Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за опште и заједничке послове - Регистар стамбених заједница

Позив са упутством за регистрацију стамбених заједницаУ циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинаства, саобраћаја и инфраструктуре, крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр.104/16). Ступањем на снагу Закона, 31. децембра 2016. године, створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Управо због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу већ у пуном правном промету. У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама (а многе општине овакву евиденцију нису ни имале). Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистраији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

Подносилац пријаве за упис стамбене заједнице, упис или промену управника, односно регистрацију и евиденцију промене или брисање других података о стамбеној заједници и згради, може бити:

1. лице овлашћено одлуком стамбене заједнице за подношење пријаве у Регистар, уколико пријаву не подноси изабрани управник стамбене заједнице;
2. управник стамбене заједнице, изабран одлуком стамбене заједнице;
3. професионални управник, ангажован уговором између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања;
4. професионални управник, именован решењем надлежне јединице локалне самоуправе за послове управљања у случају принудне управе.

Управник (или друго овлашћено лице) дужан је да у року од 15 дана од дана одржавања прве седнице Скупштине стамбене заједнице поднесе пријаву за упис стамбене заједнице и управника или да региструје правила власника у Регистру стамбених заједница. Уколико дође до промене података који су предмет регистрације, управник је такође дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене поднесе нову пријаву за промену података.

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру у локалној самоуправи града Чачка, од стране управника или лица овлашћеног одлуком стамбене заједнице, а може да се покрене и по службеној дужности.

Пријава у папирној форми подноси се Регистру непосредно, на шалтерима Градске управе града Чачка број:7. и 8, улица Жупана Страцимира број:2. или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Регистру.

Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, као и доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Напомена: Образац регистрационе пријаве и потребна документа за регистрацију стамбене заједнице налазе се у прилогу овог Позива.
 

У Чачку, 14. јула 2017. године Регистратор стамбених заједница
За град Чачак
Бранкица Јелић, с.р.


- База јединствене евиденције РГЗ-а