Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој





Адресни код

Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална милиција - Информације о пословима комуналне милиције

Информације о пословима комуналне полиције


Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијски надзор, а сагласно одредбама Закона о комуналној полицији, Комунална полиција Града Чачка је образована као унутрашња организациона једница у саставу Градске управе за инспекцијски надзор.

Основна сврха комуналне полиције јесте да обављањем послова који су опредељени као њени, обезбеди потпуно и несметано извршавање надлежности града а то се нарочито односи на области комуналне делатности, заштиту животне средине, људи и добара и коришћење земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката у граду. Осим те своје основне сврхе комунална полиција има још две важне улоге: прво, да пружа помоћ органима града и овлашћеним градским организацијама у извршењу њихових одлука и друго да предузима хитне мере и учествује у вршењу спасилачке функције.

Послови комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања комуналног реда.

Послови комуналне полиције су:

1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града (у даљем тексту: одржавање градског реда).

Одржавањем комуналног реда из става 1. тачка 1) овог члана сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

Комунална полиција учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица у случају опасности изазване елементарним непогодама и другим облицима угрожавања.

Комунална полиција у обављању послова сарађује са грађанима , са градским инспекцијским службама , са јавним предузећима као и са полицијом.

Применом закона утврђених овлашћења Комунална полиција изриче прекршајне налоге, подноси захтеве за вођење прекршајног поступка за прекршаје прописане Одлукама Града Чачка, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Радом комуналне полиције руководи начелник Комуналне полиције Милена Јовановић.