Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Инспекција за локални превоз и путеве

Инспекција за локални превоз и путеве

Инспекција за локални превоз и путеве врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о превозу терета у друмском саобраћају, као и прописа донетих на основу овог закона а који се односи на ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоз, инспекцијског надзора над применом Закона о путевима и прописа донетих на основу овог закона а који се односе на општинске и некатегорисане путеве, стара се о извршавању решења донетих у поступку инспекцијског надзора, обавља стручне послове и управне послове техничког и нормативног регулисања саобраћаја, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом.
 
У вршењу инспекцијског надзора, инспекција за локални превоз и путеве примењује следеће прописе:
  Закон о општем управном поступку(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),
  Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018)
  Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020)
  Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 41/2018)
  Закон о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон)
  Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник СРС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019)
  Одлука о такси превозу („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2019)
  Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника („Сл. лист града Чачка“, бр. 17/2017)
  Одлука о путевима („Сл. лист града Чачка“, бр. 8/2017).

Шеф инспекције: Драгана Крвавац,дипл.инг.саобр.

План инспекцијског надзора за 2024. годину. Преузмите
Позитивно мишљење на годишњи план Преузмите
План инспекцијског надзора Инспекције за локални превоз и путеве града Чачка за 2023 годину.

 

Контролне листе инспекције за локалне превоз и путеве

 

1. Јавни линијски превоз путника КЛ1 Преузмите
2. Услови за обављање јавног линијског превоза путника КЛ2 Преузмите
3. Обавезе превозника КЛ3 Преузмите
4. Возило КЛ4 Преузмите
5. Обавезе возача КЛ5 Преузмите
6. Такси превоз КЛ6 Преузмите
7. Управљање и одржавање јавних путева КЛ7 Преузмите
8. Забрањене радње на путу КЛ8 Преузмите