Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine iz nadležnosti grada, stara se o izvršavanju rešenja donetih o postupku inspekcijskog nadzora, preduzima mere za koje je ovlašćena zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.
Propisi:
Zakon o zaštiti životne sredine («Sl.glasnik RS», broj 135/2004)
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.glasnik RS», broj 135/04 i 36/09)
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini («Sl.glasnik RS», broj 96/21)
Zakon o zaštiti vazduha («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti prirode («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja («Sl.glasnik RS», broj 36/09

Šef inspekcije: Dr Biljana Nikolić

Plan inspekcijskog nadzora za 2024. godinu. Preuzmite
Pozitivno mišljenje na godišnji plan Preuzmite

Kontrolne liste- Zaštita životne sredine u industrijskim postrojenjima

КL-01-01/04 - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
KL-10-01/04 – Zaštita od buke
KL-11-01/04 – Dostava podataka prema Zakonu o zaštiti životne sredine
KL-03-02/04 – Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja
KL-05-02/03 – Zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja bez kontinualnog merenja
KL-06-01/04 – Zaštita vazduha kod benzinskih stanica
KL-08-01/04 – Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

- Kontrola upravljanja otpadnom:

KL-04-01/04 – Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom
KL-01-02/03 – Operater postrojenja za upravljanje otpadom
KL-02-01/04 – Subjekt upravljanja ambalažnim otpadom

- Zaštita od nejonizujućih zračenja:

KL-01-02/03 – Korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja

- Zaštita prirode:

KL-19-01/04 – Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja- upravljanje
KL-20-01/04 – Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja- obaveze upravljača