Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту животне средине врши послове инспекцијског надзора над применом прописа из области заштите животне средине из надлежности града, стара се о извршавању решења донетих о поступку инспекцијског надзора, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом.
Прописи:
Закон о заштити животне средине («Сл.гласник РС», број 135/2004)
Закон о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 135/04 и 36/09)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити од буке у животној средини («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити ваздуха («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити природе («Сл.гласник РС», број 36/09)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења («Сл.гласник РС», број 36/09

Шеф инспекције: Др Биљана НиколићИзвештај о раду инспекције за заштиту животне средине у периоду 01.01. - 31.12.2018. године.
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у периоду 01.01. - 31.12.2017. године.

Контролне листе


У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/15) сачињене су контролне листе Градске инспекције за заштиту животне средине:

Области:

- Заштита животне средине у индустријским објкетима

КЛ-26-03/05 - Студија о процени животне средине
КЛ-27-03/05 – Заштита од буке
КЛ-32-04/05 – Достава података према Закону о заштити животне средине
КЛ-77-01/02 – Заштита ваздуха код постројења за сагоревање
КЛ-79-01/02 – Заштита ваздуха код стационарних постројења
КЛ-35-02/05 – Заштита ваздуха код бензинских станица
КЛ-37-04/05 – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

- Заштита од нејонизујућих зрачења:

КЛ-22-02/05 – Нискофреквентно подручје
КЛ-23-02/05 – Високофреквентно подручје

- Контрола управљања отпадном:

КЛ-41-03/05 – Контролна листа за документацију
КЛ-42-03/05 - Складиштење отпада оператер
КЛ-43-03/05 – Третман отпада оператер
КЛ-44-03/05 – Третман отпада инсенерацијом и коинсенерацијом
КЛ-46-02/05 – Отпадна уља
КЛ-49-02/05 – Отпадна гума оператер
КЛ-60-02/05 – Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

- Заштита природе:

КЛ-66-03/05 – За управљаче заштићених подручја
КЛ-75-02/03 – За управљаче заштићених добара


План инспекцијског надзора за 2019. годину Инспекције за заштиту животне средине
План инспекцијског надзора за 2018. годину Инспекције за заштиту животне средине
План инспекцијског надзора за 2017. годину Инспекције за заштиту животне средине