Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća

Gradska uprava za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća

Načelnik Uprave: Rada Ćojbašić, dipl. pravnik


Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2023. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 28. marta 2024. godine.

Kontakt osoba za saradnju sa organizacijama civilnog društva.
 
Rešenje o ovlašćenju zaposlenima u Upravi da preuzimaju radnje u upravnim stvarima u postupku pre donošenja Rešenja.

U Gradskoj upravi za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručne, normativno pravne, upravno pravne, studijsko-analitičke, operativne, organizacione i administrativno - tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika, Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika (izradu akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko veće, a koji nisu u delokrugu rada drugih gradskih uprava), poslove protokola za potrebe organa Grada, stručne poslove u vezi saradnje i udruživanja Grada sa lokalnim samoupravama u zemlji i inostranstvu, stručne i administrativne poslove u vezi sa postavljenjem i razrešenjem za koje je nadležno Gradsko veće i Gradonačelnik, sazivanje, pripremu i održavanje sednica Gradskog veća i stručnih radnih tela koje obrazuje Gradonačelnik i Gradsko veće, poslove sprovođenja postupaka finansijske podrške koji nisu u nadležnosti drugih uprava, pripremu konferencija za medije i pripremu informativnih i dokumentacionih materijala za javno nastupanje Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća, poslove konverzacijskog prevođenja i prevođenja dokumenata za potrebe Gradonačelnika i drugih funkcionera Grada, poslove izveštavanja javnosti o radu i aktivnostima gradonačelnika i drugih funkcionera Grada i druge poslove u vezi rada Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika, Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika.
Kao posebne organizacione jedinice u okviru Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća obrazuju se:
- Stručna služba Skupštine grada i
- Kabinet gradonačelnika.
 
Stručna služba Skupštine grada obavlja stručne, operativne i organizacione poslove za potrebe Skupštine grada, njenih radnih tela, predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, kao i poslove koji se odnose na: pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama Skupštine grada, izbor, imenovanja, postavljenja i razrešenja lica koja bira, imenuje ili postavlja Skupština grada, izradu pojedinačnih akata o primanjima i naknadama odbornika u Skupštini grada, javnost rada Skupštine grada, uređivanja "Službenog lista grada Čačka", internet prezentacije organa Grada, stručne, savetodavne i administrativno tehničke poslove za potrebe predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, informisanje odbornika i građana o radu Skupštine grada, pripremu konferencija za medije i pripremu informativnih i dokumentacionih materijala za javno nastupanje predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada i odbornika, i druge poslove u vezi rada Skupštine grada.
 
Kabinet Gradonačelnika obavlja poslove za potrebe Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i pomoćnike Gradonačelnika koji se odnose na: predstavljanje i zastupanje Grada, komunikaciju i saradnju Grada sa drugim lokalnim samoupravama u zemlji i inostranstvu i predstavnicima državnih organa, organizacija, udruženja, privrednih subjekata i drugih institucija, organizovanje aktivnosti na prikupljanju sredstava namenjenih za realizaciju razvojnih i drugih projekata i utvrđenih obaveza Grada, organizovanje protokola povodom prijema predstavnika domaćih i stranih institucija i organizovanje poseta predstavnika Grada, dodeljivanja javnih priznanja Grada, organizovanja manifestacija od značaja za Grad, prijem stranaka koje se neposredno obraćaju Gradonačelniku i rešavanje po njihovim predstavkama, pritužbama, zahtevima i molbama, korespodenciju i prevođenje dokumenata za potrebe organa Grada, obradu i sređivanje akata, predmeta i dokumentacije vezane za aktivnosti Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i pomoćnike Gradonačelnika, odnose sa medijima i informacije o aktivnostima organa Grada i druge poslove za potrebe Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i pomoćnike Gradonačelnika.


U Gradskoj upravi za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća utvrđene su sledeće organizacione jedinice:

1. Kancelarija za poslove Gradonačelnika
2. Kancelarija za poslove Gradskog veća
3. Kancelarija za stručna radna tela izvršnih organa
4. Kancelarija za protokol i odnose s javnošću
5. Stručna služba Skupštine grada
  a) Sektor za Skupštinske poslove
  b) Sektor za radna tela Skupštine
  v) Kancelarija predsednika i zamenika predsednika Skupštine
6. Kabinet Gradnonačelnika