Календар догађаја

Јун, 2019
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Решења о именовању директора јавних предузећа
   


На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК


1.    Небојша Јовановић, дипл. правник, именује се за директора Јавног  предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, на период од четири године.

2.    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и на интернет страници града Чачка.

Образложење

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године (у даљем тексту Комисија).
Комисија је на седници одржаној 20. новембра 2013. године, размотрила  приспеле пријаве и на основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву, констатовала да је једини кандидат који испуњава услове конкурса Небојша Јовановић.
На основу одредаба члана 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела изборни поступак, на основу којег је, у складу са чланом 31. став 1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, са једним кандидатом и доставила је Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, именује Небојша Јовановић, једини кандидат који испуњава услове и исти са листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће предложени кандидат добро обављати ову дужност и донела Решење као у диспозитиву.

X X X

    Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈП „Градац“ Чачак, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године
 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК


1.    Зоран Пантовић, дипл. грађевински инжењер, именује се за директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак,  на период од четири године.

2.    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и на интернет страници града Чачка.


Образложење

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“  Чачак, прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године (у даљем тексту Комисија).
Комисија је на седници одржаној 20. новембра 2013. године, размотрила  приспеле пријаве и на основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву, констатовала да два кандидата испуњавају услове конкурса.
На основу одредаба члана 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела изборни поступак, на основу којег је, у складу са чланом 31. став 1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са једним кандидатом и доставила је Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, именује Зоран Пантовић, једини кандидат са листе и исти са листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће ову дужност добро обављати предложени кандидат и донела Решење као у диспозитиву.

x x x
 
Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈКП „Водовод“ Чачак, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године
 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко НеговановићНа основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца  „Комуналац“  Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК


1.    Љубомир Сикора, дипл. математичар, именује се за директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, на период од четири године.

2.    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и на интернет страници града Чачка.


Образложење

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године (у даљем тексту Комисија).
Комисија је на седници одржаној 18. новембра 2013. године размотрила  приспеле пријаве и на основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву, у складу са чланом 31. став 1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са једним кандидатом и доставила је Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, именује Љубомир Сикора,  једини кандидат са листе, и исти са листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће предложени кандидат добро обављати ову дужност и донела Решење као у диспозитиву.

x x x
 
Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈКП „Комуналац“ Чачак, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године
 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ


1.    Драгица Вујанић, дипломирани економиста, именује се за директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, на период од четири године.

2.    Именована је дужна да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и  на интернет страници града Чачка.


Образложење

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године (у даљем тексту Комисија).
Комисија је на седници одржаној 19. новембра 2013. године, размотрила  приспеле пријаве и на основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву, у складу са чланом 31. став  1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци  са једним кандидатом  и доставила је Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, именује Драгица Вујанић,  једини кандидат са листе и исти са листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће предложени кандидат добро обављати ову дужност и донела Решење као у диспозитиву.

x x x
 
Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године
 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК


1.    Обрад Стевановић, дипл. инжењер металургије, именује се за директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, на период од четири године.

2.    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и  на интернет страници града Чачка.


Образложење


Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013) прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен  15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године  ( у даљем тексту Комисија).
Комисија је на седници одржаној 19. новембра 2013. године, размотрила  приспеле пријаве и на основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву и на основу одлучујућег критеријума „који је од кандидата већ обављао послове који су слични делатности овог предузећа“ констатовала да од пет пријављених кандидата који испуњавају услове Конкурса, два кандидата испуњавају овај критеријум.
На основу одредаба члана 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела изборни поступак, на основу којег је, у складу са чланом 31. став 1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак  са једним кандидатом и доставила је  Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, именује Обрад Стевановић, једини кандидат са листе и исти са листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће ову дужност добро обављати предложени кандидат и донела Решење као у диспозитиву.

x x x

Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године
 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак („Сл.лист града Чачка“ бр.15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК


1.    Јасминка Лазић, дипл. инжењер шумарства  за пејзажну архитектуру,  именује се за директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак,  на период од четири године.

2.    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и  на интернет страници града Чачка.

Образложење

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен  15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године( у даљем тексту Комисија)
Комисија је на седници одржаној 19. новембра 2013. године, размотрила  приспеле пријаве и на основу  увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву, констатовала да је једини кандидат који испуњава услове конкурса Јасминка Лазић.
На основу одредаба члана 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела изборни поступак, на основу којег је, у складу са чланом 31. став 1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са једним кандидатом  и  доставила је Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак именује Јасминка Лазић, једини кандидат који испуњава услове и исти са листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће предложени кандидат добро обављати ову дужност и донела Решење као у диспозитиву.

x x x

Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године

 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012),  члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана  43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Сл.лист града Чачка“ бр.15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 29. новембра 2013. године, донела је


РЕШЕЊЕ
О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК


1.    Зоран Благојевић, дипл. инжењер електротехнике, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, на период од четири године.

2.    Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.    Ово решење је коначно.

4.    Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном листу града Чачка“, а са образложењем и  на интернет страници града Чачка.


Образложење


Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 26. став 1. Закона утврђено је да јавни конкурс спроводи Комисија за именовање.
Чланом 31. став 3. Закона је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.
Чланом 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка је прописано да Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом.
Чланом 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
2.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и утврдила текст Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак.
Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/13, дневном листу „Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен  15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 8. јула 2013. године ( у даљем тексту Комисија).
Комисија је на седници одржаној 19. новембра 2013. године размотрила  приспеле пријаве и на основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, приложених уз пријаву, констатовала да је једини кандидат и који испуњава услове конкурса Зоран Благојевић.

На основу одредаба члана 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела изборни поступак, на основу којег је, у складу са чланом 31. став 1. Закона, утврдила листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак  са једним кандидатом и доставила је Градском већу града Чачка.
На основу достављене листе кандидата и Записника о изборном поступку, Градско веће града Чачка је утврдило предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, именује Зоран Благојевић, једини кандидат који је поднео пријаву на конкурс и који испуњава услове и исти са  листом кандидата доставило Скупштини града Чачка на одлучивање.
Скупштина града Чачка, након разматрања достављене листе кандидата и предлога Градског већа, је оценила да ће предложени кандидат добро обављати ову и дужност и донела Решење као у диспозитиву.

x x x

Решење доставити: именованом лицу и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, а један примерак Решења приложити уз записник са седнице Скупштине од 29. новембра 2013. године.
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-240/13- I
29. новембар 2013. године
 
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

Претходна страна