Налазите се: Почетна - Заштита природе - Овчарско-кабларска клисура

Овчарско - кабларска клисура

Овчарско - кабларска клисура представља јединствену морфолошку целину. Она је усечена између планинских масива Овчара и Каблара ширине од 50 - 100 м. Клисура, укупне дужине од око 20 км, спаја чачанску са Пожешком котлином. То је горостасна и најживописнија клисура Србије. Одликује се стрмим, високим кречњачким странама у којима се запажају отвори неколико пећина, затим укљештеним меандрима које прави река Западна Морава и јединственом флором и фауном. Дно корита Мораве лежи на 270 м надморске висине, што значи да се највиши врх Овчара (985 м), налази 710 м над реком - то је уједно и највећа дубина клисуре.
Овчарско-кабларска клисура је Уредбом Владе Републике Србије заштићена као предео изузетних одлика и као природно добро од изузетног значаја, сврстана је у " I категорију", а за стараоца је одређена "Туристичка организација Чачак". Овчарско - кабларска клисура је предео изванредне пејзажне разноликости, лепоте и атрактивности, јединствена и веома значајна културно-историјска целина од девет манастира, другим меморијалним и сакралним објектима и обележјима. Особени наследник геонаслеђа значајан као пример међудејства геолошких, геоморфолошких, хидролошких процеса и појава, подручје разноврсне и вишеструко значајне флоре и фауне.


Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама


Град Чачак је један од седам пројектних партнера на пројекту „ Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic caves “ (Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа у Јадранским пећинама). Пројекат је део ADRION програма . На овом пројекту град Чачак сарађује са пројектним партнерима из Италије, Црне Горе, Хрватске, Албаније и Босне и Херцеговине.

Циљ овог пројекта је развити заједничку прекограничну платформу одрживог туризма кроз туристичку промоцију и очување природног и археолошког наслеђа пећина Јадранске регије и туристичко умрежавање пећина свих пројектних партнера.


Аутор фотографије: Владимир Мијаиловић

Значај пројекта се огледа и у размени корисних знања и искустава између партнера, развоју одрживог туризма и побољшању услуга. Реализацијом пројекта, град Чачак ће имати богатију туристичку понуду и, самим тим, повећану туристичку посећеност.

Резултати мониторинга станишта на територији града Чачка

 
Мониторинг станишта 91Е0 реализован је на три локације на територији града Чачка. Мониторинг је спроведен пре реализације пилот интервенције и биће поновљен након њене реализације. 
 
Локација 1 налази се у приобалној зони реке Западне Мораве у приградској зони града. Мониторинг је показао да микро-рељеф као и други услови станишта нису хомогени што доводи до мозаичног распореда фитоценолошких едификатора па су стабла појединачна или су у мањим групама (3-5 стабала). Угроженост станишта је изазвана инвазивним врстама (Фаллопиа, Робиниа, Ацер негундо) као и људским активностима (близина саобраћаја, отпад и риболов). 
 
Локација 2 се налази у приобалној зони реке Западне Мораве у заштићеном подручју Овчарско - кабларска клисура. За ову локацију карактеристична је прогресивна сукцесија на алувијалном наносу у близини воденог тока. Као што лако настају ове заједнице исто тако лако нестају. Угроженост станишта је изазвана инвазивним врстама ( Fallopia, Robinia, Acer negundo, Aillanthus altisima ). 
 
Локација 3 се такође налази у приобаљу Западне Мораве али у градској зони. Шума је фрагментирана. Пресудни део је вода, површинска и подземна. На влажнијој подлози налазе се бела врба и црна топола а на сувљој им се придружује бела топола. Основни узрок угрожавања је урбанизација (различити туристички садржаји) као и инвазивне врсте ( Fallopia, Robinia, Aillanthus altisima ).
 
Мониторинг је показао да је једна од главних претњи биодиверзитету присуство инвазивних врста. У том погледу пилот интервеннција ће укључити механичко уклањање инвазивних биљних врста на поменутим локацијама. Интервенција ће почети крајем фебруара 2014. године. 
 
 

Резултати заједничке сарадње Града Чачка и Завода за заштиту природе Србије


Представници Завода за заштиту природе Србије дали су позитивно мишљење на Заједнички међународни акциони план за слатководна станишта и шуме, у чијој изради је Град Чачак био координатор групе, на пројекту Бе-Натур. Осим тога, Завод је издао Решење о условима заштите природе у заштићеном подручју, које је неопходан документ у покретању активности пилот интервенције у заштићеном подручју Овчарско - кабларска клисура. Добра сарадња између представника Завода за заштиту природе Србије и Града Чачака биће настављена и током 2014. године.