Налазите се: Почетна - Е-Управа - Виртуални матичар

Виртуални матичар


Наручите Ваш извод или уверење о држављанству електронским путем.
Одаберите одговарајући извод или уверење о држављанству и попуните упитну форму.
Ваш захтев биће прослеђен матичној служби.
Тражена документа достављамо искључиво на подручју Републике Србије.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.

1) Документа која подлежу обавези плаћања Републичке административне таксе биће упућена на назначену адресу након доставе доказа (општа уплатница) о извршеном плаћању. 
Доказе о уплати таксе можете послати на адресу:

        • Градска управа за опште и заједничке послове,
          За матичаре
          Ул. Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак, или
        • Факсом на број 032/309-136, или
        • Скенирану уплатницу послати на е-адресу: maticari@cacak.org.rs

ПОДАЦИ ЗА УПЛАТНИЦУ:

                "УПЛАТИЛАЦ": НАВЕСТИ ПУНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УПЛАТИОЦА И ПУНУ АДРЕСУ;

                "СВРХА УПЛАТЕ": У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ДОКУМЕНТА НАВЕСТИ "ТАКСА ЗА ИЗВОД" ИЛИ "ТАКСА ЗА УВЕРЕЊЕ" И ОБАВЕЗНО НАПИСАТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОЈЕ СЕ ДОКУМЕНТ НАРУЧУЈЕ. НПР "ТАКСА ЗА ИЗВОД - ПЕТРОВИЋ ПЕТАР";
                
                "ПРИМАЛАЦ": РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА;

                 РАЧУН  ПРИМАОЦА: 840-742221843-57;

                 БРОЈ МОДЕЛА: 97;

                 ПОЗИВ НА БРОЈ: 93-034;Износ Републичке административне таксе за извод из МКР, МКВ и МКУ на домаћем обрасцу је 450,00 динара.
Износ Републичке административне таксе за уверење о држављанству износи 820,00 динара.
Износ Републичке административне таксе за извод из МКР, МКВ и МКУ на интернационалном обрасцу је 760,00 динара а уплата је обавезна  без обзира на сврху употребе документа.

2) Документа која сходно намени не подлежу обавези плаћања Републичке административне таксе, биће упућена на наведену адресу по приспећу захтева.
Републичка административна такса се не плаћа за:


1.списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2.списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно рефундацију јавних прихода;
3.списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
4.пријаве за упис у матичне књиге;
5.пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
6.списе и радње за остваривања права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом;
7.списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
8.списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев  у вези са регулисањем војне обавезе;
9.списе и радње у поступку за сахрањивање;
10.поднеске упућене органима за представке и притужбе;
11.списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
12.поднеске јавном тужилаштву;
13.списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе - уређено међународним уговором;
14.молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
15.списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;
16.списе и радње за које је ослобађање од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
17.за потврду о пријему захтева;
18.за потврду о правноснажности или извршности која се ставља на управни акт. 

За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 07-15 h : 032/309-105 или 032/309-112 или на е-адресу: maticari@cacak.org.rs или milos.petronijevic@cacak.org.rs

Одаберите жељени документ:

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
Захтев за издавање уверења о држављанству