Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za urbanizam

Gradska uprava za urbanizam

Načelnik uprave: Vera Jakovljević, diplomirani građevinski inženjer

Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

U upravi se obavljaju poslovi  koji se odnose na:
          - prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne delatnosti, životnu sredinu, imovinsko – pravne poslove (eksproprijacije, samovlasna zauzeća, vraćanje utrina i pašnjaka selima, utvrđivanje prava korišćenja i  uspostavljanja ranijeg režima svojine neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta ranijeg sopstvenika), poslove koji se odnose na raspolaganje, korišćenje i davanja u zakup nepokretnosti, čiji je vlasnik odnosno korisnik Grad, vođenje jedinstvene evidencije o imovini čiji je korisnik Grad i mesne zajednice,  vođenje evidencije o stanovima koji su dati u zakup i sl.), i druge poslove iz ovih oblasti.

Adresa Župana Stracimira br.2; Župana Stracimira br.35
Telefon 032 224 024; 032 224 330; 032 224 331
Fax 032 224 105

Uputstvo za
TAKSE I NAKNADE U OBJEDINjENOJ PROCEDURI

Prilikom podnošenja zahteva odnosno prijave za određenu fazu objedinjene procedure, kroz Centralni informacioni sitem (CIS), podnosilac zahteva prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi i dokaz o plaćenoj naknadi za Centralnu evidenciju, u pdf formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane podnosica zahteva, odnosno njegovog punomoćnika.

Visina republičke administrativne takse za sve radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje, propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“ br br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 – dr.zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din.izn., 55/2012 – usklađeni din.izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din.izn., 65/2013 – dr.zakon, 57/2014 – usklađeni din.izn., 45/2015 – usklađeni din.izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 – usklađeni din.izn., 61/2017- usklađeni din.izn., 113/2017, 3/18-ispr. i 50/2018-usklađeni din. izn., 95/2018 i 38/2019 – usklađeni din.izn., 86/2019, 90/2019 - ispr. i 98/2020 – usklađeni din.izn., 144/2020 i 62/2021 - usklađeni din. izn.), a njeni iznosi u postupku sprovođenja objedinjene procedure su sledeći:
 
- Za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova 330,00 dinara
Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, odnosno kojim se odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i sl:
 
- za objekte kategorije A 810,00 din (330,00 din za zahtev + 480,00 din za rešenje)
- za objekte kategorije B 4.210,00 din (330,00 din za zahtev + 3.880,00 din za rešenje)
- za objekte kategorije V 6.150,00 din (330,00 din za zahtev + 5.820,00 din za rešenje)
- za objekte kategorije G 6.150,00 din (330,00 din za zahtev + 5.820,00 din za rešenje)

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta:
 
- za objekte kategorije A 2.270,00 din (330,00 za zahtev + 1.940,00 din za rešenje)
- za objekte kategorije B 10.040,00 din (330,00 din za zahtev + 9.710,00 din za rešenje)
- za objekte kategorije V 19.750,00 din (330,00 din za zahtev + 19.420,00 din za rešenje)
- za objekte kategorije G 19.750,00 din (330,00 din za zahtev + 19.420,00 din za rešenje)
 
 
Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom:
 
- za objekte kategorije A 1.310,00 din (330,00 din za zahtev + 980,00 za potvrdu)
- za objekte kategorije B 5.180,00 din (330,00 din za zahtev + 4.850,00 za potvrdu)
- za objekte kategorije V 6.150,00 din (330,00 din za zahtev + 5.820,00 za potvrdu)
- za objekte kategorije G 6.150,00 din (330,00 din za zahtev + 5.820,00 za potvrdu)

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade (završetak temelja, završetak objekta u konstruktivnom smislu:
 
- za objekte kategorije A 1.790,00 din (330,00 din za zahtev + 1.460,00 din za potvrdu)
- za objekte kategorije B 3.240,00 din (330,00 din za zahtev + 2.910,00 din za potvrdu)
- za objekte kategorije V 4.210,00 din (330,00 din za zahtev + 3.880,00 din za potvrdu)
- za objekte kategorije G 4.210,00 din (330,00 din za zahtev + 3.880,00 din za potvrdu)

Za druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure (zahtev za priključenje objekta na infrastrukturu, zahtev za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara i sl.):
-   330,00din 
- žalba 490,00din 
- prigovor 200,00din
- Podnošenje zahteva za vanredno pravno sredstvo 2.880,00din
- Zahtev za ostale postupke (zahtev za odustanak od zahteva, odricanje od prava na žalbu, zahtev za ispravku tehničke greške 330,00din
Tekući račun za uplatu navedenih iznosa je:
840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj: 97 93-034, svrha doznake: RAT, primalac: Budžet republike Srbije
*O visini naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP), podnosilac zahteva se može informisati ovde.