Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Активности и обавештења

КОНТРОЛА КОМУНАЛНОГ РЕДА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

На основу издатог налога начелника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка дана 16.08.2019. године у 10:30 часова комунална полиција је извршила контролу и утврдила да је уклоњена заштитна ограда и очишћен простор на градској плажи.

 

   

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 15.08.2019. године

 

На основу решења инспектора за локлани превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, ЈП „Градац“ Чачак је дана 13.08.2019. године извршило обележавање хоризонталном сигнализацијом аутобуског стајалишшта на некатегорисаном путу у Горњој Трепчи - улица Благоја Пауновића, код ресторана Атомска бања.

Обележавање аутобуског стајалишта је извршено у присуству инспектора за локални превоз и путеве, уз сарадњу Комуналне милиције и службених лица Полицијске управе Чачак.
 
Решење о обележавању аутобуског стајалишта на предметној локацији, донето је на основу Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017 и 6/2018) и Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017).
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Обавештавамо грађане да ће Инспекција за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор, уз асистенцију Саобраћајне полиције, дана 10.08.2019. године, на регионалном путу Чачак - Гуча, вршити контролу јавног превоза путника у друмском саобраћају.

У случају утврђених неправилности, инспектори ће предузети мере прописане Законом о превозу путника у друмском саобраћају „Сл. гласник РС", број 68/2015, 41/18, 44/2018-др. закон и 83/2018) и Одлуком о такси превозу („Сл. лист града Чачка", број 8/2019): искључење возила из саобраћаја, издавање прекршајног налога, подношење пријаве за привредни преступ као и захтева за покретање прекршајног поступка и др.

 

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Саопштење за јавност


Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у сарадњи са Полицијском управом у Чачку извршила је контролу радног времена угоститељских објеката на територији града дана 11.07., 12.07. и 13.07.2019. године. У току овог периода контролисано је 17 објеката.

Приликом извршених контрола комуналне инспекције утврђено је да пет објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену угоститељских објеката, па ће сходно томе против власника тих објеката бити поднето шест прекршајних пријава.

Такође ће у поменутим објектима где је дошло до прекорачења радног времена Инспекција за заштиту животне средине предузети све Законом предвиђене мере у циљу заштите животне средине од буке.

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у наредном периоду наставља контролу придржавања прописаног радног времена угоститељских објеката, као и примену мера заштите од буке и у случају утврђених неправилности ће предузети Законом прописане мере.


ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Контрола раскопавања јавних површина и постављања градилишних ограда


Саобраћајна, комунална и грађевинска инснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле раскопавања јавних површина и постављања градилишне ограде на територији града, наложиле су да се раскопана јавна површина – тротоар у улици Кнеза Милоша бр.25А и 34 и ограде градилишта поставе према одобрењу надлежног органа.


Уклањање нерегистрованих возила на територији града


Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања нерегистрованих возила на територији града, је извршила уклањање возила у улици Мила Ивковића, у Чачку.


Уклањање летњих башти на територији града


Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања летњих башти на територији града, је извршила уклањање исте на локацији улица Бате Јанковића бр. 57, Чачак.


Саопштење за јавност


Одлуком о радном времену угоститељских објеката („Сл. лист града Чачка“, 17/2013) прописано радно време угоститељских објеката на територији града Чачка у времену од 06,00 до 24,00 часа, с тим што, изузетно, петком и суботом, уочи и на дан државног празника одређеног законом, угоститељски објекти могу да раде до 01,00 час наредног дана.

Такође, истом одлуком је прописано да угоститељски објекти који се налазе у стамбеним зградама колективног становања, осим у улицама Жупана Страцимира, Градско шеталиште и Кужељева, могу да раде од 06,00 од 23,00 часа а петком и суботом од 06,00 до 24,00 часа.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у угоститељском објекту и објектима за приређивање забавних игара, дужни су да се придржавају радног времена утврђеног овом одлуком.

Одредбе ове одлуке примењују се и на удружења, политичке странке и спортске организације које пружају угоститељске услуге, односно издају своје просторије за одржавање прослава, свечаности и сл., као и на физичка лица која издају просторије за одржавање свечаности.

За поступање противно цитираним одредбама прописана је новчана казна:
- за правно лице у износу од 50.000 до 500.000 динара,
- за одговорно лице у правном лицу од 2.500 до 25.000 динара,
- за предузетника од 5.000 до 250.000 динара,
- за физичко лице од 2.500 до 25.000 динара.

Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС број 36/2009 и 88/10“) прописано је да правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужано је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке, као и да и сносе трошкове мерења буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, те да се, након мерања, мора придржавати услова коришћења извора буке датим у извештају о мерењу буке, тако да ниво буке не прелази прописане граничне вредности. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити од буке у животној средини, врши инспекција за заштиту животне средине.

У случају не поступања у складу са Законом о заштити од буке, предвиђене су следеће новчане казне:
- 500.000 до 1.000.000 динара за привредно друштво, предузеће или друго правно лице;
- 25.000 до 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу;
-250.000 до 500.000 динара за предузетника;
- 5.000 до 50.000 динара за физичко лице.

Обавештавамо власнике угоститељских објекта да ће комунална инспекција, комунална полиција и инспекција за заштиту животне средине, у наредном периоду, започети редовне контроле придржавања прописаног радног времена, као и примену мера заштите од буке и у случају утврђених неправилности, предузимати прописане мере.

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Обавештење о извршеном уклањању монтажних објеката


Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажних објеката (киоска) на следећим локацијама:

- Улица Бате Јанковића код КК „Борац“ -1 монтажни објекат (киоск)

- Косовски венац код рампе паркинга – 2 монтажна објекта


Упутство за оснивање предшколске установе


Просветна инспекција Градске управа за инспекцијски надзор града Чачка на основу Закона о основама система образовања и васпитања "Службени гласник Републике Србије" бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019" сачинила је Упутство за оснивање предшколске установе.