Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Активности и обавештења

Забрана окупљања грађана на јавним просторима

 

- САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ -
 
 
Инспекцијске службе и комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка свакодневно врше контролу примене мера одређених закључком Владе Републике Србије 05 Број 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године, којим се ограничава окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити најмање 2 м, као и да на површини од 4 m 2 не може бити више од једног лица, а испред објекта назначити укупан број лица која могу истовремено боравити унутар простора.
 
Против лица за које се у току контроле утврди да се не придржавају  одређених мера, биће поднета кривична пријава за кривично дело прописано Кривичним закоником.
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Уклањање монтажних објеката

 

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка - комунална инспекција у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажног објекта (киоска) на локацији - кафана „БЕЛВИ“, и то:

ПРЕ ПОСЛЕ
   
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА

 

„Чачанске новине“

Небојша Јовановић, новинар

 
                                                                         
            У вези вашег захтева за информацију о контроли непрописног паркирања возила, достављамо вам следеће информације:
 
            Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка је у току 2019. године, у складу са својим овлашћењима прописаним Законом о комуналној милицији, извршила 274 контроле непрописног паркирања возила, односно остављања хаварисаних и нерегистрованих возила на површинама јавне намене и то:
- 15 контрола паркирање возила у пешачкој зони,
- 151 контрола паркирања возила супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
- 95 контрола паркирања возила на зеленој површини,
- 13 контрола остављених возила на површинама јавне намене.
            Власницима непрописно паркираних, односно остављених возила издати су прекршајни налози.
 
            Такође, у току 2019. године комунална инспекција је донела 63 решења којима се налаже уклањање паркираних возила којима се омета обављање комуналне делатности (орезивање дрвећа, отклањање квара на инсталацијама водовода и канализације и сл.). 
 
            Комунална инспекција и комунална милиција врше контролу заустављања и паркирања возила на зеленим површинама унутар и између отворених стамбених блокова, у смислу одредба Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка“, број 3/2018), као и контролу остављања нерегистрованих, неисправних или хаварисаних возила на изграђеним и уређеним саобраћајним и зеленим површинама унутар и између отворених стамбених блокова и између зграда и сл., у смислу одредаба Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“, број 24/2018).
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 

Заштита ваздуха од аерозагађења

   
Градска управа за инспекцијски надзор - инспекција за заштиту животне средине покренула је поступак инспекцијског надзора  над применом мера заштите ваздуха од аерозагађења код надзираног субјекта  БАВАРИА ТЕАМ  ДОО Чачак у ул. Моравска бр.11, Чачак. Надзираном субјекту је наређено да, преко овлашћеног правног лица, изврши  мерење емисије загађујућих материја на емитеру котла на угаљ и дрва у Моравска бр.11, у Чачку и Извештај о резултатима мерења емисије достави инспекцији за заштиту животне средине. 
 
У зависности од резултата мерења емисије, инспекција за заштиту животне средине ће наставити даљи поступак.
   
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

 

Уклањање жардињера са површине јавне намене – аутобуског стајалишта у Горњој Трепчи

 

На основу решења комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 04.12.2019. године извршено је принудно уклањање 10 бетонских жардињера постављених на површини јавне намене - аутобуском стајалишту, обележеном на коловозу у центру Горње Трепче, преко пута продавнице „МД ПРОДУКТ“.
Уклањањем жардињера омогућено је несметано заустављање возила јавног превоза путника, као и коришћење стајалишта од стране грађана, корисника јавног превоза.
 
 
Градска управа за инспекцијски надзор
Града Чачка
 

Контрола доношења и спровођења Програма одржавања зграда

 

Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016) уређено је управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, као и  права и обавезе власника посебних и самосталних делова зграде.
 
Чланом 42. Закона прописана је надлежност скупштине стамбене заједнице да, између осталог, доноси програм одржавања заједничких делова зграде, доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно поверавању послова одржавања заједничких делова зграде, о предузимању радова на заједничким деловим зграде др.
 
Чланом 50. прописана су права и обавезе управника стамбене заједнице да, између осталог, извршава одлуке стамбене заједнице, предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији, организује радове хитних интервенција, организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови изводе и др.
 
Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, број 54/2017) прописана је врста, обим и динамика активности текућег и инвестиционог одржавања зграда, као и начин сачињавања програма одржавања.
 
Сходно наведеном, скупштина стамбене заједнице је дужна да, пре свега, на предлог управника, донесе програм одржавања заједничких делова зграде, у складу са чланом 42. став 1. тачка 6. Закона а на начин прописан поменутим правилником.
 
Градска управа за инспекцијски надзор позива управнике стамбених заједница да у року од 30 дана доставе програме одржавања заједничких делова зграда грађевинској инспекцији на емаил gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs или у канцеларију грађевинске инспекције број 113, ул. Жупана Страцимира бр.2., контакт тел. 032/309-063 или 032/309-083.
 
По истеку наведеног рока, грађевинска инспекција ће започети контролу извршавања законом прописаних обавеза органа управљања зградом, односно власника посебних делова зграде, пре свега доношење програма одржавања заједничких делова зграде и, у складу са својим овлашћењима, предузети мере прописане Законом.
 
 

 
  НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

 

КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 
(летњих/зимских башти)
 
 
Чланом 34. Одлуке о привременим објектима („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2019), забрањено је:
- постављати привремени објекат без одобрења надлежног органа или противно одобрењу надлежног органа и одобреној документацији;
- вршити замену одобреног и изграђеног привременог објекта другим објектом без одобрења надлежног органа;
- вршити промену намене привременог објекта без одобрења надлежног органа.
 
Чланом 37. став 1. исте одлуке прописане су новчане казне у фиксном износу од 150.000 динара за правно лице ако:
- поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке;
- поступи противно одредби члана 34. ове Одлуке;
- привремени објекат не уклони у случајевима предвиђеним у члану 35. ове Одлуке;
- не уклони привремени објекат по налогу комуналног инспектора (члан 36. став 2. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 
Позивају се власници  привремених објеката - летњих/зимских башти да у року од 7 дана ускладе своје пословање са Одлуком о привременим објектима, односно прибаве одобрење надлежног органа за постављање истих на површинама јавне намене или исте уклоне.
 
По истеку поменутог рока, комунална инспекција и комунална милиција ће вршити интензивну контролу заузећа јавних површина постављањем летњих/зимских башти и предузимати мере у складу са својим овлашћењима.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

По захтеву за информацију ко контролише уличне продавце,

 
РАДИО  „ЏЕНАРИКА“
 
                                                                                     
                У вези вашег захтева за информацију ко контролише уличне продавце који, представљајући се као чланови хуманитарних удружења, прикупљају новац или продају разгледнице, честитке и слично, те на који начин грађани могу бити уверени да новац иде у хуманитарне сврхе или је реч о превари, достављамо вам следеће инфорације:
                Прикупљање добровиљних прилога регулисано је Законом о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, број 6/2016 и 24/2018). Чланом 5. Закона прописано је да се добровољни прилози грађана прикупљају посредством хуманитарних и других удружења, уз обавештавање надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова, по месту прикупљања добровољних прилога, те да се добровољни прилози не могу прикупљати ако о томе није обавештен надлежни орган. Чланом 6. истог закона прописано је да обавештење из члана 5. став 1. овог закона садржи: назив подносиоца обавештења; место и време почетка прикупљања добровољних прилога, сврху и начин прикупљања, име, презиме и број личне карте лица која ће прикупљати прилоге.
                Истим Законом прописане су казнене одредбе за прикупљање добровољних прилога без обавештавања надлежног органа.
                Сходно наведеном, грађани се могу обратити Министарству унутрашњих послова - ПУ Чачак, ради добијања информације да ли је поднето обавештење за прикупљање добровољних прилога у складу са законом, као и у случају сумње да ли се новац прикупља у хуманитарне сврхе или је реч о превари, као органу надлежном за откривање кривичних дела и починиоца.
 
                
 
                                                                                                                            ГРАДСКА УПРАВА ЗА
                                                                                                                       ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
                                                                                                                               ГРАДА ЧАЧКА
 

КОНТРОЛА КОМУНАЛНОГ РЕДА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

На основу издатог налога начелника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка дана 16.08.2019. године у 10:30 часова комунална полиција је извршила контролу и утврдила да је уклоњена заштитна ограда и очишћен простор на градској плажи.

 

   

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 15.08.2019. године

 

На основу решења инспектора за локлани превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, ЈП „Градац“ Чачак је дана 13.08.2019. године извршило обележавање хоризонталном сигнализацијом аутобуског стајалишшта на некатегорисаном путу у Горњој Трепчи - улица Благоја Пауновића, код ресторана Атомска бања.

Обележавање аутобуског стајалишта је извршено у присуству инспектора за локални превоз и путеве, уз сарадњу Комуналне милиције и службених лица Полицијске управе Чачак.
 
Решење о обележавању аутобуског стајалишта на предметној локацији, донето је на основу Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017 и 6/2018) и Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017).
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Обавештавамо грађане да ће Инспекција за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор, уз асистенцију Саобраћајне полиције, дана 10.08.2019. године, на регионалном путу Чачак - Гуча, вршити контролу јавног превоза путника у друмском саобраћају.

У случају утврђених неправилности, инспектори ће предузети мере прописане Законом о превозу путника у друмском саобраћају „Сл. гласник РС", број 68/2015, 41/18, 44/2018-др. закон и 83/2018) и Одлуком о такси превозу („Сл. лист града Чачка", број 8/2019): искључење возила из саобраћаја, издавање прекршајног налога, подношење пријаве за привредни преступ као и захтева за покретање прекршајног поступка и др.

 

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Контрола раскопавања јавних површина и постављања градилишних ограда

 

Саобраћајна, комунална и грађевинска инснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле раскопавања јавних површина и постављања градилишне ограде на територији града, наложиле су да се раскопана јавна површина - тротоар у улици Кнеза Милоша бр.25А и 34 и ограде градилишта поставе према одобрењу надлежног органа.
 

 

 

 

 

 

Уклањање нерегистрованих возила на територији града

 

Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања нерегистрованих возила на територији града, је извршила уклањање возила у улици Мила Ивковића, у Чачку.
 

 

 

 

Уклањање летњих башти на територији града

 

Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања летњих башти на територији града, је извршила уклањање исте на локацији улица Бате Јанковића бр. 57, Чачак.
 

 

 

 

Саопштење за јавност

 

Одлуком о радном времену угоститељских објеката („Сл. лист града Чачка“, 17/2013) прописано радно време угоститељских објеката на територији града Чачка у времену од 06,00 до 24,00 часа, с тим што, изузетно, петком и суботом, уочи и на дан државног празника одређеног законом, угоститељски објекти могу да раде до 01,00 час наредног дана.

Такође, истом одлуком је прописано да угоститељски објекти који се налазе у стамбеним зградама колективног становања, осим у улицама Жупана Страцимира, Градско шеталиште и Кужељева, могу да раде од 06,00 од 23,00 часа а петком и суботом од 06,00 до 24,00 часа.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у угоститељском објекту и објектима за приређивање забавних игара, дужни су да се придржавају радног времена утврђеног овом одлуком.

Одредбе ове одлуке примењују се и на удружења, политичке странке и спортске организације које пружају угоститељске услуге, односно издају своје просторије за одржавање прослава, свечаности и сл., као и на физичка лица која издају просторије за одржавање свечаности.

За поступање противно цитираним одредбама прописана је новчана казна:
- за правно лице у износу од 50.000 до 500.000 динара,
- за одговорно лице у правном лицу од 2.500 до 25.000 динара,
- за предузетника од 5.000 до 250.000 динара,
- за физичко лице од 2.500 до 25.000 динара.

Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС број 36/2009 и 88/10“) прописано је да правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужано је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке, као и да и сносе трошкове мерења буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, те да се, након мерања, мора придржавати услова коришћења извора буке датим у извештају о мерењу буке, тако да ниво буке не прелази прописане граничне вредности. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити од буке у животној средини, врши инспекција за заштиту животне средине.

У случају не поступања у складу са Законом о заштити од буке, предвиђене су следеће новчане казне:
- 500.000 до 1.000.000 динара за привредно друштво, предузеће или друго правно лице;
- 25.000 до 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу;
-250.000 до 500.000 динара за предузетника;
- 5.000 до 50.000 динара за физичко лице.

Обавештавамо власнике угоститељских објекта да ће комунална инспекција, комунална полиција и инспекција за заштиту животне средине, у наредном периоду, започети редовне контроле придржавања прописаног радног времена, као и примену мера заштите од буке и у случају утврђених неправилности, предузимати прописане мере.
 
  ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Обавештење о извршеном уклањању монтажних објеката

 

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажних објеката (киоска) на следећим локацијама:

- Улица Бате Јанковића код КК „Борац“ -1 монтажни објекат (киоск)
 

 

 

 

 
- Косовски венац код рампе паркинга - 2 монтажна објекта
 

 

 

 

 

 

Упутство за оснивање предшколске установе


Просветна инспекција Градске управа за инспекцијски надзор града Чачка на основу Закона о основама система образовања и васпитања "Службени гласник Републике Србије" бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019" сачинила је Упутство за оснивање предшколске установе.