Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа

Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа

Начелник Управе: Рада Ћојбашић, дипл. правник


Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2023. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 28. марта 2024. године.

Контакт особа за сарадњу са организацијама цивилног друштва.
 
Решење о овлашћењу запосленима у Управи да преузимају радње у управним стварима у поступку пре доношења Решења.
 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа обављају се послови који се односе на: стручне, нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, оперативне, организационе и административно - техничке послове за потребе Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника (израду аката које доноси Градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских управа), послове протокола за потребе органа Града, стручне послове у вези сарадње и удруживања Града са локалним самоуправама у земљи и иностранству, стручне и административне послове у вези са постављењем и разрешењем за које је надлежно Градско веће и Градоначелник, сазивање, припрему и одржавање седница Градског већа и стручних радних тела које образује Градоначелник и Градско веће, послове спровођења поступака финансијске подршке који нису у надлежности других управа, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа, послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе Градоначелника и других функционера Града, послове извештавања јавности о раду и активностима градоначелника и других функционера Града и друге послове у вези рада Градоначелника, заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника.
Као посебне организационе јединице у оквиру Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа образују се:
- Стручна служба Скупштине града и
- Кабинет градоначелника.
 
Стручна служба Скупштине града обавља стручне, оперативне и организационе послове за потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика председника Скупштине града, као и послове који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Скупштине града, избор, именовања, постављења и разрешења лица која бира, именује или поставља Скупштина града, израду појединачних аката о примањима и накнадама одборника у Скупштини града, јавност рада Скупштине града, уређивања "Службеног листа града Чачка", интернет презентације органа Града, стручне, саветодавне и административно техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине града, информисање одборника и грађана о раду Скупштине града, припрему конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање председника и заменика председника Скупштине града и одборника, и друге послове у вези рада Скупштине града.
 
Кабинет Градоначелника обавља послове за потребе Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника који се односе на: представљање и заступање Града, комуникацију и сарадњу Града са другим локалним самоуправама у земљи и иностранству и представницима државних органа, организација, удружења, привредних субјеката и других институција, организовање активности на прикупљању средстава намењених за реализацију развојних и других пројеката и утврђених обавеза Града, организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција и организовање посета представника Града, додељивања јавних признања Града, организовања манифестација од значаја за Град, пријем странака које се непосредно обраћају Градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, коресподенцију и превођење докумената за потребе органа Града, обраду и сређивање аката, предмета и документације везане за активности Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника, односе са медијима и информације о активностима органа Града и друге послове за потребе Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника.


У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа утврђене су следеће организационе јединице:

1. Канцеларија за послове Градоначелника
2. Канцеларија за послове Градског већа
3. Канцеларија за стручна радна тела извршних органа
4. Канцеларија за протокол и односе с јавношћу
5. Стручна служба Скупштине града
  а) Сектор за Скупштинске послове
  б) Сектор за радна тела Скупштине
  в) Канцеларија председника и заменика председника Скупштине
6. Кабинет Градноначелника