Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за локалну пореску администрацију

Градска управа за локалну пореску администрацију


У Управи се обављају послови који се односе на:
- утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града (порез на имовину правних и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну таксу, самодопринос, локалне административне таксе, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Града, приходе од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Град и индиректни корисници буџета), стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода града и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом;
- канцеларијску и теренску контролу у поступку администрирања изворних локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање  и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине града.

Начелник Управе: Андрија Недић, дипл. економиста
 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
 
Списак овлашћених службених лица за одлучивање у управним стварима и овлашћеног службеног лица за предузимање радњи у управним стварима у поступку пре доношења решења.

Обавештење о контакт особи за сарадњу са цивилним друштвом.

Правна регулатива и обавештења

I
1. Закон о финансирању локалне самоуправе Преузмите
2. Службени лист број 20 од 31.12.2014. - Престао да важи. Преузмите
3. Службени лист број 22 од 29.12.2015. - Престао да важи. Преузмите
4. Одлука о допуни одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка од 18.12.2014 године. - Престала да важи. Преузмите
5. Одлука о локалним комуналним таксама од 25.12.2013. - Престала да важи. Преузмите
6. Одлука о локалним комуналним таксама од 28.12.2012.год. (престала да важи) Преузмите
7. Одлука о локалним комуналним таксама (сл. лист 3 од 21.02.2019) Преузмите
8. Олдука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама од 2010 (престала да важи) Преузмите
9. Одлука о локалним комуналним таскама из 2009 (престала да важи) Преузмите
10. Образац пријаве ЛКТ - Нови образац (одлука) Преузмите
11. Образац пријаве ЛКТ - ЗИ - Нови образац (одлука) Преузмите
     
II
1. Закон о заштити жиотне средине Преузмите
2. Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину Преузмите
3. Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде Преузмите
4. Одлука о накнади за заштиту и унапредјење животне средине (престала да важи) Преузмите
5. Образац пријаве за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине Преузмите
6. Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине (престала да важи) Преузмите
7. Обавештење о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине Преузмите
     
III
1. Закон о порезима на имовину Преузмите
2.1 Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (Сл. гласник 93/19) Преузмите
2.2 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (Сл. гласник 104/2018) Преузмите
3. Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (Сл. гласник 118/2013) Преузмите
4. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (престао да важи) Преузмите
5. Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима (престао да важи) Преузмите
6. Правилник о престанку важења Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима (Сл. гласник 93/2013) Преузмите
   Мишљење Министарства финансија број: 011-00-00146/2022-04 од 23. 02. 2022. Преузмите
7. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину  Преузмите
7.1. Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2023. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони  Преузмите
7.2. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину  Преузмите
7.3. Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2022. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони  Преузмите
8. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину  Преузмите
8.1. Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2021. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони  Преузмите
9. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину Преузмите
10. Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони Преузмите
11. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину Преузмите
12. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину Преузмите
12.1. Решење о допуни Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину Преузмите
13. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину Преузмите
14. Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину Лист 1
Лист 2
Лист 3
15. Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину Службени лист број 20 од 24.11.2015. и Службени лист број 21 од 12.12.2015. Преузмите
16. Одлука о утврђивању цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину Преузмите
17. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину Преузмите
18. Одлука - цена м2 за 2013год. Преузмите
19. Одлука - цена м2 за 2012год. Преузмите
20. Одлука - цена м2 за 2011год Преузмите
21. Одлука - цена м2 за 2010год. Преузмите
22. Одлука - цена м2 за 2009год. Преузмите
23. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге Преузмите
24. Одлука о стопи амортизације Преузмите
25. Одлука о утврђивању зона и најопремљеније зоне Преузмите
26. Одлука о висини стопе пореза на имовину Преузмите
27. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину Преузмите
28. Мишљење министарства финансија на опорезивање складишних објеката порезом на имовину Преузмите
29. Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Образац: ППИ-2) Преузмите
30. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину (Образац ППИ-1) Преузмите
31. Прилог 1 уз Образац ППИ-1 Преузмите
32. Подприлог уз Прилог 1 Обрасца ППИ-1 Преузмите
33. Прилог 2 уз Образац ППИ-1 Преузмите
IV - Закони, уредбе, правилници, упутства и мисљења
1. Правилник о поступању пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате Преузмите
2. Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга Преузмите
3. Закон о пореском поступку и пореској администрацији Преузмите
4. Објашњене у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза највише до 60 рата, сходно закону који уређује порески поступак и пореску администрацију Преузмите
5. Закон о општем управном поступку Преузмите
V - Обрасци
1. 433 - Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза по члану 73. ЗПППА Преузмите
2. 433 - Захтев за повраћај уплате Преузмите
3. Образац 1 - изјава Преузмите
4. 434 - Обавештење о промени података правних лица и предузетника Преузмите
5. 434 - ПЛ - Захтев ПРАВНИХ ЛИЦА за излазак на терен - утврђивање комуналне таксе Преузмите
6. 434 - ПЛ - Захтев за ослобађање од плаћања комуналне таксе - отпис камате ПРАВНОГ ЛИЦА Преузмите
7. 434 - ПРЕ - Захтев ПРЕДУЗЕТНИКА за излазак на терен - утврђивање комуналне таксе Преузмите
8. 434 - ПРЕ - Захтев за ослобађање од плаћања комуналне таксе - отпис камате ПРЕДУЗЕТНИКА Преузмите
9. 435 - Захтев за прекњижење Преузмите
10. 436 - ППИ 1 - Захтев правног лица и предузетника за промену података Преузмите
11. 436 - ППИ 1 - Захтев за ослобађање од плаћања пореза на имовину - отпис камате ПРАВНО ЛИЦЕ Преузмите
12. 436 - ППИ 1- Захтев ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА за излазак на терен - утврђивање пореза на имовину Преузмите
13. 436 - ППИ 2 - Захтев ФИЗИЧКИХ ЛИЦА за излазак на терен - утврђивање пореза на имовину Преузмите
14. 436 - ППИ 2 - Захтев физичког лица за промену података Преузмите
15. 436 - ППИ 2 - Захтев за промену података физичких лица у пореској пријави за порез на имовину - ПРОМЕНА АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА Преузмите
15. 436 - ППИ 2 - Захтев за ослобађање од плаћања пореза на имовину - отпис камате ФИЗИЧКО ЛИЦЕ Преузмите
16. 436 - Захтев за издавање копије решења - физичко лице Преузмите
17. 436 - Захтев за издавање копије решења - правно лице Преузмите
18. 436 - Захтев за издавање пореског уверења - физичко лице Преузмите
19. 436 - Захтев за издавање пореског уверења - правно лице Преузмите
20. 436 - Захтев за издавање пореског уверења - предузетник Преузмите
21. 436 - Затев за исправку грешке Преузмите
VI - Референтна каматна стопа
1. Референтна каматна стопа Преузмите
     
 
VII - Обавештења
1. Обавештење о условном отпису камате и мировању дугованог пореза Преузмите

VIII - Инспекцијски надзор ГУ за Локалну пореску администрацију
 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2024. годину градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка Преузмите
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2023. годину Преузмите
Контролна листа - канцеларијска контрола Преузмите
Контролна листа - теренска контрола Преузмите
Контролна листа - наплата Преузмите
Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспеткора Преузмите
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору Преузмите
Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспецијском надзору Преузмите
Уредба о заједниким елементима процене ризика у инспекцијском надзору Преузмите
Закон о инспекцијском надзору Преузмите
IX - Накнада за коришћење јавних добара
1. Закон о накнадама за коришћење јавних добара Преузмите
2. Одлука о накнадама за коришћење јавних добара Преузмите
3. Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве за накнаду за заштиту и унапређење животне средине (Сл.гласник РС бр. 30/2024) Преузмите
4. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и износима накнада (Сл.гласник РС бр.30/2024) Преузмите
5.
Могућност електронског подношења пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине
Преузмите
6. Образац 1 - Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине за обављање активности које утичу на животну средину Преузмите
7. Образац 2 - Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за транспорт робе Преузмите
8. Правилник о облику и садржини обрасца за утврђивање накнаде за коришћење природног лековитог фактора  Преузмите
9. Образац ПЛФ Преузмите
 
X БОРАВИШНА ТАКСА
 
1. Одлука о боравишној такси ("Сл лист града Чачка" бр. 11/2020) Преузмите
2. Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе Преузмите
3. Закон о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019) Преузмите