Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за урбанизам

Градска управа за урбанизам

Начелник управе: Вера Јаковљевић, дипломирани грађевински инжењер

Извештај о раду Градске управе за урбанизам за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

У управи се обављају послови  који се односе на:
          - просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне делатности, животну средину, имовинско - правне послове (експропријације, самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима, утврђивање права коришћења и  успостављања ранијег режима својине неизграђеног осталог грађевинског земљишта ранијег сопственика), послове који се односе на располагање, коришћење и давања у закуп непокретности, чији је власник односно корисник Град, вођење јединствене евиденције о имовини чији је корисник Град и месне заједнице,  вођење евиденције о становима који су дати у закуп и сл.), и друге послове из ових области.

Адреса Жупана Страцимира бр.2; Жупана Страцимира бр.35
Телефон 032 224 024; 032 224 330; 032 224 331
Фаx 032 224 105

Упутство за
ТАКСЕ И НАКНАДЕ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони ситем (ЦИС), подносилац захтева прилаже доказ о плаћеној административној такси и доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију, у пдф формату, потписаном квалификованим електронским потписом од стране подносица захтева, односно његовог пуномоћника.

Висина републичке административне таксе за све радње у области просторног планирања и изградње, прописана је Законом о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“ бр бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 - др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017- усклађени дин.изн., 113/2017, 3/18-испр. и 50/2018-усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин.изн.), а њени износи у поступку спровођења обједињене процедуре су следећи:
 
- За издавање и измену локацијских услова 320,00 динара
За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња објекта или извођење радова, односно којим се одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација и сл:
 
- за објекте категорије А 790,00 дин (320,00 дин за захтев + 470,00 дин за решење)
- за објекте категорије Б 4.090,00 дин (320,00 дин за захтев + 3.770,00 дин за решење)
- за објекте категорије В 5.980,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.660,00 дин за решење)
- за објекте категорије Г 5.980,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.660,00 дин за решење)

За решење којим се одобрава употреба објекта:
 
- за објекте категорије А 2.210,00 дин (320,00 за захтев + 1.890,00 дин за решење)
- за објекте категорије Б 9.770,00 дин (320,00 дин за захтев + 9.450,00 дин за решење)
- за објекте категорије В 19.210,00 дин (320,00 дин за захтев + 18.890,00 дин за решење)
- за објекте категорије Г 19.210,00 дин (320,00 дин за захтев + 18.890,00 дин за решење)
 
 
За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом:
 
- за објекте категорије А 1.270,00 дин (320,00 дин за захтев + 950,00 за потврду)
- за објекте категорије Б 5.040,00 дин (320,00 дин за захтев + 4.720,00 за потврду)
- за објекте категорије В 5.980,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.660,00 за потврду)
- за објекте категорије Г 5.980,00 дин (320,00 дин за захтев + 5.660,00 за потврду)

За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде (завршетак темеља, завршетак објекта у конструктивном смислу:
 
- за објекте категорије А 1.740,00 дин (320,00 дин за захтев + 1.420,00 дин за потврду)
- за објекте категорије Б 3.150,00 дин (320,00 дин за захтев + 2.830,00 дин за потврду)
- за објекте категорије В 4.090,00 дин (320,00 дин за захтев + 3.770,00 дин за потврду)
- за објекте категорије Г 4.090,00 дин (320,00 дин за захтев + 3.770,00 дин за потврду)

За друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре (захтев за прикључење објекта на инфраструктуру, захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и сл.):
-   320,00дин 
- жалба 480,00дин 
- приговор 200,00дин
- Подношење захтева за ванредно правно средство 2.800,00дин
- Захтев за признање својства странке у поступку 870дин (320,00дин за захтев+550,00дин за решење)
- Захтев за остале поступке (захтев за одустанак од захтева, одрицање од права на жалбу, захтев за исправку техничке грешке 320,00дин
Текући рачун за уплату наведених износа је:
840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 93-034, сврха дознаке: РАТ, прималац: Буџет републике Србије
*О висини накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), подносилац захтева се може информисати овде.