Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor

Gradska uprava za inspekcijski nadzor

 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor obavlja poslove koji se odnose na: 
 
- inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada, poslove inspekcijskog nadzora koji su im zakonom povereni iz okvira prava i dužnosti Republike: građevinarstva, prosvete, komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, turizma, trgovine, sporta, izdavanje rešenja o izvršenju, poslove prinudnog izvršenja rešenja donetih u postupku inspekcijskog nadzora i vrši druge poslove iz ovih oblasti u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima Grada. 
Kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor obrazovan je Odsek komunalne milicije.
 
Načelnik Uprave: Igor Krivokapić, dipl. inž. građ.   
 
Spisak zaposlenih u Gradskoj upravi za inspekijski nadzor grada Čačka koji vode upravni postupak i odlučuju u upravnim stvarima.
 
Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor grada Čačka da preduzimaju radnje u upravnim stvarima u postupku pre donošenja rešenja.
 
Rešenje kojim se ovlašćuju službena lica da vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registra u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.
 
ODNOS ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU PREMA DRUGIM ZAKONIMA
 
( iz dela E-Obuke „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi“)
 
Zakon „srednjeg nivoa“ 
Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavlja sistemski zakon za planiranje i vršenje inspekcijskog nadzora, kao i za druga pitanja u vezi sa inspekcijskim nadzorom u Republici Srbiji. Ovaj zakon predstavlja zakon tzv. srednjeg nivoa u okviru tri zakonodavna nivoa inspekcijskog nadzora: 
1. prvi, posebni nivo – posebni (sektorski) zakoni (npr. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o trgovini, Zakon o javnim putevima, Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o turizmu, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o radu, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o sanitarnom nadzoru, Zakon o energetici, Zakon o sportu, Zakon o vodama, Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o rudarstvu geološkim istraživanjima, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije i dr.); 
2. drugi, srednji nivo – Zakon o inspekcijskom nadzoru („krovni“ zakon za inspekcijski nadzor), i 
3. treći, opšti nivo – Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i drugi zakoni i drugi propisi opšteg karaktera kojima se uređuje državna uprava, odnosno javna uprava. 
 
Ovi zakoni se u inspekcijskom nadzoru primenjuju navedenim redom i međusobno se dopunjuju i upotpunjavaju. U pravu, posebno ima prednost nad opštim, pa je to tako i u pogledu odnosa zakona koji uređuju materiju inspekcijskog nadzora. Sektorski zakoni su posebnog karaktera u odnosu na Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji je posebnog karaktera u odnosu na Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima i druge zakone i propise opšteg karaktera kojima se uređuje državna uprava, odnosno javna uprava. Kako bi pravni sistem bio usklađen, a primena zakona logična i usaglašena, predviđen je proces usaglašavanja posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 4. stav 8. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon) i člana 55. stav 1. alineja 7. Odluke o gradskim upravama grada Čačka ("Službeni list grada Čačka“, broj 20/2019), a u vezi Uredbe o ocenjivanju službenika ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 2/2019), načelnik Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, donosi PRAVILNIK o ocenjivanju službenika u GU za inspekcijski nadzor grada Čačka.

Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijki nadzor grada Čačka za 2022. godinu usvojen zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 24. marta 2023. godine.