Налазите се: Почетна - Заштита природе - Овчарско-кабларска клисура

Овчарско – кабларска клисура


Овчарско - кабларска клисура представља јединствену морфолошку целину. Она је усечена између планинских масива Овчара и Каблара ширине од 50 - 100 м. Клисура, укупне дужине од око 20 км, спаја чачанску са Пожешком котлином. То је горостасна и најживописнија клисура Србије. Одликује се стрмим, високим кречњачким странама у којима се запажају отвори неколико пећина, затим укљештеним меандрима које прави река Западна Морава и јединственом флором и фауном. Дно корита Мораве лежи на 270 м надморске висине, што значи да се највиши врх Овчара (985 м), налази 710 м над реком - то је уједно и највећа дубина клисуре.
Овчарско-кабларска клисура је Уредбом Владе Републике Србије заштићена као предео изузетних одлика и као природно добро од изузетног значаја, сврстана је у " I категорију", а за стараоца је одређена "Туристичка организација Чачак". Овчарско - кабларска клисура је предео изванредне пејзажне разноликости, лепоте и атрактивности, јединствена и веома значајна културно-историјска целина од девет манастира, другим меморијалним и сакралним објектима и обележјима. Особени наследник геонаслеђа значајан као пример међудејства геолошких, геоморфолошких, хидролошких процеса и појава, подручје разноврсне и вишеструко значајне флоре и фауне.


Одржане сертификоване радионице у оквиру пројекта ADRIATICAVES PLUS

 
У оквиру пројекта „ Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic caves PLUS “ (Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама - ADRIATICAVES PLUS 16.06., 27.06., 28.06. и 29.06. 2022 године у просторијама планинарског дома Планинарског друштва Каблар и у пећини Кађеници, одржани су обука и тестирање за водича у неуређеним пећинама. Обуку и тестирање је спровело Планинарско друштво Каблар. Циљ обуке је стручно оспособљавање лица за обављање активности водича у неуређеним пећинама - пећина Кађеница.

Догађај малог обима у склопу пројекта ADRIATICAVES PLUS

 
У оквиру пројекта „ Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic caves PLUS “ (Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама - ADRIATICAVES PLUS 19.06.2022 године одржан је догађај малог обима у виду шетње од Овчар Бање до пећине Кађенице и натраг. Шетњи је присуствовало 30 особа. 

Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама – ADRIATICAVES PLUS

 
Град Чачак је један од пет пројектних партнера на пројекту „ Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic caves PLUS “ (Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама - ADRIATICAVES PLUS ). Пројекат је део ADRION програма који је финансијски подржан од стране ЕУ. На овом пројекту Град Чачак сарађује са пројектним партнерима из Италије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Албаније. Овај пројекат је наставак пројекта ADRIATICAVES који је Град Чачак реализовао у периоду од 2018-2021 године.
Општи циљ пројекта ADRIATICAVES PLUS је да унапреди и повећа утицај пројекта ADRIATICAVES и да процени како дигитална иновација може бити подршка валоризацији историјских и природних локалитета.
Најважнија предност пројекта ADRIATICAVES PLUS је пилот акција о потенцијалима дигиталних иновација и, наиме, 3Д реконструкције сајтова као иновативног алата за превазилажење ограничења путовања и кретања која произилазе из пандемије Covid19 . Овај концепт би требало применити и на друге постпандемијске ситуације, како би се омогућило људима који не могу директно приступити тим локалитетима, из различитих разлога: време које је на располагању, трошкови путовања, болест, године или једноставно зато што је локација тешко доступна због свог положаја (тј. у планинама) да упознају занимљиве природне локалитете. Стога је у оквиру пројекта ADRIATICAVES PLUS развијена 3Д реконструкција пећине Нера која припада територији Националног парка Маиелла, у Италији.
 
3Д реконструкцију можете погледати на следећем линку.

Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама

 

Град Чачак је један од седам пројектних партнера на пројекту „ Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic caves “ (Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама). Пројекат је део ADRION програма који је финансијски подржан од стране ЕУ. На овом пројекту град Чачак сарађује са пројектним партнерима из Италије, Црне Горе, Хрватске, Албаније и Босне и Херцеговине.

Циљ овог пројекта је развити заједничку прекограничну платформу одрживог туризма кроз туристичку промоцију и очување природног и археолошког наслеђа пећина Јадранске регије и туристичко умрежавање пећина свих пројектних партнера.
 

Аутор фотографије: Владимир Мијаиловић
 
Значај пројекта се огледа и у размени корисних знања и искустава између партнера, развоју одрживог туризма и побољшању услуга. Реализацијом пројекта, град Чачак ће имати богатију туристичку понуду и, самим тим, повећану туристичку посећеност.

У оквиру пројектних активности, 16. и 17. Марта 2019. године у просторијама планинарског дома Планинарског друштва Каблар и у пећини Кађеници, одржани су обука и тестирање за водича у неуређеним пећинама. Обуку и тестирање је спровео Планинарски савез Србије, а обучене су три особе. Циљ обуке је стручно оспособљавање лица за обављање активности водича у неуређеним пећинама - пећина Кадјеница.
 
САСТАНЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРОЈЕКТА „ ADRIATICAVES “
 
ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ
 

Резултати мониторинга станишта на територији града Чачка

 
Мониторинг станишта 91Е0 реализован је на три локације на територији града Чачка. Мониторинг је спроведен пре реализације пилот интервенције и биће поновљен након њене реализације. 
 
Локација 1 налази се у приобалној зони реке Западне Мораве у приградској зони града. Мониторинг је показао да микро-рељеф као и други услови станишта нису хомогени што доводи до мозаичног распореда фитоценолошких едификатора па су стабла појединачна или су у мањим групама (3-5 стабала). Угроженост станишта је изазвана инвазивним врстама (Фаллопиа, Робиниа, Ацер негундо) као и људским активностима (близина саобраћаја, отпад и риболов). 
 
Локација 2 се налази у приобалној зони реке Западне Мораве у заштићеном подручју Овчарско - кабларска клисура. За ову локацију карактеристична је прогресивна сукцесија на алувијалном наносу у близини воденог тока. Као што лако настају ове заједнице исто тако лако нестају. Угроженост станишта је изазвана инвазивним врстама ( Fallopia, Robinia, Acer negundo, Aillanthus altisima ). 
 
Локација 3 се такође налази у приобаљу Западне Мораве али у градској зони. Шума је фрагментирана. Пресудни део је вода, површинска и подземна. На влажнијој подлози налазе се бела врба и црна топола а на сувљој им се придружује бела топола. Основни узрок угрожавања је урбанизација (различити туристички садржаји) као и инвазивне врсте ( Fallopia, Robinia, Aillanthus altisima ).
 
Мониторинг је показао да је једна од главних претњи биодиверзитету присуство инвазивних врста. У том погледу пилот интервеннција ће укључити механичко уклањање инвазивних биљних врста на поменутим локацијама. Интервенција ће почети крајем фебруара 2014. године. 
 
 

Резултати заједничке сарадње Града Чачка и Завода за заштиту природе Србије

 

Представници Завода за заштиту природе Србије дали су позитивно мишљење на Заједнички међународни акциони план за слатководна станишта и шуме, у чијој изради је Град Чачак био координатор групе, на пројекту Бе-Натур. Осим тога, Завод је издао Решење о условима заштите природе у заштићеном подручју, које је неопходан документ у покретању активности пилот интервенције у заштићеном подручју Овчарско - кабларска клисура. Добра сарадња између представника Завода за заштиту природе Србије и Града Чачака биће настављена и током 2014. године.