Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća

Gradska uprava za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća

načelnik Uprave: Slavica Karanac, dipl. pravnik


Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.


Uprava vrši stručne, normativno pravne, upravno pravne, studijsko-analitičke, operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika, Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika (izradu akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko veće, a koji nisu u delokrugu rada drugih gradskih uprava), poslove protokola za potrebe organa Grada, stručne poslove u vezi saradnje i udruživanja Grada sa lokalnim samoupravama u zemlјi i inostranstvu, stručne i administrativne poslove u vezi sa postavlјenjem i razrešenjem za koje je nadležno Gradsko veće i Gradonačelnik, sazivanje, pripremu i održavanje sednica Gradskog veća i stručnih radnih tela koje obrazuje Gradonačelnik i Gradsko veće, pripremu konferencija za medije i pripremu informativnih i dokumentacionih materijala za javno nastupanje Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća, poslove konverzacijskog prevođenja i prevođenja dokumenata za potrebe Gradonačelnika i drugih funkcionera Grada, poslove izveštavanja javnosti o radu i aktivnostima gradonačelnika i drugih funkcionera Grada i druge poslove u vezi rada Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika, Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika.

Stručna služba Skupštine grada obrazovana je Odlukom o gradskim upravama kao samostalna organizaciona jedinica u okviru Uprave, i obavlјa stručne, operativne i organizacione poslove za potrebe Skupštine grada, njenih radnih tela, predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, kao i poslove koji se odnose na: pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama Skupštine grada, izbor, imenovanja, postavlјenja i razrešenja lica koja bira, imenuje ili postavlјa Skupština grada, izradu pojedinačnih akata o primanjima i naknadama odbornika u Skupštini grada, javnost rada Skupštine grada, uređivanja „Službenog lista grada Čačka“, internet prezentacije organa grada, stručne, savetodavne i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, informisanje odbornika i građana o radu Skupštine grada, pripremu konferencija za medije i pripremu informativnih i dokumentacionih materijala za javno nastupanje predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada i odbornika i druge poslove u vezi rada Skupštine grada.

Za vršenje poslova Uprave obrazovane su sledeće organizacione jedinice:

1. Kancelarija za poslove Gradonačelnika
2. Kancelarija za poslove Gradskog veća
3. Kancelarija za stručna radna tela izvršnih organa
4. Kancelarija za protokol i odnose s javnošću
5. Stručna služba Skupštine grada
a) Sektor za Skupštinske poslove
b) Sektor za radna tela Skupštine
v) Kancelarija predsednika i zamenika predsednika Skupštine