Nalazite se: Početna - Privreda - Ljudski resursi

Ljudski resursi

Struktura radno sposobnog (nezaposlenog) stanovništva

Neki statistički pokazatelji:
 • Gustina naseljenosti u Čačku dvostruko prevazilazi republički prosek.
 • Kao posledica brzog ekonomskog razvoja, opština Čačak je jedna od retkih opština u kojima je prosečan godišnji prirast stanovništva pozitivna vrednost.
 • Aktivnu populaciju čini 67,79% stanovništva, što je iznad proseka za Republiku Srbiju.
 • Broj stanovnika koji traže posao je 16.887 od čega su 52,92% žene.
 • Učešće omladine u ukupnom stanovništvu je 20,45% što prevazilazi prosečan udeo omladine u ukupnoj populaciji na nivou Republike, a kao efekat pozitivnog migracionog salda Čačak se ne suočava sa problemom.

Ukupna populacija opštine, prosečna starost, stopa nezaposlenosti, obrazovna struktura, iskustvo i sposobnosti lokalne radne snage.

- Broj stanovnika: 117.072 , u gradu 76.662, a u selima 40.410
- Prosečna starost 47 god.
- Stopa nezaposlenosti: 16.887,00 nezaposlenih
 • Obrazovna struktura:
Školska sprema
Broj nezaposlenih
I stepen stručne spreme
3.809
II stepen stručne spreme
1344
III stepen stručne spreme
5594
IV stepen stručne spreme
4807
V stepen stručne spreme
153
VI -1 stepen stručne spreme
551
VI-2 stepen stručne spreme
1
VII-1 stepen stručne spreme
559
VII-2 stepen stručne spreme
6
VIII stepen stručne spreme
-
Ukupno
16.887

Prosečna bruto i neto plata u opštini, prosečna plata po sektorima (poseban akcenat na sektore koje želimo da promovišemo)

- U opštini Čačak za septembar 2007. godine bruto 32.861,00 dinara, neto 21.770,00 dinara

- Prosečna plata po sektorima (podaci za 2005. godinu za zaradu bez poreza i doprinosa po zaposlenom)

Poljoprivreda (sektor A) 13.502,00 dinara
Vađenje ruda i kamena (sektor V) 10.563,00 dinara
Prerađivačka industrija (sektor G) 8.682,00 dinara
Proizvodnja i snabdevanje el. Energijom, gasom i vodom (sektor D) 24.321,00 dinara
Građevinarstvo (sektor Đ) 13.824,00 dinara
Trgovina na veliko i malo (sektor E) 11.733,00 dinara
Hoteli i restorani (sektor Ž) 7.485,00 dinara
Saobraćaj, skladištenje i veze (sektor Z)

16.440,00 dinara

Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanjem (sektor J) 16.994,00 dinara
Zdravstveni i socijalni rad (sektor Lj) 18.713,00 dinara
Ostale komunalne, društv. i lične usluge (sektor M)

12.491,00 dinara

Obrazovne, naučne i istraživačke ustanove

 • 16 predškolskih ustanova
   
 • 26 osnovnih škola
   
 • 7 srednjih škola
 1. Tehnička škola
 2. Prehrambeno-ugostiteljska škola
 3. Medicinska škola
 4. Mašinsko-saobraćajna škola
 5. Ekonomska
 6. Gimnazija
 7. Srednja muzička škola
 • Visoka tehnička škola
   
 • Agronomski fakultet
 • Tehnički fakultet
   
 • Škola za decu ometenu u razvoju
 • Centar za obrazovanje odraslih
   
 • Institut za voćarstvo i vinogradarstvo