Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Građevinska inspekcija

Građevinska inspekcija


Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, postupa na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji /"Sl. glasnik RS", broj 72/2009 i 24/2011, 121/12, 132/2014 i 145/2014/, Zakona o inspekcijskom nadzoru /"Sl.glasnik RS", broj 36/2015/, Zakona o opštem upravnom postupku /"Sl. list SRJ", broj 33/97 i 31/2001/ i /"Sl.glasnik RS", broj 30/2010/, kao i Odluke o gradskim upravama /"Sl. list grada Čačka", broj 8/2008/.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019.godinu u oblasti građevinske inspekcije.

Rešenje o rušenju


Preuzmite rešenje

Kontrolne liste

 

01 Kontrolna lista - Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova Preuzmite
02 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji Preuzmite
03 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja Preuzmite
04 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta Preuzmite
05 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta Preuzmite
07 Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor nad održavanjem zgrade Preuzmite
   

 

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja (Sl.gl.RS 54/2017) Preuzmite

 

Popis i ozakonjenje objekata

 

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata Preuzmite
Vodič za ozakonjenje Preuzmite
Obrazac Obaveštenja građevinskoj inspekciji o nezakonito izgrađenom objektu Preuzmite
Pojedinačni popisni list Preuzmite