvođenje dima, pare, mirisa i drugih neprijatnih emisija, mora imati ugrađene filtere na bazi aktivnog uglja, radi eliminacije neprijatnih mirisa, s tim da se filteri moraju menjati na svakih dvanaest meseci od dana ugradnje.
 
Prelaznim i završnim odredbama Odluke propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku delatnost i pružaju ugostiteljske usluge da usklade opremanje objekata u kojima obavljaju ugostiteljsku delatnost sa odredbama ove odluke u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
 
Zakonom o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS", broj 17/2019) propisane su novčane kazne ukoliko ugostiteljski objekat ne ispunjava uslove propisane ovom Odlukom i to:
 
-          Za pravno lice 80.000 - 250.000 dinara,
-          Za odgovorno lice u pravnom licu 15.000 - 40.000 dinara,
-          Za preduzetnika 60.000 - 200.000 dinara,
-          Za fizičko lice 80.000 - 120.000 dinara.
Zakoni
 
Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18)
Zakon o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik RS", broj 17/19)
Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon)
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18, 95/18 – dr. zakon i 86/19 – dr. zakon)
Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje)
 
 Uredbe
 
Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse ("Službeni glasnik RS", br. 44/13 i 132/14)
Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Službeni glasnik RS", br. 47/19 i 51/19)
 
 Pravilnici
 
Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik RS", br. 48/12 i 58/16)
Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni glasnik RS", br. 83/16 i 30/17)
Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka ("Službeni glasnik RS", broj 87/20 i 67/21) 
Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva ("Službeni glasnik RS", broj 17/19)
Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj ("Službeni glasnik RS", broj 90/19)
 
Odluke
 
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi
Odluka o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa
 
Kontrolne liste
 
KL-017-01/02 Kontrola UO za smeštaj koje kategoriše ministarstvo (hotel, motel, turističko naselje, pansion,  i kamp)
KL-018-01/02 Kontrola nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj
KL-026-01/02 Kontrola ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti, koje se pružaju od strane fizičkih lica
KL-027-01/02 Kontrola objekata  domaće radinosti, u kojima usluge pružaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici
KL-029-01/02 Kontrola usluga koje pruža fizičko lice u seoskom turističkom domaćinstvu
KL-030-01/02 Kontrola  seoskih  turističkih domaćistava u kojima  usluge pružaju privredna  društva, druga pravna lica i preduzetnici
KL-04-02/02 Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smeštaja
KL-332-01/23 Kontrolna lista za kontrolu ispunjenosti uslova UO i pogledu uređenja i opremanja UO uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa(„Službeni list grada Čačka“, broj 27/22)

 

Pitali ste turističku inspekciju:

1. Imam stan koji bih da izdajem turistima. Šta mi je potrebno da radim zakonski? Odgovor
2. Da li fizičko lice može da pruža usluge smeštaja u domaćoj radinosti u zakupljenom objektu? Odgovor
3. Kakav račun ja kao fizičko lice treba da dam gostu za uslugu smeštaja u apartmanu? Odgovor
4. Šta podrazumeva vođenje evidencije posebnih računa? Odgovor
5. Kako se evidentiraju i prijavljuju gosti u domaćoj radinosti? Odgovor
6. Hoću da izdam svoj stan u zakup licu koje hoće da ga izdaje kao stan na dan. Da li postoje prepreke za to i da li je potrebna saglasnost stanara zgrade u kojoj se stan nalazi? Odgovor
7. Da li preduzetnik može da kategoriše jedan broj apartmana (4 od 10), a da ostali apartmani nastave da posluju preko preduzetničke radnje kao nekategorisani? Takođe, interesuje  me kako se plaća boravišna taksa u tom slučaju, odnosno da li za kategorisani deo plaćaju paušalno, a za nekategorisani deo kao što smo do sada plaćali? Odgovor
8. Imam dilemu ko plaća boravišnu taksu kada fizičko lice izdaje kapacitete preko posrednika? Odgovor
9. Da li moj sin može umesto mene da kategoriše apartman? Odgovor
10. Interesuje me kako da postupamo u postupku kategorizacije, a tiče se pomoćnih ležajeva, odnosno treba mi pojašnjenje da li postoji ograničenje u broju pomoćnih ležajeva po smeštajnom objektu, kao i da li se postojanje pomoćnih ležajeva prikazuje kroz rešenje ili ne. Odgovor