Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Грађевинска инспекција

Грађевинска инспекција

 
Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, поступа на основу:
 
  Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 24/2011, 121/12, 132/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)
  Закон о озакоњењу објекта („Сл.гласник РС“ бр. 96/2015, 83/2018 и и 81/2020-одлука УС)
  Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр. („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018)
  Закон о становању и одржавању зграда(„Сл.гласник РС“ бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон)
  ЗУП-у („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и
  Одлуке о градским управама /"Сл. лист града Чачка", број 20/2019/.
 
Шеф грађевинске инспекције: Ана Зорнић, маст.инж.грађ.
 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину у области грађевинске инспекције.
 

Контролне листе

 

01 Контролна листа - Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова Преузмите
02 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи Преузмите
03 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља Преузмите
04 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта Преузмите
05 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта Преузмите
07 Контролна листа за редован инспекцијски надзор над одржавањем зграде Преузмите
   

 

Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (Сл.гл.РС 54/2017) Преузмите