Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Активности и обавештења

Редован инспекцијски надзор

Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку израде темеља, кроз ЦИС, број РОП-ЦАЦ-35404-ЦЦФ-4/2024. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку

Редован инспекцијски надзор

Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку објекта у конструктивном смислу, кроз ЦИС, број РОП-ЦАЦ-23163-ЦОФС-11/2024. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку

ПОСТУПАЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ПОВОДОМ НЕПРОПИСНОГ ОДЛАГАЊА И БАЦАЊА СМЕЋА И ОТПАДА

 
Комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор, је у претходном периоду вршећи контролу површина јавне намене и то непрописног одлагања отпада и стварања дивљих депонија поступала у више случајева, где је на основу увида у у фотодокументацију и пронађених материјалних доказа отктивено које одговоран за начињен прекршај и та лица санксионисала.
У улици Николе Тесле испод моста на реци Западна Морава, након увида у фотодокументацију са фотоуређаја установљено је да су:
 
- дана 05.01.2024. године два лица из возила избацили угинулу животињу - пса, умотаног у платно. Након прикупљања података и информација, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај и истом је издат прекршајни налог за учињен прекршај.
  Bacanje psa
 
- дана 16.01.2024. године два лица из теретног возила су одложили кабасти отпад (дрвену столарију-прозоре), која је замењена након изведених грађевинских радова. Након прикупљања података и информација, утврђено је да се ради о правном лицу које је са седиштем у Београду и истом је као и одговорном лицу у правном лицу издат прекршајни налог за учињен прекршај.
  Stolarija
 
Дана 25.12.2023. године приликом вршења патролне активности, патрола комуналне милиције је у месту Катрга потес Обреж, у близини државног пута Чачак-Краљево, утврдила да је одложен разни отпад и то пластична амбалажа, хартија и друго. Претрагом су пронађени материјални докази (признанице путарине и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу, које је са пребивалитем у Краљеву, је издат и уручен путем поште прекршајни налог.
  Katrga Obrež
 
Дана 27.12.2023. године приликом вршења патролне активности патрола комуналне милиције је у улици Николе Тесле бб. на површини јавне намене, асфалтираној површини поред улице, утврдила да је бачен отпад (пластична амбалажа, хартија и др). Претрагом су пронађени материјални докази (отпремнице, превозница, извештај са тахографа и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу, које је са пребивалшитем у Нишу, је издат и уручен путем поште прекршајни налог. 
Такође на истој локацији дана 14.02.2024. године пронађено је бачено смеће (пластична амбалажа, целофан и хартија) а претрагом пронађени материјални докази (отпремнице). Даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај, возач предузећа које се бави превозом робе. Лицу, које је са пребивалиштем у Београду, је издат и уручен путем поште прекршајни налог. 
  Posle čišćenja
 
Дана 01.02.2024. године поступајући по примљеном обавештењу од грађанина, патрола комуналне милиције је у Атеници потес Атеничко поље - Прелићи, утврдила да је одложен разни отпад (разни делови од пластике и гуме од возила, браници, тапацирунзи, инструмент табле, разна амбалажа, хартија и др). Претрагом су пронађени материјални докази о власништву возила (разни рачуни, документација, сервисне књижице, признанице, фактуре и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу је издат и уручен прекршајни налог. Такође, то лице је извршило плаћање трошкова предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак да уклони неправилно одложен отпад, што је предузеће и учунило дана 20.02.2024. године, чиме је површина очишћена. 
  Prelići
 
Дана 04.02.2024. године приликом вршења патролне активности патрола комуналне милиције је у месту Риђаге, на плацу поред пута ка Овчар Бањи, утврдила да је одложен разни отпад (кућно смеће, пластична амбалажа, играчке, џакови и др). Претрагом су пронађени материјални докази (фотографије, уговори, уплатне књижице, решење, рачуни и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информација, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу је издат и уручен прекршајни налог. Такође, лицу је издато усмено наређење да уклони одложен отпад, што је исто и учинило и покупљен отпад је након тога одложило у посуду за одлагање комуналног отпада у оквиру рециклажног платоа у Парменцу. 
  Riđage

УКЛОЊЕН ДЕО ОГРАЂЕНОГ ПРОСТОРА ДУЖ ПРУГЕ НА САЈМИШТУ

Комунални инспектори извршили су инспекцијки надзор, дана 15.09.2023. године, на к.п. бр. 5217/3 и 5217/12 КО Чачак, угао улице Страјина Лапчевића и Милана Милошевића, и том приликом утврдили да на захвату улице Милана Милошевића и железничке пруге Чачак- Пожега, у близини трупа железничке пруге налази ограђени простор површине око 150 м2. Ограђени простор се користи за склађиштење секундарних сировина. Осим ограђеног простора постоји и једна надстрешница од око 8 м2. Око ограђеног дела простора зелена површина и улица су чисте. 
На поменутој локацији, у претходном периоду, је комунални инспектор налагао уређење зелене површине око железничке пруге Чачак - Пожега на територији Града Чачка,  ЈП „Железницама Србије“, Београд, ЗОП Ужице, секција Пожега, а који су се изјаснили да није у надлежности комуналног инспектора контрола пружног појаса, већ да је инспекцијски надзор над радом предузећа поверен Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, републичком инспектору за инфраструктуру железнице. Из тог разлога се  начелник Градске управе за инспекцијски надзор и обратио надлежном Министарству за добијање мишљења везано за наведени проблем. 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Одсек за инспекцијске послове железничког саобраћаја, доставило је изјашњење у коме је наведено да је републички инспектор за железнички саобраћај након увида у достављену документацију  утврдио да постоји основ за поступање на к.п.бр. 5217/3 КО Чачак на којој се налази ограђени простор у коме се складиште секунадарне сировине, а то зато што припада пружном појасу у јавној својини Републике Србије, чије корисник „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., о чему је саставио записник и наложио мере за отклањање неправилности. 
Даље, у изјашњењу министарства је наведено да к.п.бр. 5217/12 КО Чачак чије ималац права на парцели Град Чачак није у надлежности инспекције за железнички саобраћај већ комуналне инспекције Града Чачка, која је потребно да поступа и наложи мере у оквиру своје надлежности. 
Комунални инспектори Града Чачка су извршили инспекцијски надзор, дана 02.11.2023. године, на к.п.бр. 5217/12 КО Чачак и утврдили да се на наведеној катастарској парцели налазе остављене предмети и ствари (шпорети, машине и др. секундарне сировине) због чега је донето решење којим је наложио уклањање наведених предмета и ствари.
Дана 13.11.2023. године, извршен је контролни инспекцијски надзор и утврђено је да је поступљено по донетом решењу, односно да је извршено уклањање остављених ствари и предмета.
 
Sajmište Sajmište

Напуштање животиња

 
Приликом вршења контроле нарушавања комуналног реда у улици Николе Тесле бб. испод моста на реци Западна Морава, комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор је након увида у фотодокументацију и утврђивања одговорности, санкционисала лице које је на тој локацији напустило животињу - пса. Такође истом лицу је издат прекршајни налог и за бачену кутију у којој је превежена животиња.
 
Napušten pas

ОЧИШЋЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА НА СПОМЕН ПАРКУ

 
Приликом вршења патролне активности у близини Спомен парка, на шумском земљишту, затечено да је депонован разни отпад. У даљем периоду, исто лице је поновило депоновање отпада, чиме је на тој локацији створена дивља депонија. Након прикупљених материјалних доказа и оперативним радом на терену, комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор је пронашла одговорно лице, који је поред изречене новчане казне имао и трошак за услугу уклањања отпада од стране предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак. Након чишћења депоније и уклањања депонованог отпада, на локацији су постављене табле упозорења.
 
Spomen park
Spomen park

ДЕМАНТИ/ОДГОВОР ОЗОНПРЕС – „Каблар није сам“

 
Поводом  вашег текста објављеног дана 30.08.2023. године под насловом „Каблар није сам“, молимо вас да објавите одговор које се односи на поступање органа ове Управе (инспекција и комуналне милиције) по пријавама грађана због извођења радова на планини Каблар.
 
Наиме, нетачне су тврдње изнете у тексту да се надлежне службе, грађевинска инспекција и комунална милиција, нису огласиле нити одговориле подносиоцима пријаве, активистима „Зеленог таласа“, о извођењу радова на планини Каблар. На сваку пријаву је одговорено одмах по пријему, поштом, као и електронском поштом.
 
У тексту су цитиране одредбе Одлуке о градским управама којим је прописано да Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, комунаних делатности, саобраћаја, заштите животне средине и др. Међутим, послови инспекцијског надзора у заштићеном природном подручју прве и друге категорије, а Овчарко-кабларска клисура је проглашена пределом изузетних одлика и стављена под заштиту као подручје И категорије, Уредбом Владе РС, нису у надлежности инспекцијских органа града Чачка нити су им законом поверени из оквира права и дужности Републике.
 
Инспекцијски надзор над извођењем радова у заштићеном природном подручју врше надлежна Министрства, преко републичких инспектора у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи, Закона о заштити природе и Закона о шумама, о чему су сви подносиоци пријава извођења радова на Каблару, одмах обавештени.
 
На сајту града Чачка - Активности и обавештења инспекција града Чачка :: Град Чачак :: ( cacak.org.rs ) је, дана 28.08.2023. године, објављено обавештење по пријави, достављено једном од подносиоца пријаве.
 
Деманти/одговор на трвдње изнете у тексту Озонпреса - „Каблар није сам“
Преузмите
 
 

ЗЕЛЕНИ ТАЛАС

Павле Радојичић
            
            У вези вашег поднеска достављеног грађевинској инспекцији Градске ушраве за инспекцијски надзор поводом грађевинских радова који се изводе на планини Каблар, обавештавамо вас о следећем:
            Чланом 133. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) прописано је да грађевинску дозволу за изградњу објеката издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, ако овим законом није другачије одређено, а у ставу 2. тачка 9а да министрство издаје грађевинску дозволу за изградњу објеката и то, између осталог, објеката у границама заштићеног природног подручја прве и друге категорије проглашене актом Владе, у смислу одредби закона којим се уређује заштита природе (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката, са припадајућом инфраструктуром, који се граде у селима).
            Чланом 172. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи шпрописано је да надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, врши министарство надлежно за послове урбанизма и грађевинарства а да инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко инспектора, у оквиру делокруга утврђеног законом.
            Уредбом о проглашењу предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ („Сл. гласник РС“, број 77/21), предео Овчарско-кабларске клисуре проглашава се за предео изузетних одлика под именом „Овчарско-кабларска клисура“ и ставља под заштиту као подручје И категорије, односно подручје од изузетног значаја.
            У складу са цитираним одредбама члана 133. Закона о планирању и изградњи, Министрство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је решење о грађевинској дозволи број 351-02-04395/2022-07 РОП-МСГИ-22540-ЦПИ-2/23 од 26.01.2023. године којим се инвеститору граду Чачку дозвољава изградња видиковца на кат. парцели бр. 3114 КО Рошци, на територији града Чачка.
            Сходно наведеном, инспекцијски надзор над извођењем предметних радова не врши грађевинска инспекција Градске управе за инспекцијски надзор, већ надлежно министарство преко републичких инспектора.
             
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

БАХАТОСТИ СЕ СТАЈЕ НА ПУТ

 

Након примљеног обавештење од грађанина а у вези НН.лица које је снимљено како са моста на реци Западна Морава у Чачку баца џакове са смећем, комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор је одмах изашла на лице места и оперативним радом на терену пронашла лице, коме је изречена новчана казна и истом усмено наређено да одмах и без одлагања уклони бечен отпад, што је исти и учинио.
 
Bahatost na mostu
Bahatost na mostu
Bahatost na mostu
Bahatost na mostu

 

ОТКИРИВЕН ПОЧИНИЛАЦ БАЦАЊА СМЕЋА

 
Комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор, је вршећи контролу дивље депоније у улици Николе Тесле испод моста на реци Западна Морава, помоћу фотоуређаја установила да је дана 20.04.2023. године из возила страних регистарских ознака непрописно одложен разни отпад и кућно смеће. Приликом вршења патролне активности и прикупљањем података и информација, установљено је где се возило налази, док је власник возила био недоступан односно ван територије РС. Дана 16.08.2023. године, након више обилазака, лице је затечено на адреси боравишта, коме је након прихватања одговорности издат прекршајни налог за учињен прекршај.
 
OTKIRIVEN POČINILAC BACANjA SMEĆA
OTKIRIVEN POČINILAC BACANjA SMEĆA
Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку објекта у конструктивном смислу, кроз CIS , број ROP-CAC-22331-COFS -10/2023. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку контролна_листа( live.com )

Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку израде темеља, кроз CIS , број ROP-CAC-10520-CCF -5-2023. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку контролна_листа( live.com )

Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку израде темеља, кроз CIS , број ROP-CAC-7246-CCF -17/2023. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку контролна_листа( live.com )

Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку израде темеља, кроз ЦИС, број ROP-CAC-22878-CCF -13/2023. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку контролна_листа( live.com )

Грађевинска инспекција ће у року од десет дана обавити редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку израде темеља, кроз ЦИС, број ROP-CAC-19263-CCF -6/2023. Контролну листу редовног инпекцијског надзора можете преузети на линку контролна_листа( live.com )
 

ОЧИШЋЕНЕ ДВЕ ДЕПОНИЈЕ У ПЕТНИЦИ

Поступајући по примљеном обавештењу, комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор је извршила контролу у Петници поводом депонованог отпада на две локације, једна у шуми изнад цркве потес Рујевина и друга потес Аџино брдо. Након прикупљених података, обавештења и информација на терену, пронађено је лице одговорно за депоновање отпада. У сарадњи са комуналном инспекцијом, одговорном лицу је донето и уручено решење за уклањање депонованог отпада. Дана 25.07.2023. године предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак је уклонило непрописно депонован отпад, о трошку лица одговорном за учињен прекршај.
 
Petnica deponija Petnica deponija
Petnica deponija Petnica deponija

 

 

УКЛОЊЕН КАБАСТИ ОТПАД НА ЦВЕТНОМ ВРХУ

Приликом вршења патролне активности, комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор је у Горњој Горевници потес Цветни врх поступала поводом депонованог кабастог отпада на шумском земљишту. Након увида у фотодокументацију са уређаја који је постављен на тој локацији и прикупљених материјалних доказа и података, пронађено је лице одговорно за депоновање отпада и истом је поред издавања прекршајног налога, усмено наређено да изврши уклањање отпада и чишћење наведене локације. Након чишћења, лице је отпад предало предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак у улици НИколе Тесле број 42 односно на месту одређеном за одлагање те врсте отпада.
 
Cvetni vrh

 

ОЧИШЋЕНА ДЕПОНИЈА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка је у претходном периоду, месец јун 2023. године, вршећи контролу дивљих депонија, помоћу фотоуређаја и проналажењем материјалних доказа, у улици Николе Тесле у Чачку испод моста на реци Западна Морава, санкционисала више лица за поступање супротно прописаним забранама. Увидом у фотодокументацију и након прикупљених података утврђено је која лица су одложила односно бацила разни отпад на површину јавне намене. Након тога извршено је чишћење депоније и уклањање непрописно одложеног отпада од стране предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак.

 

 
Nikole Tesle

ОЧИШЋЕНА ЈОШ ЈЕДНА ДЕПОНИЈА НА ЦВЕТНОМ ВРХУ

 
Приликом вршења патролне активности, комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор је у Горњој Горевници потес Цветни врх поступала поводом депонованог отпада на шумском земљишту. Након прикупљених материјалних доказа и података, пронађено је лице одговорно за депоновање отпада и истом је усмено наређено да изврши уклањање отпада и чишћење наведене локације. Након чишћења, лице је отпад предало предузећу ЈКП „Комуналац“.
 
  Očišćena deponija na Cvetnom vrhu   Očišćena deponija na Cvetnom vrhu
  Očišćena deponija na Cvetnom vrhu   Očišćena deponija na Cvetnom vrhu

ОЧИШЋЕНА ЈОШ ЈЕДНА ДЕПОНИЈА НА ЦВЕТНОМ ВРХУ

 
Приликом вршења патролне активности, комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор је у Горњој Горевници потес Цветни врх поступала поводом депонованог отпада у шуми. Након прикупљених материјалних доказа и података, пронађено је лице одговорно за депоновање отпада и истом је усмено наређено да изврши уклањање отпада и чишћење наведене локације. Након чишћења, лице је отпад предало предузећу ЈКП „Комуналац“.
 
Očišćena deponija Očišćena deponija
Očišćena deponija Očišćena deponija
 

 

КОНТРОЛА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Ulica Nikole Tesle most
 
Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка је у претходном периоду, месец април 2023. године, вршећи контролу дивљих депонија, помоћу фотоуређаја и проналажањем материјалних доказа, у улици Николе Тесле у Чачку, санкционисала 8 лица за поступање супротно прописаним забранама. Увидом у фотодокументацију утврђено је да су 6 лица одложила односно бацила разни отпад на површину јавне намене и 2 лица која су напустила животиње из возила.
 

ДРЖАЊЕ ПАСА СУПРОТНО ПРОПИСУ

 
Дана 03.03.2023. године, поступајући по примљеном обавештењу од запосленог лица предузећа ЈП "Пошта Србије“ Београд Подручна јединица Чачак, кога је приликом вршења службе напао власнички пас на улици, Комунална милиција је изашла на лице места и санкционисала власника пса, који истог није држао у складу са прописом.
 
Одредбама чланова 11.-21. Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка ( Службени лист града Чачка број 23/2012 ) прописани су услови за држање и извођење паса ван затвореног простора. 
 
Такође, свако пуштање пса ван дворишта кажњиво је и за такво поступање прописана је новчана казна за коју се власнику, односно држаоцу пса издаје прекршајни налог.
 
Апелујемо на грађане да са својим псима поступају у складу са одредбама Одлуке и не пуштају псе ван дворишта како не би долазило до оваквих ситуација.
 
 
 ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 
  Držanje pasa   Držanje pasa

Уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса

 
Скупштина града Чачка донела је Одлуку о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса ("Сл. лист града Чачка", број 27/22) , која је ступила на снагу 05.01.2023. године. Одлуком је прописано да угоститељски објекат мора имати уређаје и опрему за одвођење дима, паре и мириса и других непријатних емисија, ради спречавања њиховог ширења у околину, као и да систем за одвођење непријатних емисија, за угоститељске објекте који се налазе у стамбеним и стамбено-пословним зградама, мора бити независан и не сме бити укључен у заједнички вентилациони одвод стамбеног дела објекта.
 
Такође је прописано да угоститељски објекат у коме се припремају и услужују топла и хладна јела, поред система за одвођење дима, паре, мириса и других непријатних емисија, мора имати уграђене филтере на бази активног угља, ради елиминације непријатних мириса, с тим да се филтери морају мењати на сваких дванаест месеци од дана уградње.
 
Прелазним и завршним одредбама Одлуке прописана је обавеза правних лица и предузетника који обављају угоститељску делатност и пружају угоститељске услуге да ускладе опремање објеката у којима обављају угоститељску делатност са одредбама ове одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
 
Законом о угоститељству („Сл. гласник РС", број 17/2019) прописане су новчане казне уколико угоститељски објекат не испуњава услове прописане овом Одлуком и то:
 
-          За правно лице 80.000 - 250.000 динара,
-          За одговорно лице у правном лицу 15.000 - 40.000 динара,
-          За предузетника 60.000 - 200.000 динара,
-          За физичко лице 80.000 - 120.000 динара.

Поступања грађевинске инспекције у 2022. години

Грађевинска инспекција Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка током 2022. године је вршила инспекцијски надзор по плану редовног инспекцијског надзора и по пријави грађана.
 
Током вршења инспекцијског надзора грађевинска инспекција је налагала обуставу радова и затварања градилишта тако где је започета изградња објеката без грађевинске дозволе. Током 2022. године, поднесене су 3 кривичне пријаве.
 
У поступку инспекцијског надзора по пријавама извођача радова изградње објеката за које је издата грађевинска дозвола, извршено је преко 200 контрола завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, а кроз поступак обједињене процедуре.
 
Такође, грађевинска инспекција је донела решења о уклањању 29 бесправно изграђених објеката који су изграђени на локацији на којој је планирана изградња инфрастуктурних објеката - Синђелићеве улице, улице Илије Гарашанина, булевара Војводе Путника, комплекса затвореног базена и др.
 
   
 Пре уклањања објекта у ул. Илије Гарашанина
 
 Након уклањања објекта у ул. Илије Гарашанина
 
   
 Пре уклањања објекта кафе Монтана  Након уклањања објекта кафе Монтана

ВОЖЊА ПО СПОМЕН ПАРКУ

 
Дана 27.01.2023. године поступајући по примљеном обавештењу, патрола комуналне милиције је хитном интервенцијом изашла на лице места на Спомен парк и том приликом санкционисала лице које је возило четвороцикл по зеленој површини у оквиру парка.
Одредбама градске одлуке забрањена је вожња било којом врстом возила по парковским стазама и зеленим површинама, и за физичко лице је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара.

Поступања инспекције за заштиту животне средине у 2022. години

 
Поштовани суграђани, иза нас је 2022. година у којој сте нам се у великом броју обраћали за помоћ. Најчешће је разлог био угроженост животне средине буком, велики број ваших притужиа се односило на повишен ниво буке који настаје при раду угоститељских објеката и других привредних субјеката. То смо, надамо се, са успехом решили. У једном броју случајева су ваши проблеми су били у вези аерозагађења које настаје при раду привредних субјеката, било при обављању њихове основне делатности, или приликом рада котларница које се користе у пословном простору. 

Поступања комуналне милиције у 2022. години

 
    Комунална милиција у предходном периоду, у току 2022. године, поступала је на целој  територији  града Чачка и околине, где је надзор вршен спровођењем патролне активности, затим по примљеним обавештењима и по захтеву разних служби и организација.
     Велики број поступања код нарушавања комуналног реда, везан је за паркирање возила и то супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији, на зеленим површинама и поред посуда за одлагање комуналног отпада, затим непрописног одлагања и бацања отпада и стварања дивљих депонија, испуштања и изливања отпадних вода на површину јавне намене, напуштања животиња, извођења паса без заштитне корпе на њушци, услова за држање животиња у складу са прописима, вожња возилом по зеленим површинима у оквиру парка, паљења отпада, лепљења плаката и огласа ван места предвиђеног за ту намену, када власник не пријави губитак животиње надлежном предузећу, оштећење стуба јавне расвете, контрола примене мера за спречавање ширења заразне болести COVID -19 и др.
      Поступано је и по примљеним обавештењима од грађана везано за контролу услова држања животиња у складу са прописима, код испуштања односно изливања отпадних вода на површину јавне намене, бацања смећа и отпада и стварања дивљих депонија, паљења отпада у двориштима, паркирање возила на зеленим површинама, остављање хаварисаних и нерегистрованих возила, код депоновања разног отпада и материјала на површини јавне намене и др.
       Приликом вршења контроле нарушавања комуналног реда на локацијама на којима је било потребно 24-часовни надзор, велику помоћ су нам пружили уређаји - фотоклопке, помоћу којих су откривени и санкционисане разне врсте прекршаја, и то бацања разног отпада и смећа, напуштања животиња и вожња возила по зеленим површинама у оквиру Спомен парка.
      Комунална милиција у периоду од 30.03. до 10.04.2022. године поред обављања послова из своје надлежности,  поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној милицији, вршећи превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара. У вези са тим, спроведена је заједничка акција Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара, при Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка. На патролним реонима су обављани разговори са грађанима, председницима месних заједница, шефовима месних канцеларија, правним лицима, градским органима, организацијама и службама, које смо обавештавани, усмено и писмено упозоравани да не пале стрне усеве, смеће и биљне остатке на отвореном простору. Писмена обавештења су истакнута у 56 сеоских месних заједница.
      Поступање комуналне милиције је допринело да поједине службе изврше своје обавезе и услуге према грађанима, да се реализују планиране манифестације, да се изврше планирани радови и да се надокнади настала штета грађанима.

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Дана 12.01.2023. године, служба Комунална милиције, која је у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, приликом поступања по примљеном обавештењу извршила је контролу у Паковраћу ван насељеног места, и у шуми у потоку констатовала да је одложен разни отпад животињског порекла (отпад од клања, изнутрице, кожа и др.) у џаковима, чиме је створена дивља депонија и нарушен комунални ред.

Даљим поступањем на основу пронађених доказа и прикупљањем обавештења и информација, утврђено је ко је одговоран за учињен прекршај, па је лицу поред поступања и издавања прекршајног налог, изречено и усмено наређење да уклони бачен отпад.


Дана 16.01.2023. године извршена је контрола и констатовано да је лице поступило по издатом усменом наређењу, очистило и уклонило бачен отпад из потока и исти је предало надлежном предузећу.
 

Поступања комуналне инспекције у 2022. години

 
    Комунална инспекција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у предходном периоду у овој години поступала је на целој  територији  града Чачка и околине, где је надзор вршен како по иницијативи грађана тако и на позив за поступање свих јавних предузећа града Чачка.
     Велики број извршених надзора везан је за уређење јавних површина: уклањање дивљих депонија , одржавање јавних зелених површина , уклањање угинулих животиња, уклањање предмета и ствари са јавне површине, уклањање нерегистрованих возила, враћање раскопане јавне површине у првобитно стање, уклањање стабала и формирање крошњи на стаблима која се налазе на површинама у јавном коришћењу.
      Поступано је и по иницијативи грађана приликом уређења  неуредних и запуштених приватних парцела као и контрола услова за држање домаћих животиња по важећој  Одлуци града Чачка.
       Редовно је поступано и у сеоским срединама где је контролисано да не дође до испуштања отпадних вода на отворену површину и у канале поред пута. 
      По Закону о становању и одржавању зграда и Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама контролисано је заузеће у заједничких просторија стамбене зграде, унутрашње инсталације у стамбеној згради, контрола поштовања кућног реда ( држање домаћих животиња у стану, бука , неодржавање стана и сл.)  и контрола рада професионалних управника стамбене зграде.

угао улица Бањалучке и Драгана Вранића

 
Раскопана јавна површина
Raskopana ulica
 
Враћање у првобитно стање ( после три дана )
Vraćena u prvobitno stanje

 

Одговор на питања „ТВ Нова“ везан за Пантићеву улицу

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
Број: Службено/22- IV -6
25. мај 2022. године
Чачак
 
ТВ НОВА
Небојша Јовановић, новинар
                                                                         
            Достављамо вам одговор на ваше питање у вези са уједом змије у Пантићевој улици у Чачку, која је процедура у оваквим ситуацијама, коме се грађани обраћају, шта су чије надлежности/град. инспекције, какви су законски механизми да се несавесне комшије натерају да одржавају своја дворишта.
            Одржавање јавних зелених површина је у надлежности ЈКП „Градско зеленило“. Власници односно корисници приватних парцела дужни су да своје парцеле одржавају у уредном стању, тако да на тим површинама буде орезано зеленило, покошена трава, коров и шибље, покупљен отпад и др. Уколико власници не одржавају своје парцеле у уредном стању грађани могу поднети пријаву Комуналној инспекцији која ће наложити власнику парцеле да изврши уређење своје парцеле, а уколико не поступи по налогу биће издат прекршајни налог и  кажњен новчаном казном, а  извршење ће се спровести принудним путем преко другог лица, а о трошку власника односно корисника парцеле. 
            У Пантићевој улици Комунална инспекција је поступала по представци грађана како претходних година, тако и прошле године када је ЈКП „Градско зеленило“, поступајући по решењу комуналног инспектора донето у складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина извршило уређење зелене површине на к.п.бр. 957 КО Чачак, дуж леве стране улице Пантићеве у Чачку ( https://www.cacak.org.rs/Uredjenje_zelenih_povrsina_u_ulici_Panticeva-279-1-4931 ). Уређење је извршено кошењем траве и уклањањем растиња са предметне зелене површине. 
            Проблем у Пантићевој улици је што на једној парцели има петнаст вланика чије адресе нису познате, а неки од њих су и преминули, што у највећој мери успорава инспекцију да спроведе инспекцијски надзор  и изврши налагање уређења парцеле. 
 У надлежности комуналне инспекције нису гмизавци - змије, већ контрола услова за држање  и заштиту домаћих животиња (копитари, папкари, перната живина, пси и мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи и голубови). 
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ. 
 

ПРИЗНАЊЕ ЗА ЧАЧАНСКУ КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

Нач. Игор Кривокапић и др Горан Стаменковић
 
 
Комунална инспекција и Комунална милиција Града Чачка добитници су Захвалнице за изузетан допринос у доследној примени овлашћења, односно у контроли спровођења мера против Ковида 19. Ово признање Игору Кривокапићу, начелнику Градске управе за инспекцијски надзор, уручио је 18. марта 2022. године, у Дому народне Скупштине, др Горан Стаменковић, руковидилац Радне групе, у име Координационе комисије за инспекцијски надзор.Тим, састављен од републичких и инспектора јединице локалне самоуправе са комуналном милицијом, је за претходних годину и по спровео 33.481 надзор и изрекао 1.054 прекршајних налога. И према овим бројкама, посебно када је реч о изрицању новчаних казни, ове службе Моравичког округа су, у односу на број становника, међу водећим у Србији. Награду је, поред Чачка, добило још пет градова - Београд, Нови Сад, Ниш, Шабац и Лесковац. Службе су у овом периоду, уједно, једине поред београдских, имале више од 1.000 прекршајних налога.
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ координисаних надзора над применом противепидемијских мера на сузбијању ширења вируса ковид19 у Републици Србији

 
             23.10.2020. године - Координациона комисија за инспекцијски надзор формирала је Радну групу за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид 19
             Задатак Радне групе:
- Усклађивање, координација и унапређења инспекцијског надзора републичких и локалних инспекција
- Пружање правне помоћи санитарној инспекцији 
 
ИНСПЕКЦИЈЕ УКЉУЧЕНЕ У РАД РАДНЕ ГРУПЕ
 
            Републичке инспекције                                                          
- Санитарна инспекција, Туристичка инспекција, 
- Тржишна инспекција, Ветеринарска инспекција, 
- Пореска управа/инспекција, Инспекција рада, 
- Инспекција друмског саобраћаја, Инспекција безбедности пловидбе,
- Пољопривредна инспекција, Спортска инспекција. 
             Комунална инспекција и комунална милиција Града Београда и јединица локалних самоуправа .
 
             Усвојена је методологија за координацију рада републичких инспекција са радом инспекција јединица локалних самоуправа и другим државним органима на нивоу управних округа и града Београда. 
             У складу са методологијом, свакодневно су прикупљани извештаји о извршеним надзорима, које је Радна група достављала Министарству државне управе и локалне самоуправе и Генералном секретаријату Владе Републике Србије.
 

СТРУЧНА И САВЕТОДАВНА ПОДРШКА И У СОКОЛИЋИМА

 
Туристичка инспекција Града Чачка посебну пажњу у свом раду посвећује превентивном деловању. Трудимо се да наша инспекција буде  буде проактивна и тежиште рада  премештамо на превенцију, информисање  и пружање стручне помоћи, са циљем  спречавања  настанка прекршаја и штете.
 
Један од облика наведене подршке спровели смо у суботу 25.12.2021. године у Соколићима. 
 
У организацији удружења Локална акциона група одржана је  радионица на тему подизања квалитета услуга у сеоском туризму, а ми смо угоститељима који се баве, или ће се ускоро бавити  давањем услуге смештаја у руралном сеоском амбијенту у којем живе, говорили о обавезама угоститеља у тој области, са циљем да се предупреде и спрече  пропусти, недостатаци  или неправилности у њиховом пословању, те да се на тај начин избегне плаћање казни које би биле неминовне у случају утврђених неправилности у редовном инспекцијском надзору, и омогући да се та средства усмере  у унапређење пословања чачанских угоститеља. 
 
На тај начин дајемо подстицај пословању и привредном развоју нашег града.

УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА – КИОСКА КОД УЛАЗА У ГРАДСКУ БОЛНИЦУ

По решењу комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачак, донетом у складу са одредбама Одлуке о привременим објектима („Сл. гасник РС“, број 6/2019), ЈКП „Градско зеленило“ Чачак је, дана 19.11.2021. године, извршило уклањање привременог објекта - киоска постављног у улици Др Драгише Мишовић у Чачку, код улаза у Градску болницу.
 
Предметни киоск је био ван функције, односно није кришћен према утврђеној намени. 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 
 
 
 

Уклањање пловних возила са приобаља језера Међувршје

(САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ)
 
У  току је извођење радова од стране ЈУ "Туристичке организације Чачка" на уклањању водене вегетације из језера Међувршје и уређење приобаља поред ресторана "Лантерна" у Овчарско -Кабларској клисури, на основу решења о условима Завода за заштиту природе. Тим поводом комунална инспекција предузима мере уклањања свих пловних возила на поменутој територији која ометају вршење обављања наведене  делатности.
 
  Извођење радова ће бити настављено и у наредном периоду, па се позивају власници пловних возила да сами уклоне своја возила са наведених локација, како би се успешно обавило чишћење језера и уређење приобаља и избегло принудно уклањање возила по решењу комуналних инспектора, као и плаћање трошкова принудног уклањања.
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

 

Извештај о поступању на брани у Парменцу

Инспектори за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор  града Чачка, по добијању сазнања да се испуштају отпадне воде у акумулацију бране Парменац, дана 15.07.2021.године изашли су на лице места на брану реке Западна Морава у Парменцу, и том приликом констатовали следеће:
- Затечено је директно испуштање течности непознатог порекла у реку Западна Морава из објекта мотела „Кнегиња“, улици Милисава Петровића, број 68. Чачак.  
- Низводно од  објекта из кога се испушта течност непознатог порекла налази се брана на реци Западна Морава на чијим уставама се скупља садржај непознатог порекла. 
- Записник и фотографије  електронским путем прослеђени су Републичкој инспекцији за заштиту животне средине, као надлежној за поступање.

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА ЧАЧКА УЧЕСТВОВАЛА У ЕДУКАЦИЈИ УГОСТИТЕЉА У ОБЛАСТИ СЕОСКОГ ТУРИЗМА


У складу са највишим стандардима деловања савремених инспекција како у европским државама тако и код нас, чачанска туристичка инспекција у свом раду приоритет даје превентивном деловању и то кроз најразличитије облике обавештавања надзираних субјеката о њиховим законским обавезама, давањем стручне и саветодавне подршке, као и вршењем службених саветодавних посета и превентивних инспекцијских надзора.
26.04.2021. године смо у организацији Туристичке организације Чачак учествовали  на едукацији наших суграђана који се баве, или намеравају да се баве сеоским туризмом. Предавачи су били Павле Ђукић из ТОС-а, проф. др. Бранко Красојевић - консултант у туризму, Владимир Ивановић председник удружења „Сеоски туризам Србије“, Мирјана Кнежевић - ТА "Лазена", Снежана Шапоњић Ашанин - етнолог и  Драгоман Пауновић, шеф туристичке инспекције Чачка.
Сигурни смо  да ће данашњи догађај допринети развоју сеоског туризма у нашем крају, те да смо учешћем инспекције у овој едукацији подржали и  подстакли законитост  у пословању наших надзираних субјеката.

ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Комунална полиција града Чачка основана је 2010 године као одсек Градске управе за инспекцијски надзор а 22 будућа комунална полицајца после потребних провера кренуло је на стручно оспособљавање дана 13.09.2010. год у Сремску Каменицу.
Убрзо по изласку на терен у непосредном контакту са грађанима врло брзо смо се упознали са бројном проблематиком која нарушава изглед нашег Града и утичу на свакодневни живот наших суграђана. Неке од проблема смо решили у потпуности а на некима се и даље ради.
Прва ситуација кршења комуналног реда са којом смо се сусрели у раду била је ванпијачна продаја на простору око зелене пијаце али и у другим деловима града. Сменским радом одржавали смо континуитет контроле ванпијачне продаје чиме смо допринели одржању реда унутар зелене пијаце као и ревитализацију кванташке пијаце у Љубићу. Као крајња мера примењивано је овлашћење привремено одузимање робе као што је: резани дуван, пиротехничка средства, пољопривредни производи али и друга роба која је предата надлежном органу.
Свакодневно је вршена контрола у циљу заштите јавних површина: заузећа истих, испуштање и просипање отпадних вода, бацање смећа, депоновање грађевинског материјала, остављање хаварисаних возила, раскопавање јавних површина, као и заштиту спомен комплекса и споменика културе као и објеката инфраструктуре од лепљења плаката, исписивања графита, оштећења мобилијара, али и друге радње које утичу на чистоћу и изглед града. 
Заузеће јавних површина постављањем привремених објеката као један део контроле јавних површина вршили смо  према угоститељским објектима који делатност обављају у баштама, према предузетничким радњама које користе јавну површину за смештај, излагање и продају робе, као и према лицима која су повремено постављала тезге на јавним површинама по одобрењу надлежног органа.
Како би зелене површине нашег града биле уређене свакодневно вршимо контролу паркирања, заустављања и кретања возила на зеленим површинама, неовлашћену сечу и оштећење дрвореда и засада и уништавање парковских површина, па је захваљујући доброј сарадњи са грађанима и Јавним предузећима овај проблем у великој мери решен.
Као чест проблем наших грађана је несавесно чување и услови за држање домаћих животиња. Најчешћи проблеми су у вези: паса које власници шетају без надзора, без корпе и поводца, не очисте загађене површине, непрописно бацање угинулих животиња или напуштање, што за последицу има повећан број паса луталица на нашим улицама који представљају опасност по грађане. Нама је олакшан рад у великој мери оснивањем РЈ Зоохигијена -ЈКП Комуналац са којима имамо добру сарадњу.
У складу са својим овлашћењима, могућностима и техничким средствима којима располажемо дајемо допринос очувању животне средине лоцирањем, контролом и сузбијањем дивљих депонија, непрописним одлагањем отпада, паљењем гума, смећа и другог отпада ради прикупљања секундарних сировина. Напредак у решавању овог проблема је коришћење уређаја фото-клопке које постављамо последње 3 год на локацијама по приоритету у сарадњи са месним заједницама и комуналним предузећем.
У сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације и Стручно-оперативним тимом превентивно постављамо обавештења о противпожарној заштити на видним местима како на сеоском тако и на градском подручју.  Честе су појаве паљења ливада или  њива у летњим месецима у индивидуалним домаћинствима и на јавним површинама која су и прерастала у већу опасност по грађане и имовину.
Контролисали смо непрописно паркирање супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији, паркирање у пешачкој зони, као и на местима предвиђеним за паркирање инвалидних лица у оквиру јавних паркиралишта. 
Приликом контроле спровођења Одлуке о ауто-такси превозу вршили смо контролу такси возила, поседовања одговарајуће документације као и паркирање цивилних возила на предвиђеним стајалиштима за такси превознике.
За ово кратко време од нашег оснивања наш град је задесило неколико ванредних ситуација и ванредних стања у којима смо учествовали. Евакуација угрожених грађана, 24 часовно дежурство у угроженим подручјима, обезбеђивање виталних објекта, допремање хране, хуманитарне помоћи и друге помоћи угроженом становништву, превоз пацијената на хемодијализу због обилних снежних падавина, обезбеђивање места која су угрожавала пролазнике од леденица и учествовали у гашењу пожара.
У обављању послова из своје надлежности унапређивали смо сарадњу са грађанима и другим службама као што су:  Суд, Тужилаштво, Правобранилаштво, Полиција, Ватрогасци,  Цивилна заштита, локалне и републичке инспекцијске службе, Јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Чачак као и са представницима Месних заједница.  
Поступање комуналне милиције је допринело да поједине службе ефикасније изврше своје обавезе и услуге према грађанима и да се реализују планиране манифестације које се сваке године одржавају на територији нашег Града:
дочек „Нове Године“  и „Српске Нове Године“  у организацији Града Чачка, 
традиционални вашари,
првомајски празник- уранак,
„Гулашијада“ у Пријевору,
„Ноћ музеја“ уметничке галерије Надежда Петровић,
„Дани урбане културе“,
„Прича“,
„Ивањдански котлић“ у Доњој Трепчи,
„Дани Српске кајсије“ у Миоковцима,
Сабор фрулаша „ОЈ Мораво“ у Прислоници,
„Плодови западног поморавља“ Заблаће,
„Купусијада“ Мрчајевци,
и друга спортска, музичка и културна дешавања.
Као резултат свега напред реченог а приликом свакодневног патролирања и поступања по пријавама грађана примењуемо превентивне а у крајњем случају репресивне мере дефинисане Законом о комуналној милицији.
Наш одсек тренутно броји 14 комуналних милиционара који покривају целу територију Града Чачка који броји преко 100.000 хиљада становника што је за обим послова које обављамо и проблеми са којима се сусрећемо мало да би смо испунили сва очекивања грађана, како радним данима тако и током викенда. Упркос том броју повремено смо били ангажовани у другим службама као помоћ у извршавању поверених послова, пружали асистенције, били ангажовани у ванредним стањима и ситуацијама на различитим задацима на добробит грађана због којих смо и формирани.
 
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Обавештење угоститељима који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту

 
Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, да ради евидентирања  поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.
                                                                          
За непоштовање горе наведене обавезе Закон о угоститељству прописао је новчане казне и то:
 
Правна лица 
Одговорно лице у правном лицу
Предузетник 
Физичко лице
200.000 - 800.000
15.000  -  40.000
60.000  - 200.000
150.000 -  350.000
 
Све информације можете добити на сајту Градске управе града Чачка - туристичка инспекција и/или у канцеларији бр.113 Градске управе за инспекцијски надзор (ул. Жупана Страцимира бр.2), односно на телефон 064/825-5720 (Драгоман Пауновић, шеф туристичке инспекције).
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

 

Небојша Јовановић – за ТВ Нова С

             Достављамо вам одговор на ваша питања постављена дана 07. септембра 2020. године Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка а у вези поступања инспекцијских органа због проблема у ул. Ломина 57 и непријатног мириса из кишног колектора код „плаве хале“ у Атеници. 

            Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачкас вршио је 2018. године инспекцијски надзор објекта на к.п. број 944 КО Чачак, ул. Ломина број 57.  У поступку је утврђено да је предметни објекат у заједничкој својини града Чачка и још два физичка лица, као и да је објекат грађен пре доношења прописа о изградњи објекта а да у објекту живи петочлана породица. Како је у питању објекат грађен пре доношења прописа о изградњи, грађевински инспектор није могао донети решење о уклањању објекта, већ је, у складу са својим овлашћењима, а због стања у коме се објекат налази, донео решење о забрани коришћења објекта. 
            Такође, комунални инспектор је у јулу 2020. године донео решење којим је наложено ЈКП „Комуналац“ Чачак да уклони депонију разног комуналног отпада у улици Ломина број 57.  Извршење предметног решења је спроведено 11.09.2020. године тако што је комунални отпад уклоњен и простор на коме се налазила депонија очишћен.
            Што се тиче проблема због ширења непријатног мириса из кишног колектора код „плаве хале“ у Атеници., комунални инспектор је у периоду од 01.08.2020. године до 05.09.2020. године, у више наврата, излазио на лице места ради утврђивања узрока ширења непријатног мириса. Најпре су комунални инспектор 01.08.2020. године са радницима ЈКП „Водовод“ Чачак и специјалним возилом „Вома“ отварали све шахте површинске канализације од почетка улице Светозара Бабовића према Атеничкој реци али ни у једној шахти није уочен прилив воде фекалног садржаја, осим што је у шахти која се налази преко пута броја 17, поред рециклажног центар ЈКП „Комуналац“ уочен прилив чисте воде без фекалног садржаја. Контрола је вршена и 06.08  и 13.08.2020. године, као и 05.09.2020. године у присуству председника МЗ Атеница, на локацији код „плаве хале“ када је констатовано да нема испуштања отпадних вода у Атеничку реку кроз цев површинске канализације.
            На иницијативу групе грађана, комунални инспектори су дана 01.09.2020. године, у присуству једног од потписника пријаве поднете комуналној инспекцији, на локацији поред „плаве хале“ поново извршили преглед и констатовали да се у Атеничку реку из цеви којом су површинске воде спроведене у исту, улива чиста површинаска вода те да нема трагова уливања отпадних вода фекалног садржаја а не осећа се ни непријатни мирис.
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

Службена саветодавна посета

 
Трајно опредељење туристичке инспекције града Чачка јесте опредељење за превентивни и саветодавни рад , који јесте захтевнији, сложенији и стручнији у односу на корективни рад, али доводи, у складу са највишим стандардима савременог инспекцијског надзора, до успостављања поверења, сарадње и дијалога између инспектора и надзираних субјеката, чиме се  даје могућност да се грађани и привредни субјекти који послују у области угоститељства прилагоде прописима благовремено и добровољно, уз што је могуће мање трошкова.
 
Оваквом праксом туристичке инспекције, стварају се услови да уместо губитка и одвајања капитала за новчане казне, због забране рада или услед других санкција, угоститељи могу ова средства да усмере у развој пословања, док истовремено, на  добитку је и држава која кроз већи промет и нове инвестиције у области угоститељства, повећава износ јавних прихода које убира.
 
Били смо у службеној саветодавној посети  сеоском туристичком домаћинству „АТЕНИЧКИ ЖУБОР“
 
ФОТО ПРИЧА
 
 
У прелепом подјеличком амбијенту, у непосредној близини Атеничког врела, почео је са радом први угоститељски објекат типа сеоско туристичко домаћинство у Чачку, под именом „Атенички жубор“. 
 
Службеном саветодавном посетом и дописом са препорукама, подржали смо законитост и безбедност пословања угоститеља Милана Ковачевића  и чланова његове породице.
 
Верујемо да ће „Атенички жубор“ израсти у прави бисер туристичке и угоститељске понуде у Чачку.

Уклањање монтажних објеката

 

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка - комунална инспекција у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажног објекта (киоска) на локацији - кафана „БЕЛВИ“, и то:

ПРЕ ПОСЛЕ
   
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Заштита ваздуха од аерозагађења

   
Градска управа за инспекцијски надзор - инспекција за заштиту животне средине покренула је поступак инспекцијског надзора  над применом мера заштите ваздуха од аерозагађења код надзираног субјекта  БАВАРИА ТЕАМ  ДОО Чачак у ул. Моравска бр.11, Чачак. Надзираном субјекту је наређено да, преко овлашћеног правног лица, изврши  мерење емисије загађујућих материја на емитеру котла на угаљ и дрва у Моравска бр.11, у Чачку и Извештај о резултатима мерења емисије достави инспекцији за заштиту животне средине. 
 
У зависности од резултата мерења емисије, инспекција за заштиту животне средине ће наставити даљи поступак.
   
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

 

Уклањање жардињера са површине јавне намене – аутобуског стајалишта у Горњој Трепчи

 

На основу решења комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 04.12.2019. године извршено је принудно уклањање 10 бетонских жардињера постављених на површини јавне намене - аутобуском стајалишту, обележеном на коловозу у центру Горње Трепче, преко пута продавнице „МД ПРОДУКТ“.
Уклањањем жардињера омогућено је несметано заустављање возила јавног превоза путника, као и коришћење стајалишта од стране грађана, корисника јавног превоза.
 
 
Градска управа за инспекцијски надзор
Града Чачка
 

Контрола доношења и спровођења Програма одржавања зграда

 

Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016) уређено је управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, као и  права и обавезе власника посебних и самосталних делова зграде.
 
Чланом 42. Закона прописана је надлежност скупштине стамбене заједнице да, између осталог, доноси програм одржавања заједничких делова зграде, доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно поверавању послова одржавања заједничких делова зграде, о предузимању радова на заједничким деловим зграде др.
 
Чланом 50. прописана су права и обавезе управника стамбене заједнице да, између осталог, извршава одлуке стамбене заједнице, предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији, организује радове хитних интервенција, организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови изводе и др.
 
Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, број 54/2017) прописана је врста, обим и динамика активности текућег и инвестиционог одржавања зграда, као и начин сачињавања програма одржавања.
 
Сходно наведеном, скупштина стамбене заједнице је дужна да, пре свега, на предлог управника, донесе програм одржавања заједничких делова зграде, у складу са чланом 42. став 1. тачка 6. Закона а на начин прописан поменутим правилником.
 
Градска управа за инспекцијски надзор позива управнике стамбених заједница да у року од 30 дана доставе програме одржавања заједничких делова зграда грађевинској инспекцији на емаил gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs или у канцеларију грађевинске инспекције број 113, ул. Жупана Страцимира бр.2., контакт тел. 032/309-063 или 032/309-083.
 
По истеку наведеног рока, грађевинска инспекција ће започети контролу извршавања законом прописаних обавеза органа управљања зградом, односно власника посебних делова зграде, пре свега доношење програма одржавања заједничких делова зграде и, у складу са својим овлашћењима, предузети мере прописане Законом.
 
 

 
  НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

 

КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 
(летњих/зимских башти)
 
 
Чланом 34. Одлуке о привременим објектима („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2019), забрањено је:
- постављати привремени објекат без одобрења надлежног органа или противно одобрењу надлежног органа и одобреној документацији;
- вршити замену одобреног и изграђеног привременог објекта другим објектом без одобрења надлежног органа;
- вршити промену намене привременог објекта без одобрења надлежног органа.
 
Чланом 37. став 1. исте одлуке прописане су новчане казне у фиксном износу од 150.000 динара за правно лице ако:
- поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке;
- поступи противно одредби члана 34. ове Одлуке;
- привремени објекат не уклони у случајевима предвиђеним у члану 35. ове Одлуке;
- не уклони привремени објекат по налогу комуналног инспектора (члан 36. став 2. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 
Позивају се власници  привремених објеката - летњих/зимских башти да у року од 7 дана ускладе своје пословање са Одлуком о привременим објектима, односно прибаве одобрење надлежног органа за постављање истих на површинама јавне намене или исте уклоне.
 
По истеку поменутог рока, комунална инспекција и комунална милиција ће вршити интензивну контролу заузећа јавних површина постављањем летњих/зимских башти и предузимати мере у складу са својим овлашћењима.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

По захтеву за информацију ко контролише уличне продавце,

 
РАДИО  „ЏЕНАРИКА“
 
                                                                                     
                У вези вашег захтева за информацију ко контролише уличне продавце који, представљајући се као чланови хуманитарних удружења, прикупљају новац или продају разгледнице, честитке и слично, те на који начин грађани могу бити уверени да новац иде у хуманитарне сврхе или је реч о превари, достављамо вам следеће инфорације:
                Прикупљање добровиљних прилога регулисано је Законом о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, број 6/2016 и 24/2018). Чланом 5. Закона прописано је да се добровољни прилози грађана прикупљају посредством хуманитарних и других удружења, уз обавештавање надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова, по месту прикупљања добровољних прилога, те да се добровољни прилози не могу прикупљати ако о томе није обавештен надлежни орган. Чланом 6. истог закона прописано је да обавештење из члана 5. став 1. овог закона садржи: назив подносиоца обавештења; место и време почетка прикупљања добровољних прилога, сврху и начин прикупљања, име, презиме и број личне карте лица која ће прикупљати прилоге.
                Истим Законом прописане су казнене одредбе за прикупљање добровољних прилога без обавештавања надлежног органа.
                Сходно наведеном, грађани се могу обратити Министарству унутрашњих послова - ПУ Чачак, ради добијања информације да ли је поднето обавештење за прикупљање добровољних прилога у складу са законом, као и у случају сумње да ли се новац прикупља у хуманитарне сврхе или је реч о превари, као органу надлежном за откривање кривичних дела и починиоца.
 
                
 
                                                                                                                            ГРАДСКА УПРАВА ЗА
                                                                                                                       ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
                                                                                                                               ГРАДА ЧАЧКА
 

Контрола раскопавања јавних површина и постављања градилишних ограда

 

Саобраћајна, комунална и грађевинска инснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле раскопавања јавних површина и постављања градилишне ограде на територији града, наложиле су да се раскопана јавна површина - тротоар у улици Кнеза Милоша бр.25А и 34 и ограде градилишта поставе према одобрењу надлежног органа.
 

 

 

 

 

 

Уклањање нерегистрованих возила на територији града

 

Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања нерегистрованих возила на територији града, је извршила уклањање возила у улици Мила Ивковића, у Чачку.
 

 

 

 

Уклањање летњих башти на територији града

 

Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања летњих башти на територији града, је извршила уклањање исте на локацији улица Бате Јанковића бр. 57, Чачак.
 

 

 

 

Обавештење о извршеном уклањању монтажних објеката

 

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажних објеката (киоска) на следећим локацијама:

- Улица Бате Јанковића код КК „Борац“ -1 монтажни објекат (киоск)
 

 

 

 

 
- Косовски венац код рампе паркинга - 2 монтажна објекта
 

 

 

 

 

 

Упутство за оснивање предшколске установе


Просветна инспекција Градске управа за инспекцијски надзор града Чачка на основу Закона о основама система образовања и васпитања "Службени гласник Републике Србије" бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019" сачинила је Упутство за оснивање предшколске установе.