Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална инспекција

Комунална инспекција

Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу овог закона, инспекцијског надзора над применом Закона о становању и одржавању зграда, инспекцијског надзора над радом комуналних предузећа, стара се о извршавању решења донетих о поступку инспекцијског надзора, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом.
 
У вршењу инспекцијског надзора, комунална инспекција примењује следеће прописе:
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
  Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018),
  Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
  Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016 и 9/2020-др. закон),
  Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња за заштиту на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2012),
  Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018),
  Одлука о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
  Одлука о радном времену угоститељских објеката („Сл: лист града Чачка“ бр. 17/2013),
  Одлука о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 7/2006 и 8/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2009 и 10/2009),
  Одлука о одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању („Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2007 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2009 и 9/2011),
  Одлука о јавном водоводу и канализацији града Чачка („Сл. лист града Чачка“бр. 13/2008 и 9/2011),
  Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2019),
  Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду («Сл. лист града Чачка», број 24/2018),
  Одлука о обацвљању комуналне делатности обезбеђења јавног осветљења («Сл. лист града Чачка», број 11/2018),
  Одлука о одржавању  јавних зелених површина («Сл. лист града Чачка», број 3/2018),
  Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом («Сл. лист града Чачка», број 14 /2018),
  Одлука о пијацама («Сл. лист града Чачка», број 3/2018).

Шеф инспекције: Пузић Микаило

Шестомесечни план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период 01.07.-31.12.2023.
План инспекцијског надзора Комуналне инспекције града Чачка за 2023. годину.
 

Контролне листе комуналне инспекције

 

Комунални ред-КЛ 1-Остављање ствари и др. Преузмите
Комунални ред-КЛ 2-Вршење забрањених радњи на јавним површинама Преузмите
Комунални ред-КЛ 3-Уклањање снега и леда Преузмите
Комунални ред-КЛ 4-Раскопавање јавних површина Преузмите
Комунални ред-КЛ 5-Чишћење и прање површина јавне намене Преузмите
Комунални ред-КЛ 6-Сакупљање комуналног отпада Преузмите
Комунални ред-КЛ 7-Одржавање зелених површина Преузмите
Комунални ред-КЛ 8-Спољни делови зграде Преузмите
Комунални ред-КЛ 9-Оштећења површина јавног саобраћаја и др. Преузмите
Комунални ред-КЛ 10-Дворишта и неизграђене парцеле Преузмите