Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор

Градска управа за инспекцијски надзор

 
Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: 
 
- инспекцијски надзор над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, туризма, трговине, спорта, издавање решења о извршењу, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим прописима Града. 
Као унутрашња организациона јединица у саставу Градске управе за инспекцијски надзор образован је Одсек комуналне милиције.
 
Начелник Управе: Игор Кривокапић, дипл. инж. грађ.   
 
Списак запослених у Градској управи за инспекијски надзор града Чачка који воде управни поступак и одлучују у управним стварима.
 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
 
Решење о овлашћењу запослених у Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка да предузимају радње у управним стварима у поступку пре доношења решења.
 
Решење којим се овлашћују службена лица да врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистра у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
 
ОДНОС ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ПРЕМА ДРУГИМ ЗАКОНИМА
 
( из дела Е-Обуке „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“)
 
Закон „средњег нивоа“ 
Закон о инспекцијском надзору представља системски закон за планирање и вршење инспекцијског надзора, као и за друга питања у вези са инспекцијским надзором у Републици Србији. Овај закон представља закон тзв. средњег нивоа у оквиру три законодавна нивоа инспекцијског надзора: 
1. први, посебни ниво - посебни (секторски) закони (нпр. Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о трговини, Закон о јавним путевима, Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају, Закон о планирању и изградњи, Закон о туризму, Закон о заштити животне средине, Закон о раду, Закон о безбедности хране, Закон о санитарном надзору, Закон о енергетици, Закон о спорту, Закон о водама, Закон о шумама, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о рударству геолошким истраживањима, Закон о буџетском систему, Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције и др.); 
2. други, средњи ниво - Закон о инспекцијском надзору („кровни“ закон за инспекцијски надзор), и 
3. трећи, општи ниво - Закон о општем управном поступку, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и други закони и други прописи општег карактера којима се уређује државна управа, односно јавна управа. 
 
Ови закони се у инспекцијском надзору примењују наведеним редом и међусобно се допуњују и употпуњавају. У праву, посебно има предност над општим, па је то тако и у погледу односа закона који уређују материју инспекцијског надзора. Секторски закони су посебног карактера у односу на Закон о инспекцијском надзору, који је посебног карактера у односу на Закон о општем управном поступку, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима и друге законе и прописе општег карактера којима се уређује државна управа, односно јавна управа. Како би правни систем био усклађен, а примена закона логична и усаглашена, предвиђен је процес усаглашавања посебних закона са Законом о инспекцијском надзору.

На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон) и члана 55. став 1. алинеја 7. Одлуке о градским управама града Чачка ("Службени лист града Чачка“, број 20/2019), а у вези Уредбе о оцењивању службеника ("Службени гласник Републике Србије", број 2/2019), начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, доноси ПРАВИЛНИК о оцењивању службеника у ГУ за инспекцијски надзор града Чачка.

Извештај о раду Градске управе за инспекцијки надзор града Чачка за 2022. годину усвојен закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 24. марта 2023. године.