Налазите се: Почетна - Е-Управа - Географски информациони систем - ГИС

Интегрални Територијални Информациони Системи - ТИС

Шта је ТИС?

Дефиниција Територијалног информационог система се може разликовати зависно од проблематике контекста у коме се дефинише његово значење. Стога, дефиниција Територијалног информационог система је различита зависно од тога да ли се он посматра у контексту одрживог развоја или у контексту информационе науке и технологије.

У контексту одрживог развоја и захтева за спровођењем интегралног приступа (локалном) развоју, Територијални информациони системи (ТИС) се могу двојако дефинисати:
Instrument
Alat    Sistem

ТИС као инструмент

ТИС је инструмент за пружање подршке процесу одлучивања у процесу планирања и управљања (локалним) развојем.
 
Прва дефиниција ТИС-а као инструмента се односи на испуњавање захтева за подршком принципа доброг управљања. Пошто управљање у основи преставља процес доношења одлука и процес којим се одлуке спроводе, оно захтева сложене квалитетне информације на основу којјх се могу доносити добре одлуке. Информације које подржавају одлучивање у локалном развоју морају да одражавају различтите интересе и да пружају квалитативну процену алтернативних одлука. То значи да ТИС мора да обезбеди доступност квалитетних информација свим доносиоцима одлука.
 
 
"У одрживом развоју, сви користе и обезбеђују информације посматрано у најширем смислу. Ту спадају подаци, информације, одговарајући сетови искуства и знања. Потреба за информацијама се јавља на свим нивоима, од виших доносиоца одлука на националном и међународном нивоу до најширих слојева и индивидуалног нивоа." (Агенда 21, Поглавље 40)
 


 

ТИС као алат

ТИС је алат који обезбеђује ефикасно скупљање, складиштење, ажурирање, руковање, анализирање и приказивање свих облика података и информација везаних за територију.
 


 
Друга дефиниција  ТИС-с као алата се односи на испуњавање захтева за разумевањем територије у процесу интегралног приступа креирању политике и планирању локалног развоја. Као што је већ објашњено, тачне, одговарајуће, брзе и интегралне информације о територијалним ресурсима: еколошким и социоекономским, неопходне су за ефективно и ефикасно одлучивање у процесу планирања и формулације политика и процењивању будућих промена у области коришћења и управљања територијом.

Да би се испунио овај захтев, неопходно је развити информационе системе за прикупљање, систематично посматрање и процењивање еколошких, економских и социјалних података везаних за територију која је полигон на коме треба да се реализује локални развој и добро управљање. Овде је од суштинске важности подвући израз "записи територијалних података", јер је ТИС алат који мора да обезбеди интеграцију еколошких, социјалних и економских података. То је могуће кроз њихову обједињену географску кодификацију, која се налази у основи дефиниције територије.
 

До сада су на локалном нивоу развијени различити информациони системи о еколошким, социјалним и економским ресурсима. Основни проблем је у томе што су они углавном развијани као секторски информациони системи који су структурисани као поједностављени модели статистичких података о административних просторним јединицама, који у већини случајева не дозвољавају сложенију анализу и интегралну процену ресурса и производњу специфичних квалитетних територијалних информација. У том смислу, један од веома важних локалних задатака је установљавање "система", тј. процедура и правила за координиране секторске активности прикупљања и процењивања података и информација везаних за одређену територију.

 


 

ТИС као систем

ТИС је систем особа, записа територијалних података и активности којима се обрађују ти подаци и информације у датој организацији, укључујући ручне или аутоматизоване процесе.Трећа дефиниција ТИС-с као система особа, записа територијалних података и активности којима се обрађују ти подаци се односи на његову структурну сложеност. Он није само скуп територијалних података и информација. Он истиче суштинску важност људи и њихових активности у производњи информација. Сазнајни капацитети за прикупљање, структурисање и обрађивање података су тесно повезани са квалитетом информација које ТИС може да обезбеди.

На нивоу локалне самоуправе, развој ТИС-а подразумева планирање и управљање координираним људским активностима на прикупљању, структирисању и обрађивању територијалних података. Дакле, Територијанлни информациони системи нису резултат, већ непрекидан процес производње и управљања информацијама ради пружања подршке процесу одлучивања у управљању територијом.

Овим процесима се може управљати ручно и/или аутоматски. Обично се термин "информациони систем" погрешно употребљава као синоним за компјутерске информационе системе. Није неопходно да се обрада података врши употребом информационо-комуникационих технологија. Али је од суштинске важности нагласити да ИКТ пружају подршку постизању веома доброг квалитета информација на веома ефикасан начин. Данас је веома тешко замислити развој било које врсте информационих система без подршке ИКТ-а.