Налазите се: Почетна - Привреда - Привредни сектор

Привредни сектор

Привредна структура по делатностима

 

Број предузећа по делатностима и величини, 2008.


 

Број предузећа

Удео у укупном броју предузећа (%)

велика

средња

мала

укупно

велика

средња

мала

укупно

УКУПНО

8

46

1.358

1.412

0,6

3,3

96,1

100

Пољопривреда и лов

-

-

47

47

-

-

3,3

3,3

Шумарство

-

-

4

4

-

-

0,3

0,3

Водопривреда

-

1

2

3

-

0,07

0,1

0,2

Рибарство

-

-

-

-

-

-

-

-

Вађење руда и камена

-

-

4

4

-

-

0,3

0,3

Производња прехрамбених производа пића и дувана

-

6

53

59

-

0,4

3,8

4,2

Производња текстила и текстилних производа

-

2

8

10

-

0,1

0,6

0,6

Прерада коже и производња предмета од коже

-

1

3

4

-

0,07

0,2

0,3

Прерада дрвета и производи од дрвета

-

-

16

16

-

-

1,1

1,1

Производња целулозе, папира и издавачка делатност и штампање

1

4

30

35

0,07

0,3

2,1

2,5

Производња кокса и деривата нафте

-

-

-

-

-

-

-

-

Производња хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана

-

1

41

42

-

0,07

2,9

3,0

Производња производа од гуме и од пластичних маса

-

2

2

4

-

0,1

0,1

0,3

Производња производа од осталих неметалних минерала

-

-

-

-

-

-

-

-

Производња метала и металних производа

-

2

48

50

-

0,1

3,4

3,5

Производња машина и уређаја

1

4

8

13

0,07

0,3

0,6

0,9

Производња електричних и оптичких уређаја

1

13

14

18

0,07

0,9

1,0

1,3

Производња саобраћајних средстава

-

1

3

4

-

0,07

0,2

0,3

Остала прерађивачка индустрија

1

-

17

18

0,07

-

1,2

1,3

Прерађивачка индустрија - укупно

-

-

-

-

-

-

-

-

Производња и снабдевање ел. енергијом, гасом и водом

-

-

14

14

-

-

1,0

1,0

Грађевинарство

1

4

42

47

0,07

0,3

3,0

3,3

Трговина на велико и мало и оправка моторних возила и предмета за личну употребу

-

9

500

509

-

0,6

35,4

36,0

Хотели и ресторани

-

1

12

13

-

0,07

0,8

0,9

Саобраћај, складиштење и везе

1

1

77

79

0,07

0,07

5,5

5,6

Финансијско посредовање

-

-

106

106

-

-

7,5

7,5

Активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне активности

-

-

66

66

-

-

4,7

4,7

Државна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање

-

-

-

-

-

-

-

-

Образовање

-

-

119

119

-

-

8,4

8,4

Здравствени и социјални рад

-

-

7

7

-

-

0,5

0,5

Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности

2

4

115

121

0,1

0,3

8,1

8,6

Екстериторијалне организације и тела

-

-

-

-

-

-

-

-


 

Структура привредних сектора (пољопривреда, индустрија, услуге) доминантне привредне гране, инвестициони приоритети

 

Структура привредних сектора изражена кроз народни доходак, подаци из 2005. год.  

Делатност

У хиљ.дин.

%

Укупно

13.136.034,00

100

Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда (сектор А)

2.406.689,00

18,32

Рибарство (сектор Б)

-

-

Вађење руда и камена (сектор В)

26.904,00

0,20

Прерађивачка индустрија (сектор Г)

2.843.575,00

21,65

Произв. и снабд. електр. енергијом гасом и водом (сектор Д)

605.420,00

4,61

Грађевинарство (сектор Ђ)

804.232,00

6,12

Трговина на велико и мало (сектор) Е

4.236.433,00

32,25

Хотели и ресторани (сектор Ж)

225.286,00

1,72

Саобраћај, складишт. и везе (сектор З)

1.527.606,00

11,63

Активности у вези са некретнинама, изнајмљивањем (сектор Ј)

441.759,00

3,36

Здравствени и социјални рад (сектор Љ)

12.139,00

0,00

Остале комуналне, друштв. и личне услуге (сектор М)

5.991,00

0,05