Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Inspekcija za lokalni prevoz i puteve

Inspekcija za lokalni prevoz i puteve

Inspekcija za lokalni prevoz i puteve vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, kao i propisa donetih na osnovu ovog zakona a koji se odnosi na vanlinijski prevoz putnika, linijski i vanlinijski prevoz stvari, prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari i auto taksi prevoz, inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o putevima i propisa donetih na osnovu ovog zakona a koji se odnose na opštinske i nekategorisane puteve, stara se o izvršavanju rešenja donetih u postupku inspekcijskog nadzora, obavlja stručne poslove i upravne poslove tehničkog i normativnog regulisanja saobraćaja, preduzima mere za koje je ovlašćena zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.
 
U vršenju inspekcijskog nadzora, inspekcija za lokalni prevoz i puteve primenjuje sledeće propise:
  Zakon o opštem upravnom postupku(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje),
  Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, broj 36/15, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018)
  Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br. 68/2015, 41/2018, 44/2018-dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)
  Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br. 68/2015 i 41/2018)
  Zakon o putevima („Sl. glasnik RS“ br. 41/2018 i 95/2018-dr. zakon)
  Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik SRS“ br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 24/2018, 41/2018, 87/2018 i 23/2019)
  Odluka o taksi prevozu („Sl. list grada Čačka“ br. 8/2019)
  Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika („Sl. list grada Čačka“, br. 17/2017)
  Odluka o putevima („Sl. list grada Čačka“, br. 8/2017).

Šef inspekcije: Dragana Krvavac,dipl.ing.saobr.

Plan inspekcijskog nadzora za 2024. godinu. Preuzmite
Pozitivno mišljenje na godišnji plan Preuzmite
Šestomesečni plan inspekcijskog nadzora za period od 01.07. do 31.12.2023.
Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za lokalni prevoz i puteve grada Čačka za 2023 godinu.

 

Kontrolne liste inspekcije za lokalne prevoz i puteve

 

1. Javni linijski prevoz putnika KL1 Preuzmite
2. Uslovi za obavljanje javnog linijskog prevoza putnika KL2 Preuzmite
3. Obaveze prevoznika KL3 Preuzmite
4. Vozilo KL4 Preuzmite
5. Obaveze vozača KL5 Preuzmite
6. Taksi prevoz KL6 Preuzmite
7. Upravljanje i održavanje javnih puteva KL7 Preuzmite
8. Zabranjene radnje na putu KL8 Preuzmite