Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална милиција - Информације о пословима комуналне милиције

Информације о пословима комуналне милиције

 
Основна сврха комуналне милиције јесте да обезбеди потпуно и несметано извршавање надлежности града а то се нарочито односи на области комуналне делатности, заштиту животне средине, људи и добара и коришћење земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката у граду. Осим те своје основне сврхе комунална милиција има још две важне улоге: прво, да пружа помоћ другим организационим јединицама управе, као и предузећима, организацијама и установама које на основу закона, односно општег акта јединице локалне самоуправе одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака (у даљем тексту: овлашћене организације) као и вршиоцу комуналне делатности.
Комунална милиција предузима хитне мере заштите животне средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности општине, односно града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи јединице локалне самоуправе и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те органе односно организације.
У случају опасности изазване елементарним непогодама и другим облицима угрожавања из члана 5. став 1. Закона о комуналној милицији, комунална милиција учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица.
 
Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне милиције.
 
Послови комуналне милиције су:
 
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности јединице локалне самоуправе;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима јединице локалне самоуправе;
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за јединицу локалне самоуправе;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у јединици локалне самоуправе, очување добара и извршавање других задатака из надлежности јединице локалне самоуправе;
6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења;
7) други послови, у складу са законом.
 
Одржавањем реда сматра се одржавање реда, нарочито, у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са законом.
Послови из става 1. тачка 2) и става 2. члана 10. Закона о комуналној милицији, не односе се на надлежности инспекције утврђене законом којим се уређују комуналне делатности и законом којим се уређују путеви.
 
Комунална милиција у обављању послова сарађује са грађанима, са инспекцијским службама јединице локалне самоуправе, са јавним предузећима као и са министарством надлежним за унутрашње послове.
 
Применом законом утврђених овлашћења Комунална милиција издаје прекршајне налоге и подноси захтеве за вођење прекршајног поступка за прекршаје прописане Одлукама града Чачка, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.