Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Грађевинска инспекција

Грађевинска инспекција

 
Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, поступа на основу Закона о планирању и изградњи /"Сл. гласник РС", број 72/09,81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21/, Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16 и 9/20-др. закон), Закона о инспекцијском надзору /"Сл.гласник РС", број 36/2015, 44/18-др. закон и 95/18/, Закона о општем управном поступку /"Сл.гласник РС", број 18/16/, као и Одлуке о градским управама /“Сл.лист града Чачка“, број 20/19 и 22/22).
 
Шеф инспекције: Ана Зорнић, дипл.инж.грађ.
 
 
Годишњи план грађевинске инспекције града Чачка за 2024. годину.

Контролне листе

 

01 Контролна листа - Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова Преузмите
02 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи Преузмите
03 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља Преузмите
04 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта Преузмите
05 Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта Преузмите
07 Контролна листа за редован инспекцијски надзор над одржавањем зграде Преузмите
   

 

Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (Сл.гл.РС 54/2017) Преузмите