Налазите се: Почетна - Привреда - Правна регулатива

Правна регулатива

ОСНИВАЊЕ ОДНОСНО УПИС У РЕГИСТАР (РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)

Према чл. 4. Закона о Агенцији за привредне регистре (сл. Гласник РС бр. 55/2004), од 01.01.2006. године Агенција води Регистар привредних субјеката као јединствену централизовану базу података за целу Србију.

Регистар привредних субјеката Агенција води преко Регистратора сходно Закону о регистрацији привредних субјеката (сл. Гласник РС бр. 55/2004 и 61/2005), у који се региструју како предузетници тако и привредна друштва (ортачко, командитно, друштва са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво), задруге и задружни савези и други субјекти утврдјени законом.

Поступак регистрације се покреће подношењем регистрацијоне пријаве Агенцији. Регистрациона пријава се подноси на прописаном обрасцу који садржи податке који се региструју.
Уз регистрациону пријаву се подноси:
 документација у складу са законом и
 доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Образац пријаве за регистрацију може се скинути са сајта Агенције за привредне регистре ( www.апр.ср.гов.су ) или добити у соби бр. 40. у градској управи града Чачка за регистрацију предузетничке радње, односно у Агенцији за привредне регистре у Београду, или испостави те Агенције у Краљеву за регистрацију привредних друштава.ЗЕТ

ОСНИВАНЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ
НИЧКЕ РАДЊЕ
Као оснивач предузетничке радње може се појавити једно физичко лице и у том случају се ради о оснивању самосталне радње или више физичких лица (највише десет) и у том случају се ради о оснивању ортачке радње. Поред уредно попуњене регистрационе пријаве за оснивање радње подноси се и фотокопија личне карте или пасоша оснивача, односно свих ортака кад се ради о оснивању ортачке радње и доказ о уплати накнаде у износу од 540,00 на жиро рачун агенције.
За оснивање ортачке радње подноси се и уговор о регулисању ортачких односа оверен код надлежног суда.
 За оснивање предузетнике радње код здравствене делатности као што су: ординације, апотеке и клинике оснивач, поред већ наведених, мора да поднесе и решење здравственог инспектора Министарства здравља РС о испуњености услова за обављање тражене делатности.
 За оснивање ветеринарске ординације и апотеке - решење инспектора Министарства пољопривреде РС.
 Пољопривредне апотеке - решење инспектора Министарства пољопривреде РС.
 Такси превоз - уколико је одлуком органа локалне самоуправе прописано да је потребно да такси превозник испуњава и друге услове поред законом прописаних, онда је потребно да се достави уз регистрациону пријаву оснивања и документација прописана том одлуком.
 Промет оружја, делова за оружје и муниције - услов за регистрацију је одобрење надлежног органа.
 Обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности - услов за регистрацију је да доставе доказ да им је надлежни државни орган поверио обављање одредјене делатности.
 Послови заступања у осигурању - услов за регистрацију је Решење Народне банке о испуњености услова за обављање те делатности.
 Послови стечајног управника - услов за регистрацију је добијање лиценце Агенције за лиценцирање стечајних управника.

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
Друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО)
За оснивање друштва с ограниченом одговорношћу у Регистар привредних субјеката прилаже се:
 Уредно попуњена регистрациона пријава.
 Доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица или извод из регистра у комо је регистровано правно лице)
 Оснивачки акт друштва са овереним потписима оснивача (уколико се оснива једночлано привредно друство прилаже се одлука о оснивању приведног друства, а уколико је више оснивача прилаже се уговор о оснивању привредног друштва).
 Потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун или оверена изјава оснивача о томе да је оснивач (оснивачи) обезбедио новчани улог.
 Одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одредјен оснивачким актом.
 Оверен потпис заступника

Накнада за регистрацију оснивања ДОО износи 3600,00 дин.
Накнада за доделу матичног броја износи 1270,00 дин.

Командитно друштво

За оснивање командитног друштва у Регистар привредних субјеката прилаже се:
 Уредно попуњена регистрациона пријава.
 Доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица или извод из регистра у комо је регистровано правно лице)
 Оснивачки акт друштва са овереним потписима оснивача
 Потврда банке о уплати новчаног улога командитора на привремени рачун или његова оверена изјава о томе да је обезбедио новчани улог.
 Споразум оснивача о вредности новчаног улога командитора, ако исти није садржан у оснивачком акту
 Одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одредјен оснивачким актом.
 Оверен потпис заступника.

Накнада за регистрацију Командитног друштва износи 3000,00 дин.

Ортачко друштво

За оснивање ортачког друштва у регистар привредних субјеката прилаже се:
 Уредно попуњена регистрациона пријава.
 Доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша).
 Оснивачки акт друштва са овереним отписима оснивача.
 Ако је ортак пренео право пословодјења на треће лице оверен потпис тог лица .

Накнада за регистрацију Ортачког друштва изнаоси 2400,00 дин.

Акционарско друштво

За оснивање отвореног акционарског друштва Регистру привредних субјеката доставља се следећа документација:
 Уредно попуњена регистрациона пријава.
 Оснивачки акт друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача.
 Извештај банке о уписаним акцијама.
 Извештај банке о депонованим новчаним улозима на привремени рачун.
 Доказ о објављивању и садржини јавног позива за упис и уплату акција (проспект) са одобрењем проспекта од стране надлежног органа.
 Процена овлашћеног процењивача вредности новчаног улога оснивача.
 Одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одредјен оснивачким актом.
 Оверен потпис заступника.

За оснивање затвореног акционарског друштва Регистру привредних субјеката доставља се следећа документација:
 Уредно попуњена регистрациона пријава.
 Оснивачки акт друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача.
 Извештај банке о депонованим новчаним улозима на привремени рачун.
 Споразум оснивача о вредности новчаног улога, уколико исти није садржан у оснивачком акту.
 Одлука о именовању заступника друства, ако заступникније одрдјен оснивачким актом.
 Оверен потпис заступника.