Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Градска власт - Градско веће - Седнице Градског већа

Деветнаеста седница Градског већа града Чачка

На 19. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. маја 2021. године, утврђено је, размотрено, донето, усвојено и дато:
 
- Закључак о закључивању анекса Уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка закљученог 27. маја 2016. године  између града Чачка и „Аутопревоз“ доо Чачак 
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокетности из јавне својине на кп. бр. 4930/3 КО Чачак 
- Предлог Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на кп.бр. 2281 КО Прељина
- Програм  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2021. годину
- Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју територије града Чачка
- Решење о покретању поступка административног преноса кп.бр. 2996/1, кп.бр. 2996/3, кп.бр. 2997/1 и кп.бр. 2998/1 све КО Чачак
- Решење о отуђењу кат. парцела број 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак
- Решење о давању сагласности инвеститору Оператер дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак „ЕлектродистрибуцијаЧачак“ за изградњу (измештање) дела кабловског вода 10kv од трафо станице „Авенија липа“ до трафо станице „Дунавска“ и изградњу (измештање) 1 kv кабловских водова из трафо станице 10/0, 4 kv „Авенија липа“ преко кп. бр.3955/45 и 2955/52 обе у КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991- 1999 година у 2021. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Алупродукт доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Унипласт доо Прељина, Чачак
- Решење по приговору Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, грађевинарство, промет и услуге „Симград“ Чачак  на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP -CAC-10529-LOCH-2 /2021 од 7. маја 2021. године 
- Позитивно мишљење начелнику Градске управе за локални економски развој за обављање друге јавне функције

Осамнаеста седница Градског већа града Чачка

На 18. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. маја 2021. године, утврђено је, размотрено, и донето:
 
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета  града Чачка за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2021- II   од 28. априла 2021. године
- Решење о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 1390/9 КО Коњевићи
- Решење о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 2804/28 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат.парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2021. годину
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у Одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2021. годину 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава ГРАДИС доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава доо Транс-Траде Костић Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-1736/2021 од 5. априла 2021. године
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка

Седамнаеста седница Градског већа града Чачка

На 17. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. априла 2021. године, утврђено је, размотрено и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о путевима
- Предлог Решења о давању на коришћење објеката на к.п.бр. 615/3 и 386/2 обе у КО Премећа и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Захтев ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта  и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава HELION ДОО Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава CHIPS WAY ДОО Чачак
 
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
 

Шестнаеста седница Градског већа града Чачка

На 16. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. априла 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. године
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2021. годину
- Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени воде из система „Рзав“ и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2020. године 
- Предлог Одлуке о постављању и уклањању плутајућих објеката
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО Чачачк
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. пацелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО Чачак
- Предлог Решења о одузимању пословне зграде од носиоца права коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу рушењем пословне зграде из јавне својине изграђене на кат. парцели број 2320/2 у КО Врнчани 
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 1096/2 КО Врнчани Месној заједници Врнчани
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр.832/2 КО Ракова Месној заједници Ракова
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2804/28 КО Чачак
- Решење о установљавању права стварне службености пешачког и колског пролаза преко кп.бр.1637/2 КО Доња Трепча
- Решење о отуђењу к.п. бр. 197/2 КО Јежевица
- Решење о отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО Чачак
- Решење о отуђењу к.п. бр. 6152/1 КО Чачак
- Решење о ослобађању обавезе плаћања закупнине за закупце пословног простора који се налазе у пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона за период од  01.04.2020. до 01.09.2020. године
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2020. годину
- Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години (40 пројеката)
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника агенција за приватно обезбеђење ALARM Радован Радојевић ПР Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава PLAZMMETAL доо Чачак
- Решење по приговору Предузећа за производњу, промет и услуге HIZNA доо Мршинци на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-7064-LOC-1/2021 од 19. марта 2021. године.
 

Петнаеста седница Градског већа града Чачка

На 15. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. марта 2021. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности за закључење Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Решења о давању на коришћење станова у јавној својини града Чачка
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом локалног пута на кп. бр. 3168 КО Рошци
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом тобогана на кп. бр. 3342 КО Чачак
- Предлог Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани
- Предлог Решења о размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом спортског објекта на кп. бр. 454/2 КО Чачак 
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО чачак
- Решење о одобрењу реконструкције црпних станица фекалне канализације у Кошутњаку, Бељини и Љубић Пољу
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 3818/2 КО чачак
- Решење о отуђењу кат. парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак
- Закључак у вези извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава DOКUS доо Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години (5 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2020. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Трстењак Радојке из Трбушана на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-470/2020-IV-6-02 од 11. фебруара 2021. године
- Решење по жалби Савићевић Владана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-53/2021-IV-6-05 од 12. фебруара 2021. године
- Закључак о повлачењу Предлога Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на кп. бр. 615/3 КО Премећа са дневног реда седнице Скупштине града Чачка сазване за 1. април 2021. године
 

Четрнаеста седница Градског већа града Чачка

На 14. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. марта 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину
- Предлог Плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО Трбушани до државног пута I б реда - број 23
- Предлог измена  и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и догадњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања - Врнчани - Рошци - Јанчићи - Прањани (Катрићи)
- Предлог Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п.бр. 615/3 КО Премећа
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО Чачак 
- Решење о приступању размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кп. парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле бр. 3818/2  КО Чачак
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2020.  годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекциски надзор града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2020. годину 
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2020. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2020. и 2021. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези отказа уговора о закупу пословног простора број 361-8/2018-III од 8. маја 2018. године, закљученог између града Чачка, као закуподавца и POEMA BFF ДОО Београд - Нови Београд, као закупца 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. Години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2020. години
- Решење о образовању Стручне комисије за избор пројеката у култури
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење инспектора Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 220-2/21-IV-2-01 од 22. јануара 2021. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-250/2021 од 20. јануара 2021. године
            
Закључен је Колективног уговора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
 

Тринаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 13. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. фебруара 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2020. годину
- Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у граду Чачку
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о утврђивању цене часа за услугу Помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у прихватилиште за жртве насиља и незбринута лица
- Одлука о утврђивању делимичне накнаде трошкова комуналних услуга
- Решење о давању сагласности на постављање издвојеног мерног ормана на к.п.бр. 4/6 КО Чачак 
- Решење о давању сагласности инвеститору Милки Сретеновић из Чачка за озакоњење објекта број 3 изграђеног на кп. бр. 824/2 КО Трбушани
- Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решење  о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. години
- Решење о одобравању и суфинансирању посебних програма за задовољавање потреба интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење по жалби Давидовић Владимира из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1230/2020-IV-6-05 од 25. новембра 2020. године
- Решење по жалби Ћаловић Предрага из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 354-614/2020-IV-6-02 од 20. новембра 2020. године
- Решење по жалби Илић Драгог из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1313/2020-IV-6-05 од 18. децембра 2020. године
- Решење по жалби Богићевић Синише из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-536/2020-IV-6-02 од 2. октобра  2020. године
 
Закључен је Колективни уговор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
 

Дванаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 12. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. јануара 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2021. годину 
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2021. години
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345,154, 345/155 и 345/186 све у КО Атеница
- Решења о употреби средстава текућу буџетске резерве (6 решења)
 
Закључен је Уговор о вршењу услуга "Градске стамбене агенције" Чачак за 2021. годину
 

Једанаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 11. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. децембра 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја  Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи милановац и Лучани за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о радном времену „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
- Решење о покретању поступка поверавања обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Решење о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
- Закључак у вези извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава  Радосава Стевановића ПР, прерада млека и превоз робе Млекара Гај Горачићи
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. годину
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2021. години
- Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2021. годину 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Трстењак Радојке из Трбушана на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-891/20-IV-6-05 /20-IV-6-05 од 28. августа 2020. године
- Решење по жалби Соковић Славка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-4470/2020-IV-6-02 од 24. новембра 2020. године
- Решење по приговору Бајић Милице из Милићеваца на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године
- Решење по приговору Гавриловић Анђеле  из Чачка на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године
- Решење по приговору Илић Матије  из Чачка на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године
- Предлог одлуке о давању сагласнсоти на Годишњи план Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину
- Решење по захтеву ЈКП „Чачак“  Чачак за давање предходне сагласнсоти за задужење узимањем кредита
 
Закључени су:
 
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 
 
Расписани су: 
 
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
- Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
- Расписан је Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка и у дневном листу „Ало“)
 

Десета седница Градског већа града Чачка

 
На 10. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. децембра 2020. године, размотрено је, утврђено, донето и усвојено:
 
- Амандман на Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом крака атмосферске канализације из круга пу чачак преко кп.бр.438/2 и 2178 КО Чачак
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години (42 решења)
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава   ДИГИТЕЛ доо Горњи Милановац - Огранак ДИГИ - ТЕЛ Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава СТКУЗР КМН Милоје Стевановић ПР 
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2020. годину
Закључен је Анекс Уговора о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
 

Девета седница Градског већа града Чачка

 
На 9. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. децембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Одлука о буџету града Чачка за 2021. годину
- Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину
- Одлука о симболу града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 1.01. - 31.12.2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 1.01. - 31.12.2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2021. године       
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм  чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности  на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за период 2021- 2023
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на план и Програма рада доо „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину 
- Одлука о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ 
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2020. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020. - 2022. година на територији града Чачка 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по приговору DANILOVIC FAMILY INVEST доо Чачак на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-32229-LOC-1/2020 од 9. новембра 2020. године
 

Осма седница Градског већа града Чачка

 
На 8. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. децембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на план и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
- Предлог закључка о усвајању извештаја о раду Дома здравља Чачак за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач Град Чачак за период од 1.1. до 30.9. 2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији потраживања Града Чачка у капитал предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић - ПИМ“ АД
-  Предлог Одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији потраживања Града Чачка у капитал привредног друштва „Симпо“ АД Врање
- Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку културу (Спортска хала КК „Борац“) на к.п. бр. 3434 КО Чачак и давање на коришћење Спортском центру „Младост“
- Предлог Решења о давању на коришћење објеката на кат. Парцелама број 768/1 и 763/1 обе у КО Чачак, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине кат. Парцела број 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак
- Решење о установљавању права стварне службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица
-  Закључак о усвајању извештаја Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години
- Одлука о закључивању Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Закључак о усвајању извештаја Комисије за надзор у реализацији програма Локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошњу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Флеxо стил“ ДОО Пријевор
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву Града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 

Седма седница Градског већа града Чачка

На 7. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. новембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић- Коњевићи“ у Чачку
- Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница  Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2  (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 ( комунална привреда) и 5.4 (река Западна морава)
- Предлог Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Градског позоришта Чачак“  Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Предлог решења о образовању Комисије за планове града Чачка
- Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће
- Решење о приступању размени к.п.бр. 3813/17 за к.п. бр. 3812/22 обе у КО Чачак
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
- Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2020. годину
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Решење о образовању Комисије за пословни простор
- Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава у реализацију програма локалног економског развоја 
- Решење о образовању Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја
- Решење о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење о постављењу начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 23. новембра 2020. године).
 

Шеста седница Градског већа града Чачка

На 6. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. новембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на к.п.бр. 2329/2 КО Врнчани Туристичкој организацији Чачка
- Решење о давању сагласности ЈП „Србијагас“ Нови Сад, за изградњу прикључног гасовода и мерно-регулационог сета Г-25 за потребе објекта бр. 1 на кп. бр. 6901/1 КО Чачак (дечији вртић „Колибри“), који је у јавној својини града Чачка, у ул. Др Драгиша Мишовић у Чачку
- Решење о давању сагласности ЈП „Србијагас“ Нови Сад, за изградњу прикључног гасовода и мерно-регулационог сета Г-400 за потребе гасне котларнице која је у јавној својини града Чачка на кп.бр. 4/6 КО Чачак, у ул. Цара Душана у Чачку
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак
- Одлука о давању сагласности на текст Споразума  о продужењу рока важења Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље број  1679 од 2. септембра 2020. године
- Одлука о давању сагласности удружењима за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма од јавног интереса у 2020. години 
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. годину
- Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја 
- Решење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка 
- Решење по жалби Ђаковић Бранислава из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55315-8312/2018 од 17. септембра 2020. године
- Решење по жалби Домановић Богдана из Чачка на решење Предшколске установе „Радост“ Чачак број 2104 од 6. октобра 2020. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Пета седница Градског већа града Чачка

 
На 5. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. октобра 2020. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Амандман на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - објекта Halkbank ад Београд, изграђеног на кп. бр. 825/1 КО Чачак и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у Чачку
- Решење о измени Решења о установљавању права стварне трајне службености пешачког и колског пролаза преко кп. бр. 5427/1 КО Чачак, број 06-114/2020-III од 13. августа 2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога.
 

Четврта седница Градског већа

 
На 4. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. октобра 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено, донето и расписано:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката
- Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију града Чачка
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. - 30.06.2020. године
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2020. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020 - 2022. година на територији града Чачка
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години
- Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години
- Решење о давању сагласности на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 2020/2021. годину
- Решење о постављењу Заменика градског правобраниоца
- Решење о постављењу начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка

- Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка

Записник са седнице

Трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 3. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. октобра 2020. године, утврђено је,усвојено и донето: 
 
- Предлог Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 кв бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ - ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
- Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. години 
- Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2020/2021. години
- Решење о давању на коришћење покретних ствари Друштву са ограниченом одговорношћу Научно технолошки парк Чачак 
- Решење о покретању поступка експропријације односно административног преноса кп. бр. 1016/2 КО Чачак
- Решење о покретању поступка административног преноса кп.бр.1005/2, кп. бр. 1005/3 и кп. бр. 1006/2 све КО Чачак
- Решење о покретању поступка административног преноса кп. бр. 1936/2 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 1972/4 и кп. бр. 1972/5 обе КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 6544/6 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 6546/14 КО Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Унипласт доо Чачак
- Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења) 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ Бајина Башта“ РЈ „Електроморава“ Чачак, на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-775/20-IV-6-05 од 18. августа 2020. године
 

Друга седница Градског већа града Чачка

На 2. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. септембра 2020. године, утврђено је,усвојено и донето: 
 
- Предлог одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобарнилаштву града Чачка
- Решење о овлашћењу Градоначелника да одлучује о правима и дужностима из радног односа начелника градских управа и Градског правобраниоца града Чачка
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка 
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка 
- Закључак о овлашћењу Градоначелника да одлучује о упућивању на службени пут у земљи члана Градског већа
 

Прва седница Градског већа града Чачка

На 1. седници Градског већа града Чачка, одржаној 4. септембра 2020. године, донето је, размотрен, усвојено и утврђено: 
 
- Решење о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“
- Предлог Програм локалног економског развоја за период 2020 - 2022. година
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.03.2020. године
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог текста  Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак
- Решење о преносу покретних ствари у јавну својину републици Србији - Дому здравља Чачак
- Решење о давању на  коришћење покретних ствари Центру за пружању услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине  града Чачка кп.бр. 2195/2 КО Јежевица, Ловачком друштву „Раде Јоксић“ Јежевица, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп.бр. 6195/2 КО Чачак, Ратку Бабићу из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп.бр. 197/2 КО Јежевица, Душанки Томић из Јежевице и Саши Томић из Јежевице, ради озакоњења објекта
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Бранимир Плазинић ПР „Плазматех“ Чачак
- Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 
Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка (биће објављен на сајту града Чачка 7. септембра 2020. године).
 

Сто девета седница Градског већа града Чачка

 На 109. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. августа 2020. године, размотрено је, усвојено и донето:

 
- Извештај о пословању ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године
- Решење о установљавању права службености пролаза преко к.п.бр. 5427/1 КО Чачак
- Решење о давању сагласности Љиљани Јовашевић, Мирјани Робајац и Олги Суботић сви из Трнаве за озакоњење стамбеног објекта на кп.бр. 288/3 КО Трнава
- Решење о давању сагласности Милану Милошевићу из Горње Горевнице за озакоњење стамбеног објекта и помоћног објекта изграђених на кп.бр. 1841 КО Горња Горевница
- Решење о давању сагласности Сретену Топаловићу из Миоковаца за озакоњење објекта изграђеног на кп.бр. 2335/1 и делом на кп. бр. 2338/1 обе КО Миоковци
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Алупродукт" доо Чачак
- Правилник о измени Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. годину
- Решење о измени Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години број 06-83/2020-III од 19. јуна 2020. године
- Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
 

Сто осма седница Градског већа града Чачка

На 108. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. јула 2020. године, размотрено је, усвојено и донето: 

 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године
- Извештај Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде, бујичне кише током јуна месеца 2020. године
- Решења о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом Трговинском предузећу за промет на велико и мало „Металац- Пролетер“ доо Горњи Милановац
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решење о постављењу вршиоца дужности  начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години (2 решења)
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решење по жалби Петровић Миладина из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-537/20-IV-6-05 од 12. јуна 2020. године
- Решење по жалби Стамбене заједнице Мајора Маринковића Пига број 4 на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-121/2017 од 12. марта 2018. године
- Решење по жалби Перишић Предрага из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-2827/2020 од 1. јула 2020. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-3399/2020 од 19. јуна 2020. године.
 

Сто седма седница Градског већа града Чачка

 
На 107. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. јула 2020. године, донето је: 
 
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2020. годину
- Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години
- Решење о постављењу Градског правобраниоца 
- Решење о давању сагласности Установи за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за издавање у закуп пословних простора који се налазе у објекту за спорт и физичку културу
- Закључак у вези предлога Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Пуслица производња кондиторских производа Миодраг Мићовић ПР“ Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години (2 решења)
- Решење о давању на коришћење котларнице Јавном комуналном предузећу „Чачак“ Чачак у ОШ „Вук Караџић“ 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа града Чачка број 06-49/2020-III од 24. априла 2020. године 
 
Закључени су:
 
- Анекс Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак 
- Анекс Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак
 

Сто шеста седница Градског већа града Чачка

 
На 106. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. јуна 2020. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:  
 
- Извештај о раду ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године 
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2020. годину 
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 142/3 КО Атеница
- Решење о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом друштву са ограниченом одговорношћу ПЛАНИКАТРИМ Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења грађана о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решењ о одобравању годишњег програма и   додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години (55 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта (54 решења)
- Решење о престанку дужности и именовању члана Жалбене комисије образоване решењем Градског већа града Чачка бр. 06-272/2016- III од 22. децембра 2016. године
- Решење по жалби Пантовић Предрага из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-236/2020- IV -6-05 од 25. фебруара 2020. године 
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа града Чачка број 06-38/2020- III од 13. марта 2020. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о овлашћењу Градског правобранилаштва града Чачка за заступање Градског већа града Чачка у управном спору
 

Сто пета седница Градског већа града Чачка

 
На 105. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. маја 2020. године, размотрено је, утврђено, усвојено и донето:
 
- Амандман на Предлог одлуке о боравишној такси
- Предлог Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара
- Предлог Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2019. годину
- Захтев Небојше Домановића из Чачка за изузеће овлашћеног службеног лица
- Решење о употреви средстава текуће буџетске резерве
 

Сто четврта седница Градског већа града Чачка

 
На 104. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. маја 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. Године
- Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градско зеленило" Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2019. годину
- Извештај о раду "Градског позоришта Чачак" Чачак  за 2019. годину
- Решење прибављању у јавну својину изградњом Дечјег вртића на кп.бр. 541/2 КО Трбушани
- Решење прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног стамбеног објекта
- Решење о међусобном располагању власника грађевинског земљишта у јавној својини
- Решење о измени Решења о приступању отуђења из јавне својине града Чачка  кп. бр. 5186/3 КО Чачак, број 06-76/2019-III од 31. маја 2019. године и решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5186/3  КО Чачак, број 06-106/2019-III од 17. јула 2019. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Сто трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 103. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. априла 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде другог и нижег реда на територији града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2019. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка, Републици Србији, Општој болници Чачак, на новом лап топу 
- Решење о давању на коришћење Републици Србији, Општој болници Чачак, дезинфекционог тунела
- Решење о покретању поступка експропријације пословног објекта у површини од 49 m 2 изграђеног на кп.бр. 5416 КО Чачак
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
 

Сто друга седница Градског већа града Чачка

На 102. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. априла 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију Меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2019. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију града Чачка
 

Сто прва седница Градског већа града Чачка

 
На 101. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. марта 2020. године, донето је:
 
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење).
 

Стота седница Градског већа града Чачка

 
На 100. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. марта 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено, дато и донето:
 
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре у зони ауто - пута Е 761 Појате - Прељина (Моравски коридор) 
 - Предлог Одлуке о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године
- Предлог Локалног акционог плана за младе за период од 2020. до 2023. године
- Предлог Акционог плана за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2019. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2020. годину 
- Мишљења на Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију града Чачка
- План имплементације Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2020. годину
- Решење о установљењу привремене службености пролаза на к.п. бр. 4297/1 КО Чачак која је у јавној својини града Чачка у корист к.п. бр. 4300/4 КО Чачак као повласне парцеле која је у приватној својини доо „Хидроградња-промет“
- Решење о давању сагласности Месној заједници Овчар Бања за издавање у закуп пословног простора
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2020. годину
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991 - 1999. године у 2020. години 
- Закључак у вези предлога Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Stax technologies “ доо Чачак
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. годину 
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2019. годину 
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години, одобрених на основу члана 22. став 3. Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потребе интереса грађана у области спорта у Чачку
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града чачка у 2019. години
- Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години
- Решење по жалби п.с. фасхион десинг доо чачак на решење Градске управе за урбанизам града чачка број 359-362/19-ив-2-01 од 9. децембра 2019. године
- Решење по жалби Бојана Михаиловића предузетника, Сервис за такси превоз и друге сличне услуге Еуро Yу - Жути такси Краљево на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-425/19-IV-2-01 од 3. јануара 2020. године
- Решење по жалби Шиповац Душана из Крагујевца на налог - предрачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 8842000 од 19. децембра 2019. године 
- Решење по жалби Јелесијевић Милојка из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1697/19-IV-2-05 од 25. децембра 2019. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом  к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће 
- Предлог Одлуке о боравишној такси
 
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка).
 

Деведесет девета седница Градског већа града Чачка

На 99. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. фебруара 2020. године, утврђено је и донето:

- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка  пословне зграде - објекта ХАЛКБАНК ад Београд, изграђене на кп.бр. 825/1 КО Чачак и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак, у улици Пиварској број 1 у Чачку
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут Центра  за  пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка објекта број 1 изграђеног на кп. бр. 1401/1 КО Заблаће и кп. бр. 1401/1 Ко Заблаће за потребе изградње дечијег вртића
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење) 
 

Деведесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На 98. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. фебруара 2020. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:
 
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде HALK BANK ад Београд, изграђене на кп.бр. 825/1 КО Чачак и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак, у улици Пиварској број 1 у Чачку
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2019. годину
- Извештај о јавној расправи и утврђивање усаглашеног Предлог стратегије развоја саобраћаја града Чачка са прихваћеном примедбом са јавне расправе
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ски - стазу у Риђагама
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Северни општински пут“ деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до државног пута I b реда - број 23
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Предлог Одлуке о додели станова у закуп на одређено време 
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 1500/32 КО љубић Милану Миловановићу из Чачка, ради озакоњења
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6329  КО Чачак Славици Гавриловић из Чачка, ради озакоњења
- Решење о неприхватању понуде Наде Смиљанић из Чачка о продаји објекта означеног бројем 3 и објекта означеног бројем 4 оба  изграђена на кп.бр. 2093 КО Чачак и од кп. бр. 2093 КО Чачак, која је по култури грађевинско земљиште, заједнички удео у сразмери са наведеним објектима
- Одлука о одређивању цене часа услуге помоћ у кући за 2020. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и незбринута лица за кориснике који живе ван територије града чачка за 2020. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2020. годину
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години
- Решење по жалби Comtrade solutions engineering доо Београд на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-344/19-IV-2-01 од 12. новембра 2019. године
- Решење по жалби Боранијашевић Видоја из Чачка, Овчар Бања на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355- 1642/19-IV-6-05 од 29. новембра 2019. године
- Решење по Приговору Димитријевић Ивице из Лучана на Решење Градоначеника града Чачка број 67-210/19-II од 12. децембра 2019. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-9585/2019 од 8. јануара 2020. године 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години.
 

Деведесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На  97. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јануара 2020. године, утврђено је, размотрено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години
- Правилник о изменама правилника о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2020. години
- Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Решење по приговору „ Global sustainability experts “ доо Београд на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-24652-LOC-3/2019 од 15. новембра 2019. године
- Решење по приговору „Електроват“доо Београд, на Заклјучак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-28669-LOCH-1/2019 од 22. октобра 2019. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решењу о исправци грешке у Решењу Градског већа града Чачка број 06-203/2019-III од 26. децембра 2019. године
 
Закључени су:
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Уговор о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020. годину
 
Расписани су:
- Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка 17. јануара 2020. године)
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка 20. јануара 2020. године).
 
 

Деведесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
На  96. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. децембра 2019. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 
- Предлог Одлуке о давању сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Решење о отуђењу из јавне својине дела кп. бр. 595/2 КО Чачак, Игору Грбићу и др., сви из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о отуђењу из јавне својине кп.бр. 202/1 и 206/9, обе КО Чачак, Tiffany production доо Чачак, ради изградње пословног објекта или доградње постојећег
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма изградње, одржавања и опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Закључак о закључивању Анекса уговора о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину
- Решење по жалби Илић Драгог из Чачка на Решење комуналног инспектора  Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1386/19- IV -6-05 од 7. октобра 2019. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења) 
 
 

Деведесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На  95. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. децембра 2019. године, утврђено је, размотрено је, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Предлог Кадровског плана градских управа града чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о градским управама
- Предлог Одлуке о изменама и допуни одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће
- Предлог Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 
- Предлог Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину            
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2020. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину           
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2020. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм пословања и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину       
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. - 30.09.2019. године 
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2019. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 551 КО Атеница за потребе проширења сеоског гробља у Атеници 
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 1500/32 КО Љубић, Милану Милановићу из Чачка ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела кп. бр. 595/2 КО Чачак, Игору Грбићу и др., сви из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп.бр. 1210/2 и 1210/3 обе КО Горња Трепча, Младену Ђуровићу из Атенице, ради градње објекта у низу
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп.бр. 202/1 и 206/9, обе КО Чачак, Tiffany production доо Чачак, ради изградње пословног објекта или доградње постојећег
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп.бр. 5111/7 КО Чачак, Аутосервис ад Чачак, ради изградње пословног објекта 
- Одлука о измени одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом 
- Решење о издавању у закуп пословних простора у јавној својини града Чачка који се налазе у пословној згради са северном трибином Градског фудбалског стадиона у Чачку
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2019. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година на територији града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Z.V.P. proizvodnja “  доо Чачак 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ N.J.S. group “ доо Кукићи
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Digitel “  доо Горњи Милановац-огранак Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Принципал дуо“ доо трнава 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Тетрагон“ доо Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Установе установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2019. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
 
Расписиван је Јавни позив за достављање предлога посебних Програма у области спорта у 2019. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 20. децембра 2019. године).
 

Деведесет четврта седница Градског већа града Чачка

 
На  94. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. децембра 2019. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Стратегије развоја саобраћаја града Чачка
- Одлука о даванју сагласности на Статут Јавног предузећа за водоснабдеванје „Рзав“ Ариље
- Одлука о даванју сагласности на измене и допуне Годишнјег програма послованја и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о даванју сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину
- Решење о покретанју поступка административног преноса к.п. бр. 938/4, к.п. бр. 941/2 и к.п. бр. 954/14 све у КО Чачак и експропријације помоћног објекта изграђеног на к.п.бр. 941/2 КО Чачак
- Решење о покретанју поступка експропријације к.п. бр. 148/1 и 140/2 обе КО Атеница
- Решење о приступанју прибављанја из приватне својине у јавну својину града Чачка кп. бр. 551 КО Атеница
- Решење о извођенју радова на реконструкцији - регулацији делова реке Караче и реке Ботунје 
- Решење о изменама Решенја о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2019/2020 годину
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (4 решења) 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Ивановић Даринке из Чачка на решенје комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1156/19- IV -6-05 од 16. септембра 2019. године
 

Деведесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На  93. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. новембра 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
-Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  Програм буџетске помоћи  ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП"Градац" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП "Градац" Чачак за 2019. годинудоношење решења о давању сагласности на програм чишћења снега и леда са површина јавне намене
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада доо "Научно технолошки парк Чачак" за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада  Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут предшколске установе "Радост" Чачак
- Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту "Овчар" у Улцињу у 2019. години
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Мишљење на Предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Чачка
- Предлог Решења о исправци грешке у Решењу Скупштине града Чачка бр. 06-90/2019-I од 25. 26 и 27. јуна 2019. године о размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице Светог Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација у згради културе изграђене на кп.бр. 784/1 КО Чачак
- Решење о давању сагласности Центру за социјални рад града Чачка као носиоцу права коришћења за давање на коришећење пословног простора означеног бројем 10
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Понс" доо
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години
- Решење по приговору Топаловић Младена из Чачка на акт Градске управе за локалну пореску администрацију града чачка број 436-1073/2016-IV-4 од 28. септембра 2016. године
 

Деведесет друга седница Градског већа града Чачка

 
На  92. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. октобра 2019. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи  план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план  рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за наступајућу грејну сезону
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце 
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.06.2019. године 
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2019. години
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2019. годину у оквиру реализације Програма ЛЕР-а за период 2017 - 2019. година на територији града Чачка 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину бестеретним правним послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп.бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом Улице 7 са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном сигнализацијом 
- Предлог Решења о давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани
- Решење о давању сагласности Установи за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за издавање у закуп пословних простора који се налазе у објекту за спорт и физичку културу
- Решење о извођењу радова на реконструкцији усиса за ваздух на систему вентилације који се налази на згради културе изграђене на кп. бр. 784/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5194/1 КО Чачак, Радисаву Ђоковићу из Чачка
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години (42 пројекта)
- Решење о издавању у закуп пословних простора у пословној згради Градског фудбалског стадиона
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „МТМ сирела“ доо Чачак 
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању годишњег програма и   додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Решења о одобравању годишњег програма и   додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду чачку у 2019. години, у складу са чланом 22. став 3. Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у чачку (2 решења)
- Решење по жалби „ Тelepartner “ доо Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-245/19- IV -6-05 од 16. јула 2019. године
- Решење по жалби Кежевић Радована из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-243/19- IV -6-02 од 15. јула 2019. године
- Решење по жалби Кнежевић Драгана из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-243/19- IV -6-02 од 15. јула 2019. године
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (6 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
 
Закључени су:
 
- Анекс Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Анекс Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Анекс Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Анекс Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Анекс Колективног уговора Дома културе Чачак
 

Деведесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На  91. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. септембра 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Амандмани на предлог одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом (4 амандмана)
- Предлог одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2019. годину
- Решење о приступању прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка кп. бр.4/6  КО Чачак
- Решење по жалби Икодиновић Надежде из Чачка
- Одлука о закључивању Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Међуопштнског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о закључивању Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Дома културе Чачак
- Решење о престанку дужности и именовању председника Жалбене комисије образоване Решењем Градског већа града Чачка број 06-272/2016- III од 22. децембра 2016. године
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

Деведесета седница Градског већа града Чачка

 
На  90. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. августа 2019. године, утврђено је, развотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
- Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2016. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2018. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2019. години
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Чачку  на новом путничком возилу Тосота
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2019/2020. годину
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 
- Решење по жалби Радош Милана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-774/19- IV -6-05 од 26. јуна 2019. године
- Решење по жалби Вујичић Саше из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-2468/2019 од 11. јула 2019. године 
- Решење по жалби Пурић Наталије и Стојановић Мирјане обе из Чачка на допунско решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-405/18- IV -6-02 од 10. јуна 2019. године
- Решење по жалби Brown доо Чачак на решење Градске управе за урбанизам број 359-211/19- IV -2-01 од 30. маја 2019. године 
- Решење по приговору Jevtovic cars доо Чачак на локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 од 24. јула 2019. године
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (9 решења)
 
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години (биће објављен на сајту града Чачка) - други конкурс у току 2019. године.
 

Осамдесет девета седница Градског већа града Чачка

На 89. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. јула 2019. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
- Решење по жалби Томашевић Мирјане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-3559/2019 од 4. јуна 2019. године
- Решење по жалби Ранђеловић Саше из Чачка на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-210/19- IV -2-01 од 30. маја 2019. године
- Решење по жалби Станковић Томислава из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/49/2017 од 24. априла 2017. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ DIGI tel “ доо Горњи Милановац, огранак у Чачку

Записник са седнице

Осамдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 88. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јула 2019. године,донето је, утврђено, донето, размотрено и усвојено:

- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2019. годину
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 кв бр. 115/1 ТС „Краљево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години
- Предлог Решења о давању сагласности Апатинској пивари Апатин д.о.о. Апатин на употребу имена града Чачка
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка Републици Србији, МУП Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу Саобраћајне полиције, на новим путничким возилима
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка Републици Србији, МУП Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу Саобраћајне полиције на новом путничком возилу
- Решење о отуђењу из јавне својине к.п. бр. 3745/6 КО Чачак, Драшку Чоловићу из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине к.п. бр. 5186/3 КО Чачак, Зорану Васовићу и др. из Чачка
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 6329 КО Чачак, Славици Гавриловић из Чачка
- Решење о давању сагласности „ Vip mobile “ д.о.о. Нови Београд за постављање радио базне станице у КО Мојсиње
- Решење о приступању отуђењу објекта означеног бројем 1 и објекта означеног бројем 2 изграђених на кп. бр. 358 КО Чачак и кп. бр. 358 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању из јавне својине РС у јавну својину града Чачка кп. бр. 2996/1, 2996/3, 2997/1 и 2998/1 све КО Чачак
- Решење о давању сагласности Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку за отуђење покретне ствари
- Решење о отуђењу из јавне својине кп. бр. 5194/1 КО Чачак, путем јавног оглашавања
- Решење о постављењу начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
- Извештај Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде
- Извештај Комисије за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге непогоде о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на територији града Чачка
- Извештај Комисије за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге непогоде о причињеним штетама на пољопривредним културама од поплава на територији града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Interfood 60“ доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава СЗР „ПП“ Придворица ПР Предраг Продановић
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о овлашћењу Градоначелника да одлучује о правима и дужностима из радног односа начелника Градских управа и градског правобраниоца града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (12 решења)

Расписиван је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години (биће објављен у броју листа „Чачанске новине од 23. јула 2019. године и на сајту града Чачка).

 

Записник са седнице

Осамдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 87. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. јуна 2019. године, размотрено је, усвојено, утврдјено и донето:

- Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о Градском правобранилаштву
- Предлог Решења о размени делова кп.бр. 3493 и кп.бр. 5161 обе КО Чачак
- Предлог Решења о размени делова кп.бр. 5708 и кп.бр. 5691/2 обе КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине кп.бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 све КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кп.бр. 3745/6 КО Чачак
- Решење о давању сагласности Миломиру Ђоковићу из Чачка за озакоњење нелегалног објекта на кп. бр. 3814/9 КО Чачак
- Решење о давању сагласности ЈП „Путеви Србије“ за извођење радова на кп.бр. 2138/7 КО Прељина
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 3000/1 и кп.бр. 3000/2 обе у КО Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. Години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (19 решења)
- Решења о измени и допуни Решења о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге непогоде
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)
- Решење по жалби доо „Телепартнер“ Чачак на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор број 355-245/19- IV -6-05 од 20. марта 2019. године
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о изради Плана деталјне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитиним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2019/2020. години

Записник са седнице

Осамдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 86. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. маја 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
- Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01-31.03.2019. године
- Годипшњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом топловода – вреловода у љубићској улици и Улици 10
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине к.п. бр. 5186/3 КО Чачак
- Решење о приступању размени делова к.п. бр. 5708 и к.п. бр. 5691/2 обе КО Чачак
- Решење о приступању размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
- Решење о установљавању права службености на делу к.п. бр.1388/1 КО Коњевићи
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 све КО Чачак
- Решење о отуђењу градског грађевинског земљишта, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења, Милану Дамљановићу из Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12 решења)

Записник са седнице

Осамдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 85. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. маја 2019. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 515/2019 од 21. фебруара 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла 2019. године
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Ћачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о такси превозу и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 3577/2 КО Чачак
- Решење о неприхватању понуде Радослава Борисављевића из Београда о продаји сувласничког удела пословне зграде ознаке 1 на кп.бр. 1057 КО Чачак и сувласничког удела грађевинског земљишта на кп. бр. 1057 КО Чачак
- Решење о неприхватању понуде Добриле Мартић из Београда о продаји сувласничког удела пословне зграде ознаке 1 на кп.бр. 1057 КО Чачак и сувласничког удела грађевинског земљишта на кп. бр. 1057 КО Чачак
- Правилник о измени Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018.години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (7 решења)
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (10 решења)
- Решење по приговору Еколошко иновативног удружења „Еко ин“ Чачак на листу вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години број 06-45/2019- III од 9. априла 2019. године
- Решење по жалби доо „Норебо“ Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године
- Решење по жалби Петронијевић Надежде из Чачка на закључак Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године
- Решење о образовању Комисије за процену штете у полјопривреди настале од елементарне и друге непогоде

Закључен је Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак

Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка (биће објављен на интернет презентацији града Чачка. Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни конкурс објавлјен, биће објављено у дневним новинама „НДН Српски телеграф“).

Записник са седнице

Осамдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 84. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. априла 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Плана детаљне регулације за планирани аеродром – прељина
- Предлог Одлуке о привременим објектима
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о поверавању права управљања и коришћења - локација стари технос
- Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града чачка градској библиотеци "Владислав Петковић Дис"
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године
- Извештај о раду доо "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2018. годину
- Решење о установљавању права службености у корист оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Заклучак у вези предлога стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (17 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (9 решења)
- Решење по жалби Ђурић Милана из Чачка на одлуку ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 126 од 7. фебруара 2019. године

Закључен је Колективни уговор Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак

Записник са седнице

Осамдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 83. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. априла 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Статута града Чачка по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Предлог Плана детаљне регулације „љубић 2“
- Предлог Одлуке о такси превозу
- Предлог Решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак и Школи за основно и средње образовање „1. Новембар“ Чачак
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019- II од 2. априла 2019. Године
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
- Решење о давању претходне сагласности Атлетском клубу „ЧААК“ да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Решење о извођењу радова на реконструкцији објекта ознаке 1 на кп. Бр. 6901/1 КО Ћачак Дечији вртић „Колибри“
- Решење о отуђењу градског грађевинског земљишта, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења, Миладину Лазовићу из Чачка
- Решење о установљавању права службености у корист ЈВП „Србијаводе“ Београд
- Решење о прибављању другог имовинског права, ауторског права, за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом ( Pertini toys д.о.о. Београд)
- Решење о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом ( Dan plus internacional д.о.о. Нови Сад)
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2019. години
- Закључак у вези предлога Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Silver“ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (42 решења)
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносиоца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (15 решења)
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за инспекцијски надзор
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за инспекцијски надзор
- Решење по жалби Вујковић Раде из Чачка на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 360-4/17- IV -2-01 од 11. фебруара 2019. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Решење по Приговору ЈП „Србијагас“ Нови Сад на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-5443-LOCH-2/2019 од 4. априла 2019. године

Закључен је Анекса I Колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2019. години (биће објављен у броју иста „Чачански глас“ од 12. априла 2019. године и на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Осамдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 81. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. фебруара 2019. године, утврђено је, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Програма развоја туризма града Чачка за период 2019 - 2024. године
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години са прибавлјеном сагласношћу Министарства заштите животне средине број 401-00-00125/2019-02 од 1. фебруара 2019. године
- Предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града Чачка
- Предлога Решења о приступању прибавлјању грађевинског землјишта на к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом приклјучка атмосферске канализације у Прелјини
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом атмосферске канализације у Улици 66
- Предлог Решења о приступању размени непокретности у КО Лјубић и КО Трбушани
- Решење о приступању отуђењу градског грађевинског землјишта, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења, Зорану Васовићу из Чачка
- Решење о приступању отуђењу градског грађевинског землјишта из јавне својине града Чачка, ради озакоњења предузећу „Danilović family invest“ из Чачка
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2019. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Закључак у везипредлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању Годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Осамдесета седница Градског већа града Чачка


На 80. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. фебруара 2019. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
- Предлог Одлуке о приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у ектра зони града Чачка
-Предлог Решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину непокретности за рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“
- Предлог Решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „Зорпекс Карго“ Чачак
-Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. Септембар - Tissue converting“ доо Горњи Милановац
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“Ариље за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2019. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Седамдесет девета седница Градског веча града Чачка


На 79. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. јануара 2019. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
-Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 6910/1 КО Чачак и др.
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 2778/7 и 2778/8 у КО Чачак
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2019. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2018/19. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге Помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и незбринута лица за кориснике који живе ван територије града Чачка
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2019. годину
- Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2018. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Решење по жалби Александра Јовановића из Чачка на решење Центра за социјални рад број 55333-8312/2018 од 9. новембра 2018. године

Закључен је Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину.

Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2019. години (биће објављен на сајту Града Чачка) и Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 25. јануара 2019. године и на сајту Града Чачка).

Записник са седнице

Седамдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 78. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. децембра 2018. године, размотрено је, утврђено, донето и усвојено:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину (4 амандмана)
- Амандмани на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку (2 амандмана)
- Предлог Решења о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града Чачка Дому културе Чачак
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину землјишта за потребе ЈКП „Чачак“ Чачак
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину непокретности рекултивисаног и санираног простора бивше депоније „Прелићи“
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка неросредном погодбом, ради озакоњења, кп. бр. 231/1 КО Чачак Жаклини Сенић и Драгану Сенићу, обоје из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града чачка непосредном погодбом, ради озакоњења, дела кп. бр. 5165/1 КО Чачак Радици Драгојловић Ружичић и Раду Драгојловићу, обоје из Београда
- Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Уговора о пословно-техничкој сарадњи између града Чачка и ЈВП „Србијаводе“
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Прогрес инжењеринг“ доо Чачак

Записник са седнице

Седамдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 77. седници градског већа града чачка, одржаној 12. децембра 2018. године, утврђено је, дато и донето:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна морава)
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Мишљење на Предлог Одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени услуга зоохигијене
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2018. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година на територији града чачка
- Одлука о утврђивању закупнине за закупце станова из оквира Програма за изградњу станова за социјално становање (обреж)
- Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Чачка
- Решење о постављењу начелника Градских управа града Чачка:
- Градске управе за финансије
- Градске управе за локалну пореску администрацију
- Градске управе за инспекцијски надзор
- Градске управе за опште и заједничке послове
- Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Павловић Снежане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-7787/2018 од 19. октобра 2018. године

Записник са седнице

Седамдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 76. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. новембра 2018. године, размотрено је, утврдјено, усвојено и донето:

- Амандман на Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Амандман на Предлог Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор - државни пут иа реда ознаке А2 (763) Београд- Обреновац-Лајковац-љиг-Горњи Милановац –Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Амандмани на Предлог Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду (2 амандмана)
- Амандмани на Предлог Програма организовања такси превоза за период 2018-2023. година (2 амандмана)
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Interfood 60“ Чачак
- Решење о измени Решења о задужењима чланова Гадског већа за поједине области
- Решење о измени и допуни Решења Градског веца града Чачка број 06-245-2018-III од 11. октобра 2018. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Записник са седнице

Седамдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 75. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. новембра 2018. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку
- Предлог Програма организовања такси превоза за период 2018.- 2023. година
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење полјопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Одлука о одобравању приклјучења Месне заједнице Станчићи на систем за водоснабдевање „Рзав“
- Решење о поставлјењу начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Записник са седнице

Седамдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 74. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. новембра 2018. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Предлог Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор - Државни пут иа реда ознаке А2 (763) Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина–Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Предлог Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду
- Предлог Решења о преносу права коришћења контејнерске гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела кп. бр. 5165/1 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп. бр. 231/1 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације к.п. бр. 320/12 КО Коњевићи
- Решење о покретању поступка експропријације к.п. бр. 236 КО Гоња Трепча
- Решење о покретању поступка експропријације к.п. бр. 1341/8 КО Љубић
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 107/2а од 29.октобра 2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2018. годину
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години
- Решење о измени Решења о одобравању програма и додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (3 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку

Записник са седнице

Седамдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 73. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. октобра 2018. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних судова у Чачку
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у Индустријској зони у Прељини
- Решење о давању на коришћење теренског возила марке Лада нива
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2018. години
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2018. годину у оквиру реализације програма ЛЕР-а за период 2017-2019. година на територији града Чачка
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава у реализацији Програма локалног економског развоја
- Решење о образовању Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Принципал дуо“ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години (5 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Закључени су:

- Колективни уговор Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Колективни уговор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Уговор о регулисању међусобних односа између града Чачка и ЈП „Градац“ Чачак

Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2018. години (биће објављен на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Седамдесет друга седница Градског већа града Чачка


На 72. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. октобра 2018. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2017/2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање Чачак
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Предлог Решења о давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава
- Одлука о неприхватању понуде о продаји дела катастарске парцеле број 1057 КО Чачак
- Решење о прибавлјању у јавну својину реконструкцијом водоводне мреже у улицама Златиборској, Балканској, Солунској, Радише Поштића и Учителја Мариновића
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 479/11 КО Прелјина и др.
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 2896/2 и 2897 обе КО Чачак
- Решење о прихватању иницијативе за изградњу споменика жупану Страцимиру у Чачку
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде трошкова боравака детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града чачка за радну 2018/19. годину
- Решење о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2018/2019
- Програм о измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину
- Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа града Чачка број 06-231/2018- III од 18. септембра 2018. године
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (4 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-5801/2018 од 28. августа 2018. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Закључени су:
- Анекс I Уговора о реализовању активности из усвојеног Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Анекс II Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Уговор о регулисању међусобних односа између Града Чачка и ЈП „Градац“ Чачак

Записник са седнице

Седамдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 71. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. септембра 2018. године, донето је и оглашено:

- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Закључен је Анекс I Колективног уговора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак

Записник са седнице

Седамдесета седница Градског већа града Чачка


На 70. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. септембра 2018. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину
- Предлог Решења о размени непокретности са "Atenic commerc" доо Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 1523/8 КО Љубић, Славици Недић из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 421/2 КО Чачак, Владимиру Новаковићу из Чачка

Записник са седнице

Шездесет девета седница Градског већа града Чачка


На 69. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. септембра 2018. године, донето је и утврђено:

- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац" Мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја "Градско зеленило" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве "Градац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада ДОО "Научно технолошки парк" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана установе за физичку културу спортски центар "Младост" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне установе "Туристичка организација Чачка"
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Заклјучак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2017. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2018. години
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуназлац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јаввне установе "Туристичка организација Чачка" за 2018. годину

Записник са седнице

Шездесет осма седница Градског већа града Чачка


На 68. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. августа 2018. године, утврђено је, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак са законом о јавним предузећима
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решење о поставлјењу вршиоца дужности начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Потписани су Споразуми о продужењу рока важења Колективног уговора:

- Народног музеја Чачак
- Дома културе Чачак
- Градске библиотеке „Владислав Петковић - Дис“
- Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

Записник са седнице

Шездесет седма седница Градског већа града Чачка


На 67. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. августа 2018. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“- Здрављак
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница -Кулиновци“ у Чачку
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину, изградњом, водоводне мреже у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп. бр. 421/2 КО Чачак, из јавне својине града Чачка, ради исправке граница суседних катастарских парцела, а ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп. бр. 1523/8 КО љубић, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и променом намене дела приземља Дома културе у Чачку
- Решење о преносу права јавне својине града на покретним стварима
- Решење о давању сагласности Градској стамбеној агенцији Чачак као носиоцу права коришћења за издавање у закуп пословног простора означеног бројем 4, у приземљу објекта ознаке 1 у ЛН 8906 КО Чачак на кп. бр. 3212/1 КО Чачак
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2018. години
- Правилник о допуни Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2018/2019 годину
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (2 решења)
- Решења о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града чачка у 2018. години (6 решења)
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама, стоци, живини и имовини, услед поплава на територији града Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за надзор
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Записник са седнице

Шездесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 66. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јула 2018. године, размотрено је , усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године
- Извештај о раду Дома здравлја „Чачак" Чачак за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
- Одлука о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа града Чачка
- Решење о отуђењу непосредном погодбом дела кп. бр. 1500/8 КО Љубић, из јавне својине града Чачка, ради исправке граница суседних парцела
- Решење о отуђењу непосредном погодбом кп. бр. 928/3 КО Вилјуша, из јавне својине града Чачка, ради исправке граница суседних парцела
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2017. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава доо стеел продуцт анд пројецт из Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење по жалби Пантелић Радмиле из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-2775/2018 од 5. јуна 2018. године
- Решење по жалби Илић Дубравке из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-4454/2018 од 27. јуна 2018. године
- Решење о преносу из јавне својине града Чачка, покретних ствари, министарству унутрашњих послова србије, Полицијској управи Чачак, оделјењу Саобраћајне полиције Чачак
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка

Закључен је Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак

Записник са седнице

Шездесет пета седница Градског већа града Чачка


На 65. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. јула 2018. године, размотрено је , утврђено и донето:

- Амандман на Предлог Акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018-2025. године
- Амандмани на Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналим отпадом
- Амандмани на Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Амандман на Предлог Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 - 2027. године
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац" Чачак
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе "Туристичка организација Чачка"
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019. години
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице љубић поље 2 са потребним инфраструктурним водовима на кп. бр. 783/11 КО Коњевићи
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом пословног објекта - надстрешнице за експерименталну производњу компоста (хумуса) приземне спратности
- Предлог Решења о приступању прибављању у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарских парцела број 3/8 и 3/10 обе КО Атеница
- Одлука о неприхватању понуде о продаји дела катастарске парцеле број 3577/2 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом дела кп. бр. 1500/8 КО љубић, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп. бр. 928/3 КО Виљуша
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Катрга за издавање у закуп непокретности
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и /или дететом са сметањама у развоју у 2018. години
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Аквапан инжењеринг" доо Вранићи, Чачак
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Успон" доо Чачак
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града и бујице на територији града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2017. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњег, односно посебног програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о одобравању годишњег програма и доделу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (1 решење)
- Решења о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години (5 решења)
- Решење о образовању Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)
- Закључак о повлачењу Предлога Плана детаљне регулације локације "Прелићи" са дневног реда седнице Скупштине града Чачка, сазване за 11. јул 2018. године

Записник са седнице

Шездесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 64. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јуна 2018. године, утврђено је, размотрено , усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку
- Предлог Одлуке о обављанју комуналне делатности управљанја комуналним отпадом
- Предлог Одлуке о обављанју комуналне делатности управљанја јавним паркиралиштима
- Предлог Одлуке о прибављанју, располаганју и управљанју стварима у јавној својини града Чачка
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за 2018. годину
- Предлог Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 - 2027. године
- Предлог Програма заштите, уређенја и коришћенја пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о образованју Комисије за решаванје притужби на рад комуналне полиције града Чачка
- Предлог Одлуке о даванју сагласности на Годишнји план рада установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметнјама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметнјама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошенју подстицајних средстава од стране корисника средстава „Metall punkt“ доо Чачак
- Правилник о изменама Правилника о субвенционисанју трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметнјама у развоју
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализованју програма одржаванја и опреманја спортских објеката на територији града Чачка у 2017. години
- Одлука о расписиванју јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансиранје пројеката за оствариванје јавног интереса у области јавног информисанја на територији града Чачка у 2018. години
- Решенје по жалби Шарчевић Радивоја из Чачка на решенје комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-569/18- IV -6-05 од 13. марта 2018. године
- Решенје по жалби Николић Вере из Чачка на решенје Центра за социјални рад града Чачка број 55103-1095/2018 од 23. априла 2018. године
- Решенја о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Решења о приступању размени са предузећем “Atenic commerc“ доо Чачак

Закључени су:
- Анекс I Уговора о вршенју услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Анекс II Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансиранје пројеката за оствариванје јавног интереса у области јавног информисанја на територији града Чачка у 2018. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 29. јуна 2018. године и на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Шездесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 63. седници градског већа града чачка, одржаној 7. јуна 2018. године, размотрено је, утврђено , дато и донето:

- Амандман на Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Амандмани на Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
- Мишљење на Предлог Одлуке о промени назива појединих улица на територији града Чачка и Предлог Одлуке о одређивању и промени назива појединих улица на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље бр. 472/2018 од 25. маја 2018. године
- Предлог Решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
- Предлог Решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и „Chips way“ доо Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 3987/4 КО Мрчајевци, Драгици Васиљевић из Мрчајеваца
- Решење о давању сагласности Миловану Никифоровићу из Чачка за озакоњење нелегалног објекта
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2018. години ( 8 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2018. години (биће расписан у броју листа „Чачански глас“ од 8. јуна 2018. године и на сајту града Чачка).

Записник са седнице

Шездесет друга седница Градског већа града Чачка


На 62. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. маја 2018. године, донето је, утврђено и усвојено:

- Решење о отуђењу из јавне својине, непосредном погодбом без накнаде неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини које се налази у Чачку - Прељина, ближе означено као кп. бр. 2138/1 КО Прељина, инвеститорима " Vorwerk autotec Serbia " д.о.о. Београд - Нови Београд, " Vorwerk drivetec Serbia " д.о.о. Београд - Нови Београд и " Eldisy Serbia " д.о.о. Београд - Нови Београд
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину
- Предлог Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома културе Чачак
- Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2018 - 2023. године
- Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2018. годину
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету градоначелника, градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Решење по жалби Танасијевић Предрага из Чачка на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-121/2017 од 12. марта 2018. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са седнице

Шездесет прва седница Градског већа града Чачка


На 61. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. маја 2018. године утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор-државни пут IA реда ознаке А2 (763), Београд – Обреновац- Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопуа за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину,
- Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину,
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалнго центра за професионални развој запослених у образовању,
- Решење о постављењу начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка,
- Решење о употреби средстава текуће будзетске резерве (3)

Записник са седнице

Шездесета седница Градског већа града Чачка


На 60. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. маја 2018. године утврђено је, размотрено, усвојено и донето

- Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр 2138/1 КО Прељина), непосредном погодбом без накнаде, компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд, ELDISY SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд и VORWERK DRIVETEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд.
- Предлог уговора о оснивању јавног комуналног предузећа регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017. годину
- Извештај о пословању ЈКП “Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/8 од 16. априла 2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
- Предлог плана детаљне регулације за насељено место Трнава
- Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку
- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 3337/3 КО Бресница
- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 1309 КО Доња Трепча
- Предлог решења о приступању прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге
- Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о издавању у закуп пословног простора у власништву града Чачка, Поема БФФ доо Београд
- Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Решења о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2018. годину
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „ Градско зеленило“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Закључак о усвајању извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (12 решења)

Записник са седнице

Педесет девета седница Градског већа града Чачка


На 59. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. априла 2018. године, размотрено је, усвојено, расписано и донето:

- Закључак о утврђивању нацрта Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр 2138/1 КО Прељина), непосредном погодбом без накнаде, компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд, ELDISY SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд и VORWERK DRIVETEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд.
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Решење о давању сагласности ЈКП „Комуналац“ Чачак за задужење узимањем кредита
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2018 од 2. априла 2018. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковиц Дис за 2017. годину
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
- Предлог акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018-2015. године
- Јавни конкурс за доделу средстава удрузењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Преузмите записник

Педесет осма седница Градског већа града Чачка


На 58. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. априла 2018. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштене делатности града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2017. годину
- Решење о успостављању права службености за ЈП „Србијагас“ - Хиподром
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (10 решења)
- Решење о престанку дужности члана Комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Закључак о поништавању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка (објављен на интернет презентацији града Чачка. Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни конкурс објављен, објављено у дневним новинама „НДН Српски телеграф“)

Записник са седнице

Педесет седма седница Градског већа града Чачка


На 57. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. марта 2018. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандман на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди за 2018. годину
- Амандман на Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018. – 2021. године
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о јавном задуживанју града Чачка
- Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Предлог Решенја о приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Младене Гојковић и Драгана Гојковића обоје из Чачка
- Предлог Решенја о приступанју отуђенју и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
- Решенје о давању сагласности Нади Вујовић из Чачка за озакоњење нелегалног објекта
- Решенје о давању сагласности Драгици и Момиру Суботићу из Чачка за озакоњење нелегалних објеката
- Правилник о престанку важења Правилника о помоћи за укланјанје последица насталих природном или другом незгодом
- Закључак Градског већа града Чачка у вези закључака и предлога Савета за јавни ред и мир број 06-58/2018- I од 15. марта 2018. године

Записник са седнице

Педесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 56. седници Градског већа града Чачка одржаној 14. марта 2018. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Закључак Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно раселјених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 – 2021. године
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела населја Пријевор уз реку Западну Мораву
- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години
- Одлука о изменама и допунама одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо Чачак и „Вибет“ доо Ћачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (66 решења)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-820/2018 од 9. фебруара 2018. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Закључен је Уговор о реализацији активности из усвојеног Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину

Записник са седнице

Педесет пета седница Градског већа града Чачка


На 55. седници Градског већа града Чачка одржаној 7. марта 2018. године, донето је, утврђено, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
- Предлог Плана деталјне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове населја Горња и Доња Трепча
- Предлог Плана деталјне регулације "Прелјина-Коњевићи"
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и предлог Заклјучка о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
-Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2017. годину
- Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса
- Правилник о изменама и допуни Правилника о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач град Чачак
- Правилник о изменама Правилника о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Правилник о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2018. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Утврђивање Предлога Решења о прибавлјању у јавну својину реконструкцијом објекта Скупштинске сале
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години
- Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења полјопривредног землјишта
- Решење о измени Решења о образовању комисије за пословни простор
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Решење по жалби Мићевић Боривоја из Чачка на заклјучак Регистратора стамбених заједница број 360-104/2017 од 23. јануара 2018. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)

Заклјучен је Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2018. годину

Записник са седнице

Педесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 54. седници Градског већа града Чачка одржаној 21. фебруара 2018. године, донео је, размотрено, усвојено и утврђено:

- Правилник о изменама Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом Градског грађевинског земљишта, Момчилу Габоровићу из Чачка
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01.2017.-31.12.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01.2017.-31.12.2017. године
- Предлог Решења о давању претходне сагласности оснивачима Боксерског клуба да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Решење по приговору Селаковић Милије из Чачка на обавештење Градске управе за урбанизам града чачка број 952-103/17- IV -2-01 од 26. децембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Педесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 53. седници Градског већа града Чачка одржаној 7. фебруара 2018. године, размотрено је и донето:

- Амандмани на Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Амандман на Предлог Програма коришћенја средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
- Амандмани на Предлог Одлуке о пијацама
- Амандмани на Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Ресење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са седнице

Педесет друга седница Градског већа града Чачка


На 52. седници Градског већа града Чачка одржаној 7. фебруара 2018. године, дато је, утврдјено, размотрено и донето:

- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице скупштине допуни тачком:„ Предлог за доношење закључка о приступању промени Статута града Чачка“
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину
- Предлог Решења о преносу права коришћења непокретности Јавној установи „Туристичка организација Чачка“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
- извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 1.01.2017. - 31.12.2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
- извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 1.01.2017. - 31.12.2017. године
- Одлука о утврђивању цене часа услуге за кориснике услуге „Помоћ у кући“ за 2018. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у Прихватилиште за жртве насиља у породици и незбринута лица за 2018. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2018. годину
- Извештај о раду Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2017. годину
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1.07.2017. - 31.12.2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ( 9 решења)

Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2018. години (биће објављен на сајту града Чачка).

Записник са седнице

Педесет прва седница Градског већа града Чачка


На 51. седници Градског већа града Чачка одржаној 1. фебруара 2018. године, утврдјено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
- Предлог Одлуке о пијацама
- Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
- Предлог Одлуке о образовању савета за популациону политику града Чачка
- Одлука о одобравању прикуључења дела Месне заједнице Трнава на систем за водоснабдевање „Рзав“
- Извештај о реализацији Годишњег програма ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01 - 31.12.2017. године
- Извештајао реализацији Годишњег програма ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01 - 31.12.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01 - 31.12.2017. године
- Одлука о допуни Пословника Градског већа града Чачка
- Решење по жалби ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-18/17- IV -6-05 од 20. октобра 2017. године
- Решење по жалби Максимовић Ивана из Београда на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 360-71/17- IV -2-01 од 5. децембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећем „ Mizzoni papir “ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2018. години (2 решења)

Закључени су:
- Анекс I Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље
- Анекс III Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Анекс III Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Анекс II Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину

Записник са седнице

Педесета седница Градског већа града Чачка


На 50. седници Градског већа града Чачка одржаној 17. јануара 2018. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Успон" д.о.о. Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада д.о.о. "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. години
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2017/2018. годину
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2018. години
- Захтев ЈКП "Чачак" Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-3-3360/2017 од 7. новембра 2017. године
- Решење по жалби Радичевић Бранка из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-3-3848/2017 од 9. новембра 2017. године
- Решење по жалби Рајчевић Милана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 555102-3-2020/2017 од 16. новембра 2017. године
- Решење по жалби Томић Дејана из Чачка на решење Градске управе за друштвене делатности број 114-156/2017- IV -3 од 22. новембра 2017. године
- Решење по приговору Стојковић Сање из Чачка на решење Градоначелника града Чачка број 67-237/17- ii од 12. децембра 2017. године
- Решење по приговору Туловић Зорана из Чачка на решење Градоначелника града Чачка број 67-237/17- ii од 12. децембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину
- Решење о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта

Записник са седнице

Четрдесет девета седница Градског већа града Чачка


На 49. седници Градског већа града Чачка одржаној 27. децембра 2017. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Chips way" д.о.о. Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2017. години (2 решења)
- Одлука о измени Одлуке о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)


Закључени су:

- Анекс II уговора о реализацији активности из усвојеног Програма одржаванја, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
- Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак

Записник са седнице

Четрдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 48. седници Градског већа града Чачка одржаној 20. децембра 2017. године, дато је, размотрено, утврђенои донето:

- Мишљење о предлогу да се дневни ред Скупштине допуни тачком: „Предлог Одлуке о формирању Комисије за израду стратегије озелењавања града Чачка“
- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 9531/2 од 28. новембра 2017. године
- Предлог Решења о приступању размени непокретности у КО Парменац
- Предлог решења о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука за доделу подстицајних средстава за 2017. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017.- 2019. година на територији града Чачка
- Решења за доделу новчане помоћи за санирање штета насталих као последица елементарних непогода на територији града Чачка (2 решења)
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2017. годину
- Решење по жалби Радмилац Зорице из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-984/17- IV -6-05 од 15. новембра 2017. године и 23. новембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Записник са седнице

Четрдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 47. седници Градског већа града Чачка одржаној 13. децембра 2017. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2018. годину
- Предлог Плана детаљне регулације "Атеница"
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију "Дубоко" Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "моравац" мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2018. годину
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
- Предлог Одлуке о условима прикључења на систем за водоснабдевање "Рзав"
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи "Моје детињство" Чачак
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем " Mizzoni папир" доо Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину надградњом другог спрата на објекту бр.1 ОШ "Свети Сава
- Решења о отуђењу из јавне својине к.п. бр. 5128/1 КО Чачак предузећу " Atenic-commerce " доо Чачак, након спроведеног јавног надметања
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине к.п. бр. 3987/4 КО Мрчајевци, непосредном погодбом
- Решење о установљавању права службености у корист оператора Дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо Чачак ради изградње трансформаторске станице ТС 35/10 kv/kv "Хиподром" у Прељини град Чачак
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Записник са седнице

Четрдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 46. седници Градског већа града Чачка одржаној 5. децембра 2017. године, донето је:

- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2017. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година на територији града Чачка
- Правилник о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоволјавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)

Записник са седнице

Четрдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 45. седници Градског већа града Чачка одржаној 30. новембра 2017. године, дато је, утврђено и, донето:

- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: "Предлог одлуке о уклањању препрека на некатегорисаном путу кп.бр.241 КО Парменац"
- Предлог Програма локалног економског развоја за период 2017.- 2019. година
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2017. годину
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка

Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка (биће објављен на интернет презентацији града Чачка. Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневним новинама "Ало").

Записник са седнице

Четрдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 44. седници Градског већа града Чачка одржаној 24. новембра 2017. године, утврђено је, донето и усвојено:

- Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод" Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац" Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Чачак
- Предлог Одлуке о даванју сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав" Ариље за 2017. годину
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси Болнице и касарне" у Чачку
- Програм уређенја фасада стамбених, пословних и стамбено-пословних зграда које се налазе у екстра зони града Чачка за 2017. годину
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету Градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Закључен је Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав" Ариље

Записник са седнице

Четрдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 43. седници Градског већа града Чачка одржаној 20. новембра 2017. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац" Мрчајевци за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за друштвене делатности
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о измени Решења о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивању колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (13 решења)
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Решење по жалби Бугарчић Весне из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55315-3-1760/2017 од 21. септембра 2017. године

Записник са седнице

Четрдесет друга седница Градског већа града Чачка


На 42. седници Градског већа града Чачка (затвореној за јавност) одржаној 31. октобра 2017. године, донет је:

- План одбране града Чачка

Четрдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 41. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. октобра 2017. године, размотрено је и усвојено:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у 2017. години
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године

Записник са седнице

Четрдесета седница Градског већа града Чачка


На 40. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. октобра 2017. године, размотрено је и дато:

- Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за планирани Аеродром - Прељина
- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: „Предлог Одлуке о измени одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине"
- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: „Предлог породичне декларације"

Записник са седнице

Тридесет девета седница Градског већа града Чачка


На 39. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. октобра 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2016/2017. годину и финансијски извештај за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2017/2018. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2016/2017. годину и финансијски извештај за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2017/2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела и доношење закључка о стављању ван снаге раније утврђеног предлога Одлуке
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине градског грађевинског земљишта, ближе описаног као к.п.бр. 5128/1 КО Чачак, јавним надметањем
- Решење о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2017/2018
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Рендулић Микана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-3-11953/2017 од 7. августа 2017. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-3-2094/2017 од 28. августа 2017. године
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог измена Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о наградама и признањима града Чачка
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2017. години
- Решење о поништавању решења Градског већа града Чачка број 06-164/2015- III од 2. октобра 2015. године

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Ћачка у 2017. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 20. октобра 2017. године)

Записник са седнице

Тридесет осма седница Градског већа града Чачка


На 38. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. септембра 2017. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана деталјне регулације на потесу Каменолом "Сушица- Здравлјак"
- Предлог Одлуке о изради Плана деталјне регулације за планирани Аеродром-Прелјина
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Атеница-Кулиновци" у Чачку
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Решење о давању сагласности ЈП "Србијагас" Нови Сад за поставлјање приклјучног гасовода, секцијског шахта и мернорегулационе станице "Просвета" на к.п. бр. 288/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела к.п. бр. 5464/4 КО Чачак, д.о.о. "Милос транс" Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела к.п. бр. 182/1 КО Јежевица, Велјку Стоиберу из Чачка
- Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2017/2018. годину
- Решења о додели средстава организацијама у области спорта од посебног значаја за град Чачак (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Расписисан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години (биће објављен у броју листа "Чачански глас" од 29. септембра 2017. године)

Записник са седнице

Тридесет седма седница Градског већа града Чачка


На 37. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. септембра 2017. године, утврђено је, размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац" Чачак за 2017. годину и доношење Закључка о стављању ван снаге раније утврђеног предлога Одлуке
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Чачка за 2017. годину
- Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко" Ужице за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац" Мрчајевци за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис" Чачак за 2017. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину лифта реконструкцијом објекта установе „Зрачак" Чачак
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на територији града Чачка


Закључени су:

- Анекс II Колективног уговора ЈКП „Водовод" Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Чачак" Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Комуналац" Чачак
- Колективни уговор ЈКП „Моравац" Мрчајевци
- Колективни уговор ЈКП „Градско зеленило" Чачак
- Колективни уговор ЈКП „Паркинг сервис" Чачак

Записник са седнице

Тридесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 36. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. августа 2017. године, донето је и утврђено:

- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника и доношење закључка о стављању ван снаге раније утврђеног предлога Одлуке
- Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. години
- Решење по жалби доо „Зорановић“ Чачак на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 433/33/2017 од 12. априла 2017. године
- Решење по жалби доо " Imex " Чачак на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 433- R -10/1058-16- IV од 11. априла 2017. године
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету Градоначелника, Градским управама, Стручним службама и Градском правобранилаштву

Записник са седнице

Тридесет пета седница Градског већа града Чачка


На 35. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. августа 2017. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Решење о приступању отуђењу, непосредном погодбом, дела к.п. бр. 5464/4 КО Чачак, привредном друштву "Милос транс" д.о.о. Чачак
- Закључак у вези ппредлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Извештаја Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1.01.2017-30.06.2017. године
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Станковић Томислава из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/49/2017 од 24. априла 2017. године
- Решење по жалби Јовичић Ненада и Милошевић Марка из Чачка на решење Градске управе за урбанизам града чачка број 359-208/17- IV -2-01 од 17. маја 2017. године
- Решење по жалби Јечменић Милке из Чачка на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 351-586/17- IV -2-01 од 14. јуна 2017. године
- Решење по жалби Стевлић Душице из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 07-6314/1 од 5. јуна 2017. године
- Решење по жалби Митровић Ратка из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 3-55403-4-718/2016 од 5. јуна 2017. године

Записник са седнице

Тридесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 34. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јула 2017. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2017. годину
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о спроведеним активностима ЈП „Градац“ Чачак по уговору о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину за први и други квартал 2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
- Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника и доношење Закључка о стављању ван снаге раније утврђеног Предлога одлуке
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прељини
- Решења о приступању отуђењу непосредном погодбом дела кп. бр. 182/1 КО Јежевица из јавне својине града Чачка, ради озакоњења
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, ради исправке граница суседних парцела, Анђелки Антић из Чачка
- Решење о утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2016. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2017. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са седнице

Тридесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 33. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. јула 2017. године, утврђено је, дато и размотрено:

- Предлог Решења о преносу непосредном погодбом, без накнаде, права јавне својине на к.п. бр. 2138/4 КО Прељина, са носиоца јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије, ради изградње трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Мишлјење на Предлог Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Амандмани на Предлог Пословника о раду Скупштине града Чачка (358 амандмана)

Записник са седнице

Тридесет друга седница Градског већа града Чачка


На 32. седници градског већа града чачка, одржаној 26. јуна 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дела секундарне саобраћајнице
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине градског грађевинског земљишта ближе описаног као к.п. бр. 5128/1 КО Чачак
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2017. годину
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2017. години
- Правилник о измени Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Правилник о измени Правилника о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2017. години
- Одлука о утврђивању закупнине за закупце стана у улици Книћанинова број 18
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Гавриловић Ненада из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-821/16- IV -6-05 од 8. децембра 2016. године
- Решење по жалби Грујовић Милана из Парменца на Закључак о дозволи извршења инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 501-214/10- IV -6-03 од 2. фебруара 2017. године
- Решење по жалби Спасојевић Зорана из Чачка на закључак Центра за социјални рад града чачка број 3-55381-3-879/2017 од 3. маја 2017. године
- Решење по приговору Српске православне цркве-Епархије Жичке, Краљево, на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP CAC-13177-LOCH-2/2017 од 1. јуна 2017. године

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 30. јуна 2017. године и на сајту града Чачка).

Записник са седнице

Тридесет прва седница Градског већа града Чачка


На 31. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. јуна 2017. године, утврђено је, усвојено, размотрено, дато и донето:

- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину, реконструкцијом, објекат са фискултурном салом ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији града Чачка за 2017. годину
- Обједињени Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету Градоначелника, Градским управама, Стручним службама и Градском правобранилаштву
- Предлог Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности КО Мрчајевци, за проширење гробља
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности-земљиште ближе описано као кп.бр. 133/2 КО Атеница
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измену Програма рада Дома културе Чачак за 2017. годину
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
- Извештај о реализацији програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за први квартал 2017. године
- Мишљење на Предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2017. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 9. јуна 2017. године и на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Тридесета седница Градског већа града Чачка


На 30. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. маја 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране Компаније „Stax technologies“ ДОО Чачак
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/10 од 23. маја 2017. године
- Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за први квартал 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 3523/2 од 23. маја 2017. године
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
- Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за први квартал 2017. године
- Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за први квартал 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)

Записник са седнице

Двадесет девета седница Градског већа града Чачка


На 29. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. маја 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 78/2-2
- Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за први квартал 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за први квартал 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/7 од 7. априла 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 27. априла 2017. године
- Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за први квартал 2017. године
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за:
а) за период 01.07.2014-31.12.2014. године
б) за период 01.01.2015.-31.12.2015. године
в) за период 01.01.2016.-31.12.2016. године
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2016. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2016. годину
- Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за месну заједницу прислоница, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Прислоница
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије кп.бр 2138/4 КО Прељина, за изградњу трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
- Предлог Решења о размени градског грађевинског земљишта између града Чачка и УТП „Морава“ Чачак
- Решење о давању сагласности његошу Кушићу из Чачка за озакоњење нелегалног објекта на к.п. бр. 1502/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом грађевинског земљишта, кп. бр. 206/14 КО Чачак, д.о.о. „Зорпекс карго“ Чачак
- Решење о приступању отуђењу дела кп. бр. 6146/12 КО Чачак, Бабић Ратку из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу дела кп. бр. 315 КО Чачак, Антић Анђелки из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу дела кп. бр. 2390/13 КО Чачак, Габоровић Момчилу из Чачка, ради озакоњења објекта
- Правилник о начину и поступку остваривања права на субвенционирану цену превоза у градском и приградском саобраћају
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решења о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (11 решења)

Закључен је Анекс Уговора о реализацији активности из усвојеног програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину.
Закључен је Анекс Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Чачак.

Записник са седнице

Двадесет осма седница Градског већа града Чачка


На 28. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. априла 2017. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о путевима (44 амандмана)
- Амандмани на Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника (16 амандмана)
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка (7 амандмана)
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2021. година
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2027. година
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 998/17 од 20. априла 2017. године
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом стамбене зграде за смештај Рома
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак прикључних возила - специјализованих приколица
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2017. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2016. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о одобравању службеног пута члану Градског већа

Записник са седнице

Двадесет седма седница Градског већа града Чачка


На 27. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. априла 2017. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2021
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2027
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак
- Извештај о спроведеним активностима ЈП „Градац“ Чачак у месецу јануару 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града чачка
- Предлог Одлуке о путевима
- Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника
- Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 5131/1 КО Чачак и катастарских парцела број 3/8 и 3/10 обе КО Атеница
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, грађевинског землјишта ближе описаног као кп.бр.206/14 КО Чачак, ради озакоњења по тржишној вредности
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2016. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Нешков Радинке из Београда на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-95/16- IV -6-05 од 19. децембра 2016. године
- Решење по жалби Ђурић Андрије из Тополе на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-189/16- IV -6-05 од 19. децембра 2016. године
- Решење по жалби Дубајић Миланке из Краљева на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-103/16- IV -6-05 од 19. децембра 2016. године
- Решење по жалби Рајчевић Милана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-3898/1 од 26. децембра 2016. године и закључак Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-3898/2 од 5. јануара 2017. године
- Решење по приговору Rizzardo Đorđa из Чачка на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC -1188- Iup -1/2017 од 25. јануара 2017. године
- Решење по жалби Скупштине станара зграде у улици Богићевићева бр. 4 и Скупштине станара зграде у улици Хајдук Вељкова број 5 и број 7 у Чачку на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1617/14- IV -6-05 од 25. децембра 2014. године
- Решење о образовању Комисије за надзор

Записник са седнице

Двадесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 26. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. марта 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 381/2017 од 23. фебруара 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Чачак“ Чачак за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017 -2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017 -2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ чачак за период од 2017. -2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2026. године
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Предлога Закључка о припреми нацрта Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 2224 и 2227 обе КО Миоковци
- Решење о прибављању у јавну својину дела кп. бр. 210 КО Чачак, деобом, за Београдску улицу
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2016. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма одржавања и опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2016. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штете настале природном или другом незгодом
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (7 решења)
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва града Чачка за 2016. годину

Записник са седнице

Двадесет пета седница Градског већа града Чачка


На 25. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. марта 2017. године, донето је:

- Одлука о утврђивању развојног приоритета града Чачка у области развоја пољопривреде и села (подржавање инвестиционог пројекта "Chips Way" доо Чачак)
- Правилник о условима обезбеђења и пружања услуге лични пратилац детета
- Правилник о новчаној помоћи за новорођену децу у 2017. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са седнице

Двадесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 24. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. фебруара 2017. године, утврђено је:

- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2017. годину

Записник са седнице

Двадесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 23. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. фебруара 2017. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина (1 амандман)
- Амандмани на Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину (26 амандмана)
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години (31 амандман)
- Амандмани на Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2017. годину (32 амандмана)
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 3587/2 и кп. бр. 3586/2 обе КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 738/1 КО Паковраће из јавне својине града Чачка
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Записник са седнице

Двадесет друга седница Градског већа града Чачка


На 22. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. фебруара 2017. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2017. годину
- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга ЈКП "Паркинг сервис" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" Чачак број 75/4 од 30. јануара 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 2 од 27. јануара 2017. године
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП "Комуналац" Чачак, покретне ствари, теретног возила
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом дела зграде Дечијег вртића на кп.бр. 884 КО Чачак
- Предлог Решења о приступању прибављању у јавну својину града Чачка, непокретности КО Мрчајевци, путем непосредне погодбе, за проширење гробља
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину непокретности - кп бр. 2138/1 КО Прељина од КК "Миленко Никшић"
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решења о упућивању на службени пут члана Градског већа (2 решења)

Са ЈП Градац" Чачак закључени су Уговор о вршењу услуга за 2017. годину и Уговор о реализацији активности из усвојеног програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину.

Записник са седнице

Двадесет прва седница Градског већа града Чачка


На 21. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. фебруара 2017. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Правилник о изменама Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години
- Извештај о раду Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2016. годину
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 01.07.2016.-31.12.2016. године
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 738/1 КО Паковраће из јавне својине града Чачка
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом к.п. бр. 3587/2 и к.п. бр. 3586/2 обе КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2017. години
- Решење по захтеву ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Решење по жалби Ђуровић Петра из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 433/957-2 Z /2016од 18. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „Dan plus internacional“ Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/148/2016 од 20. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „Државна лутрија Србије“ Београд на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/109/2016 од 17. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „Norebo“ Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/173/2016 од 18. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „KING BETING“ Нови Београд на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/492/2016 од 24. октобра 2016. године
- Решење по приговору Самарџић Љиљане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Радосављевић Мирјане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Маленовић Јелене из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Јовановић Душице из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Стишовић Косане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Чубриловић Јане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору ДОО „Агро-Каблар“ Чачак на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-34826-ISAW-1/2016 од 29. децембра 2016. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве(3 решења)

Записник са седнице

Двадесета седница Градског већа града Чачка


На 20. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јануара 2017. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2016/2017. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2017. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге помоћ у кући за 2017. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у прихватилиште за 2017. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са седнице

Деветнаеста седница Градског већа града Чачка


На 19. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. јануара 2017. године, размотрени су:

- Амандмани на Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2017. годину
- Заклјучен је Уговор о вршењу услуга ЈП "Градац" Чачак за јануар 2017. године.

Записник са седнице

Осамнаеста седница Градског већа града Чачка


На 18. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јануара 2017. године, утврђено је и донето:

- Предлог Акционог плана запошлјавања града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Арилје за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Арилје за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште путеве „Градац“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинским путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења републичких буџетских средстава за 2017. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског землјишта за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о успоставлјању сарадње града Чачка са градовима и општинама у сливу Западне Мораве
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину непокретности - к.п. бр. 2138 КО Прелјина од КК „Миленко Никшић“
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години
- Решење по жалби Радуловић Лјубише из Прелјине на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-169/15- IV -6-05 од 19. октобра 2016. године
- Решење по жалби Стојановић Младена из Чачка на заклјучак Центра за социјални рад града Чачка број 55103-3-2015/2016 од 20. октобра 2016. године
- Решење по жалби Никић Георгине из Чачка на заклјучак Центра за социјални рад града Чачка број 5 55370-3-2287/2016-1 од 14. новембра 2016. године
- Решење по жалби Петронијевић Надежде из Чачка на заклјучак Градске управе за локалну пореску администрацију број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године
- Решење по жалби Радишић Момира из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-547/15- IV -6-05 од 18. јуна 2015. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2017. годину
- Одлука о давању претходне сагласности Дому здравлја „Чачак“ из Чачка за давање у закуп пословног простора
- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задоволјавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку
- - Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2016/2017. годину
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штете настале природном или другом незгодом
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 20. јануара 2017. године)

Записник са седнице

Седамнаеста седница Градског већа града Чачка


На 17. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30.децембра 2016. године, донето је:

- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са седнице

Шеснаеста седница Градског већа града Чачка


На 16. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22.децембра 2016. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом зграде Дечјег вртића, на кп. бр. 6901/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења објеката и катастарских парцела на којима су објекти саграђени Дому здравља Чачак
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп. бр. 2736 ко Љубић и прибављању у јавну својину дела кп. бр. 1066 КО Љубић, путем размене
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп. бр. 2819/2 КО Љубић и прибављању у јавну својину дела кп. бр. 2570/3 КО Љубић, путем размене
- Текст Уговора о додели подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Решење о образовању Жалбене комисије
- Решење по приговору ДОО "Хизна" мршинци на Обавештенје Градске управе за локални економски развој број Сл/2016- IV -5 од 18. новембра 2016. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (7 решења)

Закључен је Уговор о вршењу услуга реализације Програма ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину за децембар месец

Записник са седнице

Петнаеста седница Градског већа града Чачка


На 15. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. децембра 2016. године утврђено је, донето и размотрено:

- Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог одлуке о измени и допунама Статута града Чачка
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
- Предлог одлуке о утврдјивању економски најниже цене ауто – такси превоза на територији града Чачка
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Извршног одбора СО Чачак бр. 361-139/2013-02 од 26.12.2003. године
- Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за финансирање унапредјења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ( 4 решења)
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Закључак о враћању на дораду Нацрта кадровског плана за 2017. годину
- Закључак о прихватању предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2017. годину

Записник са седнице

Четрнаеста седница Градског већа града Чачка


На 14. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7.децембра 2016. године, размотрени су:

- Амандмани на Предлог Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају (15 амандмана).

Записник са седнице

Тринаеста седница Градског већа града Чачка


На 13. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2.децембра 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
- Предлог Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
- Предлог Одлуке о условима, начину и поступку давања у закуп стана у улици Книћанинова бр. 18 на кп. бр. 3212/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2016. години
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о заштити споменика природе „Фикус-Чачак“
- Одлука о додели подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2016. годину на територији града Чачка
- Решење о давању сагласности Остојић Радошу из Чачка за упис права својине на објектима и сагласности за озакоњење нелегалних објеката
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места градске управе за урбанизам
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градској управи за локални економски развој
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Природног лечилишта „Атомска бања“ доо Горња Трепча на акт Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 436-1052/2016- IV -4 од 16. септембра 2016. године
- Решење по жалби Топаловић Младена из Чачка на акт Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 436-1073/2016- IV -4 од 28. септембра 2016. године
- Решење по жалби Петровић Весне из Прељине на одлуку Градског правобраниоца Јп. бр. 41/16 од 26. октобра 2016. године
- Решење по жалби Ћуковић Боривоја из чачка на одлуку начелника Градске управе за финансије града Чачка број 111-36/2016- IV -1 од 1. новембра 2016. године
- Решење по жалби Ћуковић Боривоја из Чачка на одлуку начелника Градске управе за финансије града Чачка број 111-37/2016- IV -1 од 1. новембра 2016. године

Записник са седнице

Дванаеста седница Градског већа града Чачка


На 12. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. новембра 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности - земљиште ближе описано као кп. бр. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 133/2, 135/1, 136/1, 142/2 све КО Атеница
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде, кп.бр. 2279/1 и кп.бр. 2279/3, обе КО Прељина
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела кп.бр. 6155/18 КО Чачак, Ђорђу Цветићу из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 3588/2 и кп.бр. 3588/3 обе КО Чачак, Станку Минићу из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела кп.бр. 6578/2 КО Чачак, Вери Плазинић из Чачка
- Решење о установљавању права стварне трајне службености пролаза преко кп.бр. 2198/1 и 1635 обе КО Чачак
- Предлог Решења о образовању Комисије за планове града Чачка

Записник са седнице

Једанаеста седница Градског већа града Чачка


На 11. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. новембра 2016. године, донето је и утврђено:

- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2016/2017
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом контејнерске комбиноване котларнице на кп. бр. 1/3 КО Чачак
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2736 КО Љубић и прибављању у јавну својину дела к.п. бр. 1066 КО Љубић, путем размене
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2819/2 КО Љубић и прибављању у јавну својину дела к.п. бр. 2570/3 КО Љубић, путем размене
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
- Предлог измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину

Записник са седнице

Десета седница Градског већа града Чачка


На 10. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. октобра 2016. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у 2016. години
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
- Одлука о неприхватању понуде о продаји дела катастарске парцеле број 3577/7 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину дела кп.бр. 210 КО Чачак из приватне својине, деобом
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом дела к.п.бр. 6155/18 КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове

Записник са седнице

Девета седница Градског већа града Чачка


На 9. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. октобра 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејанје „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
- Предлог Одлуке о преносу инвеститорских права Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2179/7 КО Чачак и дела кп. бр. 766/3 КО Чачак и прибављању у јавну својину дела кп.бр. 772/1 КО Чачак у својини УТП „Морава“ Чачак, непосредном погодбом путем размене
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5124 КО Чачак и прибављанју у јавну својину кп.бр. 5123/3 ко Чачак у својини " Chips way " доо Чачак, непосредном погодбом путем размене
- Решенје о приступању отуђењу непосредном погодбом дела кп.бр. 6578/2 КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 3588/2 и 3588/3 обе КО Чачак из јавне својине града Чачка

Записник са седнице

Осма седница Градског већа града Чачка


На 8. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. октобра 2016. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Предлог Плана детаљне регулације за Општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до приклјучка на Л-314
- Нацрт Одлуке о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Доња Трепча
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решења о додели средстава за одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2016. години
- Решења о додели додатних средстава за суфинансирање Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години
- Заклјучак да Комисија за спорт иницира и води разговоре са заинтересованим представницима организација у области спорта на тему образовања и функционисања територијалног спортског савеза
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Јозовић Душана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-664/16- IV -6-05 од 12. јула 2016. године
- Решење по жалби Вујовић Миливоја из Београда на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 43/45301/16 од 6. јула 2016. године
- решење по жалби Ненадовић Милана из Пријевора на решење Центра за социјални рад града Чачка број 3-55330-3-1787/2016 од 9. августа 2016. године
- Решење по жалби Ранђеловић Саше из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-683/16- IV -6-05 од 15. јула 2016. године
- Решење по жалби Гавриловић Ненада из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-821/16- IV -6-05 од 7. септембра 2016. године
- Решење по приговору Пурић Слободана из Чачка на локацијске услове Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-20913-LOC-1/2016 од 25. августа 2016. године
- Решење по приговору Гајић Милоша из Чачка на локацијске услове Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-21053-LOC-1/2016 од 30. августа 2016. године

Записник са седнице

Седма седница Градског већа града Чачка


На 7. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. септембра 2016. годинем утврђено је и донето је:

- Предлог Одлуке о измени Одлуке о градским управама
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом пословног монтажног објекта – Дом културе
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2016. годину на територији града Чачка
- Решење о установљавању права стварне трајне службености на непокретности у КО Атеница
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2016. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 9. септембра 2016. године).

Записник са седнице

Шеста седница Градског већа града Чачка


На 6. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. августа 2016. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и Предлог Закључка о припреми нацрта предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
- Извештај о раду Привредног друштва Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине
- Решење о установљавању права стварне трајне службености на непокретности у КО Ракова
- Решења о образовању радних тела:
- Савета за безбедност саобраћаја
- Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Комисије за спорт
- Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Комисије за пословни простор
- Комисије за пословни простор који користе месне заједнице
- Преговарачког тима за учешће у преговарању за заклјучивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење по жалби Павловић Снежане из Трнаве на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 3-55330-3-330/2016 од 08. јула 2016. године
- Решење по жалби Павловић Љуба из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 3-55330-3-1659/2016 од 19. јула 2016. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 3-55330-3-1638/2016 од 19. јула 2016. године
- Закључак о изузећу:
- градоначелника града Чачка - председника Градског већа града Чачка
- начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Правилник о измени Правилника о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са дететом са сметњама у развоју
- Решење о изменама Решења о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са дететом са сметњама у развоју
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Пета седница Градског већа града Чачка


На 5. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. јула 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од поплаве и бујица на територији града Чачка
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 01.01.2016 - 30.06.2016. године
- Правилник о допуни Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2016/2017. годину
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 186 КО Миоковци
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2016. години
- Решење по жалби "Norebo" доо Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године
- Решење по жалби "Dan plus internacional" доо Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/489-1/2015 од 8. априла 2016. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Предлог решења о приступању отуђењу непосредном погодбом, без накнаде, кп.бр. 2279/1 и кп.бр 2279/3 обе КО Прељина, из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије
- Решење о установљавању права службености на непокретностима у КО Чачак
- Решење о установљавању права службености на непокретности у КО Миоковци
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991 -1999. године у 2016. години

Записник са седнице

Четврта седница Градског већа града Чачка


На 4. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. јула 2016. године, донето је:

- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)

Записник са седнице

Трећа седница Градског већа града Чачка


На 3. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. јула 2016. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Закључак у вези закључка Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа и Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве "Градац" Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак бр. 4/10 од 10. јуна 2016. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Записник са седнице

Друга седница Градског већа града Чачка


На 2. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. јула 2016. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2016. години
- Решење о допуни Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења
- Предлог Решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва „Ауто Чачак промет“ доо Чачак, које оснива „Ауто Чачак“ д.о.о. Чачак, садржи назив града Чачка
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину
- Правилник о изменама Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години
- Решење о отуђењу дела парцеле непосредном погодбом
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
- Решење по жалби Лилић Весне из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор број 355-271/16- IV -6-05 од 18. априла 2016. године
- Решење по жалби Пејић Гордане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 3-55330-3-1231/2016 од 31. маја 2016. године
- Решење по жалби Крџић Миланке из Чачка на решење начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка број 112-185/2016- IV -5 од 21. маја 2016. године
- Решење по приговору Тороман Снежане из Чачка у вези давања у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање
- Решење по приговору Проковић Весне из Чачка у вези давања у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање

Записник са седнице

Прва седница Градског већа града Чачка


На 1. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. јуна 2016. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Решење о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 18. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о даванју сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2025/4 од 27. априла 2016. године
- Предлог Одлуке о прихватању одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2656/1 од 3. јуна 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1720/16 од 28. априла 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 64/4 од 10. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о остварењу Плана и Програма рада и финансијског послованја Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације за делове насељеног места Мршинци и Слатина – Секундарни центар
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Парменац – Бељина – зона санитарне заштите“
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Лугови“
. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Лозница“
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења пословног простора Центру за социјални рад града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице

Записник са седнице

Сто шездесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 166. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. јуна 2016. године, донето је:

- Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за урбанизам, број 110-22/2016- IV -2 од 26. маја 2016. године
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела к.п. бр. 230/1 КО Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета на стамбеним објектима насталих као последица мајских поплава на територији града Чачка у 2014. години
- Решење по жалби Мареновић Ранка из Мршинаца на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-69/2016- IV -6-02 од 28. марта 2016. године

Сто шездесет пета седница Градског већа града Чачка


На 165. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. маја 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2015. годину
- Решење о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Закључак о усвајању извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2015. години

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2016. години (објављен у броју листа "Чачански глас" од 27. маја 2016. године)

Записник са седнице

Сто шездесет четврта седница Градског већа града Чачка


- Решење о допуни Решења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за поверавање обављања јавног линијског превоза путника

Записник са седнице

Сто шездесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 163. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. маја 2016. године, донето је:

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за опште и заједничке послове
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градској управи за инспекцијски надзор
- Одлука о заклјучивању Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Одлука о заклјучивању Колективног уговора Јавне установе "Туристичка организација Чачка"
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Сто шездесет друга седница Градског већа града Чачка


На 162. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. маја 2016. године, донето је и размотрено:

- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за урбанизам
- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за локалну пореску администрацију
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за локални економски развој
- Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за финансије
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка
- Заклјучак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја за реализацију програма за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2015. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Информација о извршавању одлуке о додатној финансијској помоћи породици са децом у делу субвенционисања дела трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце
- Реализација Закључка Градског већа број 06-57/2016- III од 22. марта 2016. године у вези Клуба за дневни боравак за одрасла и стара лица

Записник са седнице

Сто шездесет прва седница Градског већа града Чачка


На 161. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. априла 2016. године, донето је:

- Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за поверавање обављања јавног линијског превоза путника
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)

Расписан је Јавни конкурс за прикупљање понуда за поверавање обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка (објављен у броју листа "Чачански глас" од 28. априла 2016. године)

Записник са седнице

Сто шездесета седница Градског већа града Чачка


На 160. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. априла 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2015. годину
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2015. годину
- Извештај Јавне установе "Туристичка организација Чачка" по Закључку Градског већа града Чачка број 06-28/2016- III од 8. фебруара 2016. године
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој за 2015. годину
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу за 2016. годину
- Праивлник о условима и начину летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу
- Одлука о давању претходне сагласности МЗ Парменац за издавање у закуп непокретности
- Одлука о давању претходне сагласности МЗ Горичани за издавање у закуп непокретности
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за финансије
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначеника и Градског већа
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2015. години

Записник са седнице

Сто педесет девета седница Градског већа града Чачка


На 159. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. марта 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о раду и финансијском пословању Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2015. годину
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)
- Решење по жалби Новаковић Лаза из Бреснице на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
- Решење по жалби Јовановић Миломира из Парменца на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка
- Решење по жалби Влајнић Саше из Прељине на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка

Записник са седнице

Сто педесет осма седница Градског већа града Чачка


На 158. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. марта 2016. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље број 314/2016
- Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија "Надежда Петровић" Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2015. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
- Одлука о закључивању Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2016. години
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење о престанку рада Комисије за грађевинско земљиште
- Закључак о препоруци јавним комуналним предузећима за ослобађање или умањење плаћања рачуна за комуналне услуге корисницима са поплаљених подручја
- Решење о изменама Решења о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2016. години (објављен у броју листа "Чачански глас" од 25. марта 2016. године).

Записник са седнице

Сто педесет седма седница Градског већа града Чачка


На 157. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. марта 2016. године, донето је:

- Решење о образовању Комисије за процену штете субјеката привредне делатности настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)

Записник са седнице

Сто педесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 156. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. марта 2016. године, донето је:

- Решење о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о образовању Комисије за процену штете на локалним и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде

Записник са седнице

Сто педесет пета седница Градског већа града Чачка


На 155. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. фебруара 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2016. години
- Решење о износу месечне накнаде дела цене боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2016. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобраванју програма и додели средстава за реализованје програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години (по 2. конкурсу)

Записник са седнице

Сто педесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 154. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. фебруара 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Предлог Одлуке о грађевинском земљишту
- Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о поставлјању мањих монтажних објеката привременог карактера
- Предлог Одлуке о прибавлјању у јавну својину непокретности ради формирања Спомен комплекса
- Предлог Решења о образовању Комисије за прибавлјање непокретности за формирање Спомен комплекса
- Предлог Одлуке о прибавлјању у јавну својину путем размене
- Предлог Одлуке о отуђењу из јавне својине непокретности
- Предлог Решења о образовању Комисије за отуђење непокретности
- Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2016. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја града Чачка

Записник са седнице

Сто педесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 153. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. фебруара 2016. године, утврђено је и донето је:

- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2016. години
- Предлог Програма развоја спорта у граду Чачку за период 2016-2018. године
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Предлог Плана детаљне регулације „Кошутњак 3“
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обавлјање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2015. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2015. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резеве (2 решења)
- Закључак у вези молбе Тороман Снежане из Чачка за субвенционисање закупнине

Записник са седнице

Сто педесет друга седница Градског веће града Чачка


На 152. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. фебруара 2016. године, донето је:

- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, одобрених без јавног конкурса
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града чачка у 2015. години одобрених на основу одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за град
- Решење о одобравању програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 12. фебруара 2016. године). Право на доделу средстава немају спортске организације којима су средства за реализовање програма од јавног интереса у 2016. години већ доделјена.

Записник са седнице

Сто педесет прва седница Градског већа града Чачка


На 151. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. фебруара 2016. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Предлог Плана детаљне регулације „Кошутњак 1- Младост“
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ,,Центар“ у Чачку
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2016. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге помоћ у кући за 2016. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у Прихватилиште за 2016. годину
- Решење о додели у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Мирославу Бојићу из Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Извештај о раду Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2015. годину
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1.7.2014-31.12.2015. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Сто педесета седница Градског већа града Чачка


На 150. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. јануара 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
- Одлука о раскиду уговора о уступању пословног простора на коришћење, без накнаде, закљученог између града Чачка и Моравичког управног округа
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Градског већа града Чачка бр. 06-263/2014- II од 9.12.2014. године и Одлуке Градског већа града Чачка бр. 06-105/2015- II од 15.06.2015. године
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Извршног одбора Скупштине општине Чачак бр. 361-70/2004-04 од 4. августа 2004. године
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2016. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години, одобрених на основу Јавног конкурса
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решење по жалби Бојић Душана из Прељине на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-74/15- IV -6-05 од 4. новембра 2015. године
- Решење по жалби Павловић Анђе из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1049/15- IV -6-05 од 17. новембра 2015. године
- Решење по приговору Јанковић Нинослава из Београда на решење градоначелника града Чачка бр. 401-678/15- II од 11. децембр 2015. године
- Решење по приговору Тодоровић Душана из Чачка на решење градоначелника града Чачка бр. 401-678/15- II од 11. децембра 2015. године

Записник са седнице

Сто четредесет девета седница Градског већа града Чачка


На 149. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. децембра 2015. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Предлог Решења о давању сагласности да пословно име Друштва са ограниченом одговорношћу "Čal-Čačak" може да садржи назив града Чачка
- Решење о одобрењу Програма и додели средстава спортској организацији чија је активност од посебног значаја за Град

Расписани су Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2016. години и Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години (објављени у броју листа "Чачански глас" од 8. јануара 2016. године).

Сто четрдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 148. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. децембра 2015. године, донето је:

- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Српској православној црквеној општини при Храму вазнесења господњег у Чачку
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Петровић Мирку из Београда
- Одлука о расписивању Јавног огласа ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2006 од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2007 од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2008 од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2009 од 21. децембра 2011. године

Сто четрдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 147. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. децембра 2015. године, утврђено је и донето:

- Предлог Решења о давању сагласности оснивачима Спортског савеза Чачка да назив Савеза може да садржи назив града Чачка
- Решење о употреби средстава текуће будџетске резерве

Сто четрдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 146. седници Градског већа града Чачка (затвореној за јавност) одржаној 28. децембра 2015. године, утврђено је:

- Предлог Одлуке о организацији и функционисању органа града Чачка, предузећа и установа чији је оснивач или већински власник град Чачак за време ратног и ванредног стања

Сто четрдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 145. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. децембра 2015. године размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о максималној спратности објеката који су предмет озакоњења
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину непокретности ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског, wellness и спа комплекса
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Одлука о потписивању Колективног уговора за ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град

Сто четрдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 144. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. децембра 2015. године, донето је, утврђено размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Предлога Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав петковић Дис“ за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи милановац и Лучани за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Д.О.О. Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
- Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Сто четрдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 143. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. децембра 2015. године, размотрено је, усвојено, утврђено, дато и донето:

- Извештај Центра за социјални рад града Чачка по закључку Градског већа града Чачка број 06-199/2015- III од 23. новембра 2015. године
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за планове
- Усаглашен Предлог Одлуке о матичним подручјима града Чачка са Мишљењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број 20-00-92/2015-10 од 23.11.2015. године
- Мишлјење на Предлог Одлуке о промени назива улица на територији града Чачка
- Програм о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2015. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решења по приговорима у вези давања у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање (8 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске помоћи
- Решење о додели једнократне бесповратне новчане помоћи за санирање штете од пожара

Расписан је Јавни позив за доделу новчане награде за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 4. децембра 2015. године)

Записник са седнице

Сто четрдесет друга седница Градског већа града Чачка


На 142. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. новембра 2015. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча за делове насеља Горња Трепча и Доња Трепча
- Предлог Одлуке о радном времену Здравствене установе „Апотека Чачак“
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођенју самодоприноса за Месну заједницу Пријевор
- Програм постављања аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину
- Решење о укидању Решења Градског већа града Чачка о одобрењу програма и додели средстава за реализовање програма спортској организацији од посебног значаја за Град број 06-191/2015- III од 5. новембра 2015. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Закључак у вези подношења извештаја о успостављености и функционисању права и услуга из области социјалне заштите из надлежности града Чачка

Записник са седнице

Сто четрдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 141. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. новембра 2015. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2015. годину
- Решење о постављењу начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о одобрењу програма и додели средстава спортским организацијама чије су активности од посебног значаја за Град
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Радичевић Бранка из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-2803/уп од 24. августа 2015. године
- Решење по жалби Михајиловић Наде из Чачка - Заблаће, на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-2778/уп од 17. августа 2015. године
- Решење по жалби Митровић Миладина из Чачка - Белјина, на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-769/15- IV -6-05 од 2. септембра 2015. године
- Решење по жалби Дабовић Данке из Чачка на Заклјучак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1592/14- IV -6-05 од 29. јула 2015. године

Записник са седнице

Сто тридесет девета седница Градског већа града Чачка


На 139. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. октобра 2015. године утврђено је и донето:

- Предлог Плана генералне регулације за насељено место Слатина
- Одлука о објављивању Јавног огласа за постављење начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за постављење начелника Градске управе за урбанизам града Чачка по објављеном јавном огласу
- Одлука о закључивању Колективног уговора Дома културе Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о закључивању Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић - Дис“ Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве


Записник са седнице

Сто тридесет осма седница Градског већа града Чачка


На 138. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. октобра 2015. године усвојено је, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за град Чачак
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2015. години
- Решење о отуђењу односно прибављању земљишта у јавној својини
- Решења о овлашћењу за закључивање уговора
- Предлог Решења о постављењу заменика Градског правобраниоца
- Предлог Решења о утврђивању престанка положаја заменику Градског јавног правобраниоца

Записник са седнице

Сто тридесет седма седница Градског већа града Чачка


На 137. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. октобра 2015. године донето је, усвојено и утврђено:

- Решење о расподели средстава за суфинансирање Пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2015. години
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2015/2016. годину
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Ђоковић Радисаву из Чачка

Записник са седнице

Сто тридесет шеста седница Градског веће града Чачка


На 136. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. септембра 2015. године размотрено је, донето и дато:

- Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Амандман на Предлог Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Позитивно мишљење на Предлог Одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“
- Закључак у вези продужења рока за примену Програма постављања киоска
- Измена Програма постављања киоска

Записник са седнице

Сто тридесет пета седница Градског већа града Чачка


На 135. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. септембра 2015. године донето је и утврђено:

- Решење о измени Решења Градског већа града Чачка број 06-142/2015- III од 25. августа 2015. године о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2015. годину
- Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског землјишта за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2015. годину
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју

Записник са седнице

Сто тридесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 134. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. септембра 2015. године утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о допунама Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о матичним подручјима града Чачка
- Одлука о заклјучивању Колективног уговора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење по жалби Радишић Момира из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-547/15- IV -6-05 од 18. јуна 2015. године
- Решење по жалби ЈКП „Комуналац“ Чачак на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-604/15- IV -6-05 од 17. јуна 2015. године
- Решење о давању претходне сагласности Јавном комуналном предузећу за грејање ,,Чачак“ Чачак за задуживање

Записник са седнице

Сто тридесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 133. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. августа 2015. године размотрено је, донето и утврђено:

- Информација ЈП „Градац“ Чачак и Градске управе за урбанизам града Чачка по Закључку Градског већа града Чачка број 06-126/2015- III од 28. јула 2015. године у вези изградње објекта на локацији „Калуђерице“
- Закључак у вези Информације ЈП „Градац“ Чачак о предузетим активностима на реализацији хипотеке „Toming consulting“ д.о.о. Београд
- Предлог Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2015. години
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Пријевор
- Одлука о умањењу закупнине за станове из оквира програма СИРП и станове у улици Илије Гарашанина
- Одлука о закључивању Колективног уговора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Решење о износу месечне накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о престанку функције начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о вршењу дужности начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градском правобранилаштву
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Петаковић Јеле из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-1591/уп од 13. маја 2015. године
- Решење по жалби Кривокућа Душка из Мршинаца на Решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-361/14- IV -6-02 од 12. маја 2015. године
- Решење по жалби Марић Петра из Качулица на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-379/15- IV -6-05 од 11. маја 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на Закључак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-799/14- IV -6-05 од 27. марта 2015. године
- Решење о одобравању службеног пута члану Градског већа


Записник са седнице

Сто тридесет друга седница Градског већа града Чачка


На 132. седници Градског већа града Чачка одржаној 28. јула 2015. године усвојено је, утврђено, донето, дато и одређено:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 89/7 од 30. јуна 2015. године
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Прељина-Коњевићи"
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Атеница"
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Љубић 2"
- Решење о отуђењу грађевинског землјишта у грађевинском подручју у својини града Чачка означеног као к.п. бр. 2487/3 КО Чачак Младеновић Ранки из Београда и прибављању у јавну својину града Чачка землјишта у грађевинском подручју у приватној својини од Младеновић Ранке из Београда означеног као к.п. бр. 2487/7 КО Чачак
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта означеног као к.п. бр. 5177/5 КО Чачак из јавне својине Јешић Веселину из Чачка
- Одлука о расписивању огласа и расписан оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини (три локације у ул. Славка Крупежа у Чачку)
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Гостилјац Бисерке из Липнице на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор
- Позитивно мишлјење начелнику Градске управе за финансије за обављање друге јавне функције
- Представници града Чачка у Комисију за праћење примене и давање мишљења о примени Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак

Записник са седнице

Сто тридесет прва седница Градског већа града Чачка


На 131. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јула 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2014. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализованје програма у 2015. години
- Решење о додели новчане помоћи за саниранје штете настале као последица пожара (2 решења)
- Решење о даванју сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Гостиљац Милоша из Липнице на Решенје комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-9/15- IV -6-05 од 23. марта 2015. године
- Решење по жалби Мићовић Ане из Чачка на Закључак Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-706/уп од 7. априла 2015. године
- Информација по закључку Градског већа града Чачка бр. 06-89/2015- III од 18. маја 2015. године
- Покретање иницијативе за доорганизовање града Чачка и ЈКП „Чачак“ Чачак у реализацији Трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених Програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV

Записник са седнице

Сто тридесета седница Градског већа града Чачка


На 130. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. јуна 2015. године, размотрено је и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом Визитор центра на кп. бр. 2330/3 КО Врнчани
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину путем размене
- Предлог Одлуке о отуђењу покретних ствари - опреме из јавне својине
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Одлука о измени Одлуке о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите


Записник са седнице

Сто двадесет девета седница Градског већа града Чачка


На 129. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. јуна 2015. године, дато је мишљење и утврђено:

- Предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2015. годину

Записник са седнице

Сто двадесет осма седница Градског већа града Чачка


На 128. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. јуна 2015. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
- Предлог Одлуке о измени одлуке о преносу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка у јавну својину републике Србије
- Решење о постављењу Градског правобраниоца
- Решење о утврђивању престанка положаја Градском јавном правобраниоцу
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематијацији радних места у Градској управи за инспекцијски надзор
- Решење о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2015. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)

Записник са седнице

Сто двадесет седма седница Градског већа града Чачка


На 127. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. јуна 2015. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Пријевор и Предлог Закључка о припреми нацрта предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Одлука о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града Чачка Моравичком управном округу са седиштем у Чачку
- Одлука о измени Одлуке Градског већа града Чачка број 06-263/2014- III од 9. децембра 2014. године о издавању у закуп пословног простора доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
- Одлука о прихватању предлога ЈП „Градац“ Чачак за субвенирање трошкова или дела трошкова накнаде за уређивање грађевинског земљишта, по закључку скупштине града Чачка број 06-84/15-и од 18. и 19. маја 2015. године за инвеститоре: „Weltex” д.о.о. Чачак и „Stax tehnologies” д.о.о. Коњевићи
- Решење о овлашћењу за закључивање уговора
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-338/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-335/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-336/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-339/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-340/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-341/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-342/15- IV -6-05 од 2. априла 2015. године

Расписиван је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2015. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 19. јуна 2015. године)


Записник са седнице

Сто двадесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 126. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. јуна 2015. године, утврђено је, донето и закључено:

- Предлог Одлуке о проглашењу заштите споменика природе „Стабла Чачка“
- Одлука о издавању у закуп пословног простора доо „Планикатрим“ Чачак
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родителја у оружаним акцијама 1991.-1999. године у 2015. години
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2015. години
- Споразум о отклањању недостатака у Посебном колективном уговору за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)


Записник са Седнице

Сто двадесет пета седница Градског већа града Чачка


На 125. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. маја 2015. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2014. годину
- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и расписивање огласа
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини доо „Милос транс“ Чачак
- Решење о давању у закуп јавне површине за постављање киоска доо „Силвер“ Чачак
- Решење о давању у закуп јавне површине за постављање киоска ад „Футура плус“ Нови Сад
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета на пољопривреди насталих као последица априлских поплава и града на територији града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијски надзор
- Решење по жалби Петковић Јездимира из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-4335/уп од 12. јануара 2015. године
- Решење по жалби Караклајић Богосава из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-20/2015- IV -6-05 од 26. фебруара 2015. године
- Решење по жалби Вучићевић Миланке из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 352-228/2015- IV -6-05 од 18. марта 2015. године
- Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2015. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 29. маја 2015. године)

Записник са Седнице

Сто двадесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 124. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. маја 2015. године, размотрено је и донето:

- Амандмани на Предлог Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава у области јавног информисања у вези извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања у 2014. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Јовановић Бранке из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-1009/уп од 2. априла 2015. године
- Решење о стављању ван снаге Решења о овлашћењу за закључивање уговора
- Решење о овлашћењу за закључивање уговора

Записник са Седнице

Сто двадесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 123. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. маја 2015. године, донето је, размотрено, усвојено и утврђено:

- Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Извештај о пословању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2014. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2014. годину
- Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о градским управама
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности Музичкој школи „Др Војислав Вучковић“ Чачак
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности Спортском центру „Младост“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање
- Правилник о условима и начину летовања деце у Одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2015. године
- Правилник о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач град Чачак
- Правилник о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју
- Решење о измени Решења о додели новчане помоћи за санирање штета на пољопривреди насталих као последица априлских поплава и града на територији града Чачка
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета у пољопривреди насталих као последица мајских поплава на територији града Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Одлука о одобравању Програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, без јавног конкурса
- Решење о одобравању Програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Закључак по жалби Шундек Веселина из Чачка на решење Градске управе за друштвене делатности града Чачка бр. 114-27/14- IV -3 од 20. фебруара 2015. године

- Решење по жалби Скупштине станара зграде у ул. Богићевићева бр. 4 и Скупштине станара зграде у ул. Хајдук Вељкова бр. 5 и 7 на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1617/14- IV -6-05 од 25. децембра 2014. године
- Решење по жалби Мареновић Ранка из Мршинаца на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 352-25/14- IV -6-05 од 16. децембра 2014. године
- Решење по жалби Видојевић Оливере из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 352-111/15- IV -6-05 од 25. фебруара 2015. године
- Решење по жалби Станушић Мирослава из Доње Горевнице на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-101/15- IV -6-05 од 3. марта 2015. године
- Решење о овлашћењу за закључивање уговора
- Правилник о изменама и допунама Правилника о повлашћеном превозу у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка

Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2015. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 15. маја 2015. године)

Записник са Седнице

Сто двадесет друга седница Градског већа града Чачка


На 122. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. априла 2015. године, утврђено је:

- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2015. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2015. години

Записник са Седнице

Сто двадесет прва седница Градског већа града ЧачкаНа 121. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. априла 2015. године, донето је:

- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години (по 2. конкурсу)

Записник са Седнице

Сто двадесета седница Градског већа града Чачка


На 120. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. априла 2015. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Градског већа града Чачка за период од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2014. године
- Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2014. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градско зеленило" Чачак број 800/15 од 27. марта 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 5 од 6. априла 2015. године
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2014. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2014. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Уметничка галерија "Надежда Петровић" Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду ДОО "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2014. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Одлука о расписивању јавног конкурса ради прикуплјања понуда за доделу у закуп локација за поставлјање киоска на територији града Чачка
- Заклјучак о исправци грешке у решењима о одобравању програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години
- Решење о одобравању предујма спортској организацији на име финансирања програмских активности за текућу годину
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о упућивању на службени пут

Записник са Седнице

Сто деветнаеста седница Градског већа града Чачка


На 119. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. априла 2015. године, донето је:

- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години, одобрених без јавног конкурса
- Одлука о одобравању програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години
- Решење о одобравању предујма спортској организацији на име финансирања програмских активности за текућу годину

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години (објављен у броју листа "Чачански глас" од 3. априла 2015. године). Право на доделу средстава немају спортске организације којима су средства за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години већ додељена.

Записник са Седнице

Сто осамнаеста седница Градског већа града Чачка


На 118. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. априла 2015. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Ракова за издавање у закуп непокретности
- Решење о отуђењу односно прибавлјању грађевинског землјишта у јавној својини
- Заклјучак о исправци грешке у Решењу број 06-280/87-01 од 30. децембра 1987. године
- Заклјучак о исправци грешке у Решењу број 06-85/89/1 од 14. алрила 1989. године
- Решење о ставлјању ван снаге Решења Скупштине општине Чачак број 06-75/86-01 од 15. априла 1986. године
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2014. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2015. години
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за урбанизам бр. 110-5/2015- IV -2 од 24. марта 2015. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са Седнице

Сто седамнаеста седница Градског већа града Чачка


На 117. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. марта 2015. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 39/2 од 16. марта 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1368/4 од 9. марта 2015. године
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о отуђењу покретних ствари - опреме из јавне својине
- Предлог текста Огласа о прикупљању писмених понуда за отуђенје из својине града Чачка покретних ствари-опреме
- Предлог Решења о образованју Комисије за отуђенје из јавне својине покретних ствари-опреме
- Предлог Одлуке о прибављању и отуђенју у јавну својину путем размене
- Одлука о потписивању посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2014. годину
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са Седнице

Сто шеснаеста седница Градског већа града Чачка


На 116. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. марта 2015. године, утврђено је, донето и размотрено:

- Предлог Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2014. годину
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 245/2015 од 26. фебруара 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Чачак за 2014. годину
- Олука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак број 4/5 од 4. марта 2015. године
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
- Правилник о финансијској подршци за новорођену децу у 2015. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о образовању комисије за процену штете на опреми и обртној имовини привредних субјеката на територији града Чачка настале услед поплава
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт
- Решење о престанку дужности менаџера пројекта односно именовању менаџера пројекта у Јединици за спровођење пројекта "Изградња трансфер станице у Чачку"

Записник са седнице

Сто петнаеста седница Градског већа града Чачка


На 115. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. фебруара 2015. године, утврђено је, донето и размотрено:
- Амандман на Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2015. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2014. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2015. години

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2015. години (биће објављен 20. фебруара 2015. године у листу "Чачански глас" и на сајту града Чачка).

Сто четрнаеста седница Градског већа града Чачка


На 114. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. фебруара 2015. године, утврђено је, донето и размотрено:
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2015. годину
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлога текста Огласа о прикупљању писмених понуда за отуђење из својине града Чачка покретних ствари - опреме
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета на пољопривреди насталих као последица априлских поплава и града на територији града Чачка
- Решење о именовању представника града Чачка у органе за спровођење пројекта „Изградња трансфер станице у Чачку“
- Закључак о усвајању Извештаја Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налозима и мерама у периоду од 1.7.2014-31.12.2014. године
- Решење по приговору Јеринић Наташе из Чачка на Закључак градоначелника града Чачка бр. 401-741/14- II од 17. децембра 2014. године
- Решење по приговору Стефановић Веле из Чачка на Решење градоначелника града Чачка бр. 401-741/14- II од 17. децембра 2014. године
- Решење по Приговору Браловић Немање из Чачка на Решење градоначелника града Чачка бр. 401-741/14- II од 17. децембра 2014. године
- Решење по приговору Вујичић Цвијете из Чачка на Решење градоначелника града Чачка бр. 401-741/14- II од 17. децембра 2014. године
- Решење по жалби Милојевић Миле, Оцокољић Слађане и Росић Драгане из Чачка на Решење Комуналног инспектора Градске управе за инсекцијски надзор бр. 352-6/14- IV 6-05 од 3. септембра 2014. године

Сто тринаеста седница Градског веће града Чачка


На 113. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. фебруара 2015. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела 
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о градском правобранилаштву
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада доо „Научно технолошки  парк  Чачак“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на допуну Програма рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2015. годину
- Предлог Одлуке о отуђењу покретни  ствари - опреме из јавне својине
- Предлог Решења о образовању Комисије за отуђење из јавне својине покретних ствари-опреме
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину непокретности која је настала адаптацијом и доградњом дела објекта основног образовања ОШ Прељина
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2015. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у прихватилиште за 2015. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге Помоћ у кући  за 2015. годину
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Ћосовић Момиру из Чачка
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Продановић Предрагу и Грбовић Биљани из Чачка
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2015. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске  резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Сто дванаеста седница Градског већа града Чачка


На 112. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. фебруара 2015. године, донето је:
 
- Решење о одобравању предујма спортским организацијама на име финансирања програмских активности за текућу годину  
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години (биће објављен 6. фебруара 2015. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка)
 

Сто једанаеста седница Градског већа града Чачка


На 111. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. јануара 2015. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:
 
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2015. години
- Програм о изменама програма постављања киоска на територији града Чачка
- Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
- Извештај о раду службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2014. годину
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

          Записник са седнице
 

Сто десета седница Градског већа града Чачка

  
На 110. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. јануара 2015. године, размотрено је и донето:
 
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2015. години
- Закљуцки у вези цене закупа пословног простора за 2015. годину 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Данице Јовановић ПР, Апотека M Pharma land , Чачак  на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 359-164/14- IV -2-01 од 5. новембра 2014. године
- Решење по жалби Александра Јовановића  из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-4389/уп од 12. новембра 2014.  године 
 
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2015. години (објављен 23. јануара 2015. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка).

          Записник са седнице
 

Сто девета седница Градског већа града Чачка

 
На 109. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. децембра 2014. године, размотрено:
 
- Амандмани на Предлог Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом

          Записник са седнице
 

Сто осма седница Градског већа града Чачка


На 108. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. децембра 2014. године, размотрено је и донето:
 
- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Решења о употреби средстава сталне буџетске (3 решења)

          Записник са седнице
 

Сто седма седница Градског већа града Чачка


На 107. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. децембра 2014. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Одлука о одобравању програма и додели средстава  за реализовање  програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години без јавног конкурса 
- Закључак у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Закључак у вези Извештаја за реализацију програма за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2013. години 
- Закључак у вези Извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2013. години
- Закључак у вези Извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања у 2013. години 
- Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за преиспитивање нацрта одлука о давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у својини града а које користе месне заједнице
- Решење о употреби средстава сталне буџетске  резерве

          Записник са седнице
 

Сто шеста седница Градског већа града Чачка


 На 106. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. децембра 2014. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“  Чачак за 2015. годину
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета у пољопривреди насталих као последица мајских поплава на територији града Чачка (даном доношења овог решења престаје да важи решење  од 4. децембра 2014. године)

          Записник са седнице
 

Сто пета седница Градског већа града Чачка

 
На 105. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. децембра 2014. године, утврђено је:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2015. годину 
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада  ,,Градске стамбене агенције“  Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину

          Записник са седнице
 

Сто четврта седница Градског већа града Чачка

 
На 104. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. децембра 2014. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним службама града
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за планове града Чачка
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм  буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуоштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2015. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на план и програм рада установе за код „Коста Новаковић“ Чачак за 2015. годину

          Записник са седнице
 

Сто трећа седница Градског већа града Чачка


На 103. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. децембра 2014. године, размотрено је, утврђено и донето:
 
- Амандман на Предлог Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Парменац за издавање у закуп непокретности
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Трнава за издавање у закуп непокретности
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Катрга за издавање у закуп непокретности

          Записник са седнице
 

Сто друга седница Градског већа града Чачка


На 102. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. децембра 2014. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о градском правобранилаштву 
- Одлука о издавању у закуп пословног простора ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

          Записник са седнице
 

Сто прва седница Градског већа града Чачка


На 101. седници Градског већа града Чачка, одржаној 4. децембра 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог одлуке о усвајању стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник од 2014. до 2024. године
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2013/2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Кошутњак 1- Младост“
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Кошутњак 3“
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
- Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације „Спортски центар“
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Брашњевић Николи из Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета на пољопривреди насталих као последица мајских поплава на територији града Чачка

          Записник са седнице
 

Стота седница Градског већа града Чачка


На 100. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. новембра 2014. године размотрено је, усвојено и донето:
 
- Амандмани на Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији града Чачка
- Амандмани на Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне  на територији града Чачка
- Амандмани на Предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији града Чачка
- Правилник о допуни Правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом
- Извештај о до сада подељеној хуманитарној помоћи и критеријумима за доделу помоћи по Закључку Скупштине града Чачка број 06-218/14- I од 29. и 30. октобра 2014. године 
- Закључак о повлачењу Предлога одлуке о градском правобранилаштву са дневног реда седнице Скупштине града Чачка сазване за 27. новембар 2014. године

          Записник са седнице

Деведесет девета седница Градског већа града Чачка


На 99. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. новембра 2014. године, утврђено је, размотрено је, усвојено и донето:
 
- Предлог Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Закључак у вези Информације ЈП „Градац“ Чачак по Закључку Скупштине града Чачка број  06-218/14- I од 29. и 30. октобра 2014. године 
- Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о стопи амортизације у граду Чачку за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге
- Предлог Одлуке о Градском правобранилаштву
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2014. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења  буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Одлука о одобравању програма и додели средстава за реализовање  програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години без јавног конкурса 
- Одлука о додели новчане награде спортској организацији
- Извештај Јавне установе „Ттуристичка организација Чачка“ по Закључку Градског већа града Чачка број  06-214/2014- III од 20. октобра 2014. године 
- Извештај Градске управе за инспекцијски надзор по Закључку Градског већа града Чачка број 06-209/2014 III од 15. октобра 2014. године 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Перушева Веронике  на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-2834/уп од 12. септембра 2014. године 
- Решење по жалби Перишић Јулије  на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-2880/уп од 23. септембра 2014. године 
- Решење по жалби ДОО „Идеал 032“ Чачак на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 359-206/14- IV -2-01 од 9. октобра 2014. године 
 
Расписан је јавни позив за доделу новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта години (објављен 21. новембра 2014. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка)

Деведесет осма седница Градског већа града Чачка


На 98. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. октобра 2014. године, размотрено је, утврђено и донето:
 
- Амандмани на Предлог Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма  мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години 
- Програм о изменама и допуни Програма постављања киоска на територији града Чачка

          Записник са седнице
 

Деведесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На 97. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. октобра 2014. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:
 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2014. години
- Програм о изменама и допуни програма постављања киоска на територији града Чачка 
- Извештај о акривностима које је градска управа за локални економски развој предузела у процесу покретања јавних набавки противградних ракета и процени штета изазваних елементарним непогодама (олујним ветром и градом)

          Записник са седнице
 

Деведесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
 На 96. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. октобра 2014. године, размотрено је и усвојено:
 
- Извештај о реализацији програма летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2014. годину 

          Записник са седнице
 

Деведесет пета седница Градског већа града Чачка


 На 95. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. октобра 2014. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Предлог Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
- Предлог Плана генералне регулације за насељено место Мрчајевци
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2014. године до 30.09. 2014. године
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења пословног простора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Допуњени извештај Одсека за имовинско- правне послове Градске управе за урбанизам о становима у својини града Чачка 
 - Одлука о прибављању у јавну својину пољопривредног земљишта  у КО Балуга Љубићска ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског, wellnes и spa комплекса
- Решење о образовању Комисије за прибављање непокретност - пољопривредног земљишта ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског wellnes и spa комплекса

          Записник са седнице
 

Деведесет четврта седница Градског већа града Чачка

  
На 94. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. октобра 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
-  Предлог Плана генералне регулације „Трбушани- Љубић“ у Чачку
- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2013/2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Извештај о раду  Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2013/2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре-продужетак изградње дела улице Његошеве
- Програм о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2014. годину
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Ћосовић Момиру из Чачка
- Одлука о одобравању програма и додели средстава  за реализовање  програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години без јавног конкурса и додели  новчане награде спортској организацији 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Видаковић Николић Злате из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1031/14- IV -6-05 од 27. августа 2014. године 

          Записник са седнице
 

Деведесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 93. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. септембра 2014. године, размотрен је:

- Амандман на Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину (одборника Драга Милошевића)

          Записник са седнице
 

Деведесет друга седница Градског већа града Чачка

 
На 92. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. септембра 2014. године, размотрено је и донето:
 
- Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину
- Амандман на Предлог Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ 
- Решење по жалби Брајковић Вукомана из Горње Трепче на решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-2289/уп од 15. јула 2014. године
- Решење по жалби Видаковић Даринке из Мршинаца на решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-2505/уп од 1. августа 2014. године

          Записник са седнице
 

Деведесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На 91. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. септембра 2014. године, усвојено је, утврђено, донето и размотрено:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама  одлуке  о буџету града чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене  и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање грађевинско земљиште  и путеве „Градац“  Чачак  за 2014. годину
. Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2014. годину
- Предлог измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“
- Предлог Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ 
- Одлука о раскиду уговора о закупу пословних просторија, закљученог између града Чачка и Министарства финансија – Пореске управаве – Централа регионалног центра Крагујевац
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији градске управе за опште и заједничке послове број 110-8/2014- IV -7 од 18. августа 2014. године
- Решење по жалби Лазовић Петра из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-742/14- IV -6-05 од 16. јуна  2014. године 
- Решење по жалби Крунић Горана из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-950/14- IV -6-05 од 18. јула  2014. године 
- Решење по жалби Нешовић Милана и Нешовић Николе из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-793/14- IV -6-05 од 12. јуна  2014. године 
- Решење по жалби Симовић Душка из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-849/14- IV -6-05 од 02. јула  2014. године 
- Решење по жалби Недељковић Радоша из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-857/14- IV -6-05 од 19. јуна 2014. године 
- Закључак о достављању извештаја по закључку градског већа града Чачка број 06-168/2014- III од 29 јула 2014. године, у вези станова који су у својини града
- Информација  о допису привредника Пословног удружења „Градац 97“

          Записник са седнице

Деведесета седница Градског већа града Чачка


На 90. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. августа 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Одлука о преносу  на управљање објекта  бране „Парменац“ и канала за наводњавање на ЈВП „Србијаводе“
- Извештај Службе за буџетску инспекцију по Закључку Градског већа града Чачка број 06-168/2014- III од 29. јула 2014. године
- Извештај по Закључку Градског већа града Чачка број 06-168/2014 -III од 29. јула 2014. године  (списак  дужника) и то: 
- ЈКП „Водовод“ Чачак 
- ЈКП „Комуналац“ Чачак
- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- ЈП „Градац“ Чачак
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

          Записник са седнице
 

Осамдесет девета седница Градског већа града Чачка

На 89. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. јула 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара до 30 јуна 2014. године до 30.06.2014.године
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1. јануара до 30 јуна 2014. године
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на територији града Чачка
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини предузећу  „Зорпекс карго“ Чачак
- Решење о додели у закуп локације за постављање рекламних паноа  д.о.о. „Alma quattro Београд
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Милојевић Миле из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 352-6/14 IV -6-05 од 14. маја 2014. године
- Решење по жалби  ,,Футура плус“ д.о.о Београд  на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-788/14- IC -6-05 од 4. јуна 2014. године и на Закључак о дозволи извршења  број 355-788/14- IV -6-05 од 12. јуна 2014. године
- Захтев Дома културе Чачак за давање сагласности на Одлуку Управног одбора број 587 од 1. јула 2014. године
- Закључак у вези достављања извештаја о дуговањима за извршене услуге и других јавних предузећа

          Записник са седнице

Осамдесет осма седница Градског већа града Чачка

 На 88. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. јула 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину претварањем таванског простора у поткровну етажу пословне намене вртића „Сунце“ у Чачку
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом гасне котларнице на к.п. бр. 288/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину непокретности изградњом- адаптацијом и доградњом објекта Центра за социјални рад и отуђења из јавне својине рушењем - објекта бр. 2 саграђеног на к.п. бр. 821/1 ко Чачак
- Предлог Одлуке о установљењу књижевне манифестације „Мрчајевачки песнички сусрети“
- Захтев ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за давање сагласности на одлуку Надзорног одбора број 1430/14 од 27. јуна 2014. године
- Извештај Комисије за пословни простор  по Закључку Градског већа града Чачка број 06-133/2014- III од 2. јуна 2014. године у вези пословног простора који је у својини града Чачка
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о изменама Решења о додели једнократне бесповратне новчане помоћи угроженим домаћинствима број 06-145/14- III од 17. јуна 2014. године
- Решење о додели једнократне бесповратне новчане помоћи угроженим домаћинствима
- Решење о додели новчане помоћи угроженим домаћинствима за санирање најнужнијих оштећења ради стварања минималних услова за повратак у објекте оштећене поплавом
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 

          Записник са седнице

Осамдесет седма седница Градског већа града Чачка

На 87. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. јула 2014. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
- Предлог Одлуке о утврђивању економски најниже цене ауто такси превоза на територији града Чачка
- Предлог Одлуке  о прибављању у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре-продужетак изградње дела улице Његошеве
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку  о измени Статута ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука о додели новчане награде спортској организацији
- Решење о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале услед града
- Решење о образовању Комисије за процену штете на пољопривредним културама настале услед града
- Решење о образовању Комисије за процену штете на локалним и некатегорисаним  путевима настале  услед града
- Извештај  ЈКП «Чачак» Чачак по Закључку Градског већа града Чачка број 06-57/2014- III од 20. марта 2014. године и број 06-133/2014- III од 2. јуна 2014.  године (списак највећих дужника)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (3 решења)

          Записник са седнице

Осамдесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 86. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јуна 2014. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај носилаца активности Градског штаба за ванредне ситуације о поплави која се догодила 15. маја 2014 године и комисија за  утврђивање  и процену штете
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и расписивање Огласа за отуђење грађевинског  земљишта у јавној својини
- Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини  Кушић Дражену из Чачка
- Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште
- Решење о додели једнократне бесповратне новчане помоћи угроженим домаћинствима
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (3 решења)
- Правилник о изменама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
- Решење о образовању Комисије за утврђивање предлога за доделу новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом

          Записник са седнице

Осамдесет пета седница Градског већа града Чачка

На 85. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. јуна 2014. године, утврђено је и донето:

- Предлог Плана генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку
- Предлог Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница
- Правилник о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом
- Одлука о одобравању програма и додели средстава за реализовање Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години, без јавног конкурса

          Записник са седнице

Осамдесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 84. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. јуна 2014. године, донето је:

- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

         Записник са седнице

Осамдесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 83. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. јуна 2014. године, утврђено је, донето и размотрено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за 2014. годину
- Програм постављања киоска на територији града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години, одобрених без јавног конкурса
- Одлука о одобравању Програма и додели средстава  за реализовање  програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години
- Извештај Комисије у вези пословног простора «Павловића кућа» у Чачку
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (5 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске (2 решења)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење центра за социјални рад града чачка бр. 04 -553-1191/уп од 4. априла  2014. године
- Решење по жалби Дмитрић Димитрија из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-1379/уп од 24. априла 2014. године
- Решење о измени Решења о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за преиспитивање нацрта одлука о давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у својини града а које користе месне заједнице

          Записник са седнице

Осамдесет друга седница Градског већа града Чачка

На 82. седници Градског већа, на седници одржаној 22. маја 2014. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења објекта јавног санитарног чвора
- Одлука о расписивању Јавног конкурса ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање рекламних паноа и других рекламних ознака на територији града Чачка
- Решење о додели локације број 3 за постављање билборда број 1 СЗТР „Медиграф“ Медић Дејан, пр. Чачак
- Закључак о исправци грешке у решењу Градског већа града Чачка број 06-50/2014- III од 11. марта  2014. године
- Решење о размени грађевинског земљишта у јавној својини града Чачка за грађевинско земљиште у приватној својини
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној Ћосовић Момиру из Чачка
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

          Записник са седнице

Осамдесет прва седница Градског већа града Чачка

На 81. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. маја 2014. године, размотрена је:

- Информација у вези предузетих активности на одбрани од поплава и активности  на санацији последица

          Записник са седнице

Осамдесета седница Градског већа града Чачка

На 80. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. маја 2014. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Извештај Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак и Комисије за пословни простор у вези „Павловића куће“ у Чачку
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  (4 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве  

          Записник са седнице

Седамдесет девета седница Градског већа града Чачка

На 79. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. априла 2014. године, размотрено  је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о ауто такси превозу на територији града Чачка
- Амандман на Предлог Одлуке о условима и начину летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу
- Амандман на Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину града Чачка објекта БС „Овчар Бања“ изграђеног  на кп.бр.2330/3 КО Врнчани
- Решење о допуни решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решење о измени решења о образовању Комисије за пословни простор
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

          Записник са седнице

Седамдесет осма седница Градског већа града Чачка

На 78. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. априла 2014. године, утврђено је, размотрено, и донето:

- Извештај о пословању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2013. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ за 2013. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2013. годину
- Годишњи извештај о раду  Градске стамбене агенције Чачак за 2013. годину
- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о ауто такси превозу на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о условима и начину летовања деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2014. године
- Предлог Одлуке о додатној подршци детету и ученику са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2013. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2014. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Извештај јавних предузећа и установа по Закључку Градског већа града Чачка број 06-270/2013- III од 17. децембра 2013. године о броју запослених са коефицијентима за исплату  зарада и износима зарада
- Информација у вези продаје предузећа „Житопромет“ Чачак

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години 

          Записник са седнице

Седамдесет седма седница Градског већа града Чачка

На 77. седници Градског већа града Чачка донето је:

- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

          Записник са седнице

Седамдесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 76. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. априла 2014. године, утврђено је, размотрено, и донето:

- Предлог Локалног  акционог плана за младе 2014-2019
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Установе културе од нациналног значаја Народни музеј Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за Град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2013. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2013. годину
- Мишљење на Предлог Одлуке о промени назива улица на територији града Чачка
- Закључак у вези Предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Закључак у вези Предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години,  одобрених без јавног конкурса
- Одлука о одобравању програма и додели средстава  за реализовање  програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години
- Извештај јавних предузећа и установа по Закључку Градског већа града Чачка број 06-133/2013- III од 22. јула 2013. године и број 06-17/2014- III од 28. јануара 2014. године у вези питања возног парка службених моторних возила
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Ђалетић Зорана из Чачка на Закључак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1396/13- IV -6-05 од 15. јануара 2014. године
- Решење по жалби доо „Ауто сан“ из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр.355-19/14- IV -6-05 од 16. јануара 2014. године
- Решење по жалби Бошковић Милана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр.355-971/13- IV -6-05 од 16. децембра 2013. године
- Решење по жалби Ружичић Александра из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр.355-21/14- IV -6-05 од 22. јануара 2014. године
- Решење по жалби Вујичић Георгине из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр.355-41/14- IV -6-05 од 12. фебруара  2014. године
- Решење по жалби Ћурчић Драгојле из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04 -553-150/уп од 24. јануара 2014. године

          Записник са седнице

Седамдесет пета седница Градског већа града Чачка

На 75. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. марта 2014. године, утврђено је, размотрено, и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса лицу које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области култу
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Предлог Решења о давању сагласности да пословно име Goran Mirkovic preduzetnik, Samostalna zanatsko trgovinska radnja ČAL Čačak може да садржи назив града Чачка
- Одлука о издавању у закуп пословног простора у ул. Кужељевој бр. 9 „Pertini toys“ д.о.о.
- Одлука о издавању у закуп пословног простора у ул. Железничкој бр. 3 „Dan plus international“ д.о.о. Нови Сад, непосредном погодбом
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)

          Записник са седнице

Седамдесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 74. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. марта 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 966/2-1 од 25. фебруара 2014. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 16/3 од 25. фебруара 2014. године
-Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години
- Програм постављања рекламних паноа и других рекламних ознака на територији града Чачка
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налозима и мерама у периоду од 1.06.2013. до 31.12.2013. године
- Извештај Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2013. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2013. годину
- Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2013. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт

          Записник са седнице

Седамдесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 73. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. марта 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак бр. 4/4 од 27. фебруара 2014. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2013. годину
- Мишљење на предлог Одлуке о промени назива улица на  територији града Чачка
- Решења о додели локација за постављање билборда на територији града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава из области јавног информисања у вези извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2014. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
- Предлог Одлуке о преносу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије грађевинског земљишта означеног као к.п. бр. 1486/22 КО Мрчајевци

          Записник са седнице

Седамдесет друга седница Градског већа града Чачка

На 72. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. фебруара 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Извештај о раду д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2014. годину
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Липница
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2014. години
- Правилник о бесплатном и повлашћеном превозу у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Извештај  Уметничке  галерије «Надежда Петровић» Чачак по Закључку Градског већа града Чачка број 06-7/2014- III од 20. јануара 2014. године
- Закључак у вези Предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2013. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Бојовић Братислава из Чачка на Решење инспектора за локални превоз Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-408/13- IV -6-05 од 29. новембра 2013. године
- Решење по жалби Ракић Надежде из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04 -553-4838/уп од 4. децембра 2013. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04 - 553-5030/уп од 6. децембра 2013. године
- Одлука о допунама Одлуке Градског већа града Чачка број 06-62/2011- III од 31.08.2013. године, број 06-73/2011- III од 13.10.2011. године и број 06-106/2012- III од 26.10.2012. године

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2014. години (биће објављен 7. марта 2014. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка).

          Записник са седнице

Седамдесет прва седница Градског већа града Чачка

На 71. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. фебруара 2014. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре - продужетак изградње дела улице Његошеве
- Предлог Решења о образовању Комисије за прибављање у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре-продужетак изградње дела улице Његошеве
- Предлог Одлуке о отуђењу из јавне својине рушењем објекта саграђеног на к.п. бр. 2588/1 КО Чачак ради привођења намени - проширења и реконструкције улице Љубићког боја, бивше Драгослава Бојића Јарета
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2013. годину
- Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка
- Одлука о давању сагласности а.д. „Чачански глас“ Чачак за коришћење заједничке просторије испод степенишног простора у згради изграђеној на кп.бр. 897/1 КО Чачак у улици Жупана Страцимира бр. 35/2
- Одлука о расписивању Јавног конкурса ради прикупљања понуда за доделу локација за постављање билборда на територији града Чачка
- Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини  предузећу „Ралекс транс“ Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години (биће објављен 14. фебруара 2014. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка).

          Записник са седнице

Седамдесета седница Градског већа града Чачка

На 70. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. фебруара 2014. године, утврђено је и донето:

- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада центра за социјални рад града Чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Центра за социјални рад града Чачка
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2014. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у прихватилиште за 2014. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге Помоћ у кући за 2014. годину
- Решење о употеби средстава текуће буџетске резерве
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта

          Записник са седнице

Шездесет девета седница Градског већа града Чачка

На 69. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. јануара 2014. године, утврђено је, размотрено, дато и донето:

- Предлог Плана детаљне регулације за општински пут Л - 325, деоница мост на реци Западна Морава
- Предлог Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса лицу које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслицама Предшколске установе «Радост» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслицама Предшколске установе «Моје детињство» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност «Коста Новаковић» Чачак  за 2014. годину
- Предлог Одлуке о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Липница и Предлог Закључка о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница
- Мишљење на Предлог Одлуке за промену назива улица са истим именом на територији града Чачка
- Правилник о критеријумима  за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2014. години
- Допис Коалиције удружења избјеглица у Републици Србији број 66/2013 од 31. октобра 2013. године
- Извештај по Закључку Градског већа града Чачка број 06-133/2013- III од 22. јула 2013. године у вези стања возног парка службених путничких аутомобила
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

         Записник са седнице

Шездесет осма седница Градског већа града Чачка

На 68. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. јануара 2014. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак  за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада  Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за  2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ чачак за  2014. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи програм рада установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о повећању основног капитала јавног комуналног предузећа за грејање  и одржавање зграда «Чачак»  Чачак
- Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Ужице“ у 2013. години
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту заштиту животне средине града Чачка у 2014. години
- Програм постављања билборда на територији града Чачка
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2014. годину
- Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2014. години
- Правилник о додели средстава за суфинансирање пројеката за јавно информисање од локалног значаја
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Пријевор за издавање у закуп непокретности
- Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Костић Весне из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1144/13- IV -6-05 од 6. новембра 2013. године
- Решење по жалби Азањац Ратомира из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1283/13- IV -6-05 од 13. новембра 2013. године и Решење број 355-1283/13-ИВ-6-05 од 29. новембра 2013. године
- Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта

          Записник са седнице

Шездесет седма седница Скупштине града Чачка

На 67. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. децембра 2013. године, размотрено је, донето и расписано:

- Предлог Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2014. годину
- Предлог Градске управе за урбанизам за образовање Комисије за преиспитивање нацрта одлука о давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у својини града а које користе месне заједнице
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2014. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Извештај о степену завршености радова на објектима  који се финансирају из буџета града Чачка

          Записник са седнице

Шездесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 66. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. децембра 2013. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Амандман на Предлог Одлуке о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Закључак о обустављању поступка по приговору на Решење Градског већа града Чачка број 06-266/13-ИИИ од 12. децембра 2013. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2014. годину
 - Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифним купцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о цени воде
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и расписивање огласа
- Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини од „Марин“ из Чачка
- Одлука о допуни Одлуке Градског већа града Чачка број 06-33/11- III од 25.05.2011. године и број 06-137/13- III од 2.08.2013. године
- Одлука о раскиду уговора о закупу пословних просторија закљученог између града Чачка и СТР „Дани“ Парменац
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2014. годину
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ЈКП „Комуналац“ Чачак)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)

          Записник са седнице

Шестдесет пета седница Градског већа града Чачка

На 65. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. децембра 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2014. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2012. години
- Решења о преносу средстава Предшколској установи „Радост“ Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Комуналац» Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за грејање «Чачак» Чачак
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину града Чачка катастарске парцеле број 1317/2 КО Прељина за проширење сеоског гробља у Прељини
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Одлука о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2013. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја за реализацију програма за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2012. години

          Записник са седнице

Шездесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 64. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. децембра 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину
- Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на допуну Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
- Предлог Одлуке о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Решење о измени Решења о о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број: 06-194/2013- III од 23. октобра 2013. године

          Записник са седнице

Шездесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 63. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. децембра 2013. године, донето је:

- Решење о постављењу начелника Градске управе за финансије
- Решење о постављењу начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о постављењу начелника Градске управе за друштвене делатности
- Решење о постављењу начелника Градске управе за локалну пореску администрацију
- Решење о постављењу начелника Градске управе за локални економски развој
- Решење о постављењу начелника Градске управе за инспекцијски надзор
- Решење о постављењу начелника Градске управе за опште и заједничке послове
- Решење о постављењу начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

          Записник са седнице

Шездесет друга седница Градског већа града Чачка

На 62. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. децембра 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину
- Одлука Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 8/2 од 27. новембра 2013. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2013. годину
 - Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2012/2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2013/2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Меморандума о сарадњи између града Чачка и Привредног друштва за развој инфраструктурних и индустријских пројеката G.I.D.C. доо Београд
- Извештај Предшколске установе „Радост“ Чачак о финансирању одмора и рекреације деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Парезановић Славици из Кулиноваца
- Захтев  „Аутопревоз“ а.д. Чачак за отварање нових линија
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
 - Закључак о измени Закључка Градског већа града Чачка број 06-208/201 III од 6. новембра 2013. године и захтева за одлагање плаћања дуга ЈКП „Комуналац“ Чачак за порез на зараде и доприносе за обавезно социјално осигурање

          Записник са седнице

Шездесет прва седница Градског већа града Чачка

На 61. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. децембра 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. године
- Закључак о усвајању Извештаја подносилаца Програма о реализовању  програма за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2012. години
-Извештаји Градског јавног правобранилаштва и ЈКП „Градско зеленило“ Чачак по Закључку Градског већа града Чачка број 06-208/2013- III од 6. новембра 2013. године а у вези Закључка Градског већа града Чачка  број  06-59/2013- III од 10. априла 2013. године и то:
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Одлука о измени Одлуке Градског већа града Чачка број 06-245/2013- III од 9. марта 2010. године
- Одлука о давању на коришћење пословног простора Министарству правде и државне управе Републике Србије - Управи за извршење кривичних санкција

          Записник са седнице

Шездесета седница Градског већа града Чачка

На 60. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. новембра 2013. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Чачка
- Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резервре (8 решења)
- Решење о измени Решења Градског већа града Чачка о употреби средстава текуће буџетске резерве број 06-133/13- III од 22. јула 2013. године

          Записник са седнице

Педесет девета седница Градског већа града Чачка

На 59. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. новембра 2013. године, утврђено је, донето и расписано:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП„Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о  изменама Одлуке о грађевинском земљишту
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о прибављању земљишта за проширење сеоског гробља у Прељини
- Предлог Решења о образовању Комисије за прибављање непокретности-земљишта за проширење сеоског гробља у Прељини
- Предлог Решења о именовању директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и то:
- Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „градац“ чачак
- Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
-  Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак- Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоћа и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Решења о  давању сагласности Преферанс клубу Чачак у оснивању да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Предлог Решења о  давању сагласности Ауто мото спортском клубу из Чачка да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Одлука о објављивању Јавног огласа за постављење начелника Градских управа града Чачка
- Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за постављење начелника Градских управа града Чачка по објављеном Јавном огласу
- Одлука у вези реализовања Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години
- Јавни конкурс за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2013. години
- Решење по жалби доо „Blumen shop“ Чачак на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 359-91/13- IV -2-01 од 9. јула 2013. године
- Решење по жалби Топаловић Ивана из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1101/13- IV -6-05 од 8. октобра 2013. године
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  

          Записник са седнице

Педесет осма седница Градског већа града Чачка

На 58. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. новембра 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Текст амандмана на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину

          Записник са седнице

Педесет седма седница Градског већа града Чачка

На 57. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. новембра 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Народног музеја Чачак
- Захтев ЈКП „Комуналац“ Чачак за одлагање плаћања дуга за порез на зараде и доприносе за обавезно социјално осигурање
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о допунама Решења о образовању Комисије за пословни простор
- Решење о преусмеравању средстава сталне буџетске резерве

          Записник са седнице

Педесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 56. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. октобра 2013. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2013. године до 30. септембра 2013. године
- Одлука о давању на коришћење пословног простора у јавној својини доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
- Закључак по жалби Месне заједнице Атеница на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-981/13- IV -6-05 од 12. августа 2013. године

          Записник са седнице

Педесет пета седница Градског већа града Чачка

На 55. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. октобра 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о саветнику за заштиту права пацијената
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“  Чачак за радну 2013/2014. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада доо „Научно технолошки парк  Чачак“ Чачак
- Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

          Записник са седнице

Педесет четврта седница Градског већа

На 54. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. октобра 2013. године, утврђено је и донето:

- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2013/2014. годину
- Одлука о измени Одлуке о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Горња Горевница
- Решење по жалби Новаковић Гвозденије из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-816/13- IV -6-05 од 30. јула 2013. године
- Решење по жалби доо „ Blumen shop " Чачак на Закључак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-620/13- IV -6-05 од 30. јула 2013. године
- Решење по жалби Солдатовић Андрије из Чачка на Решење Центра за социјални рад  града  Чачка бр. 04-553-2554/уп од 28. августа 2013. године
- Решење по жалби доо „Соларис“ Чачак на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 359-111/13- IV -2-01 од 5. септембра 2013. године
- Измена Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2013. годину
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

          Записник са седнице

Педесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 53. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. октобра 2013. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о раду Предшколске  установе „Радост“ Чачак за 2012/2013. годину
- Програм постављања аутобуских стајалишта  на територији града Чачка за 2013. годину
- Захтев „Аутопревоз“ а.д. Чачак број 5/850 од 30. септембра 2013. године за измену реда вожње
- Захтев „Аутопревоз“ а.д. Чачак број 5/851 од 30. септембра 2013. године  за отварање нових линија
- Извештај ЈКП „Водовод“ Чачак по Закључку Градског већа града Чачка бр.06-138/2013- III од 5. августа 2013. године
- Одлука о додели додатних средстава за суфинансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за финансије 

          Записник са седнице

Педесет друга седница Градског већа града Чачка

На 52. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. октобра 2013. године, донето је и размотрено:

- Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Амандмани на Предлог Одлуке о наградама и признањима града Чачка
- Одлука о престанку важења Одлуке о увођењу мере рестрикције потрошње воде
- Захтев ЈКП «Чачак» Чачак бр. 4138 од 23. септембра 2013. године

          Записник са седнице

Педесет прва седница Градског већа града Чачка

На 51. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. септембра 2013. године, размотрено је, утврђено, донето и усвојено:

- Закључак Комисије за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Закључак Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Закључак Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Закључак Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Закључак Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Закључак Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог Закључка да се спроведе нови јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа и то: Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачаки Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Ранг листа кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца  „Комуналац“ Чачак 
- Предлог Закључка да се спроведе нови јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста јавних конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ( ЈКП „Водовод“ Чачак)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма обављања и развоја комуналне делатности за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2013. годину
- Предлог измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину
- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о оснивању Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Предлог Одлуке о допуни одлуке о поверавању права управљања и коришћења
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. години
- Предлог Одлуке о успостављању сарадње између града Чачка и општине Обилић
- Предлог Одлуке о наградама и признањима града Чачка
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа
- Извештај  о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Ужице“ за период од 15. априла до 15. јула 2013. године
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Зоћевић Звездани из Чачка
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини предузећу „Зорпекс карго“ из Чачка
- Закључак о усвајању Извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2012. години одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о преносу средстава Предшколској установи „Радост“ Чачак

          Записник са седнице

Педесета седница Градског већа града Чачка


 На 50. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. августа 2013. године, донето је:
 
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Моравац" Мрчајевци)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о преносу средстава Предшколској установи „Радост“ Чачак
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа (2 решења)
- Закључак у вези организовања превоза, чувања и поделе дрва корисницима социјалне помоћи

          Записник са седнице
 

Четрдесет девета седница Градског већа града Чачка

На 49. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. августа 2013. године, донето је:

- Одлука о увођењу мере рестрикције потрошње воде

          Записник са седнице

Четрдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 48. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. августа 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део насељеног места Трнава
- Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације за насељено место Слатина
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница и Предлог Закључка о припреми Нацрта предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница
- Одлука о измени Одлуке Градског већа града Чачка број  06-33/11- III од 25. маја 2011. године
- Решење о преносу средстава Предшколској установи «Радост» Чачак (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка  бр. 04-553-2332/уп. од 28. јуна 2013. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-2450/уп. од 15. јула 2013. године
- Решење по жалби Петровић Зорана из Чачка на Закључак Градске управе за урбанизам бр. 358-425/10- IV -2-01 од 22. децембра 2010. године.

          Записник са седнице

Четрдесет седма седница Градског већа града Чачка

На 47. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. јула 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године
- Извештај о раду доо «Научно технолошки парк Чачак» Чачак за период 01.03.2013. године -30.06.2013. године
- Решење о давању претходне сагласности Јавном комуналном предузећу за грејање ,,Чачак“ Чачак за задуживање
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о преносу средстава Предшколској установи ,,Радост“ Чачак 
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

          Записник са седнице

Четрдесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 46. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. јула 2013. године, утврђено је и донето:

- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби доо «Blumen shop“ Чачак  на Решење комуналног инспектора Градске управе за  инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-620/13- IV -6-05 од 30. маја 2013. године

          Записник са седнице

Четрдесет пета седница Градског већа града Чачка

На 45. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. јула 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о измени одлуке о прибављању земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину града чачка катастарске парцеле број 2512/2  ко Милићевци
- Предлог Одлуке о приступању прибављања у јавну својину изградњом објекта прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Решење о поништавању правоснажног решења Председника општине Чачак бр. 463-21/2008-3-04 од 11. марта 2008. године
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Закључак по жалби Мијачић Златане из Чачка на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-161/12- IV -6-03 од 26. новембра 2012. године

          Записник са седнице

Четрдесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 44. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. јула 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за  одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља  „Градско зеленило“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката
- Предлог Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о прибављању земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Предлог Одлуке о поништају огласа о прикупљању писмених понуда за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Предлог текста Огласа о прикупљању писмених понуда за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Закључак у вези спроведеног огласа о прикупљању писмених понуда за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места службе за буџетску инспекцију

        Записник са седнице

Четрдесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 43. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јуна 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о изради Плана генералне регуалције за насељено место Мрчајевци
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на Л-314
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница мост на реци Западна Морава
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о прихватању обавезе сервисирања дуга по кредитном задужењу за пројекат изградње Градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија «Надежда Петровић» Чачак
- Одлука у вези реализовања програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Божовић Милице из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 07-1075/1  од 5. априла 2013. године
- Решење по жалби Стојановић Радомира из Београда на Решење инспектора за путеве Градске управе за инспекцијски надзор бр. 347-105/13- IV -6-02 од 10. априла  2013. године
- Решење по жалби Јешић Веселина ПР Самосталне угоститељске радње из Чачка на Решење Градске управе за урбанизам  бр. 359-70/13- IV -2-01 од 21. маја 2013. године

          Записник са седнице

Четрдесет друга седница Градског већа града Чачка

На 42. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. јуна 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца «Моравац» Мрчајевци
- Измена предлога Одлуке о преносу права коришћења непокретности јавној установи «Туристичка организација Чачка»
- Решење о избору и распоређивању начелника Службе за буџетску инспекцију града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градском јавном правобранилаштву
- Решење по жалби Маринковић Гроздане из Трбушана на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-732/Уп  од 25. марта  2013. године
- Закључак по жалби Перишић Василија из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-582/Уп  од 13. марта  2013. године
- Решење по жалби Тешић Стевана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 359-34/2013- IV -2-01  од 11. априла  2013. године
- Решење о упућивању на службени пут чланова Градског већа

          Записник са седнице

Четрдесет прва седница Градског већа града Чачка

На 41. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. јуна 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности јавној установи «Туристичка организација Чачка»
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности Спортском центру «Младост» Чачак
- Предлог Одлуке о давању на коришћење водоводне и канализационе мреже за одвођење отпадних вода и додели искључивог права изградње
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију «Водовод» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца «Комуналац» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут јавног комуналног предузећа за грејање  «Чачак» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља «Градско зеленило» Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут јавног комуналног предузећа «Паркинг сервис» Чачак
- Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Вапа
- Одлука о измени Пословника Градског већа града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за друштвене делатности
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијски надзор
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Радојловић Станице из Београда на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-275/13- IV -6-05 од 25. марта 2013. године

          Записник са седнице

Четрдесета седница Градског већа града Чачка

На 40. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. јуна 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на закључке Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље број 12/2013 од 25. априла 2013. године и број 13/2013 од 25. априла 2013. године
- Одлука о повећању основице за исплату зарада у Предшколској установи «Радост» Чачак
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и расписивање огласа за отуђење грађевинског  земљишта у јавној својини
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини доо „Данком“ Љубићска Балуга
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за финансије број 110-10 /13- IV -1 од 31. маја 2013. године
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за локални економски развој  број 110-13/13- IV -5 од 4. јуна 2013. године
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа број 110-12/13- IV -8 од 4. јуна 2013. године
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за локалну пореску администрацију број 110-11/13- IV -4 од 1. јуна 2013. године
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2013. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2006  од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2007  од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2008  од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2009  од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2011  од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Мариновић Бранке из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 433-5874/10  од 30. августа  2012. године

          Записник са седнице

Тридесет девета седница Градског већа града Чачка


На 39. седници Градског већа града Чачка, одржаној у уторак  28. маја 2013. године, размотрено је, утврђено и донето:


- Амандмани на Предлог плана Генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Јавне установе "Туристичка организација Чачка"
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2013. години
- Решење о расподели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Закључак о прихватању Информације о посети делегације града Чачка, Русији, Белорусији и Румунији

          Записник са седнице

Тридесет осма седница Градског већа града Чачка

На 38. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. маја 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2012. годину
- Предлог Одлуке о финансирању одмора и рекреације деце у одмаралишту «Овчар» у Улцињу у 2013. години
- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Вапа и Предлог Закључка о припреми нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 151/1)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 166 - гимназија чачак)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 166 - медицинска, економска и техничка школа)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 149)

Расписани су Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години и Јавни позив за доделу новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта. Конкурси објављени у броју листа „Чачански глас“ од 24. маја 2013. године.

          Записник са седнице

Тридесет седма седница Градског већа града Чачка

На 37. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. маја 2013. године, утврђено је, донето, усвојено, размотрено и закључено:

- Предлог Плана генералне регулације за Овчар бању на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о образовању Комисије за решавање притужби на рад комуналне полиције града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2012. годину
- Извештај о пословању  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2012. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2012. годину
- Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2012. годину
- Колективни уговор Предшколске установе «Радост» Чачак
- Одлука о издавању у закуп пословног простора у јавној својини Привредном друштву за трговину на велико и мало „Effe esse“ доо Београд
- Одлука о издавању у закуп пословног простора Угоститељској радњи „Ес-моравски аласи“ из Чачка
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Петровић М. Мирку из Београда
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Јовановић Јовану из Чачка
- Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Ковачевић Милану из Граба
- Решење о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Решење о образовању Комисије за сагледавање стања и праћење активности на ревитализацији канала на наводњавање Пријевор - Катрга
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ( ЈКП „Чачак“)
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама( ЈКП “Водовод“)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 179)
- Предлог Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца Програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2012. години одобрених на основу јавног конкурса
- Одлука у вези реализовања програма којима се остварује општи интерес у области спорта  на територији града чачка у 2013. години
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Извештај ЈКП „Комуналац“ Чачак о даљем коришћењу опреме која је пренета на управљање и коришћење ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење по жалби Ћурчић Оливере из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 436/14883/2012 од 2. октобра  2012. године
- Решење по жалби Поповић Милића из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 436-07/9234-2/2007 од 29. новембра  2012. године

          Записник са седнице

Тридесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 36. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. априла 2013. године, утврђено је, донето, усвојено и размотрено:

- Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе  «Радост» Чачак
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2012. годину
- Извештај о раду  Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2012. годину
- Ивештај о раду Градске управе за локални економски развој за 2012. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Захтев а.д. «Аутопревоз» Чачак за одобрење скраћења линије пријевор (Тодоровићи) - Нова болница
- Закључак Комисије за спорт
- Одлука о додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години

          Записник са седнице

Тридесет пета седница Градског већа града Чачка

На 35. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. априла 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање  „Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи „Радост“ Чачак
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2012. годину
- Извештај о раду Јавне установе туристичка организација чачка за 2012. годину
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар «Младост» Чачак за 2012. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2012. годину
- Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2013-2018. година
- Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини који се налази у ул. Др Драгише Мишовића бр. 82, Удружењу мултипле склерозе Чачак
- Измена Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2013. годину
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места у Градској управи за инспекцијски надзор
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 293)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 149)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 149)
- Решење по жалби Грујовић Милана из Парменца на решење Инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-214/10- IV -6-03 од 2. августа 2012. године
- Решење по жалби Јовановић Александра  из Чачка на решење Центра за социјални рад  града Чачка бр. 04-553-179/ Up од 8. фебруара  2013. године

          Записник са седнице

Тридесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 34. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. априла 2013. године, размотрено је и донето:

- Амандмани на предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. години
- Амандмани на предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у  привреди у 2013. години
- Решење о расподели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја
- Закључак Комисије за доделу средстава у области јавног информисања број 06-58/2012- III од 11. априла 2013. године

           Записник са седнице

Тридесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 33. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. априла 2013. године, утврђено је:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга закупа пијачног пословног простора и пијачних услуга за постављање привремених монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2013. годину

          Записник са седнице

Тридесет друга седница Градског већа града Чачка

На 32. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. априла 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о прибављању земљишта за изградњу прихватилишта за смештај паса и мачака непознатог власника
- Предлог Одлуке о објављивању огласа о прикупљању писмених понуда за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај паса и мачака непознатог власника
- Предлог решења о образовању Комисије за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај паса и мачака непознатог власника
- Извештај о пословању ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2012. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак за 2012. годину
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Извештај Комисије о стању опреме која је ЈКП «Комуналац» Чачак пренета на управљање и коришћење
- Извештај ЈКП „Градско зеленило“ Чачак по Закључку Градског већа града Чачка број 06-47/2013-ИИИ од 22. марта 2013. године
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 149)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 342/1 и 342/2)

Расписан је Јавни конкурс  за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2013. години. Конкурс објављен у броју листа „Чачански глас“ од 12. априла 2013. године.

          Записник са седнице

Тридесет прва седница Градског већа града Чачка

На 31. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. априла 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП «Моравац» Мрчајевци о цени воде
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП «Моравац» Мрчајевци о цени услуге изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП «Моравац» Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. години
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у привреди у 2013. години
- Предлог Одлуке о успостављању сарадње између града Чачка, Република Србија и Рузске општине, Руска федерација
- Предлог Одлуке о успостављању сарадње између града Чачка, Република Србија и града Баранавичи Република Белорусија
- Извештај о пословању ЈКП «Чачак» Чачак за 2012. годину
- извештај о пословању ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2012. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2012. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2012. годину
- Решење о употреби средства текуће буџетске резерве

          Записник са седнице

Тридесета седница Градског већа града Чачка

На 30. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. марта 2013. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Амандмани на Предлог одлуке о правној помоћи грађанима
- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка
- Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама
- Решење о допуни решења о образовању Комисије за спорт
- Предлог Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години. Конкурс објављен у броју листа „Чачански глас“ од 29. марта 2013. године (право на доделу средстава немају спортске организације којима су средства за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години већ додељена).

          Записник са седнице

Двадесет девета седница Градског већа града Чачка

На 29. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. марта 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2013. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2012. годину
- Решење о употреби средства текуће буџетске резерве (апропријација 126/1)
- Решење о употреби средства текуће буџетске резерве (апропријација 242)

          Записник са седнице

Двадесет осма седница Градског већа града Чачка

На 28. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. марта 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе «Моје детињство» Чачак
- Предлог одлуке о правној помоћи грађанима
- Предлог одлуке о измени одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 242/1)

          Записник са седнице

Двадесет седма седница Градског већа града Чачка

На 27. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. марта 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 149/2013 од 28. фебруара  2013. године
- Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења зграде Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју «Зрачак» Чачак
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Предлог Решења о  давању сагласности Светском удружењу Чачана и пријатеља за употребу грба града Чачка на меморандуму удружења
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2013. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у прихватилиште за 2013. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге помоћ у кући за 2013. годину
- Правилник о измени  и допуни  Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 149)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 47)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 136/1)
- Решење о стављању ван снаге решења Градског већа града Чачка бр. о6-38/2013- III од 6. марта 2013. године
- Извештај АД „Аутопревоз“ Чачак о реализацији уговора  о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка, за месец новембар и децембар 2012. године и јануар 2013. године

          Записник са седнице

Двадесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 26. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. марта 2013. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју «Зрачак» Чачак
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2013. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2012. годину
- Правилник о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Закључак о усвајању извештаја удружења о реализовању Програма од јавног интереса у 2012. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање Програма од јавног интереса у 2013. години
- Закључак о усвајању извештаја подносилаца програма о реализовању  Програма  за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2012. години
- Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и расписивање огласа за отуђење грађевинског  земљишта у јавној својини
- Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини доо „ Сам Сам“ Чачак
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Ћосовић Момиру из Чачка
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Мишовић Радославу и Мишовић Злати из Чачка
- Решење о измени решења о образовању савета за безбедност саобраћаја
- Решење о разрешењу односно именовању заменика председника Комисије за доделу средстава у области јавног информисања
- Извештај о стању објекта дечијег одмаралишта „Овчар“ у Улцињу
- Извештај о контроли наменског и законитог трошења средстава у Предшколској установи „Радост“ Чачак
- Извештај о стању опреме коју је град Чачак поверио на управљање ЈКП „Комуналац“ Чачак на локацији „Технос“ Чачак
- Решење о употреби средстава  текуће буџетске резерве
- Решење о употреби средстава  сталне буџетске  резерве
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење по жалби Спасојевић Милуна из Вранића на Закључак инспектора за путеве Градске управе за инспекцијски надзор  града Чачка бр. 347-103/2012- IV -6-02 од 16. октобра 2012. године
- Решење по жалби Јекић Савка из Трнаве на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-929/2012- IV -6-05 од  8. октобра 2012. године
- Закључак по жалби Мијачић Златане из Чачка  на Решење Инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор  града Чачка бр. 501-161/12- IV -6-03 од 26. новембра 2012. године
- Закључак о усвајању Извештаја подносилаца програма о реализовању Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2012. години одобрених на основу Јавног конкурса
- Закључак о усвајању Извештаја подносилаца програма о реализовању Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2012. години одобрених без Јавног конкурса
- Одлука о додели средстава спортским организацијама ради реализовања Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години

          Записник са седнице

Двадесет пета седница Градског већа града Чачка

На 25. седници градског већа града Чачка, одржаној 19. фебруара 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈП„Рзав “ Ариље за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифним купцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о измени и допуни статута регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Предлог Одлукео измени Одлуке  о накнади за заштиту и унапређење животне средине
- Предлог Одлуке о укидању општинског ватрогасног фонда
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за месну заједницу Заблаће
- Предлог Одлуке о образовању комисије за спровођење референдума у месној заједници Заблаће
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за месну заједницу Трбушани
решења о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава за јавно информисање од локалног значаја
- Закључак у вези службеног пута чланова Градског већа

          Записник са седнице

Двадесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 24. седници градског већа града Чачка, одржаној 8. фебруара 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Регионалног плана управљања отпадом
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2013. години
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада градске Стамбене агенције Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2013. годину
- Правилник о остваривању права на бесплатан градски и приградски превоз
- Решење по жалби Петровић Милене из Мрчајеваца  на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-888/2012- IV -6-05 од 21. октобра 2012. године
- Решење по жалби Ристовић Рајка из Чачка на Решење инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-137/2012- IV -6-03 од 23. новембра 2012. године
- Решење по жалби Јелесијевић Милојка из Горње Горевнице на Решење инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-121/2009- IV -6-03 од 7. јуна  2010. године
- Решење по приговору Вујошевић Стефана из Чачка  на Обавештење Градске управе за урбанизам - Одсека за имовинско правне послове бр. 463-23/2011- IV -2-07 од 28. априла 2011. године
- Решење по жалби д.о.о. „Дунав ауто“ Београд на Решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 434/11691/2012  од 28. јуна 2012. године
- Решење по жалби д.о.о. „Билтон“ Чачак на Решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 434/8000/2012  од 28. јуна 2012. године
- Решење по жалби д.о.о. „Билтон“ Чачак на Решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/191/2012  од 12. јуна 2012. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 04-553-322/Уп од 6. децембра 2012. године

          Записник са седнице

Двадесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 23. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. јануара 2013. године, донето је:

- Правилник о допуни Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта

          Записник са седнице

Двадесет друга седница Градског већа града Чачка

На 22. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. јануара 2013. године, утврђено је, донето и размотрено:

- Извештај о раду д.о.о „Научно технолошки парк Чачак“  Чачак за 2012.годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о поверавању права коришћења и висини накнаде за коришћење природног лековитог фактора у насељеном месту Горња Трепча
- Извештај о функционисању система противградне заштите на територији Радарског центра „Ужице“ за период од 15. априла до 15. октобра 2012. године
- Закључак о организовању јавне расправе о Одлуци о изменама и допунама Статута града Чачка
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у  2013. години
- Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја
- Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2013. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Расписан је Јавни конкурс за за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2013. години. Конкурс објављен 29. јануара 2013. године у листу „Чачанске новине“ и на сајту Града Чачка.

          Записник са седнице

Двадесет прва седница Градског већа града Чачка

На 21. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. јануара 2013. године, утврђено је:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

          Записник са седнице

Двадесета седница Градског већа града Чачка

На 20. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јануара 2013. године, утврђено је и донето:

- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм  рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2013. годину
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2013. годину
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта 

          Записник са седнице
 

Деветнаеста седница градског већа града Чачка

На 19. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. јануара 2013. године, утврђено је и донето:

-  Предлог Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2013. годину
- Предлог Програма обављања и развоја комуналне делатности за 2013. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину
- Предлог Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2013. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2013. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2013. години
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о организовању установе „Туристичка организација Чачка“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута Уметничке галерије ,,Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак  за 2013. годину
- Предлога Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2013. годину
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Заблаће  и Предлог Закључка о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ,,сам сам“ доо чачак
- Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Решење  о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Одлука о преузимању дуга на име трошкова превоза и топлог оброка радника који раде на обезбеђењу имовине АД Фабрика хартије „Божо Томић“, у реорганизацији

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2013. години. Конкурс ће бити објављен 15. јануара 2013. године у листу „Чачанске новине“ и на сајту Града Чачка.

         Записник са седнице
 

Осамнаеста седница Градског већа града Чачка

На 18. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. децембра 2012. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2013. Годину
- Амандман на Предлог Одлуке о изменама одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга
- Предлог Решења о давању сагласности Бадминтон клубу Чачак у оснивању да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Допис Министарства одбране број 2484-7 од 14. децембра 2012. године и доношење потребних одлука
- Решење о упућивању на службени пут три члана Градског већа

          Записник са седнице

Седамнаеста седница Градског већа града Чачка

 На 17. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. децембра 2012. године, утврђено је:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2013. Годину
- Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама
- Предлог Одлуке о оснивању установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју
- Предлог Одлуке о утврђивању мреже основних школа у граду Чачку
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама боравка деце у вртићима  и јаслама
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2012. Годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање  „Рзав“ Ариље за 2012. годину
-  Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута Дома културе Чачак
- Предлог Закључка о исправци грешке у Решењу Скупштине општине Чачак број 06-166/88-01 од 28. јуна 1988. године

          Записник са седнице  

Шеснаеста седница градског већа града Чачка

На 16. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. децембра 2012. године, утврђено је:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Меморандума о изради и учешћу у финансирању стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник за подручја градова Крагујевац и Чачак и општина Горњи Милановац, Топола и Кнић

          Записник са седнице
 

Петнаеста седница Градског већа града Чачка

На 15. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. децембра 2012. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању Генералног плана насеља Чачак 2015.
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама воде
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2011/2012. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2012/2013. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке  „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Градске стамбене агенције
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Градске стамбене агенције
- Закључак  којим се предлажу чланови Регионалног развојног савета за регион Шумадије и Западне Србије
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају

          Записник са седнице
 

Четрнаеста седница Градског већа града Чачка

На 14. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. новембра 2012. године, донето је и размотрено:

- Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за давање сагласности на Одлуку Управног одбора број 6330 од 26. новембра 2012. године
- Закључак о повлачењу Предлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Решење о упућивању на службени пут два члана Градског већа

          Записник са седнице

Тринаеста седница Градског већа града Чачка

На 13. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. новембра 2012. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о условима за заштиту и држање домаћих животиња на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности  на Одлуку о изменама статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће  и пијаца „Комуналац“ чачак
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о давању у закуп станова за социјално становање изграђених у 2010. години на к.п. бр. 5789/1 ко чачак
- Измене и допуне Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2012. годину
- Решење по жалби Богдановић Љубише из Чачка на Решење инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-105/12- IV -6-03 од 7. августа 2012. године
- Решење по жалби Грујовић Милана из Парменца на Решење инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-214/12- IV -6-03 од 2. августа 2012. године
- Решење по жалби Туровић Младомира из Бељине на Решење инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 501-82/12- IV -6-03 од 8. августа 2012. године
- Решење по жалби А.Д. „Шумадија транспорт и одржавање“ Чачак на Решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 434-102/12- IV -04 од 6. јула 2012. године
- Решење по жалби Д.О.О „Интерауто“ Чачак на Закључак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града  Чачка бр. 355-955/12- IV -6-05 од 5. октобра 2012. године
- Решење по жалби Ерић Томислава из Чачка на Решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 433-82/12- IV -4 од 17. октобра 2012. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Одлука о додели средстава спортским организацијама за реализовање Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2012. години

Размотрена је Информација Радне група за сагледавање стања пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак у вези са израдом извештаја о постојећем стању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак, предлогу програма санације пословања  предузећа и узроцима настанка садашњег стања пословања предузећа.

           Записник са седнице
 

Дванаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 12. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. новембра 2012. године, размотрени су:

- Амандмани на Предлог Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима

          Записник са седнице

Једанаеста седница Градског већа града Чачка

На 11. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. новембра 2012. године, донето је и утврђено:

- Одлука којом се предлаже Скупштини града да донесе Одлуку о приступању промени Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о приступању промени Статута града Чачка
- Предлог Закључка којим се задужује Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка да изради нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града
- Предлог Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о канцеларији за младе
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о образовању Комисије за планове града Чачка
- Одлука о додели средстава спортским организацијама за реализовање Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2012. години
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Секулић Гордани из Чачка

          Записник са седнице

Десета седница Градског већа града Чачка

На 10. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. октобра 2012. године, утврђено је, донето и размотрено:

 - Извештај о извршењу буџета града Чачка за период 1. јануар 2012. године - 30. септембар 2012.године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак
- Одлука о престанку важења Одлуке о увођењу мере рестрикције потрошње воде
- Одлука о додели средстава спортским организацијама за реализовање Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка  у 2012. годин
- Извештај о поступању у реализацији помоћи и изградњи кућа домаћинствима чије су куће оштећене услед елементарне непогоде - земљотреса од 3. новембра 2010. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке бр. 06-62/2011- III од 31. августа 2011. године и бр. 06-73/2011- III од 13. октобра 2011. године
- Захтев ЈКП „Комуналац“ Чачак за давање сагласности на Одлуку Управног одбора број 211/3 од 5. октобра 2012. године
- Решење о Приговору „Аристократ дел“ доо Чачак на Обавештење Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 952-38/12- IV -2-01 од 17. августа 2012. године

          Записник са седнице

Девета седница Градског већа града Чачка

На 9. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. октобра 2012. године, утврђено је, донето и размотрено:

- Решење о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
- Измене и допуне Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2012. годину
- Предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2011. години
- Захтев Министарства унутрашњих послова - Полицијске управе у Чачку за ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта аутомеханичарске радионице са надстрешницом, инвеститора Републике Србије  (није прихваћено)

          Записник са седнице

Осма седница Градског већа града Чачка

На 8. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. октобра 2012. године, утврђено је, донето и размотрено:

-   Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Коњевићи
-   Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
-  Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
-  Правилник о допуни Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта
-  Захтев ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за давање сагласности на Одлуку Управног одбора број 1913/12 од 14. септембра 2012. године

          Записник са седнице  

Седма седница Градског већа града Чачка


7. седница Градског већа града Чачка одржана је у петак, 21. септембра  2012. године, у сали Градског већа са почетком у 9,00 часова

На седници је одлучено следеће:


-утврђен Предлог одлуке о о давању сагласности на Одлуку о базној цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифним купцима;
-усвојен и упућен Скупштини Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2011/2012. годину;
-утврђен Предлог одлуке о давању сагласности на годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2012/2013. годину;
-утврђен Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању Комисије за планове;
-утврђен Предлог одлуке о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди;
-донета Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини и расписан Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини;
-донето Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Ракићевић Михаилу из Чачка;
-прихваћена Информација Градске управе за финансије о неизмиреном дугу по основу наплате накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

          Записник са седнице

Шеста седница Градског већа


6. седница Градског већа града Чачка одржана је у среду, 12. септембра  2012. године, у сали Градског већа са почетком у 14,00 часова, на којој су разматрани амандмани на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину.

Записник са седнице.

Пета седница Градског већа града Чачка


5.  седница Градског већа града Чачка одржана је у четвртак, 6. септембра  2012. године, у сали Градског већа са почетком у 9,00 часова

На седници је одлучено следеће:


-утврђен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину
-утврђен Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2012. годину
-утврђен Предлог измена Програма обављања и развоја комуналне делатности за 2012. годину
-утврђен Предлог измена Програма уређивања грађевинског земљишта  за 2012. годину
-утврђен Предлог измена и допуна  Програма изградње и одржавања јавних путева и улица  за 2012. годину
-утврђен Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
-утврђен Предлог одлуке о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Коњевићи и утврђен Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу  самодоприноса за МЗ Коњевићи
-утврђен Предлог одлуке о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Трбушани и утврђен Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу  самодоприноса за МЗ Трбушани
-усвојен Извештај о функционисању система противградне заштите на територији Радарског центра „Ужице“ за период од 15.05. до 15.07.2012. године,
-донео Решење о измени решења градоначелника града Чачка бр.464-17/2008-3-04 од 23. јула 2008. године и
-прихваћена  Информација о предузетим активностима у вези са отклањањем последице суше на територији града Чачка

Записник са седнице.

Четврта седница Градског већа града Чачка


4. седница Градског већа града Чачка одржана је у петак, 24. августа 2012. године, у сали Градског већа са почетком у 9,00 часова

На седници је одлучено следеће:

-    утврђен Предлог закључка о утврђивању укупне вредности непокретности војног комплекса „Клуб војске“ Чачак
-    утврђен Предлог закључка у вези понуде Министарства одбране за пренос права коришћења на кп.бр.4458/301 КО Чачак
-    утврђен Предлог Стратегије регионалног развоја Рашког и Моравичког округа
-    утврђен Предлог одлуке о давању сагласности на план и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
-    утврђен Предлог решења о давању сагланости удружењу фудбалских тренера „Ча“ из Чачка да назив удружења може да садржи назив града Чачка
-    донето Решење о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност саобраћаја
-    донето Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја
-    утврђен Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Чачак
-    усвојени Извештаји о раду Градских управа за 2011. годину и то: Градске управе за финансије, Градске управе за урбанизам, Градске управе за друштвене делатности, Градске управе за локалну пореску администрацију, Градске управе за локални економски развој, Градске управе за инспекцијски надзор, Градске управе за опште и заједничке послове и Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа, као и Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2011. годину;

Са дневног реда седнице скинута је тачка: Доношење решења о измени Решења градоначелника града Чачка бр.464-17/2008-3-04 од 23. јула 2008. године.

Записник са седнице.

Трећа седница Градског већа града Чачка


3.  седница Градског већа града Чачка одржана је у уторак, 21. августа 2012. године, у сали Градског већа са почетком у 9,00 часова

На седници је одлучено следеће:

- донета Одлука о увођењу мере рестрикције потрошње воде
 
Записник са седнице.

Друга седница Градског већа града Чачка


2. седница Градског већа града Чачка одржана је  у петак, 3. августа 2012. године, у сали Градског већа, са почетком  у  9,00 часова. 

На седници је одлучено следеће:

-    утврђен Предлог  програма заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта за територију Града Чачка за 2012. годину
-    утврђен  Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
-    утврђен  Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
-    утврђен  Предлог  одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
-    утврђен Прелог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
-    усвојен Извештај о раду јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2011. годину
-    усвојен Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2011. годину
-    усвојен  Извештај о раду Дома културе Чачак за 2011. годину
-    усвојен Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2011. годину
-    усвојен Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2011. годину
-    усвојен Извештај о раду Градске библиотеке  „Владислав Петковић Дис“  за 2011. годину
-    усвојен Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2011. годину
-    усвојен Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2011. годину
-    усвојен Извештај  о раду Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа за 2011. годину
-    усвојен Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Ужице“ за период 15.04. - 15.10.2011. године
(усвојени извештаји достављени су скупштини на разматрање и усвајање)
-    донето  Решење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- донето 19 решења по жалбама на Решења Градске управе за локалну пореску администрацију, Градске управе за и