Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslovenačelnik Uprave: Nebojša Bežanić, dipl. pravnik

Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na:
- organizaciju gradskih uprava; prijemnu kancelariju i arhivu organa Grada; kancelarijsko poslovanje; lična stanja građana; overu potpisa, prepisa i rukopisa (do roka utvrđenog Zakonom o javnom beležništvu), javne nabavke; pečate i štambilje; ažuriranje dela Jedinstvenog biračkog spiska za grad Čačak; izbore za odbornike, narodne poslanike i predsednika Republike; normativno - pravne, stručne i organizacione poslove za potrebe organa mesnih zajednica; sprovođenje referenduma i podnošenja građanske inicijative; projektovanje, implementaciju i realizaciju informacionog sistema, razvoj i korišćenje informatičke tehnologije; pružanje pravne pomoći građanima i savete u vezi zaštite prava pacijenata; radne odnose zaposlenih u organima Grada; tekuće i investiciono održavanje objekata, uređaja i opreme koje koriste organi Grada; održavanje higijene u zajedničkim prostorijama, fizičko obezbeđenje, staranje o voznom parku i protivpožarnoj zaštiti; snimanje toka sednice Skupštine grada, kurirske i druge zajedničke poslove za sve gradske uprave i organe Grada, koji nisu u nadležnosti drugih uprava.
U Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove obavljaju se i drugi upravni poslovi koji nisu u nadležnosti drugih gradskih uprava.
Određene poslove iz svoje nadležnosti uprava može da vrši, uz ugovorenu naknadu, i za potrebe drugih organa smeštenih u poslovnoj zgradi gradskih uprava, ako za to ima obezbeđene uslove.

Mesne kancelarije

Za obavljanje određenih poslova iz delokruga gradskih uprava, radi stvaranja uslova da se ti poslovi efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana obavljaju, u okviru Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, obrazuju se mesne kancelarije.Broj i raspored rada mesnih kancelarija objavljuje se u Informatoru o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove.
Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na:
- vođenje matičnih knjiga, vođenje evidencije o državljanstvu, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja, overu potpisa, prepisa i rukopisa (do roka utvrđenog Zakonom o javnom beležništvu), prijem podnesaka, dostavljanje pismena građanima, neposredno proveravanje podataka za ažuriranje dela Jedinstvenog biračkog spiska za grad Čačak, vršenje administrativno tehničkih i drugih poslova za mesne zajednice i njihove organe i druge poslove koji su Odlukom o gradskim upravama, Satatutom i odlukom organa Grada stavljeni u delokrug rada mesnih kancelarija. U mesnim kancelarijama mogu se obavljati i poslovi za druge organe, organizacije i ustanove.

Služba pravne pomoći

Kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove obrazuje se Služba pravne pomoći.
Služba pravne pomoći obavlja poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa i to davanjem pravnih saveta, sastavljanjem podnesaka (zahteva, tužbi, žalbi, molbi i dr.) i zastupanja građana pred sudovima i drugim organima.
U okviru Službe pravne pomoći obavljaju se i poslovi savetnika za zaštitu prava pacijenata.


Informator o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove ažuriran 06.08.2019. godine.
 
Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka da preduzimaju radnje u upravnim stvarima u postupku pre donošenja rešenja.
 
Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za poslove administratora E uprave, kao i lica za pribavljanje podataka iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, kao i da ustupaju i dostavljaju podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti.
 
Spisak zaposlenih u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka na neodređeno vreme koji vode postupke i odlučuju u upravnim stvarima.