Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Građevinska inspekcija

Građevinska inspekcija

 
Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, postupa na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji /"Sl. glasnik RS", broj 72/09,81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20 i 52/21/, Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj 104/16 i 9/20-dr. zakon), Zakona o inspekcijskom nadzoru /"Sl.glasnik RS", broj 36/2015, 44/18-dr. zakon i 95/18/, Zakona o opštem upravnom postupku /"Sl.glasnik RS", broj 18/16/, kao i Odluke o gradskim upravama /“Sl.list grada Čačka“, broj 20/19 i 22/22).
 
Šef inspekcije: Ana Zornić, dipl.inž.građ.
 
Operativni plana rada građevinske inspekcije za period od 01.07.2023. do 31.12.2023.
 
Godišnji plan građevinske inspekcije grada Čačka za 2023. godinu.

Kontrolne liste

 

01 Kontrolna lista - Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova Preuzmite
02 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji Preuzmite
03 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja Preuzmite
04 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta Preuzmite
05 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta Preuzmite
07 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor nad održavanjem zgrade Preuzmite
   

 

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja (Sl.gl.RS 54/2017) Preuzmite