Nalazite se: Početna - E-Uprava - Virtualni matičar

Virtualni matičar


Naručite Vaš izvod ili uverenje o državljanstvu elektronskim putem.
Odaberite odgovarajući izvod ili uverenje o državljanstvu i popunite upitnu formu.
Vaš zahtev biće prosleđen matičnoj službi.
Tražena dokumenta dostavljamo isključivo na području Republike Srbije.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili e-poštom.
Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.

1) Dokumenta koja podležu obavezi plaćanja Republičke administrativne takse biće upućena na naznačenu adresu nakon dostave dokaza (opšta uplatnica) o izvršenom plaćanju. 
Dokaze o uplati takse možete poslati na adresu:

        • Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove,
          Za matičare
          Ul. Župana Stracimira br. 2, 32000 Čačak, ili
        • Faksom na broj 032/309-136, ili
        • Skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu: maticari@cacak.org.rs

PODACI ZA UPLATNICU:

                "UPLATILAC": NAVESTI PUNO IME I PREZIME UPLATIOCA I PUNU ADRESU;

                "SVRHA UPLATE": U ZAVISNOSTI OD VRSTE DOKUMENTA NAVESTI "TAKSA ZA IZVOD" ILI "TAKSA ZA UVERENjE" I OBAVEZNO NAPISATI IME I PREZIME LICA ZA KOJE SE DOKUMENT NARUČUJE. NPR "TAKSA ZA IZVOD - PETROVIĆ PETAR";
                
                "PRIMALAC": REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA;

                 RAČUN  PRIMAOCA: 840-742221843-57;

                 BROJ MODELA: 97;

                 POZIV NA BROJ: 93-034;Iznos Republičke administrativne takse za izvod iz MKR, MKV i MKU na domaćem obrascu je 450,00 dinara.
Iznos Republičke administrativne takse za uverenje o državljanstvu iznosi 820,00 dinara.
Iznos Republičke administrativne takse za izvod iz MKR, MKV i MKU na internacionalnom obrascu je 760,00 dinara a uplata je obavezna  bez obzira na svrhu upotrebe dokumenta.

2) Dokumenta koja shodno nameni ne podležu obavezi plaćanja Republičke administrativne takse, biće upućena na navedenu adresu po prispeću zahteva.
Republička administrativna taksa se ne plaća za:


1.spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;
2.spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno refundaciju javnih prihoda;
3.spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;
4.prijave za upis u matične knjige;
5.prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;
6.spise i radnje za ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom;
7.spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;
8.spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev  u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;
9.spise i radnje u postupku za sahranjivanje;
10.podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;
11.spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;
12.podneske javnom tužilaštvu;
13.spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse – uređeno međunarodnim ugovorom;
14.molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;
15.spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;
16.spise i radnje za koje je oslobađanje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;
17.za potvrdu o prijemu zahteva;
18.za potvrdu o pravnosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt. 

Za više informacija možete se obratiti na telefon matične službe od 07-15h: 032/309-105 ili 032/309-112 ili na e-adresu: maticari@cacak.org.rs ili milos.petronijevic@cacak.org.rs

Odaberite željeni dokument:

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu