Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту животне средине врши послове инспекцијског надзора над применом прописа из области заштите животне средине из надлежности града, стара се о извршавању решења донетих о поступку инспекцијског надзора, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом.
Прописи:
Закон о заштити животне средине («Сл.гласник РС», број 135/2004)
Закон о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 135/04 и 36/09)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити од буке у животној средини («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити ваздуха («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити природе («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења («Сл.гласник РС», број 36/09

Шеф инспекције: Др Биљана Николић

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. у области инспекције за заштиту животне средине

Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења

 

У току је пројекат „Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења“ коју реализује Технолошко-металуршки факултет Београд, уз подршку Министарства заштите животне средине и Агенције за заштиту животне средине РС. Овај пројекат обухвата имплементацију Уредбе о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл. Гласник РС“ бр.100/11) кроз израду Регистра ВОЦ оператера који имају обавезе у погледу смањења и контроле емисија ВОЦ као и редовног мониторинга и извештавања Агенцији. Да би Регистар ВОЦ оператера био успешно и валидно урађен, са подацима који ће дати праву слику о употреби органских растварача, неопходна је сарадња свих нас.

Министарство заштите животне средине је Инспекцији за заштиту животне средине Града Чачак поверило обавезу доставе упитника правним лицима, као и њихово даље прослеђивање.

Списак оператера са територије Града Чачка, као и оригинални упитници, налази се у наставку документа.

 
Списак оператера са територије Града Чачка Преузмите
Упитник (Активност 8) Преузмите
Упитник (Активност 7 и 9) Преузмите
Упитник (Активност 11) Преузмите
Упитник (Активност 16) Преузмите
Упитник (Активност 17) Преузмите
Упитник (Активност 17 и 20) Преузмите
Упитник (Активност 19) Преузмите

 

Контролне листе- Заштита животне средине у индустријским постројењима

КЛ-01-01/02  - Студија о процени утицаја на животну средину
КЛ-10-01/02  - Заштита од буке
КЛ-11-01/02  - Достава података према Закону о заштити животне средине
КЛ-03-02/01 - Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
КЛ-05-02/01 - Заштита ваздуха код стационарних постројења без континуалног мерења
КЛ-06-01/02  - Заштита ваздуха код бензинских станица
КЛ-08-01/02  - Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

- Контрола управљања отпадном:

КЛ-04-01/02  - Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
КЛ-01-02/01 - Оператер постројења за управљање отпадом
КЛ-02-01/02  - Субјект управљања амбалажним отпадом

- Заштита од нејонизујућих зрачења:

КЛ-01-01/02  - Коришћење извора нејонизујућег зрачења

- Заштита природе:

КЛ-19-01/02  - Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја- управљање
КЛ-20-01/02  - Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја- обавезе управљача