Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Градска власт - Градско веће - Седнице Градског већа

Осамдесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 86. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. јуна 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2024. години
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. - 31.12.2023. године 
- Предлог Решења о размени пословних простора у јавној својини између града Чачка и Републике Србије
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама 1829/4 и 1829/5, обе у КО Чачак 
- Решење о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 2819/6 КО Љубић
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2024. и 2025. годину
- Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Чачку пореклом из индивидуалник извора у 2024. години
- Захтев јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2023. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2024. години (4 решења)
- Извештај Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања у вези  наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Pandan“ доо Чачак
- Извештај комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Štamparija Label“ доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Savema“ доо Чачак
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (9 решења)
 

Осамдесет пета седница Градског већа града Чачка

На 85. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. маја 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 181/2024 од 26. априла 2024. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1829/4 од 26. марта 2024. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 474/3 од 23. априла 2024. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4-2-2024 од 29. марта 2024. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-II/2024-II од 26. априла 2024. године
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак  за 2023. годину
- Предлог Закључка о исправци техничке грешаке у Плану генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење о именовању  једног члана Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2024. години
- Решење по жалби Симеуновић Тихомира из Чачка на Решење Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка од 12. фебруара 2024. године
- Решење по приговору Драгане Николић из Чачка на Одлуку Комисије за одабир корисника, број 26-1/24 од 14. фебруара 2024. године
- Решење по приговору Привредног друштва за проиводњу, трговину и услуге EXPORT IMPORT DEL SYSTEMS доо Чачак, на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-10678-LOC-1/2024 од 16. априла 2024. године

Осамдесет четврта седница Градског већа града Чачка

На 84. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. априла 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2024. до 2026. године
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка  
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2023. годину
- Одлуке о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2024. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о разрешењу односно о именовању начелника Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Решење по жалби Павловић Снежане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 553-60-20985/2024 од 29. фебруара 2024. године
- Решење по жалби Савић Дарка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1036/2023/IV- 6/05 од 13.марта 2024. године.
 

Осамдесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 83. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. априла 2024. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
- Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју града Чачка за 2024. годину
- Решење о давању сагласности за изградњу прикључне коморе на к.п. бр. 4273 КО Чачак у саставу прикључног топловода преко к.п.бр. 4273, 5172, 4280, 4281, 4282, 4284/2 и 4284/3 све у КО Чачак
- Решење о укидању одобрења за обављање такси превоза
- Одлука о давању сагласности на Правилник о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о прерасподели средстава на апропријацију Текућа буџетска резерва
- Решење по приговору Лазић Кате из Чачка на Одлуку Комисије за одабир корисника СИРП програма број 27-1/2024 од 14. фебруара 2024. године
 

Осамдесет друга седница Градског већа града Чачка

На 82. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. марта 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Програм Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2024. години и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Предлог Одлуке о правцима државних путева кроз насеља града Чачка
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду Културног центра Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2023. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2023. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину
- Решење о преносу из јавне својине града Министарству унутрашњих послова, два патролна мотоцикла са обележјима полиције за контролу и регулисање саобраћаја
- Решење о преносу из јавне својине града Министарству унутрашњих послова,  Полицијској управи  Чачак, одељењу Саобраћајне полиције Чачак, покретне ствари - ново путничко возило марке Шкода, комерцијалне ознаке Фабиа
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 1517/12 КО Љубић, у циљу изградње улице Милуна Минића
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу  и  систематизацији радних места у  градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о издавању у закуп пословног простора у  улици Железничка број  3 у Чачку
- Решење о издавању у закуп пословног простора у  улици Кужељева број  9 у Чачку
- Закључак у вези Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења грађана о реализовању програма од јавног интереса у 2022. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења грађана о реализовању програма од јавног интереса у 2023. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор пројеката у култури у вези извештаја корисника средстава о реализацији пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. години 
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор пројеката у култури у вези извештаја корисника средстава о реализацији пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2023. години 
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2022. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2023. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2024. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2023. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2024. години (26 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Извештај о раду Градске управе за финансије  града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по приговору Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак на Локацијске услове број ROP-CAC-4091-LOC-1/2024 од 20. фебруара 2024. године
- Решење о упућивању на службени пут у иностранство члана Градског већа
 
 
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години (објављен на сајту града Чачка дана 29. марта 2024. године).
 

Осамдесет прва седница Градског већа града Чачка

На 81. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. фебруара 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Плана детаљне регулације „Лозница“
- Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку у оквиру Урбанистичке зоне 1, за део Урбанистичке целине 1.3 (централне функције са становањем)
- Предлог Решења о давању на коришћење породичне стамбене зграде центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак -  Прихватилиште
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2024. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду „Центра за неговање традиције“ Чачак за 2023. годину
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2024. годину
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града чачка у 2024. години
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2024. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
 
 
Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2024. години (објављен на сајту града Чачка дана 29. фебруара 2024. године)
 

Осамдесета седница Градског већа града Чачка

На 80. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. фебруара 2024. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2024. годину         
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2024. годину 
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за 2023. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2024. години
- Решење о отуђењу кп. бр. 2195/2 КО Јежевица
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2024. годину  
- Одлука о утврђивању цене часа услуге Помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у Прихватилиште за жртве насиља и незбринута лица
- Одлука о утврђивању делимичне накнаде трошкова комуналних услуга
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2023. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2024. години (81 решење)
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2023. години
. Решење о одобравању и суфинансирању посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2024. години
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава  Милан Николић ПР  инжењерске делатности и техничко саветовање „Ата инжењеринг“ Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Cemprom“ доо Чачак
- Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за избор пројеката у култури
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Сретеновић Дејане из Мрчајеваца на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-466/2023-IV-6-02 од 28. новембра 2023. године
- Решење по жалби Симеуновић Тихомира из Чачка на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 07-840/2023-IV од 15. августа 2023. године
- Решење по жалби Бешевић Николе из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-419/2023-IV-6-02 од 30. октобра 2023. године са испраком решења од 19. децембра 2023. године
 
Закључен је Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак

Седамдесет девета седница Градског већа града Чачка

 
На 79. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. јануара 2024. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2024. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2024. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Центра за неговање традиције“ Чачак за 2024. годину
- Решење по захтеву Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 
- Решење о отуђењу кп. бр. 5572/2 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине непосредном погодбом кп.бр.2195/2 КО Јежевица 
- Правилник о праву на новчану накнаду незапосленим породиљама на територији града Чачка
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2024. години
- Решење о измени и допуни Решења о висини месечног износа накнаде дела  трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка  за радну 2023/2024. годину
- Одлука о расписивању Јавног позива за избор стамбених заједница - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања
- Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Чачка
- Годишњи план расписивања јавних конкурса за  2024. годину 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ORTEL“ доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „DIGI-TEL“ доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава  Владимир Клеут ПР СТЗР Старт Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „INTERFOOD 60“ доо Чачак
- Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалбама Радојичић Татјане из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1486/2023-IV-6-05 од 26. октобра 2023. године и исправку решења од 30. новембра 2023. године
- Решење по жалби Шундерић Мирке из Чачка, ул. Булевар ослобођења број 8, на решење Центра за социјални рад града Чачка број 551-152-783/2023 од 6. новембра 2023. године.
 
Закључени су:
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
- Уговор о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2024. годину
 
Расписани су:
- Јавни позив за избор стамбених заједница - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања(биће објављен на сајту града Чачка дана 19. јануара 2024. године)
- Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2024. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 19. јануара 2024. године)
- Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2024. години (биће објављен  у дневним новинама „Ало“ и на сајту града Чачка дана 19. јануара 2024. године)
- Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским  заједницама за реализовање програма у 2024. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 19. јануара 2024. године)
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 19. јануара 2024. године)
 

Седамдесет осма седница Градског већа града Чачка

На 78. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. децембра 2023. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом делова улица Њагошеве, Браће Новичић и Приштинске у Чачку са пратећом инфраструктуром 
- Решење о давању сагласности за изградњу прикључних комора за потребе топлотног снабдевања новоизграђених објеката на к.п. бр. 6971, 6950 и 6979 све у КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 5572/2 КО Чачак
- Решења о употреби средстава сталне буџетске   резерве (2 решења)
 

Седамдесет седма седница Градског већа града Чачка

На 77. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. децембра 2023. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину
- Предлог Одлуке о изменама  Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2024. годину
- Предлог Плана развоја града Чачка за  период 2023-2030. године
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2023. годину
- Одлука о смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. година јавних и јавних комуналних предузећима чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2024. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2024. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2024. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ мрчајевци за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2024. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2024. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2024. годину
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка к.п. бр. 2175/3 КО Чачак
- Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Чачка
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2023. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2023-2025 година на територији града Чачка
. Одлука о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња
- Решење о образовању мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по Приговору „Електродистрибуција Србије“ доо Београд на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка, број РОП-ЦАЦ-34227-ЛОЦ-1/2023 од 23. октобра 2023. године
 

Седамдесет шеста Градског већа града Чачка

На 76. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. децембра 2023. године, утврђено је, донето и усвојено:
 
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом водоводне мреже у Бечњу и Бресници
. Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом друмског моста преко Лозничке реке у Булевару Војводе Путника у Чачку
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка к.п. бр.  6847/4 КО Чачак
. Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка к.п. бр.  6984, 933/2, 999/1, 3690/6 и 6846/1 све у КО Чачак
. Решење о прихватању у јавну својину града Чачка лаптоп уређаја од Републике Србије у поступку међусобног располагања стварима у јавној својини
. Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 2152/8 КО Чачак, у циљу изградње Бирчанинове улице у Чачку
. Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 899/4 КО Слатина и објекта број 1 у површини од 47м2 изграђеног на к.п. бр. 899/4 КО Слатина
-  Извештај о раду Жалбене комисије за 2023. годину 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „FLEXO STIL“ доо Чачак
- Решење о постављењу начелника Градске управе за финансије града Чачка
- Решење о постављењу начелника Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка
 

Седамдесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На 75. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. новембра 2023. године, донето је:
 
- Предлог Одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Чачка, који су држављани Републике Србије.
 

Седамдесет четврта Градског већа града Чачка

 
На 74. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. новембра 2023. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 1251/1 од 17. новембра 2023. године 
- Предлог Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи
- Предлог Програма организовања такси превоза на територији града Чачка за период 2024. - 2028. године
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде Народном музеју Чачак - Вирерова кућа
- Решење о међусобном располагању непокретностима између носилаца права јавне својине (приступање преносу права јавне својине пословног простора са града Чачка на Републику Србију за потребе Министарства унутрашњих послова РС)
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 6847/4 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2175/3 КО Чачак
- Решење о давању сагласности за озакоњење објекта инвеститору Гордани Стакић Мајсторовић из Чачка
- Решење о давању сагласности за отуђење возила ЈУ „Туристичка организација Чачка“
- Стратешки план Комуналне милиције града Чачка за период 2023 - 2028. године 
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину
- Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2023. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
- Одлука о распивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Чачка за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на текст Споразума  о продужењу рока важења Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље број  1750 од 19 . октобра 2023. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Павловић Снежане из Трнаве на Решење Центра за социјални рад града чачка број 553-60-41597/2023 од 8. септембра 2023. године
- Решење по жалби Савић Дарка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1036/2023-IV-6-05 од 14. септембра 2023. године
 
Закључен је Анекс II Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
 

Седамдесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 73. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. новембра 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом јавног тоалета и о прибављању у јавну својину доградњом објекта капеле на Градском гробљу у Чачку
- Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у 2023. години
- Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију града Чачка
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде  дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2023/2024. годину
- Решење о постављењу начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „SANTOК“ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Решења о одобравању и суфинансирању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2023. години (3 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решење о употреби средстава сталне буџетске ретерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
 
Закључен је Анекс број 3 Уговора о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2023. годину
 

Седамдесет друга Градског већа града Чачка

 На 72. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. октобра 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2022/2023. годину
- Предлог Одлуке  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2023/2024. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
- Предллог Одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Решење о давању сагласности на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 2023/2024. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне лана и програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада ,,Градске стамбене агенције“ Чачак за 2023. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2023/2024. годину
- Предлог Одлуке о образовању Савета за здравље града Чачка
- Предлог Одлуке о измени одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка 
- Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији града Чачка
- Решење о разрешењу односно о именовању једног члана Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Решење по жалби Ђоковић Кате из Прислонице на решење Градске управе за друштвене делатности града Чачка 312-572/2023-IV-3 од 15. септембра 2023. године
- Решење по жалби Пантовић Предрага из Чачка на  решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-236/2020-IV-6-05 од 25. фебруара 2020. године
 

Седамдесет прва Градског већа града Чачка

 
На  71. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. октобра 2023. године, размотрено је, усвојено, утврђено, дато и донето:
 
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2022/2023. годину
- Предлог Одлуке  о давању сагласности на Годишњи план  рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2023/2024. годину
- Мишљење на Предлог одлуке о промени Пословника о раду Скупштине града Чачка 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2023. години
- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Чачка
- Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације
- Решење о давању сагласности инвеститору Љубини Живановић из Чачка, за озакоњење породично - стамбеног објекта означеног бројем 1 у листу непокретности бр. 2041, спратности по+п, површине у основи 133 м2, максималних габарита 13.24м х 10.96м, изграђеног на к.п. бр. 223/1 КО Коњевићи 
- Правилник о условима и мерилима за избор корисника (породице) средстава намењених за побољшање услова становања кроз доделу средстава за изградњу индивидуалног стамбеног објекта
- Одлука о закључивању Анекса Колективног уговора Културног центра Чачак
- Одлука о закључивању Анекса Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Одлука о закључивању Анекса Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Одлука о закључивању Анекса Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о закључивању Анекса Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о упућивању на службени пут два члана Савета за безбедност саобраћаја
 

Седамдесета седница Градског већа града Чачка

 
На  70. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. септембра 2023. године, размотрено је, утврђено и донето:
 
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 - 30.06.2023. године ( I и II квартал)
- Програм локалног економског развоја за период 2023 - 2025. година
- Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2023. годину
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Аларм сецуритс“  ДОО Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Народног музеја Чачак
 

Шездесет девета седница Градског већа града Чачка

 
На  69. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. септембра 2023. године, утврђено је, и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 196/3 од 31. јула 2023. године 
- Предлог Одлуке о образовању Савета за родну равноправност 
- Предлог Локалног плана управљања отпадом града Чачка за период 2023 – 2032. године
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама 1683/3, 1683/1 и 1683/4 све у  КО Љубић
- Решење о давању сагласности инвеститору Микици Перовићу из Чачка, за озакоњење стана број 22 изграђеног извођењем радова на заједничком делу објекта у поткровљу 2 улаз 3 стамбене зграде за колективно становање бр. 1 на к.п. бр. 3815/1 КО Чачак
- Решењео покретању поступка експропријације  непокретности у циљу изградње Синђелићеве улице
- Решење о покретању поступка административног преноса непокретности к.п.бр. 6581/3 и 6581/4, обе КО Чачак, у циљу изградње централног градског гробља
- Решење о покретању поступка експропријације непокретности к.п.бр. 6254/2 КО Чачак, у циљу изградње улице Данила Митровића Аврама
- Закључак у вези извештаја комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања у вези  наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2023. години
- Решење о издавању у закуп пословног простора у улици Кужељева број 6 у Чачку
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора у Кужељевој број 15 у Чачку
- Решење о престанку дужности и именовању члана Жалбене комисије образоване решењем Градског већа града Чачка број 06-214/2021-III од 21. децембра 2021. године
- Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
- Решење о измени и допуни Решења о упућивању на службени пут у иностранство члана Градског већа
 

 

Шездесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На  68. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. јула 2023. године, размотрено је, усвојено и донето:
 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године
- Решење о висини месечног износа накнаде дела  трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка  за радну 2023/2024. годину
- Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Чачку пореклом из индивидуалних извора у 2023. години
- Одлука о измени Одлуке о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2023. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Миливојевић Јелене из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-653/2023-IV-6-05 од 8. маја  2023. године
 
Закључен је Анекс број 2 Уговора о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2023. годину
 

Шездесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На  67. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. јула 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина за зоне пословно - производних функција 
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о грађевинском земљишту 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину дела објекта на к.п. бр. 1371/9 КО Горња Горевница 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину к.п. бр. 1371/2 КО Горња Горевница
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-03/2023-ИИ од 30. марта 2023. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 193/3 од 30. јуна 2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада ,,Градске стамбене агенције“ Чачак за 2023. годину 
- Предлог Решења о  именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца ''Комуналац'' Чачак 
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак 
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2023/2024. години 
- Предлог Одлуке о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном капиталу „Слобода“ ад Чачак и отпису камате 
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2023. годину
- Решење о давању сагласности за отуђење возила ЈКП „Водовод“ Чачак 
- Решење о издавању у закуп  пословног простора у улици Кужељевој број 6 прикупљањем писаних понуда 
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години
- Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2023. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2022. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2023. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2023. години
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава ГТПД ДОМИС  доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава АЛУПРОДУКТ  доо Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће будзетске резерве (8 решења)
- Решење по жалби Живковић Милана из Прислонице на решење Инспектора за локални превоз и путеве број 347-199/2023-IV-6-02 од 22. маја 2023. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 553-60-23971/2023 од 31. маја 2023. године
- Решење по жалби Кандић Стефана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор број 355-580/2023-IV-6-05 од 20. априла 2023. године
- Решење о упућивању на службени пут у иностранство члана Градског већа
 

Шездесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
На  66. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. јуна 2023. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод" Чачак за 2022. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило" Чачак број 1158-1/23 од 24. маја 2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измену Статута јавног комуналног предузећа „Комуналац" Чачак
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Решења о давању на коришћење објекта Спортском центру „Младост" Чачак и давање сагласности за издавање у закуп и коришћење објекта
- Предлог Решења о давању на коришћење објекта и давање сагласности за издавање у закуп објекта Месној заједници Овчар Бања
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине пословног простора бр. 28 у објекту ознаке 1 на к.п. бр. 1711 КО Чачак
- Предлог решења о прибављању у јавну својину кат. парцеле бр. 4482/1 КО Чачак у извршном поступку
- Решење о давању сагласности инвеститору Миливоју Басарићу из Чачка, за озакоњење породично - стамбеног објекта означеног бројем 1 у Листу непокретности бр. 2558, спратности П+Пк, површине у основи 73 м2, максималних габарита 10,64м х 7,09м, изграђеног на к.п. бр. 288/2 КО Атеница
- Решење о давању сагласности инвеститору Мирославу Басарићу из Чачка, за озакоњење породично - стамбеног објекта означеног бројем 2 у Листу непокретности бр. 2558, спратности П+1, површине у основи 76 м2, максималних габарита 11,38м х 7,09м, изграђеног на кп. бр. 288/2 КО Атеница
- Решење о приступању прибављању у јавну својину дела објекта на кп. бр. 1371/9 КО Горња Горевница
- Решење о приступању прибављању кп. бр. 1371/2 КО Горња Горевница
- Решење о отуђењу кп. бр. 1628/2 КО Чачак
- Правилник о измени Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези отказа уговора о закупу пословног простора, закљученог на основу решења Градског већа број 06-83/2020-III од 19.06.2020.године, између града Чачка, као закуподавца и друштва са ограниченом одговорношћу PLANIКATRIM Чачак, као закупца
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2023. години (7 решења)
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава AКVAPAN INŽENJERING доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава SUPER PROTECT доо Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Коматина Миливоја из Чачка на Решење Градске управе за друштвене делатности града Чачка 312-124/2023-IV-3 од 27. фебруара 2023. године
- Решење по жалби Весковић Зорана из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 553-60-8975/2023 од 27. марта 2023. године
- Решење по жалби Наумовић Зорана из Чачка на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-26/2023 од 5. маја 2023. године
- Решење по жалби Наумовић Зорана из Чачка на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-27/2023 од 5. маја 2023. године
- Решење по приговору ЈП „Србијагас" Нови Сад на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-19721-CPI-2/2023 од 11. априла 2023. године
 
Закључен је Анекс И Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац" Чачак за 2023. годину
 
Расписан је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља на територији града Чачка (биће објављен у листу „Чачански глас" 9. јуна 2023. године и на сајту града Чачка).
 

Шездесет пета седница Градског већа града Чачка

На  65. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. маја 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2022. годину
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља "Градско зеленило" Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац" Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац" Чачак
- Извештај о пословању ЈП "Рзав" Ариље за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Рзав" Ариље број 140/2023 од 27. априла 2023. године
- Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2128/3 од 29. марта 2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 477/3 од 24. априла 2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци  за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 4/2023 од 28. марта 2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за комуналну услугу сакупљања и транспорта комуналног отпада
- Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину
- Извештај о раду ДОО "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2022. годину
- Предлог Решења о давању претходне сагласности оснивачима Спортског удружења да назив спортског удружења може да садржи назив града Чачка
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2023. години
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина за зоне пословно - производних функција
- Предлог Решења о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр. 498/5, 498/6 и 498/7 све у КО Чачак - локација планираног комплекса затвореног базена
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 1628/2 КО Чачак
- Решење о службености пролаза преко к.п. бр. 5427/1 КО Чачак
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2023. годину
. Решење о постављењу начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2023. години
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор
 
Расписани су:
- Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2023. години (биће објављен на сајту града Чачка и дневним новинама "Ало" од 15. маја 2023. године)
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години (биће објављен на сајту града Чачка)
- Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2023. години (биће објављен на сајту града Чачка и у листу "Чачански глас" од 19. маја 2023. године)
 
Закључен је:
- Анекс III Колективног уговора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Чачак
 

Шездесет четврта седница Градског већа града Чачка

На  64. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. априла 2023. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

 
- Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 28/5 од 30. марта 2022. Године
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак за 2022. годину
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност "Коста Новаковић" Чачак  за 2022. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
- Програм о допуни Програма уређења фасада стамбених, пословних и стамбено-пословних зграда које се налазе у екстра зони, првој и другој зони града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут "Центра за неговање традиције" Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. – 31.12.2022. године
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 527/1 и 527/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице
- Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 639/3 КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 176/1 КО Кукићи
- Решење о приступању прибављању у јавну својину кат. парцеле бр. 4482/1 КО Чачак на другом јавном надметању
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине пословног простора бр. 28 у објекту ознаке 1 на к.п. бр. 1711 КО Чачак
- Решење о покретању поступка административног преноса непокретности кп. бр. 3682/1 КО Чачак, у циљу изградње улице Милоша Ћосића
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор пројеката у култури у вези извештаја корисника средстава о реализацији пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. години
- Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2023. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења грађана о реализовању програма од јавног интереса у 2022. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби  Брадић Милана из Чачка на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-106/2023-IV-6-05 од 22. фебруара 2023. године
- Решење по приговору ЈП "Србијагас" Нови Сад на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-3978-LOC-2/23 од 28. марта 2023. године
 

Шездесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На  63. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. марта 2023. године, размотрено је, усвојено, утврђено, донето и усвојено:
 
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2022. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2022. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак за 2022. годину
- Извештај о раду "Градског позоришта Чачак" Чачак за 2022. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Лозници
- Предлог Решења о прибављању  у јавну својину изградњом постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода у Доњој Трепчи и главног фекалног канализационог колектора у Доњој Трепчи и Горњој Трепчи
- Решење о приступању прибављању у јавну својину кат. парцеле бр. 4482/1 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању к.п. бр. 176/1 КО Кукићи
- Одлука о утврђивању виснине непрофитне закупнине за закупце станова из оквира пројекта Унопс у објекту вишепородичног становања на адреси Михаила Петровића Аласа број 28 у Чачку 
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу  и  систематизацији радних места у  градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2023. години (100 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решење по жалби Бојић Горана из Чачка на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1012/22-IV-6-05 од 15. новембра 2022. године
 
Закључен је Анекс број 1 Уговора о вршењу услуга "Градске стамбене агенције" Чачак за 2023. годину
 

Шездесет друга седница Градског већа града Чачка

 
На  62. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. марта 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Стратегије развоја културе града Чачка за период 2023-2027. године
- Извештај о раду Културног центра Чачак за 2022. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2022. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља "Градско зеленило" Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља "Градско зеленило" Чачак
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Липници
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Виљуши
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом гасне котларнице за потребе грејања Машинско - саобраћајне школе
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине дела објекта ознаке 1 на кат. парцели бр. 933 КО Чачак
- Предлог Решења о отуђењу катастарске парцеле из јавне својине у поступку експропријације земљишта за Синђелићеву улицу
- Решење о давању сагласности Електродистрибуцији Србије за изградњу трафостанице на локацији Градски бедем
- Решење о отуђењу к.п. бр. 2748/8 КО Љубић
- Решење о покретању поступка експропријације, односно административног преноса непокретности к.п.бр. 1931/5 КО Чачак у циљу изградње улице Бирчанинове
- Решење о покретању поступка административног преноса непокретности к.п.бр. 758/3 КО Чачак, у циљу изградње површине јавне намене - Пешачка зона
- Решење о покретању поступка експропријације непокретности к.п.бр. 1875/5, 1875/4, 2048/6, 2048/5, 1875/3, 2048/4, 2048/8, 2046/3, 2046/5, 2042/5, 2042/7, 2042/9, 2042/11, 2037/2, 2031/6, 2039/8, 2031/7, 2108/2, 2031/8, 2109/2, 2030/4, 2030/5, 2031/9, 2030/8, 2030/7, 2034/2, 2033/2, 2025/2, 2032/2, 2024/2, 1902/4, 1902/5, 1903/2, 1904/2, 1901/3, 1905/2, 1906/2, 1900/4, 1908/5, 1900/5, 1900/6, 1899/2, 1708/2, 1701/3, 1899/3, 1898/2, 1701/4, 1700/5, 1700/7, 1700/8, 1888/3, 1888/4, 1887/4, 1887/3, 1886/2, 1697/2, 1694/10, 1694/11, 1694/12, 1695/2, 1885/2, 1639/4, 1639/5, 1638/2, 1884/4, 1882/2, 1881/2, 1638/3, 1880/2, 1636/2, 1877/3, 1878/3, 1879/4, 1878/4, 1877/4, 1879/3, 1879/2, 1879/1, 2044, 2045, 2046/4, 2046/6, 2042/6, 2042/8, 2042/10, 2042/12, 2037/1, 2036/2, 2036/1, 2043/2, 2043/1, 2043/3, 2031/1, 2031/2, 2031/3, 2031/5, 2030/2, 2030/3, 2031/4, 2032/1, 2033/1, 2034/1, 2035/1, 2035/2, 1893, 1892, 1891, 1890/1, 1890/2, 1888/1, 1888/2, 1889, 1898/1, 1897, 1896, 1895, 1894, 1901/2, 1899/1, 1901/1, 1900/3, 1900/2, 1900/1, 1887/2, 1887/1, 1886/1, 1885/1, 1884/2, 1884/1, 1884/3, 1883/4, 1883/3, 1883/6, 1883/2, 1883/5, 1883/1, 1883/7, 1882/1, 1881/1 и 1880/1, односно административног преноса непокретности к.п.бр. 1700/6, све КО Прељина, у циљу изградње јавних саобраћајних површина (улице Нове 10 и улице Вове 2) и хиподрома
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу за 2023. годину
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма Локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Furnex group" доо Чачак
 

Шездесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На  61. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. фебруара 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2022. годину
- Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2023. годину 
- Решење о приступању отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације земљишта за Синђелићеву улицу
- Решење о давању сагласности за озакоњење објекта изграђеног на к.п. бр. 1801/10 КО Љубић
- Решење о покретању поступка експропријације, односно административног преноса непокретности к.п.бр. 3100/3, 3101/1, 3102/1, 3102/2, 3102/6, 3103/4, 5235/4, 5235/5, 5235/3, 3080/17, 3080/18, 3080/20, 3080/21, и 3082/4, све КО Чачак, у циљу изградње Цигларске улице, улице Браће Новичића, Њагошеве улице и површинског паркинг простора, територија града Чачка
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 3245/36, кп.бр. 3244/23 и кп.бр. 3245/37 све КО Чачак, у циљу изградње улице Книћанинове, територија града Чачка
- Решење о покретању поступка експропријације, односно административног преноса непокретности к.п.бр. 2165/10, к.п.бр. 2165/12, к.п.бр. 2165/14, к.п.бр. 2166/8, к.п.бр. 2166/10, к.п.бр. 2166/6, к.п.бр. 2174/20, к.п.бр. 2174/17, к.п.бр. 2175/13, к.п.бр. 2175/15, к.п.бр. 2175/17, к.п.бр. 2175/19, к.п.бр. 2175/21, и к.п.бр. 2175/22, све КО Прељина, у циљу изградње Улице И1, територија града Чачка
- Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2023. години организацијама у области спорта чије су делатности од посебно значаја за град (3 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Илић Дијане из Београда на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-884/22-IV-6-05 од 7. септембра 2022. године
- Решење по жалби Јовановић Драгана из Чачка на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1314/23-IV-6-05 од 13. јануара 2023. године
- Решење по приговору Српске православне црквене општине Заблаће на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-35113-LOC-2/2022 од 21. децембра 2022. године
 

Шездесета седница Градског већа града Чачка

 
На 60. седници Градског већа града Чачка (затвореној за јавност) одржаној 10. фебруара а 2023. године, утврђен је:
 
- Предлог Одлуке о организацији и функционисању органа града Чачка, предузећа и установа чији је оснивач или већински власник град Чачак за време ратног и ванредног стања.

Педесет девета седница Градског већа града Чачка

 
На  59. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. фебруара 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав" Ариље за период  2023 - 2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности  на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дубоко" Ужице број 26/3 од 23. јануара 2023. године
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку
- Предлог Одлуке о оснивању установе културе „Центар за неговање традиције" Чачак
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2023. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План  и програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада Културног центра Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада Народног музеја Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада Уметничке галерије „Надежде Петровић" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке  „Владислав Петковић Дис" за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак"  Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном капиталу Привредног друштва „Застава оружје" ад Крагујевац и отпису камате
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 524/1 и 524/2 обе у КО Чачак  ради изградње дела Синђелићеве улице
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2748/8 КО Љубић
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела објекта ознаке 1 на кат. парцели бр. 933 КО Чачак
- Решење о одобрењу реконструкције објекта на к.п. бр. 454/2 КО Чачак - Соколски дом
- Решење о покретању поступка административног преноса непокретности дела к.п.бр. 1017/8 КО Чачак и експропријације објекта бр. 1 изграђеног на истој, у циљу изградње јавне паркинг гараже
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2023. години
- Правилник о праву на посебан месечни родитељски додатак мајци која у једном   порођају роди троје или више деце
- Решење о измени решења о висини месечног износа накнаде  дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2022/2023 годину
- Одлука о о утврђивању цене часа услуге помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у прихватилиште за жртве насиља и незбринута лица
- Одлука о утврђивању делимичне накнаде трошкова комуналних услуга
- Закључак у ветзи предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2020. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2021. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2022. години
- Решење о одобравању и суфинансирању посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2023. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о  разрешењу односно именовању два члана Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Решење по приговору Глишин Гале из Чачка на решење градоначелника града Чачка о додели студентских и ученичких стипендија и једнократних награда за школску 2022/2023 број 67-/178-2022-II од 14. децембра 2022. године
- Решење по жалби „Telepartner" доо Чачак на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-245/19-IV-6-05 од 16. јула 2019. године
- Решење по жалбама Маринковић Душице из Чачка на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1079/2022-IV-6-05 од 20. октобра 2022. године и решење о исправци грешке од 17. новембра 2022. године
- Решење по жалби Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак" Чачак на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 350-21/22- ИВ -2-01 од 26. децембра 2022. године
 

Педесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На  58. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. јануара 2023. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко" Ужице за период 2022 - 2026
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко" Ужице за период 2017 - 2027
- Предлог Решења о отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића
- Решење о отуђењу кат. парцеле број 2267/5 КО Прељина
- Решење о давању сагласности инвеститору Бранку Јеремићу из Чачка, за озакоњење породично - стамбеног објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 4, спратности п+1, максималних габарита 11,39м х 7,94м и помоћног објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 5, приземне спратности, максималних габарита 10,82м х 3,16м изграђених на к.п. бр. 1371 КО Љубић
- Решење о давању сагласности инвеститору Радојици Јеремићу из Чачка, за озакоњење породично - стамбеног објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 3, спратности по+п+пк, максималних габарита 11,39м х 8,13м, изграђеног на к.п. бр. 1371 КО Љубић
- Решење у вези захтева Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак" Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Годишњи план расписивања јавних конкурса за  2023. годину
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију  града Чачка за 2022. годину
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Interfood 60" доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „NBS Metal - inox" доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „DIGI - tel" доо Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 
Закључени су:
 
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац" Чачак за 2023. годину
- Уговор о вршењу услуга „Градске стамбене агенције" Чачак за 2023. годину
 
Расписани су:
 
- Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2023. години (објављен на сајту града Чачка)
- Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2023. години (објављен на сајту града Чачка и у броју дневних новина „Дневни телеграф" од 17. јануара 2023. године)
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години (објављен на сајту града Чачка)
 
- Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским  заједницама за реализовање програма у 2023. години (објављен на сајту града Чачка)
 

Педесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На  57. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. децембра 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац" Чачак
- Предлог Решења о  именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац" Мрчајевци
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
 
Закључен је Колективни уговор Јавне установе „Туристичка организација Чачка"
 

Педесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
На  56. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. децембра 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Кадровског плана градских управа града Чачка, стручних служби и Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину
- Предлог Локалног антикорупцијског плана града Чачка
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система "Рзав"
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Рзав" Ариље  за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац"  Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац"  Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2023. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
-Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило"  Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
-  Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2023. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу "Спортски центар Младост" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка за 2022. годину
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак 
- Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде Месној заједници Танаско Рајић
- Предлог Решења о давању сагласности за издавање у закуп пословних простора Месној заједници Овчар Бања
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2267/5  КО Прељина
- Решење о приступању отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 2327/1 и кп.бр. 2327/3, обе КО Чачак у циљу изградње јавних саобраћајних површина - планираног проширења постојеће улице Радована Јовановића и планиране улице Љубић 3 са окретницом (радни назив)
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Elsat" доо Чачак
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2022. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020-2022 година на територији града Чачка
- Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја  града Чачка за 2023. годину
- Извештаја о раду Жалбене комисије за 2022. годину
- Решење о одобравању и суфинансирању годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години организацијама у области спорта чије су делатности од посебног значаја за град
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по приговору "Interfood 60" доо из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-32764-LOC-2/ од 9. новембра 2022. године
 

Педесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На  55. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. новембра 2022. године, донето је:
 
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину
- Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2022. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони.
 

Педесет четврта седница Градског већа града Чачка

На  54. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. новембра 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације "Атеница-Кулиновци" у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар)
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације "Трбушани-Љубић" у Чачку
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измену Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе Чачак
- Предлог Одлуке о изради плана развоја града Чачка
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01 - 30.06.2022. године ( I и II квартал)
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину  града Чачка к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО Трбушани
- Предлог Решења о размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња Трепча
- Решење о давању сагласности ЈКП "Водовод" Чачак за отуђење покретних ствари - возила
- Решење о давању сагласности за издавање у закуп пословних простора Месној  заједници Овчар Бања
- Решење о давању сагласности на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 2022/2023. године
- Правилник о изменама Правилника о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада комисије за избор корисника
- Правилник о унутрашњем уређењу  и  систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење по жалби ЈП "Градац" Чачак на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 220-77/22-IV-2-01 од 7. новембра 2022. године.
 
Закључени су:
 
- Колективни уговор Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак
- Анекс IV Колективног уговора Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Чачак
- Анекс II Колективног уговора  Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Чачак.
 

Педесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На  53. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. новембра 2022. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“у Улцињу у 2022. години
- Предлог Одлуке о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке
- Предлог Одлуке о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 757/2 Ко Чачак  
- Решење о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка
- Решење о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка по 40% умањеној цени од почетне
- Решење о приступању прибављању к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО Трбушани
- Решење о приступању размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња Трепча
- Решење о постављењу начелника Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка.
 

Педесет друга седница Градског већа града Чачка

 
На  52. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. октобра 2022. године усвојено је, утврђено и донето:
 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о одлагању почетка грејне сезоне 2022/2023 године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на допуну Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада “Градске стамбене агенције“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак са законом о јавним предузећима 
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о давању сагласности инвеститору Агенцији за заштиту животне средине Министарства заштите животне средине рс, за изградњу аутоматске станице за квалитет ваздуха на делу к.п. бр. 6901/1 КО Чачак, која је у јавној својини града Чачка. 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55370-5751/2022 од 30. августа 2022. године
- Решење по жалби Тошовић Драгише из Чачка, на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-814/22-IV-6-05 од 11. августа 2022. године
- Решење по по жалбама Симеуновић Тихомира из Чачка и Симеуновић Саве и Наталије из Београда на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-829/2022-IV-6-05 од 15. септембра 2022. године
- Решење по приговору Грујичић Александре из Чачка на Обавештење Градске управе за урбанизам града Чачка, број 952-131/22-IV-2-01 од 6. септембра 2022. године.
 

Педесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На  51. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. октобра 2022. године утврђено је, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о градским управама
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима 
- Предлог Одлуке о давању сагласности  на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број  6842/2 од 23. септембра 2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку  о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2021/2022. годину
- Предлог Одлуке  о давању сагласности на Годишњи план  рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2022/2023. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку  о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2021/2022. годину
- Предлог Одлуке  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. годину
- Предлог Одлуке  о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак  за школску 2022/2023. годину
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 492/1 КО Чачак
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак
- Предлог Решења о давању на коришћење  објекта и пословног простора и давање сагласности за издавање у закуп пословног простора Месној заједници Горња Трепча
- Решење о одобрењу реконструкције дела улице Цара Душана са припадајућом инфраструктуром
- Решење о давању сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд,  огранак Електродистрибуција Чачак, за изградњу 1kv прикључног вода од слободностојећег ормара 3 до издвојеног мерног ормара 1, издвојеног мерног ормара 2, 3 и 4, преко к.п.бр. 345/124, 345/147, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 све КО Атеница
- Решење о давању сагласности инвеститору Рајку Костићу и Миланки Костић из Чачка, ул. Албанске споменице бр. 10,  за озакоњење породично - стамбеног објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 2, уписаног у лист непокретности бр. 1418, спратности п+пк, максималних габарита 14,31м х 10,32м, изграђеног на к.п. бр. 1371 КО Љубић
- Решење о давању сагласности инвеститору Бранки Марковић из Чачка, ул. Светогорска бр. 10, за озакоњење породично - стамбеног објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 3, уписаног у лист непокретности бр. 3941, спратности п+пк, максималних габарита 10,67м х 8,71м, изграђеног на к.п. бр. 6058/1 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 6084/5 КО Чачак, односно административног преноса кп.бр. 6085/5 и кп.бр. 6085/6, обе  КО Чачак, у циљу изградње јавне саобраћајне површине - Улице бр. 217 б (радни назив)
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2022. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2021. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2022. години
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2022. години
- Одлука о избору крајњих корисника (грађана) у спровођењу енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за сопствене потребе
 
Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији града чачка за 2022. годину (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 7. октобра 2022. године и на сајту града Чачка)
 

Педесета седница Градског већа града Чачка

 
На  50. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. септембра 2022. године донето је:
 
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 659/2, к.п.бр.659/3, к.п.бр.1202/2, к.п.бр.1358/4, к.п.бр.1201/3, к.п.бр. 1203/3, к.п.бр.667/2 и к.п.бр.660/2, односно административног преноса непокретности к.п.бр. 658/1, к.п.бр. 658/2, к.п.бр. 658/3, к.п.бр. 1199/1, к.п.бр. 1366/3, к.п.бр.1207/1, к.п.бр. 657/2, и к.п.бр.1365/1, све КО Чачак, као и експропријације објеката изгређених на истима, у циљу изградње улице синђелићеве, територија града Чачка
- Решење о покретању поступка експропријације, односно административног преноса к.п.бр. 3077/3, к.п.бр. 3076/10, к.п.бр. 5235/2, к.п.бр. 3081 и кп.бр. 3082/2, све ко чачак, у циљу изградње његошеве улице и приштинске улице у чачку
- Решење о одобравању и суфинансирању годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години организацијама у области спорта чије су делатности од посебног значаја за град
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решењео употреби средстава текуће буџетске  резерве (3 решења)
 
Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка (Обавештење о јавном конкурсу објављује се у дневним новинама „Српски телеграф“, а Јавни конкурс биће објављен на сајту града Чачка.
 

Четрдесет девета седница Градског већа града Чачка

 
На  49. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. септембра 2022. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:
 
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организовању установе Дом културе Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2021. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решење о утврђивању организацијама у области спорта од посебног значаја за град Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Вранешевић Поповић Иване из Чачка на Закључак регистратора стамбених заједница број 360-76/2022-IV-7 од 30. јуна 2022. године.
 

Четрдесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На  48. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. августа 2022. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:
 
- Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене града Чачка
- Предлог Одлуке о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање града Чачка
- Предлог Одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода и прикључне коморе за потребе зграде на Љубић кеју намењене избеглим лицима
- Решење о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка по 20% умањеној цени од почетне
- Решење о покретању поступка административног преноса непокретности к.п.бр. 6608/15 КО Чачак, у циљу изградње улице Лознички пут, територија града Чачка
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 3696/17, к.п.бр.3694/5, к.п.бр. 3689/4 и 3689/3, КО Чачак, у циљу изградње улице Милоранке и Станиславе Чворовић, територија града Чачка
- Решење о покретању поступка експропријације непокретности к.п.бр. 4131/28 и к.п.бр. 4129/4, обе КО Чачак, у циљу изградње улице Владимира Костића Костинова и улице Мирољуба Матијевића, територија града Чачка
- Правилник о изменама  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Santok“ доо Вранићи
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (апропријација 414)
- Решење по жалби Светлане Милуновић из Чачка на решење Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ број 020-79/2021-II-8-10/ од 13. јуна 2022. године
 
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2022. години (биће објављен на сајту града Чачка 26. августа 2022. године).
 

Четрдесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На  47. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. августа 2022. године, донето је:
 
- Одлука о закључивању Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о закључивању Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора Народног музеја Чачак 
- Одлука о закључивању Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 
- Одлука о закључивању Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 
- Одлука о закључивању  Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора Дома културе Чачак
- Одлука о закључивању Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак
- Решење о разрешењу односно о именовању два члана Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Закључак о закључивању Анекса II Уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка закљученог 27. маја 2016. године  између града Чачка и „Аутопревоз“ доо Чачак
- Закључак у вези Предлога Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања у вези  наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години.
 

Четрдесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
На  46. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. августа 2022. године, размотрено је и донето:
 
- Аманмани на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку  (2 амандмана)
- Решење о отуђењу кат. парцела број 1422/2 и 1398/3 обе у КО Коњевићи
- Решење о понуди за прибављање у јавну својину стана у Међувршју по праву прече куповине
- Решење по приговору Секулић Анете из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града чачка број ROP-CAC-26918-LOC-4/2022 од 8. јуна 2022. године
- Решење по жалби Анђелић Тома из Остре на Решење Градске управе за инспекцијски надзор број 355-555722-IV-6-05 од 15. јуна 2022. године
- Решење по жалби Васић Надежде из Чачка на Решење Комисије за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ “ број 020-80/2021-II-8-6/1 од 7. јуна 2022. године
- Решење по жалби Вујашевић Јелисавете из Чачка на Решење Комисије за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ “ број 020-80/2021-II-8-25/1 од 7. јуна 2022. године
- Решење по жалби Микашевић Наде из Чачка на Решење Комисије за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ “ број 020-80/2021-II-8-26/1 од 7. јуна 2022. године
- Решење по жалби Танасковић Драгане из Чачка на Решење Комисије за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене уа набавку и уградњу грађевинског материјала за спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „не остављајући никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ број 020-78/2021-II-8/11/2 од 9. јуна 2022. године.
 

Четрдесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На 45. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јула 2022. године, утврђено је, дато, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку - Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године
- Предлог измене Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измену Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2022. годину
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града чачка
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка  за радну 2022/2023. годину
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за локалну пореску администрацију
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за локалну пореску администрацију 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Флеxо стил“  доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Елит иноx“  доо Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 

Четрдесет четврта седница Градског већа града Чачка

 
На  44. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. јула 2022. године, дато је, утврђено и донето:
 
- Мишљење на Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Мишљење на Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2022/2023. години
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину доградњом школске зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“ 
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 1422/2 и 1398/3 обе у КО Коњевићи
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 6523/38 КО Чачак, у циљу изградње саобраћајне површине-улице Спомен парк  5
- Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. години
- Одлука о расписивању јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града 
- Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације
- Решење о именовању комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
 

Четрдесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 43. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. јула 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“  Чачак
- Предлог Решења о  именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измену Статута Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 2022. године
- Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације до ППОВ „Прелићи“
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у улици Цара Душана
- Решење о деоби кат. парцеле 513/2 КО Балуга Трнавска 
- Решење о покретању поступка административног преноса к.п.бр. 725/2 КО Чачак и експропријације објекта бр. 1 изграђеног на к.п.бр. 725/2 КО Чачак, у циљу изградње саобраћајне површине (колско-пешачке површине са застором ломљеног камена и нове пешачке површине од ломљеног камена) и уређења партера у функцији културе
Решење о покретању поступка административног преноса к.п.бр. 353/20 КО Атеница, у циљу изградње јавне саобраћајне површине- Улице 2
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2022. годину
- Правилник о измени Правилника о начину и поступку остваривања права на субвенционисану цену превоза у градском и приградском саобраћају
- Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја града Чачка за 2022. годину
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Декинто“  доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Okta solution“ доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Croonus tehnologies“ доо Чачак
- Решење по жалби Симић  Татјане из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55352-3075/2022 од 18. маја 2022. године
- Решење по жалби Вујичић Дејана из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55352-3511/2022 од 24. маја 2022. године
 
Закључен је Анекс II Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак
 

Четрдесет друга седница Градског већа града Чачка

 
На  42. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. јуна 2022. године, утврђено је, размотрено и донето:
 
- Предлог Закључка о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину пословне зграде на кп. бр. 644/2 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом к.п. бр. 1683/3 површине 123 m2 и к.п. бр. 1683/4 површине 114 m2 обе у КО Љубић, по врсти грађевинско земљиште, као и помоћног објекта ознаке 1 укупне површине 85 m2 који се већим делом у површини од 67 m2 налази на к.п. бр. 1683/3, а мањим деловима на кат. пацелама 1683/1 и 1683/4 све у КО Љубић, у циљу изградње - премештања дела улице Гвоздена Пауновића
- Решење о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 330/12, к.п.бр. 324/9 и к.п.бр. 330/11, све КО Лозница, у циљу изградње централог Градског гробља, Балканске улице, заштитног зеленила и паркинг простора
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 3702/3, к.п.бр. 3716/10 и к.п.бр. 3693/2, све КО Чачак, односно административног преноса к.п.бр. 3703/2, к.п.бр. 3696/14, к.п.бр. 3596/15, к.п.бр. 3681/3 и к.п.бр. 3681/2, све КО Чачак, и експропријације помоћног објекта површине од 13 m2 изграђеног на к.п.бр. 3693/2 КО Чачак, у циљу изградње јавних саобраћајних површина - улице Милоша Ћосића, улица Војводе Степе и пешачке комуникације између улице Војводе Степе и улице Милоша Ћосића
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Stef - trans“ доо Трбушани
- Закључак у вези Предлога Комисије за пословни простор у вези отказа уговора о закупу пословног простора закљученог на основу решења Градског већа број 06-107/2020-III од 28. јула 2020. године, између града Чачка, као закуподавца и трговинског предузећа за промет на велико и мало Металац-пролетер ад Горњи Милановац, као закупца
- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22
- Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2020. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2022. години
- Одлука о измени Одлуке о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2022. години
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2022. години
- Решење по жалби Александра Јовановића из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-2736/22 од 29. априла 2022. године
 
Закључен је Анекс III Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
 
Расписани су:
-  Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији града Чачка за 2022. годину (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 17. јуна 2022. године и на сајту града Чачка)
- Јавни  позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2022. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 17. јуна 2022. године и на сајту града Чачка)
 

Четрдесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На 41. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. маја 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 94/2022 од 27. априла 2022. године
- Ивештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 502-3 од 27. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/202- II од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак  за 2021. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2020/2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године ( IV квартал)
- План имплементације стратегије одрживог развоја града Чачка за 2022. годину
- Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину имовине пок. Микаине Савић бестеретним правним послом
- Предлог Решења о прибављању у јавну  својину  града Чачка кп. бр. 1637/1 КО Доња Трепча
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 1575 КО Бечањ
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле бр. 6607/2 КО Чачак
- Решење о понуди за прибављање у јавну својину удела к.п. бр. 757/1 КО Чачак по праву прече куповине
- Решење о давању сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, за изградњу компактне монтажно бетонске  трафостанице кмбтс 10/0,4 kv , „Вашариште Мрчајевци“ на к.п.бр. 1486/31 КО Мрчајевци, укупне површине 399м2, која је у својини града Чачка, са прикључним 10 kv кабловским водом на к.п.бр. 1486/31, 1486/27 и 1486/36 све у КО Мрчајевци
- Решење о давању сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд,  за изградњу монтажно бетонске  трафостанице мбтс 10/0,4 kv „Мрчајевци 1“ на к.п.бр. 1457/1 КО Мрчајевци, укупне површине 1140м2, која је у својини града Чачка, са прикључним 10 kv кабловским водовима на к.п.бр. 3990, 3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 1455/11, 1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 1455/1, 1464/1, 1464/2, 1464/4 све у КО Мрчајевци
- Решење о прихватању права привременог коришћења од Министарства одбране РС, без накнаде, Војног комплекса "Булевар ослобођења бб" у Чачку који се састоји од кп. бр. 4458/69 површине 20047м2  и кп. бр. 4458/202   површине 1456м2  обе у КО Чачак, укупне површине 21503м2 и 11 објеката који нису уписани у Катастар непокретности већ у основни Службени регистар о војним непокретностима, на период од три године.
- Решење о предлагању Влади Републике Србије да донесе закључак којим се даје на коришћење без накнаде објекат културе - Римске терме означен бројем 1, површине у габариту 222 м2, изграђен на к.п. бр. 754/3 КО Чачак, који је у јавној својини Републике Србије граду Чачку - Престоници културе Србије 2023. године
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2022. годину
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Stax tehnologies “  доо Чачак
- Решење о образовању Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Четрдесета седница Градског већа градског већа

 
На 40. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. априла 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Плана детаљне регулације „Спортски центар“
- Предлог Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома културе Чачак
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 491/1 и 491/2 обе у КО Чачак
- Предлог Решења  о прибављању у јавну својину града Чачка  кп. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 101/1 КО Слатина
- Решење о приступању прибављању у јавну својину кп. бр. 1637/1 КО Доња Трепча
- Решење о приступању прибављању у јавну својину кп. бр. 1575 КО Бечањ
- Решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији улице Жупана Страцимира
- Решење о давању сагласности инвеститору Новаковић Игору из Чачка за озакоњење породично - стамбене зграде са једним станом, ознаке број 7, спратности п+1 и помоћног објекта - гараже ознаке 8 изграђених на кп. бр. 1880/1 КО Љубић
- Решење о делимичном поништењу Решења о отуђењу земљишта из јавне својине града Чачка број 06-214/2021-III од 21. децембра 2021. године
- Решење о давању на коришћење покретних ствари Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о покретању поступка административног преноса к.п.бр. 6599, к.п.бр. 6600/1, к.п.бр. 6601/2, и к.п.бр. 6601/4, све КО Чачак,  и експропријације објекта бр. 1 и објекта бр. 2 изграђених на к.п.бр. 6599 КО Чачак, у циљу проширења централног Градског гробља у Чачку
- Закључак у вези Ивештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Аквапан инжењеринг“  ДОО Вранићи, Чачак
- Одлука о закључивању Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Чачак
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2022. годину
- Решење о измени Решења о висини месечног износа дела накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2021/2022. годину
- Одлука о избору директних корисника  - привредних субјеката у спровођењу енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2021. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2022. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор пројеката у култури у вези извештаја корисника средстава о реализацији пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години 
- Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2021. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2022. години (4 решења)
- Решење по захтеву Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 
- Решење о разрешењу односно именовању четири члана Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
 
Расписивани су:
 
-  Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. години (други овогодишњи конкурс) (објављен у броју дневног листа „Српски телеграф“ од 28. априла 2022. године и на сајту града Чачка)
- Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2022. години (објављен на сајту града Чачка)
 

Тридесет девета седница Градског већа града Чачка

 
На 39. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. марта 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Плана детаљне регулације „Лугови“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. године
- Решење о давању сагласност на Правила о раду дистрибутивног система ЈКП „Чачак“ Чачак број 492/4 од 31. јануара 2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. године
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2022. годину
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години
- Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 6348 КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица
- Решење о измени Решења о установљењу службености пролаза преко к.п. бр. 1486/36 КО  Мрчајевци број 06-9/2022-III од 26. јануара 2022. године
- Решење о приступању размени пословних простора у јавној својини између града Чачка и Републике Србије
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 447/2, 455/2 и 455/4, све КО Атеница, у циљу изградње Улица Атеница Кулиновци 28, Улица Атеница Кулиновци 29 и Улица 25, у Чачку
- Решење о издавању у закуп пословног простора у улици Кужељева број 15 у Чачку
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2021. години
- Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години (7 решења)
- Решење о одобравању и суфинансирању посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-649/2022 од 2. фебруара 2022. године
 

Тридесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На 38. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. фебруара 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на к.п. бр. 4608/1 КО Чачак МЗ Алваџиница
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на к.п. бр. 725/1 КО Чачак
- Решење о одобрењу реконструкције објекта на к.п. бр. 725/1 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 528/2, к.п. бр. 527/2, к.п. бр. 526/2, к.п. бр. 525/2 све  КО Чачак односно административног преноса к.п. бр. 524/2 КО Чачак у циљу изградње Синђелићеве улице у Чачку
- Решење о покретању поступка експропријације односно административног преноса к.п.бр. 757/2 КО Чачак  у циљу изградње пешачке зоне - приступ Римским термама
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2021. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење по жалби Стамбене заједнице Коче Анђелковића број 3 на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1380/2021-IV-6-05 од 23. децембра 2021. године 
 
Закључен је Анекс II Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
 

Тридесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На 37. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. фебруара 2022. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину пословног простора на к.п. бр. 4608/1 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину пословне зграде на к.п. бр. 644/2 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 3503/2  КО Чачак у циљу реконструкције улице Илије Гарашанина у Чачку
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 137/7 и 137/8 обе  КО Парменац у циљу изградње улице Сретена Глишовића и Парменац 12 територија града Чачка
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2021. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2021. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години (10 решења)
 
Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2022. години (биће објављен на сајту града Чачка).
 

Тридесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
На 36. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. фебруара 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Програма енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-2024.
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о организовању установе Дом културе Чачак
- Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању установе Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Правилник о изменама и допуни Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Правилник о изменама и допуни Правилника о условима обезбеђења и пружања услуге лични пратилац детета
- Одлука о утврђивању цене часа за услугу Помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у Прихватилиште за жртве насиља и незбринута лица
- Одлука о утврђивању делимичне накнаде трошкова комуналних услуга
- Решење о измени решења о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2021. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години (84 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
 
Закључени су:
 
- Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
 

Тридесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На 35. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. јануара 2022. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Ггодишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2022. годину  
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 5597/20  КО Чачак Месној заједници Кључ
- Предлог Решења о размени к.п. бр. 1960/8 за к.п. бр. 1964/10, 1964/11 и дела к.п. бр. 1960/6 све у КО Љубић
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 1512/3 КО Љубић
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 5173/3  КО Чачак
- Решење о установљењу службености пролаза преко к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци
- Решење о давању сагласности инвеститору HELION GREEN доо Чачак за извођење радова на изградњи кабл вода 10kv од трафостанице 0,4/10kv у комплексу фотонапонске електране „Heliongreen“ до трафостанице 35,10 кв  „Заблаће“ а преко к.п. бр. 2203, 2195/1 обе у КО Јежевица које су у јавној својини града Чачка
- Решење о давању сагласности инвеститору Зорици Николић из Пећи за прикључење објекта ознаке 1 на к.п.бр.363 КО Чачак, на дистрибутивни гасоводни систем
- Решење о давању на коришћење покретних ствари и давању сагласности за отуђење покретних ствари
- Решење о преносу права јавне својине на аутомобилу Шкода фабиа амбитион 1.0, регистарске ознаке ČA-128-NU
- Решење о давању претходне сагласности Дому здравља Чачак за издавање непокретности 
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 130/7, 130/6, 129/5, 134/4, 134/3, 129/3,  145/1, 143/3, 146/3 и 143/2 све КО Атеница и кп.бр. 6755/9, 6756/5, 6757/5, 6758/5, 6753/4 и 6760/4 све КО Чачак у циљу изградње приступног пута до ППОВ
- Решење по захтеву Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2022. години
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане  помоћи за новорођену децу у 2022. години
- Решење о разрешењу односно именовању председника и члана Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину 
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта  и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава ABL-PRODUCTION доо Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава DIGI-TEL доо Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење по приговору Друштва за промет  и услуге MIĆIĆ GRADAC-ČA доо Чачак  на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-39161-LOC-1/2021 од 15. новембра 2021. године
- Решење по приговору Милић Тијане из Чачка на Решење градоначелника града Чачка број 67-174/2021-II од 10. децембра 2021. године 
- Решење по жалби Павловић Снежане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-7591/21 од 6. децембра 2021. године 
- Решење по жалби Јоксић Милована из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-7643/21 од 22. новембра 2021. године 
 
Закључени су:
 
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Уговор о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2022. годину
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци
 
Расписани су:
 
- Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града чачка у 2022. години (објављен на сајту града Чачка и дневном листу „Ало“)
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2022. години (објављен на сајту града Чачка).
 

Тридесет четврта седница Градскогвећа града Чачка

 
На 34. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. децембра 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину 
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама и накнадама
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о грађевинском земљишту
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Предлог Одлуке у вези давања сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 17/21 од 15. децембра 2021. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишњења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 7448 од 15. децембра 2021. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2022. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2022. 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
- Програм уређења фасада стамбених, стамбено-пословних зграда које се налазе у екстра зони, првој и другој зони града Чачка за 2021. годину 
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2021. године ( III kvartal )
- Решење о образовању Стручне комисије за праћење реализације мере енергетске санације породичних кућа путем  уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2230/2 КО Чачак
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 3814/6 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле бр. 5173/3 КО Чачак
- Решење о приступању размени кп.бр. 1960/8 за кп.бр. 1964/10, 1964/11 и дела кп.бр. 1960/6 све у КО Љубић
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр.2564/7, 2558/3, 2556/5, 2557/6, 2557/8, 2556/6 и 2536/4, све КО Љубић, у циљу изградње приступне саобраћајнице
- Решење о одобравању и суфинансирању посебних програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години, у складу са чланом 22. став 3. одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава FLEXO STIL доо Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава STEEL PRODUCT AND PROJECT доо Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта  и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава INTERFOOD 60 доо Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава BASNA доо Чачак
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2021. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020-2022 година на територији града Чачка
- Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника
- Правилник о изменама  Правилника о условима и мерилима за избор корисника средстава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије, поступку и начину рада Комисије за избор корисника
- Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2021. годину 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о образовању Жалбене комисије
- Решење по жалби Јелесијевић Милојка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1099/21-ИВ-6-05 од 20. октобра 2021. године 
- Решење по приговору Мићић Братислава из Чачка на обавештење Градске управе за урбанизам града Чачка број 952-149/21-IV-2-01 од 28. октобра 2021. године
- Решење по приговору Татовић ДОО Чачак на Обавештење Градске управе за урбанизам града Чачка број 952-157/21-IV-2-01 од 3. новембра 2021. године
- Решење по захтеву Благић Бојана из Чачка за понављање поступка
 
Расписан је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Чачка (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 24. децембра 2021. године и на сајту града Чачка)
 

Тридесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 33. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. новембра 2021. године, дато је, утврђено и донето:
 
- Мишљење на Предлог Одлуке о одређивању назива појединих улица на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар)
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5217/32 КО Чачак
- Решење о давању сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд за изградњу (измештање) стубне бетонске трафостанице 10/0,4 кв „каблар“ на кп.бр. 3015/4  КО Рошци, која је у јавној својини града Чачка, са надземним водом 10 кв и расплетом 1 кв водова на кп.бр. 3015/4, 3015/5, 3015/1, 3015/6, 3168, 3055 и 3056 све у КО Рошци
- Решење о давању сагласности инвеститору Ивану Симовићу из Чачка за озакоњење објекта ознаке 6, приземне спратности, максималних габарита 11,32 x 10,76 м, изграђеног на кп.бр. 4548 ко чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле бр. 3814/6 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу дела кат. парцеле бр. 1512/3 КО Љубић
- Решење о измени решења бр. 06-291/2018-III од 20.12.2018. године о отуђењу дела кат. парцеле бр. 5165/1 КО Чачак
- Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе 
- Решење о издавању у закуп јавним надметањем пословног простора у улици Кужељева број 15
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години (37 решења)
- Решење о образовању Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2020. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2021. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 
Закључен је анекс Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
 

Тридесет друга седница Градског већа града Чачка

 На 32. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. новембра 2021. године, утврђено је и донето:

 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину  изградњом објекта здравства на кп.бр. 6952 КО Чачак
- Решење о приступању размени давањем земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 6701/22, 6701/24, 6749/4, 6749/5, 6750/1, све КО Чачак, као и објекта број 1 изграђеног на кп.бр. 6750/1 КО Чачак, односно административног преноса кп. бр. 5138/16 КО Чачак, у циљу изградње улице Раденка Јањића, улице Пружне, Улице број 1 и улице Браће Станића у Чачку
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину
- Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2021. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
- Решење о давању сагласности на програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 2021/2022. године
- Решење о одобравању годишњег програма и  додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години, у складу са чланом 22. став 3. одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Топаловић Драгана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-994/21-IV-6-05 од 11. септембра  2021. године
 
Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних  програма у области спорта у 2021. години
 

Тридесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На 31. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. октобра 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2020/2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2021/2022. годину
- Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у 2021. години
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Решење о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка
- Одлука о престанку важења Одлуке о увођењу мере рестрикције потрошње воде
- Правилник о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада комисије за избор корисника
- Правилник о условима и мерилима за избор корисника средстава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије, поступку и начину рада комисије за избор корисника
- Правилник о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада комисије за избор корисника
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2021/2022
- Закључак у вези наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Кезовић Силване из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодоба број 020-76/2021- II од 7. септембра 2021. године
- Решење по жалби Пајић Милоша из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодоба број 020-76/2021- II од 7. септембра 2021. године
- Решење по жалби Благић Бојана из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодоба број 020-76/2021- II од 7. септембра 2021. године
- Решење по жалби Веселиновић Ђорђа из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодоба број 020-76/2021- II од 7. септембра 2021. године
- Решење по жалби Чучак Илије из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодоба број 020-76/2021- II од 7. септембра 2021. године
- Решење по жалби Милетић Даворке из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодоба број 020-76/2021- II од 7. септембра 2021. године
 
Закључен је Анекс Уговора о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
 

Тридесета седница Градског већа града Чачка

 
На 30. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. октобра 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о  давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о  давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“  Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
- Предлог Одлуке о  давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2020/2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ за радну 2021/2022. годину
- Одлука о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града
- Одлука о изради Плана детаљне регулације система за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска балуга и Виљуша
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 1463/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 1463/11 КО Чачак
- Решење о приступању међусобном располагању власника грађевинског земљишта и јавној својину
- Решење о понуди за прибављање у јавну својину непокретности на кп. бр. 348 КО Чачак по праву прече куповине
- Решење о понуди за прибављање у јавну својину непокретности на кп. бр. 2093 КО Чачак по праву прече куповине
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
 
Закључени су:
 
- Колективни уговор Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Колективни уговор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
 

Двадесет девета седница Градског већа града Чачка

 
На 29. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. септембра 2021. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
- Предлог Решења о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле број 1463/1 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле број 1463/11 КО Чачак
 

Двадесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На 28. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. септембра 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2021. годину
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2021. години
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 - 30.06.2021. године (други квартал)
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2021. годину
- Решење о приступању прибављању у јавну својину пословног простора на кп.бр. 802  КО Чачак по праву прече куповине
- Решење о приступању размени кп.бр. 4963/9 за кп.бр. 4962/2 обе у КО Чачак
- Решење о отуђењу кат. парцеле број 128/13 КО Чачак
- Решење о давању сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд за изградњу трансформаторске станице 35/10 kv „Мрчајевци“ на  кп.бр.1486/32 КО Мрчајевци укупне површине 1905м2 која је у сусвојини града Чачка у уделу 821/1905 и Републике Србије у уделу 1084/1905
- Решење о покретању административног преноса кп.бр. 4458/277 и кп.бр. 4458/307 обе КО Чачак у циљу изградње саобраћајнице са окретницом и зеленила у склопу саобраћајнице
- Решење о покретању поступка експропријације односно административног преноса кп.бр 521/2, кп.бр. 524/4, кп.бр.524/5, кп.бр.533/5, кп.бр. 541/2, кп.бр.542/2, кп.бр.542/4, кп.бр. 543/4 и кп.бр. 543/6, све КО Чачак, у циљу изградње јавне саобраћајне површине - улица Синђелићева
- Решење о покретању поступка експропријације односно административног преноса кпбр.489/4, кпбр.490/28, кп.бр.493/1, кп.бр.493/3, кп.бр.491/1, кп.бр.492/1, кп.бр.492/2, кп.бр.489/5, кп.бр.489/7, кп.бр. 490/7, кп.бр.490/8, кп.бр.490/10, кп.бр.490/11, кп.бр.490/27, кп.бр.490/30, кп.бр.490/32, кп.бр.490/33, кп.бр. 490/35, кп.бр. 490/38, кп.бр.490/39 и кп.бр.490/40, све КО Чачак, у циљу изградње комплекса затвореног базена и јавне саобраћајне површине са планираним јавним паркинг простором, пешачким и бициклистичким стазама, урбаним зеленилом и кружним током, улица Светог саве, улица Центар 7 и улица Музичка
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 2554/3, кп.бр. 2554/1 и кп.бр.2553/2, све КО Љубић, у циљу изградње канализационе црпне станице
- Одлука о давању сагласности удружењима за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма од јавног интереса у 2021. години
- Решење по приговору Ћурћић Милана и осталих сви из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 2021. године
- Решење по приговору Дабовић Данке и осталих сви из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP -CAC -13699-LOC-3/2021 од 4. августа 2021. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
 

Двадесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На 27. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. августа 2021. године, донето је:
 
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2021/2022. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-4093/2021 од 7. јула 2021. године 
- Решење по жалби Томић Оливера из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-4225/2021 од 12. јула 2021. године 
- Решење по жалби Нешковић Милке из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55353-4249/2021 од 13. јула 2021. године 
- Решење по жалби Трстењак Радојке из Трбушана на решење Инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-470/2020-IV-6-02 од 30. јуна 2021. године 
 
Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 27. августа 2021. године и на сајту града Чачка).
 

Двадесет шеста седница Градског већа града Чачка

На 26. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. августа 2021. године, уврђено је и донето:

- Предлог одлуке о давању сагласности за закључивање Анекса I Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације «Ариље - Профил Сврачково»
- Решење по жалби Богићевић Синише из Чачка на решење Инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор број 347-536/2020-IV-6-02 од 18.  јуна 2021. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 

Двадесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На 25. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. августа 2021. године, донето је:
 
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о увођењу мере рестрикције потрошње воде
 

Двадесет четврта седница Градског већа града Чачка

 
На 24. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. јула 2021. године, донето је:
 
- Одлука о увођењу мере рестрикције потрошње воде
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Двадесет трећа седница Градског већа града Чачка

На 23. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. јула 2021. године, размотрено је, усвојено, донето и усвојено:
 
-  Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године
-  Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 999/13 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле бр. 128/13 КО Чачак
- Решење о давању сагласности инвеститору ЈП „Србијагас“ Нови Сад за извођење радова за постављање прикључног гасовода и мерно - регулационог сета за објекат у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима 
- Решење о давању одобрења за покретање поступка извођења радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација и генератора на гас са пратећом опремом за потребе грејања објекта који су у јавној својини града чачка у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима на кп. бр. 1086/1 КО Мрчајевци
- Решење о давању одобрења за покретање поступка извођења радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација и генератора на гас са пратећом опремом за потребе грејања објекта ознаке 1, који су у јавној својини града Чачка, Дечијег вртића „Колибри“, који је у склопу мреже ПУ „Моје детињство“ на кп. бр. 6901/1 КО Чачак
- Решење о давању сагласности инвеститору Миливоју Сарићу из Чачка за озакоњење објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 1 изграђеног на кп.бр. 1914/1 и делом на кп.бр.1914/3 обе у КО Љубић
- Решење о отуђењу моторних возила
- Решење о утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
Закључак по захтеву POEMA BFF доо Београд од 14. јула 2021. године
- Решење по жалби Правдић Радовинке и Љубише из Чачка на решење комуналног инпектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-673/21-IV-6-05 од 14. јуна 2021. године 
- Решење по жалби Домановић Дејана и Домановић Небојше из Прислонице на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-686/21-IV-6-05 од 16. јуна 2021. године
            
Закључен је Анекс I Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину.
 

Двадесет друга седница Градског већа града Чачка

На 22. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. јуна 2021. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:
 
- Предлог измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Ergoprodukt доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Drvo art доо Чачак
- Решење о измени Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години број 06-22/2021-III од 11. фебруара 2021. године
- Решење по жалби Александра Јовановића из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-1736/2021 од 31. маја 2021. године
 

Двадесет прва седница Градског већа града Чачка

 На 21. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. јуна 2021. године, утврђено је:

 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Предлог Решења о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу 1/2 катастарске парцеле 454/2  КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци
 

Двадесета седница Градског већа града Чачка

 На 20. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јуна 2021. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

 
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. године
- Извештај о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 - 31.03.2021. године (први квартал)
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2021/2022. години 
- Решење о покретању поступка експропријације к.п.бр. 5138/19, 6691/7, 6693/4, 6695/6, 5141/5, 5141/6, 6699/3, 6700/2, 5140/2, 5139/2, 5142/5, 6701/37, 6701/35, 6701/34, 6706/9, 6706/8, 6706/6, 4525/4, 4524/3, 4523/3, 4522/3 и 4520/3 све КО Чачак, односно административног преноса к.п. бр. 5141/4, 5142/3, 6705/4, 6705/3, 6706/10 и 6706/7 све КО Чачак, у циљу реконструкције са доградњом улице Раденка Јањића у Чачку
- Решење о приступању отуђењу кп. бр. 999/13 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци
- Решење о приступању прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу &фрац12; катастарске парцеле 454/2 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу моторних возила 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава STAX technologies доо Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 

Деветнаеста седница Градског већа града Чачка

На 19. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. маја 2021. године, утврђено је, размотрено, донето, усвојено и дато:
 
- Закључак о закључивању анекса Уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка закљученог 27. маја 2016. године  између града Чачка и „Аутопревоз“ доо Чачак 
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокетности из јавне својине на кп. бр. 4930/3 КО Чачак 
- Предлог Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на кп.бр. 2281 КО Прељина
- Програм  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2021. годину
- Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју територије града Чачка
- Решење о покретању поступка административног преноса кп.бр. 2996/1, кп.бр. 2996/3, кп.бр. 2997/1 и кп.бр. 2998/1 све КО Чачак
- Решење о отуђењу кат. парцела број 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак
- Решење о давању сагласности инвеститору Оператер дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак „ЕлектродистрибуцијаЧачак“ за изградњу (измештање) дела кабловског вода 10kv од трафо станице „Авенија липа“ до трафо станице „Дунавска“ и изградњу (измештање) 1 kv кабловских водова из трафо станице 10/0, 4 kv „Авенија липа“ преко кп. бр.3955/45 и 2955/52 обе у КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991- 1999 година у 2021. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Алупродукт доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Унипласт доо Прељина, Чачак
- Решење по приговору Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, грађевинарство, промет и услуге „Симград“ Чачак  на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP -CAC-10529-LOCH-2 /2021 од 7. маја 2021. године 
- Позитивно мишљење начелнику Градске управе за локални економски развој за обављање друге јавне функције,
 

Осамнаеста седница Градског већа града Чачка

На 18. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. маја 2021. године, утврђено је, размотрено, и донето:
 
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета  града Чачка за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2021- II   од 28. априла 2021. године
- Решење о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 1390/9 КО Коњевићи
- Решење о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 2804/28 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат.парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2021. годину
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у Одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2021. годину 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава ГРАДИС доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава доо Транс-Траде Костић Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-1736/2021 од 5. априла 2021. године
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
 

Седамнаеста седница Градског већа града Чачка

На 17. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. априла 2021. године, утврђено је, размотрено и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о путевима
- Предлог Решења о давању на коришћење објеката на к.п.бр. 615/3 и 386/2 обе у КО Премећа и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Захтев ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита 
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта  и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава HELION ДОО Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава CHIPS WAY ДОО Чачак
 
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
 

Шестнаеста седница Градског већа града Чачка

На 16. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. априла 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. године
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2021. годину
- Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени воде из система „Рзав“ и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога 
- Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2020. године 
- Предлог Одлуке о постављању и уклањању плутајућих објеката
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО Чачачк
- Предлог Решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. пацелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО Чачак
- Предлог Решења о одузимању пословне зграде од носиоца права коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу рушењем пословне зграде из јавне својине изграђене на кат. парцели број 2320/2 у КО Врнчани 
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 1096/2 КО Врнчани Месној заједници Врнчани
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр.832/2 КО Ракова Месној заједници Ракова
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2804/28 КО Чачак
- Решење о установљавању права стварне службености пешачког и колског пролаза преко кп.бр.1637/2 КО Доња Трепча
- Решење о отуђењу к.п. бр. 197/2 КО Јежевица
- Решење о отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО Чачак
- Решење о отуђењу к.п. бр. 6152/1 КО Чачак
- Решење о ослобађању обавезе плаћања закупнине за закупце пословног простора који се налазе у пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона за период од  01.04.2020. до 01.09.2020. године
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2020. годину
- Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години (40 пројеката)
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника агенција за приватно обезбеђење ALARM Радован Радојевић ПР Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава PLAZMMETAL доо Чачак
- Решење по приговору Предузећа за производњу, промет и услуге HIZNA доо Мршинци на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-7064-LOC-1/2021 од 19. марта 2021. године.
 

Петнаеста седница Градског већа града Чачка

На 15. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. марта 2021. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности за закључење Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Решења о давању на коришћење станова у јавној својини града Чачка
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом локалног пута на кп. бр. 3168 КО Рошци
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом тобогана на кп. бр. 3342 КО Чачак
- Предлог Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани
- Предлог Решења о размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом спортског објекта на кп. бр. 454/2 КО Чачак 
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО чачак
- Решење о одобрењу реконструкције црпних станица фекалне канализације у Кошутњаку, Бељини и Љубић Пољу
- Решење о отуђењу кат. парцеле бр. 3818/2 КО чачак
- Решење о отуђењу кат. парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак
- Закључак у вези извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава DOКUS доо Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години (5 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2020. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Трстењак Радојке из Трбушана на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-470/2020-IV-6-02 од 11. фебруара 2021. године
- Решење по жалби Савићевић Владана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-53/2021-IV-6-05 од 12. фебруара 2021. године
- Закључак о повлачењу Предлога Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на кп. бр. 615/3 КО Премећа са дневног реда седнице Скупштине града Чачка сазване за 1. април 2021. године
 

Четрнаеста седница Градског већа града Чачка

На 14. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. марта 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину
- Предлог Плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО Трбушани до државног пута I б реда - број 23
- Предлог измена  и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и догадњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања - Врнчани - Рошци - Јанчићи - Прањани (Катрићи)
- Предлог Решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п.бр. 615/3 КО Премећа
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО Чачак 
- Решење о приступању размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кп. парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кат. парцеле бр. 3818/2  КО Чачак
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2020.  годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекциски надзор града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2020. годину 
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2020. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2020. и 2021. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези отказа уговора о закупу пословног простора број 361-8/2018-III од 8. маја 2018. године, закљученог између града Чачка, као закуподавца и POEMA BFF ДОО Београд - Нови Београд, као закупца 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. Години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2020. години
- Решење о образовању Стручне комисије за избор пројеката у култури
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на решење инспектора Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 220-2/21-IV-2-01 од 22. јануара 2021. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-250/2021 од 20. јануара 2021. године
            
Закључен је Колективног уговора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
 

Тринаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 13. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. фебруара 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2020. годину
- Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у граду Чачку
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о утврђивању цене часа за услугу Помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у прихватилиште за жртве насиља и незбринута лица
- Одлука о утврђивању делимичне накнаде трошкова комуналних услуга
- Решење о давању сагласности на постављање издвојеног мерног ормана на к.п.бр. 4/6 КО Чачак 
- Решење о давању сагласности инвеститору Милки Сретеновић из Чачка за озакоњење објекта број 3 изграђеног на кп. бр. 824/2 КО Трбушани
- Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решење  о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. години
- Решење о одобравању и суфинансирању посебних програма за задовољавање потреба интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2020. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење по жалби Давидовић Владимира из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1230/2020-IV-6-05 од 25. новембра 2020. године
- Решење по жалби Ћаловић Предрага из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 354-614/2020-IV-6-02 од 20. новембра 2020. године
- Решење по жалби Илић Драгог из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1313/2020-IV-6-05 од 18. децембра 2020. године
- Решење по жалби Богићевић Синише из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-536/2020-IV-6-02 од 2. октобра  2020. године
 
Закључен је Колективни уговор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
 

Дванаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 12. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. јануара 2021. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2021. годину 
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2021. години
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345,154, 345/155 и 345/186 све у КО Атеница
- Решења о употреби средстава текућу буџетске резерве (6 решења)
 
Закључен је Уговор о вршењу услуга "Градске стамбене агенције" Чачак за 2021. годину
 

Једанаеста седница Градског већа града Чачка

 
На 11. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. децембра 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја  Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи милановац и Лучани за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о радном времену „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
- Решење о покретању поступка поверавања обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Решење о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
- Закључак у вези извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава  Радосава Стевановића ПР, прерада млека и превоз робе Млекара Гај Горачићи
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. годину
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2021. години
- Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2021. годину 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Трстењак Радојке из Трбушана на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-891/20-IV-6-05 /20-IV-6-05 од 28. августа 2020. године
- Решење по жалби Соковић Славка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-4470/2020-IV-6-02 од 24. новембра 2020. године
- Решење по приговору Бајић Милице из Милићеваца на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године
- Решење по приговору Гавриловић Анђеле  из Чачка на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године
- Решење по приговору Илић Матије  из Чачка на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године
- Предлог одлуке о давању сагласнсоти на Годишњи план Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину
- Решење по захтеву ЈКП „Чачак“  Чачак за давање предходне сагласнсоти за задужење узимањем кредита
 
Закључени су:
 
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 
 
Расписани су: 
 
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
- Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка)
- Расписан је Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години (биће објављен на сајту града Чачка и у дневном листу „Ало“)
 

Десета седница Градског већа града Чачка

 
На 10. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. децембра 2020. године, размотрено је, утврђено, донето и усвојено:
 
- Амандман на Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом крака атмосферске канализације из круга пу чачак преко кп.бр.438/2 и 2178 КО Чачак
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години (42 решења)
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава   ДИГИТЕЛ доо Горњи Милановац - Огранак ДИГИ - ТЕЛ Чачак
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава СТКУЗР КМН Милоје Стевановић ПР 
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2020. годину
Закључен је Анекс Уговора о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
 

Девета седница Градског већа града Чачка

 
На 9. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. децембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Одлука о буџету града Чачка за 2021. годину
- Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину
- Одлука о симболу града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 1.01. - 31.12.2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 1.01. - 31.12.2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2021. године       
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм  чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности  на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за период 2021- 2023
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на план и Програма рада доо „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину 
- Одлука о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ 
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2020. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020. - 2022. година на територији града Чачка 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по приговору DANILOVIC FAMILY INVEST доо Чачак на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-32229-LOC-1/2020 од 9. новембра 2020. године
 

Осма седница Градског већа града Чачка

 
На 8. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. децембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на план и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
- Предлог закључка о усвајању извештаја о раду Дома здравља Чачак за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач Град Чачак за период од 1.1. до 30.9. 2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Предлог Одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији потраживања Града Чачка у капитал предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић - ПИМ“ АД
-  Предлог Одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији потраживања Града Чачка у капитал привредног друштва „Симпо“ АД Врање
- Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку културу (Спортска хала КК „Борац“) на к.п. бр. 3434 КО Чачак и давање на коришћење Спортском центру „Младост“
- Предлог Решења о давању на коришћење објеката на кат. Парцелама број 768/1 и 763/1 обе у КО Чачак, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине кат. Парцела број 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак
- Решење о установљавању права стварне службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица
-  Закључак о усвајању извештаја Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години
- Одлука о закључивању Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Закључак о усвајању извештаја Комисије за надзор у реализацији програма Локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошњу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Флеxо стил“ ДОО Пријевор
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву Града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 

Седма седница Градског већа града Чачка

На 7. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. новембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић- Коњевићи“ у Чачку
- Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница  Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2  (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 ( комунална привреда) и 5.4 (река Западна морава)
- Предлог Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Градског позоришта Чачак“  Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Предлог решења о образовању Комисије за планове града Чачка
- Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће
- Решење о приступању размени к.п.бр. 3813/17 за к.п. бр. 3812/22 обе у КО Чачак
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
- Решење о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2020. годину
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Решење о образовању Комисије за пословни простор
- Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава у реализацију програма локалног економског развоја 
- Решење о образовању Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја
- Решење о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење о постављењу начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 23. новембра 2020. године).
 

Шеста седница Градског већа града Чачка

На 6. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. новембра 2020. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на к.п.бр. 2329/2 КО Врнчани Туристичкој организацији Чачка
- Решење о давању сагласности ЈП „Србијагас“ Нови Сад, за изградњу прикључног гасовода и мерно-регулационог сета Г-25 за потребе објекта бр. 1 на кп. бр. 6901/1 КО Чачак (дечији вртић „Колибри“), који је у јавној својини града Чачка, у ул. Др Драгиша Мишовић у Чачку
- Решење о давању сагласности ЈП „Србијагас“ Нови Сад, за изградњу прикључног гасовода и мерно-регулационог сета Г-400 за потребе гасне котларнице која је у јавној својини града Чачка на кп.бр. 4/6 КО Чачак, у ул. Цара Душана у Чачку
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак
- Одлука о давању сагласности на текст Споразума  о продужењу рока важења Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље број  1679 од 2. септембра 2020. године
- Одлука о давању сагласности удружењима за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма од јавног интереса у 2020. години 
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. годину
- Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја 
- Решење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка 
- Решење по жалби Ђаковић Бранислава из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55315-8312/2018 од 17. септембра 2020. године
- Решење по жалби Домановић Богдана из Чачка на решење Предшколске установе „Радост“ Чачак број 2104 од 6. октобра 2020. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Пета седница Градског већа града Чачка

 
На 5. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. октобра 2020. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Амандман на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - објекта Halkbank ад Београд, изграђеног на кп. бр. 825/1 КО Чачак и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у Чачку
- Решење о измени Решења о установљавању права стварне трајне службености пешачког и колског пролаза преко кп. бр. 5427/1 КО Чачак, број 06-114/2020-III од 13. августа 2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину и стављање ван снаге раније утврђеног предлога.
 

Четврта седница Градског већа

 
На 4. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. октобра 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено, донето и расписано:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката
- Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију града Чачка
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. - 30.06.2020. године
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2020. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020 - 2022. година на територији града Чачка
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години
- Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години
- Решење о давању сагласности на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 2020/2021. годину
- Решење о постављењу Заменика градског правобраниоца
- Решење о постављењу начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка

- Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка

Записник са седнице

Трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 3. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. октобра 2020. године, утврђено је,усвојено и донето: 
 
- Предлог Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 кв бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ - ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
- Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. години 
- Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2020/2021. години
- Решење о давању на коришћење покретних ствари Друштву са ограниченом одговорношћу Научно технолошки парк Чачак 
- Решење о покретању поступка експропријације односно административног преноса кп. бр. 1016/2 КО Чачак
- Решење о покретању поступка административног преноса кп.бр.1005/2, кп. бр. 1005/3 и кп. бр. 1006/2 све КО Чачак
- Решење о покретању поступка административног преноса кп. бр. 1936/2 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 1972/4 и кп. бр. 1972/5 обе КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 6544/6 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 6546/14 КО Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Унипласт доо Чачак
- Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења) 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ Бајина Башта“ РЈ „Електроморава“ Чачак, на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-775/20-IV-6-05 од 18. августа 2020. године
 

Друга седница Градског већа града Чачка

На 2. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. септембра 2020. године, утврђено је,усвојено и донето: 
 
- Предлог одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобарнилаштву града Чачка
- Решење о овлашћењу Градоначелника да одлучује о правима и дужностима из радног односа начелника градских управа и Градског правобраниоца града Чачка
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка 
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка 
- Закључак о овлашћењу Градоначелника да одлучује о упућивању на службени пут у земљи члана Градског већа
 

Прва седница Градског већа града Чачка

На 1. седници Градског већа града Чачка, одржаној 4. септембра 2020. године, донето је, размотрен, усвојено и утврђено: 
 
- Решење о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“
- Предлог Програм локалног економског развоја за период 2020 - 2022. година
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.03.2020. године
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог текста  Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак
- Решење о преносу покретних ствари у јавну својину републици Србији - Дому здравља Чачак
- Решење о давању на  коришћење покретних ствари Центру за пружању услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине  града Чачка кп.бр. 2195/2 КО Јежевица, Ловачком друштву „Раде Јоксић“ Јежевица, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп.бр. 6195/2 КО Чачак, Ратку Бабићу из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп.бр. 197/2 КО Јежевица, Душанки Томић из Јежевице и Саши Томић из Јежевице, ради озакоњења објекта
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава Бранимир Плазинић ПР „Плазматех“ Чачак
- Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
 
Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка (биће објављен на сајту града Чачка 7. септембра 2020. године).
 

Сто девета седница Градског већа града Чачка

 На 109. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. августа 2020. године, размотрено је, усвојено и донето:

 
- Извештај о пословању ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године
- Решење о установљавању права службености пролаза преко к.п.бр. 5427/1 КО Чачак
- Решење о давању сагласности Љиљани Јовашевић, Мирјани Робајац и Олги Суботић сви из Трнаве за озакоњење стамбеног објекта на кп.бр. 288/3 КО Трнава
- Решење о давању сагласности Милану Милошевићу из Горње Горевнице за озакоњење стамбеног објекта и помоћног објекта изграђених на кп.бр. 1841 КО Горња Горевница
- Решење о давању сагласности Сретену Топаловићу из Миоковаца за озакоњење објекта изграђеног на кп.бр. 2335/1 и делом на кп. бр. 2338/1 обе КО Миоковци
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Алупродукт" доо Чачак
- Правилник о измени Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. годину
- Решење о измени Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години број 06-83/2020-III од 19. јуна 2020. године
- Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
 

Сто осма седница Градског већа града Чачка

На 108. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. јула 2020. године, размотрено је, усвојено и донето: 

 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године
- Извештај Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде, бујичне кише током јуна месеца 2020. године
- Решења о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом Трговинском предузећу за промет на велико и мало „Металац- Пролетер“ доо Горњи Милановац
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решење о постављењу вршиоца дужности  начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години (2 решења)
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решење по жалби Петровић Миладина из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-537/20-IV-6-05 од 12. јуна 2020. године
- Решење по жалби Стамбене заједнице Мајора Маринковића Пига број 4 на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-121/2017 од 12. марта 2018. године
- Решење по жалби Перишић Предрага из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-2827/2020 од 1. јула 2020. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-3399/2020 од 19. јуна 2020. године.
 

Сто седма седница Градског већа града Чачка

 
На 107. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. јула 2020. године, донето је: 
 
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2020. годину
- Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години
- Решење о постављењу Градског правобраниоца 
- Решење о давању сагласности Установи за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за издавање у закуп пословних простора који се налазе у објекту за спорт и физичку културу
- Закључак у вези предлога Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Пуслица производња кондиторских производа Миодраг Мићовић ПР“ Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години (2 решења)
- Решење о давању на коришћење котларнице Јавном комуналном предузећу „Чачак“ Чачак у ОШ „Вук Караџић“ 
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа града Чачка број 06-49/2020-III од 24. априла 2020. године 
 
Закључени су:
 
- Анекс Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак 
- Анекс Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак
 

Сто шеста седница Градског већа града Чачка

 
На 106. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. јуна 2020. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:  
 
- Извештај о раду ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године 
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2020. годину 
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 142/3 КО Атеница
- Решење о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом друштву са ограниченом одговорношћу ПЛАНИКАТРИМ Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења грађана о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решењ о одобравању годишњег програма и   додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години (55 решења)
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта (54 решења)
- Решење о престанку дужности и именовању члана Жалбене комисије образоване решењем Градског већа града Чачка бр. 06-272/2016- III од 22. децембра 2016. године
- Решење по жалби Пантовић Предрага из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-236/2020- IV -6-05 од 25. фебруара 2020. године 
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа града Чачка број 06-38/2020- III од 13. марта 2020. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о овлашћењу Градског правобранилаштва града Чачка за заступање Градског већа града Чачка у управном спору
 

Сто пета седница Градског већа града Чачка

 
На 105. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. маја 2020. године, размотрено је, утврђено, усвојено и донето:
 
- Амандман на Предлог одлуке о боравишној такси
- Предлог Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара
- Предлог Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2019. годину
- Захтев Небојше Домановића из Чачка за изузеће овлашћеног службеног лица
- Решење о употреви средстава текуће буџетске резерве
 

Сто четврта седница Градског већа града Чачка

 
На 104. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. маја 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. Године
- Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градско зеленило" Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2019. годину
- Извештај о раду "Градског позоришта Чачак" Чачак  за 2019. годину
- Решење прибављању у јавну својину изградњом Дечјег вртића на кп.бр. 541/2 КО Трбушани
- Решење прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног стамбеног објекта
- Решење о међусобном располагању власника грађевинског земљишта у јавној својини
- Решење о измени Решења о приступању отуђења из јавне својине града Чачка  кп. бр. 5186/3 КО Чачак, број 06-76/2019-III од 31. маја 2019. године и решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5186/3  КО Чачак, број 06-106/2019-III од 17. јула 2019. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 

Сто трећа седница Градског већа града Чачка

 
На 103. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. априла 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде другог и нижег реда на територији града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2019. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка, Републици Србији, Општој болници Чачак, на новом лап топу 
- Решење о давању на коришћење Републици Србији, Општој болници Чачак, дезинфекционог тунела
- Решење о покретању поступка експропријације пословног објекта у површини од 49 m 2 изграђеног на кп.бр. 5416 КО Чачак
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
 

Сто друга седница Градског већа града Чачка

На 102. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. априла 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију Меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2019. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију града Чачка
 

Сто прва седница Градског већа града Чачка

 
На 101. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. марта 2020. године, донето је:
 
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење).
 

Стота седница Градског већа града Чачка

 
На 100. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. марта 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено, дато и донето:
 
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре у зони ауто - пута Е 761 Појате - Прељина (Моравски коридор) 
 - Предлог Одлуке о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године
- Предлог Локалног акционог плана за младе за период од 2020. до 2023. године
- Предлог Акционог плана за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2019. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2020. годину 
- Мишљења на Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију града Чачка
- План имплементације Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2020. годину
- Решење о установљењу привремене службености пролаза на к.п. бр. 4297/1 КО Чачак која је у јавној својини града Чачка у корист к.п. бр. 4300/4 КО Чачак као повласне парцеле која је у приватној својини доо „Хидроградња-промет“
- Решење о давању сагласности Месној заједници Овчар Бања за издавање у закуп пословног простора
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2020. годину
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991 - 1999. године у 2020. години 
- Закључак у вези предлога Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Stax technologies “ доо Чачак
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. годину 
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2019. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2019. годину 
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години, одобрених на основу члана 22. став 3. Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потребе интереса грађана у области спорта у Чачку
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града чачка у 2019. години
- Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години
- Решење по жалби п.с. фасхион десинг доо чачак на решење Градске управе за урбанизам града чачка број 359-362/19-ив-2-01 од 9. децембра 2019. године
- Решење по жалби Бојана Михаиловића предузетника, Сервис за такси превоз и друге сличне услуге Еуро Yу - Жути такси Краљево на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-425/19-IV-2-01 од 3. јануара 2020. године
- Решење по жалби Шиповац Душана из Крагујевца на налог - предрачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 8842000 од 19. децембра 2019. године 
- Решење по жалби Јелесијевић Милојка из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1697/19-IV-2-05 од 25. децембра 2019. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом  к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће 
- Предлог Одлуке о боравишној такси
 
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка).
 

Деведесет девета седница Градског већа града Чачка

На 99. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. фебруара 2020. године, утврђено је и донето:

- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка  пословне зграде - објекта ХАЛКБАНК ад Београд, изграђене на кп.бр. 825/1 КО Чачак и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак, у улици Пиварској број 1 у Чачку
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут Центра  за  пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка објекта број 1 изграђеног на кп. бр. 1401/1 КО Заблаће и кп. бр. 1401/1 Ко Заблаће за потребе изградње дечијег вртића
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење) 
 

Деведесет осма седница Градског већа града Чачка

 
На 98. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. фебруара 2020. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:
 
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде HALK BANK ад Београд, изграђене на кп.бр. 825/1 КО Чачак и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак, у улици Пиварској број 1 у Чачку
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2019. годину
- Извештај о јавној расправи и утврђивање усаглашеног Предлог стратегије развоја саобраћаја града Чачка са прихваћеном примедбом са јавне расправе
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ски - стазу у Риђагама
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Северни општински пут“ деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до државног пута I b реда - број 23
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Предлог Одлуке о додели станова у закуп на одређено време 
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 1500/32 КО љубић Милану Миловановићу из Чачка, ради озакоњења
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6329  КО Чачак Славици Гавриловић из Чачка, ради озакоњења
- Решење о неприхватању понуде Наде Смиљанић из Чачка о продаји објекта означеног бројем 3 и објекта означеног бројем 4 оба  изграђена на кп.бр. 2093 КО Чачак и од кп. бр. 2093 КО Чачак, која је по култури грађевинско земљиште, заједнички удео у сразмери са наведеним објектима
- Одлука о одређивању цене часа услуге помоћ у кући за 2020. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и незбринута лица за кориснике који живе ван територије града чачка за 2020. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2020. годину
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години
- Решење по жалби Comtrade solutions engineering доо Београд на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-344/19-IV-2-01 од 12. новембра 2019. године
- Решење по жалби Боранијашевић Видоја из Чачка, Овчар Бања на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355- 1642/19-IV-6-05 од 29. новембра 2019. године
- Решење по Приговору Димитријевић Ивице из Лучана на Решење Градоначеника града Чачка број 67-210/19-II од 12. децембра 2019. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-9585/2019 од 8. јануара 2020. године 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години.
 

Деведесет седма седница Градског већа града Чачка

 
На  97. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јануара 2020. године, утврђено је, размотрено и донето:
 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години
- Правилник о изменама правилника о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2020. години
- Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Решење по приговору „ Global sustainability experts “ доо Београд на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-24652-LOC-3/2019 од 15. новембра 2019. године
- Решење по приговору „Електроват“доо Београд, на Заклјучак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-28669-LOCH-1/2019 од 22. октобра 2019. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решењу о исправци грешке у Решењу Градског већа града Чачка број 06-203/2019-III од 26. децембра 2019. године
 
Закључени су:
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Уговор о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020. годину
 
Расписани су:
- Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка 17. јануара 2020. године)
- Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години (биће објављен на сајту града Чачка 20. јануара 2020. године).
 
 

Деведесет шеста седница Градског већа града Чачка

 
На  96. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. децембра 2019. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 
- Предлог Одлуке о давању сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Решење о отуђењу из јавне својине дела кп. бр. 595/2 КО Чачак, Игору Грбићу и др., сви из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о отуђењу из јавне својине кп.бр. 202/1 и 206/9, обе КО Чачак, Tiffany production доо Чачак, ради изградње пословног објекта или доградње постојећег
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма изградње, одржавања и опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса  грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Закључак о закључивању Анекса уговора о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину
- Решење по жалби Илић Драгог из Чачка на Решење комуналног инспектора  Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1386/19- IV -6-05 од 7. октобра 2019. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења) 
 
 

Деведесет пета седница Градског већа града Чачка

 
На  95. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. децембра 2019. године, утврђено је, размотрено је, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Предлог Кадровског плана градских управа града чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о градским управама
- Предлог Одлуке о изменама и допуни одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће
- Предлог Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 
- Предлог Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину            
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2020. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2020. године 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене  за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину           
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2020. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи Програм пословања и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину       
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. - 30.09.2019. године 
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2019. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 551 КО Атеница за потребе проширења сеоског гробља у Атеници 
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 1500/32 КО Љубић, Милану Милановићу из Чачка ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела кп. бр. 595/2 КО Чачак, Игору Грбићу и др., сви из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп.бр. 1210/2 и 1210/3 обе КО Горња Трепча, Младену Ђуровићу из Атенице, ради градње објекта у низу
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп.бр. 202/1 и 206/9, обе КО Чачак, Tiffany production доо Чачак, ради изградње пословног објекта или доградње постојећег
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп.бр. 5111/7 КО Чачак, Аутосервис ад Чачак, ради изградње пословног објекта 
- Одлука о измени одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом 
- Решење о издавању у закуп пословних простора у јавној својини града Чачка који се налазе у пословној згради са северном трибином Градског фудбалског стадиона у Чачку
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2019. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година на територији града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Z.V.P. proizvodnja “  доо Чачак 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ N.J.S. group “ доо Кукићи
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Digitel “  доо Горњи Милановац-огранак Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Принципал дуо“ доо трнава 
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Тетрагон“ доо Чачак
- Предлог Одлуке о оснивању Установе установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2019. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
 
Расписиван је Јавни позив за достављање предлога посебних Програма у области спорта у 2019. години (биће објављен на сајту града Чачка дана 20. децембра 2019. године).
 

Деведесет четврта седница Градског већа града Чачка

 
На  94. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. децембра 2019. године, утврђено је и донето:
 
- Предлог Стратегије развоја саобраћаја града Чачка
- Одлука о даванју сагласности на Статут Јавног предузећа за водоснабдеванје „Рзав“ Ариље
- Одлука о даванју сагласности на измене и допуне Годишнјег програма послованја и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о даванју сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину
- Решење о покретанју поступка административног преноса к.п. бр. 938/4, к.п. бр. 941/2 и к.п. бр. 954/14 све у КО Чачак и експропријације помоћног објекта изграђеног на к.п.бр. 941/2 КО Чачак
- Решење о покретанју поступка експропријације к.п. бр. 148/1 и 140/2 обе КО Атеница
- Решење о приступанју прибављанја из приватне својине у јавну својину града Чачка кп. бр. 551 КО Атеница
- Решење о извођенју радова на реконструкцији - регулацији делова реке Караче и реке Ботунје 
- Решење о изменама Решенја о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2019/2020 годину
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (4 решења) 
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Ивановић Даринке из Чачка на решенје комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1156/19- IV -6-05 од 16. септембра 2019. године
 

Деведесет трећа седница Градског већа града Чачка

 
На  93. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. новембра 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
-Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  Програм буџетске помоћи  ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП"Градац" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на  измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП "Градац" Чачак за 2019. годинудоношење решења о давању сагласности на програм чишћења снега и леда са површина јавне намене
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада доо "Научно технолошки парк Чачак" за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада  Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут предшколске установе "Радост" Чачак
- Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту "Овчар" у Улцињу у 2019. години
- Предлог Одлуке о допунама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Мишљење на Предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Чачка
- Предлог Решења о исправци грешке у Решењу Скупштине града Чачка бр. 06-90/2019-I од 25. 26 и 27. јуна 2019. године о размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице Светог Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација у згради културе изграђене на кп.бр. 784/1 КО Чачак
- Решење о давању сагласности Центру за социјални рад града Чачка као носиоцу права коришћења за давање на коришећење пословног простора означеног бројем 10
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Понс" доо
- Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години
- Решење по приговору Топаловић Младена из Чачка на акт Градске управе за локалну пореску администрацију града чачка број 436-1073/2016-IV-4 од 28. септембра 2016. године
 

Деведесет друга седница Градског већа града Чачка

 
На  92. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. октобра 2019. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:
 
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи  план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину 
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план  рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за наступајућу грејну сезону
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце 
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.06.2019. године 
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2019. години
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2019. годину у оквиру реализације Програма ЛЕР-а за период 2017 - 2019. година на територији града Чачка 
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину бестеретним правним послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп.бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом Улице 7 са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном сигнализацијом 
- Предлог Решења о давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани
- Решење о давању сагласности Установи за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за издавање у закуп пословних простора који се налазе у објекту за спорт и физичку културу
- Решење о извођењу радова на реконструкцији усиса за ваздух на систему вентилације који се налази на згради културе изграђене на кп. бр. 784/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5194/1 КО Чачак, Радисаву Ђоковићу из Чачка
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години (42 пројекта)
- Решење о издавању у закуп пословних простора у пословној згради Градског фудбалског стадиона
- Закључак у вези Извештаја Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „МТМ сирела“ доо Чачак 
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању годишњег програма и   додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Решења о одобравању годишњег програма и   додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у области спорта у граду чачку у 2019. години, у складу са чланом 22. став 3. Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у чачку (2 решења)
- Решење по жалби „ Тelepartner “ доо Чачак на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-245/19- IV -6-05 од 16. јула 2019. године
- Решење по жалби Кежевић Радована из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-243/19- IV -6-02 од 15. јула 2019. године
- Решење по жалби Кнежевић Драгана из Чачка на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-243/19- IV -6-02 од 15. јула 2019. године
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (6 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
 
Закључени су:
 
- Анекс Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Анекс Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Анекс Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Анекс Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Анекс Колективног уговора Дома културе Чачак
 

Деведесет прва седница Градског већа града Чачка

 
На  91. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. септембра 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:
 
- Амандмани на предлог одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом (4 амандмана)
- Предлог одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2019. годину
- Решење о приступању прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка кп. бр.4/6  КО Чачак
- Решење по жалби Икодиновић Надежде из Чачка
- Одлука о закључивању Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Међуопштнског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о закључивању Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Дома културе Чачак
- Решење о престанку дужности и именовању председника Жалбене комисије образоване Решењем Градског већа града Чачка број 06-272/2016- III од 22. децембра 2016. године
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

Деведесета седница Градског већа града Чачка

 
На  90. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. августа 2019. године, утврђено је, развотрено, усвојено и донето:
 
- Предлог Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
- Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2016. години
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2018. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2019. години
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Чачку  на новом путничком возилу Тосота
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2019/2020. годину
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 
- Решење по жалби Радош Милана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-774/19- IV -6-05 од 26. јуна 2019. године
- Решење по жалби Вујичић Саше из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-2468/2019 од 11. јула 2019. године 
- Решење по жалби Пурић Наталије и Стојановић Мирјане обе из Чачка на допунско решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-405/18- IV -6-02 од 10. јуна 2019. године
- Решење по жалби Brown доо Чачак на решење Градске управе за урбанизам број 359-211/19- IV -2-01 од 30. маја 2019. године 
- Решење по приговору Jevtovic cars доо Чачак на локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 од 24. јула 2019. године
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (9 решења)
 
Расписиван је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години (биће објављен на сајту града Чачка) - други конкурс у току 2019. године.
 

Осамдесет девета седница Градског већа града Чачка

На 89. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. јула 2019. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
- Решење по жалби Томашевић Мирјане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-3559/2019 од 4. јуна 2019. године
- Решење по жалби Ранђеловић Саше из Чачка на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-210/19- IV -2-01 од 30. маја 2019. године
- Решење по жалби Станковић Томислава из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/49/2017 од 24. априла 2017. године
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ DIGI tel “ доо Горњи Милановац, огранак у Чачку

Записник са седнице

Осамдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 88. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јула 2019. године,донето је, утврђено, донето, размотрено и усвојено:

- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2019. годину
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 кв бр. 115/1 ТС „Краљево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години
- Предлог Решења о давању сагласности Апатинској пивари Апатин д.о.о. Апатин на употребу имена града Чачка
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка Републици Србији, МУП Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу Саобраћајне полиције, на новим путничким возилима
- Решење о преносу права јавне својине града Чачка Републици Србији, МУП Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу Саобраћајне полиције на новом путничком возилу
- Решење о отуђењу из јавне својине к.п. бр. 3745/6 КО Чачак, Драшку Чоловићу из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине к.п. бр. 5186/3 КО Чачак, Зорану Васовићу и др. из Чачка
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 6329 КО Чачак, Славици Гавриловић из Чачка
- Решење о давању сагласности „ Vip mobile “ д.о.о. Нови Београд за постављање радио базне станице у КО Мојсиње
- Решење о приступању отуђењу објекта означеног бројем 1 и објекта означеног бројем 2 изграђених на кп. бр. 358 КО Чачак и кп. бр. 358 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању из јавне својине РС у јавну својину града Чачка кп. бр. 2996/1, 2996/3, 2997/1 и 2998/1 све КО Чачак
- Решење о давању сагласности Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку за отуђење покретне ствари
- Решење о отуђењу из јавне својине кп. бр. 5194/1 КО Чачак, путем јавног оглашавања
- Решење о постављењу начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
- Извештај Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде
- Извештај Комисије за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге непогоде о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на територији града Чачка
- Извештај Комисије за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге непогоде о причињеним штетама на пољопривредним културама од поплава на територији града Чачка
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Interfood 60“ доо Чачак
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава СЗР „ПП“ Придворица ПР Предраг Продановић
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о овлашћењу Градоначелника да одлучује о правима и дужностима из радног односа начелника Градских управа и градског правобраниоца града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (12 решења)

Расписиван је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години (биће објављен у броју листа „Чачанске новине од 23. јула 2019. године и на сајту града Чачка).

 

Записник са седнице

Осамдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 87. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. јуна 2019. године, размотрено је, усвојено, утврдјено и донето:

- Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о Градском правобранилаштву
- Предлог Решења о размени делова кп.бр. 3493 и кп.бр. 5161 обе КО Чачак
- Предлог Решења о размени делова кп.бр. 5708 и кп.бр. 5691/2 обе КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине кп.бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 све КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу кп.бр. 3745/6 КО Чачак
- Решење о давању сагласности Миломиру Ђоковићу из Чачка за озакоњење нелегалног објекта на кп. бр. 3814/9 КО Чачак
- Решење о давању сагласности ЈП „Путеви Србије“ за извођење радова на кп.бр. 2138/7 КО Прељина
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 3000/1 и кп.бр. 3000/2 обе у КО Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. Години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (19 решења)
- Решења о измени и допуни Решења о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге непогоде
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)
- Решење по жалби доо „Телепартнер“ Чачак на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор број 355-245/19- IV -6-05 од 20. марта 2019. године
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о изради Плана деталјне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитиним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2019/2020. години

Записник са седнице

Осамдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 86. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. маја 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
- Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01-31.03.2019. године
- Годипшњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом топловода – вреловода у љубићској улици и Улици 10
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине к.п. бр. 5186/3 КО Чачак
- Решење о приступању размени делова к.п. бр. 5708 и к.п. бр. 5691/2 обе КО Чачак
- Решење о приступању размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
- Решење о установљавању права службености на делу к.п. бр.1388/1 КО Коњевићи
- Решење о приступању отуђењу к.п. бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 све КО Чачак
- Решење о отуђењу градског грађевинског земљишта, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења, Милану Дамљановићу из Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (12 решења)

Записник са седнице

Осамдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 85. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. маја 2019. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 515/2019 од 21. фебруара 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла 2019. године
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Ћачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о такси превозу и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 3577/2 КО Чачак
- Решење о неприхватању понуде Радослава Борисављевића из Београда о продаји сувласничког удела пословне зграде ознаке 1 на кп.бр. 1057 КО Чачак и сувласничког удела грађевинског земљишта на кп. бр. 1057 КО Чачак
- Решење о неприхватању понуде Добриле Мартић из Београда о продаји сувласничког удела пословне зграде ознаке 1 на кп.бр. 1057 КО Чачак и сувласничког удела грађевинског земљишта на кп. бр. 1057 КО Чачак
- Правилник о измени Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018.години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (7 решења)
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (10 решења)
- Решење по приговору Еколошко иновативног удружења „Еко ин“ Чачак на листу вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години број 06-45/2019- III од 9. априла 2019. године
- Решење по жалби доо „Норебо“ Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године
- Решење по жалби Петронијевић Надежде из Чачка на закључак Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године
- Решење о образовању Комисије за процену штете у полјопривреди настале од елементарне и друге непогоде

Закључен је Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак

Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка (биће објављен на интернет презентацији града Чачка. Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни конкурс објавлјен, биће објављено у дневним новинама „НДН Српски телеграф“).

Записник са седнице

Осамдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 84. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. априла 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Плана детаљне регулације за планирани аеродром – прељина
- Предлог Одлуке о привременим објектима
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о поверавању права управљања и коришћења - локација стари технос
- Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града чачка градској библиотеци "Владислав Петковић Дис"
- Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године
- Извештај о раду доо "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2018. годину
- Решење о установљавању права службености у корист оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Заклучак у вези предлога стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (17 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (9 решења)
- Решење по жалби Ђурић Милана из Чачка на одлуку ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 126 од 7. фебруара 2019. године

Закључен је Колективни уговор Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак

Записник са седнице

Осамдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 83. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. априла 2019. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Статута града Чачка по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Предлог Плана детаљне регулације „љубић 2“
- Предлог Одлуке о такси превозу
- Предлог Решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак и Школи за основно и средње образовање „1. Новембар“ Чачак
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019- II од 2. априла 2019. Године
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
- Решење о давању претходне сагласности Атлетском клубу „ЧААК“ да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Решење о извођењу радова на реконструкцији објекта ознаке 1 на кп. Бр. 6901/1 КО Ћачак Дечији вртић „Колибри“
- Решење о отуђењу градског грађевинског земљишта, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења, Миладину Лазовићу из Чачка
- Решење о установљавању права службености у корист ЈВП „Србијаводе“ Београд
- Решење о прибављању другог имовинског права, ауторског права, за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом ( Pertini toys д.о.о. Београд)
- Решење о издавању у закуп пословног простора непосредном погодбом ( Dan plus internacional д.о.о. Нови Сад)
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2019. години
- Закључак у вези предлога Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Silver“ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години (42 решења)
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносиоца програма о реализовању посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (15 решења)
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за инспекцијски надзор
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за инспекцијски надзор
- Решење по жалби Вујковић Раде из Чачка на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 360-4/17- IV -2-01 од 11. фебруара 2019. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Решење по Приговору ЈП „Србијагас“ Нови Сад на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-5443-LOCH-2/2019 од 4. априла 2019. године

Закључен је Анекса I Колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак
Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2019. години (биће објављен у броју иста „Чачански глас“ од 12. априла 2019. године и на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Осамдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 81. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. фебруара 2019. године, утврђено је, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Програма развоја туризма града Чачка за период 2019 - 2024. године
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години са прибавлјеном сагласношћу Министарства заштите животне средине број 401-00-00125/2019-02 од 1. фебруара 2019. године
- Предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града Чачка
- Предлога Решења о приступању прибавлјању грађевинског землјишта на к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом приклјучка атмосферске канализације у Прелјини
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом атмосферске канализације у Улици 66
- Предлог Решења о приступању размени непокретности у КО Лјубић и КО Трбушани
- Решење о приступању отуђењу градског грађевинског землјишта, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења, Зорану Васовићу из Чачка
- Решење о приступању отуђењу градског грађевинског землјишта из јавне својине града Чачка, ради озакоњења предузећу „Danilović family invest“ из Чачка
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2019. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Закључак у везипредлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о одобравању Годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Осамдесета седница Градског већа града Чачка


На 80. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. фебруара 2019. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
- Предлог Одлуке о приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у ектра зони града Чачка
-Предлог Решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину непокретности за рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“
- Предлог Решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „Зорпекс Карго“ Чачак
-Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. Септембар - Tissue converting“ доо Горњи Милановац
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“Ариље за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01. - 3112.2018. године (IV квартал)
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2019. годину
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Седамдесет девета седница Градског веча града Чачка


На 79. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. јануара 2019. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
-Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години
- Решење о покретању поступка експропријације кп.бр. 6910/1 КО Чачак и др.
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 2778/7 и 2778/8 у КО Чачак
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2019. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2018/19. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге Помоћ у кући
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и незбринута лица за кориснике који живе ван територије града Чачка
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2019. годину
- Захтев ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2018. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Решење по жалби Александра Јовановића из Чачка на решење Центра за социјални рад број 55333-8312/2018 од 9. новембра 2018. године

Закључен је Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину.

Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2019. години (биће објављен на сајту Града Чачка) и Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 25. јануара 2019. године и на сајту Града Чачка).

Записник са седнице

Седамдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 78. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. децембра 2018. године, размотрено је, утврђено, донето и усвојено:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину (4 амандмана)
- Амандмани на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку (2 амандмана)
- Предлог Решења о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града Чачка Дому културе Чачак
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину землјишта за потребе ЈКП „Чачак“ Чачак
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину непокретности рекултивисаног и санираног простора бивше депоније „Прелићи“
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка неросредном погодбом, ради озакоњења, кп. бр. 231/1 КО Чачак Жаклини Сенић и Драгану Сенићу, обоје из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града чачка непосредном погодбом, ради озакоњења, дела кп. бр. 5165/1 КО Чачак Радици Драгојловић Ружичић и Раду Драгојловићу, обоје из Београда
- Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Уговора о пословно-техничкој сарадњи између града Чачка и ЈВП „Србијаводе“
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Прогрес инжењеринг“ доо Чачак

Записник са седнице

Седамдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 77. седници градског већа града чачка, одржаној 12. децембра 2018. године, утврђено је, дато и донето:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна морава)
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Мишљење на Предлог Одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о цени услуга зоохигијене
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Предлог Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Одлука о додели подстицајних средстава за 2018. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година на територији града чачка
- Одлука о утврђивању закупнине за закупце станова из оквира Програма за изградњу станова за социјално становање (обреж)
- Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Чачка
- Решење о постављењу начелника Градских управа града Чачка:
- Градске управе за финансије
- Градске управе за локалну пореску администрацију
- Градске управе за инспекцијски надзор
- Градске управе за опште и заједничке послове
- Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Павловић Снежане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-7787/2018 од 19. октобра 2018. године

Записник са седнице

Седамдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 76. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. новембра 2018. године, размотрено је, утврдјено, усвојено и донето:

- Амандман на Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Амандман на Предлог Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор - државни пут иа реда ознаке А2 (763) Београд- Обреновац-Лајковац-љиг-Горњи Милановац –Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Амандмани на Предлог Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду (2 амандмана)
- Амандмани на Предлог Програма организовања такси превоза за период 2018-2023. година (2 амандмана)
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Извештај Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „ Interfood 60“ Чачак
- Решење о измени Решења о задужењима чланова Гадског већа за поједине области
- Решење о измени и допуни Решења Градског веца града Чачка број 06-245-2018-III од 11. октобра 2018. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Записник са седнице

Седамдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 75. седници Градског већа града Чачка, одржаној 15. новембра 2018. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку
- Предлог Програма организовања такси превоза за период 2018.- 2023. година
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење полјопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Одлука о одобравању приклјучења Месне заједнице Станчићи на систем за водоснабдевање „Рзав“
- Решење о поставлјењу начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Записник са седнице

Седамдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 74. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. новембра 2018. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Предлог Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор - Државни пут иа реда ознаке А2 (763) Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина–Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Предлог Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду
- Предлог Решења о преносу права коришћења контејнерске гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела кп. бр. 5165/1 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп. бр. 231/1 КО Чачак
- Решење о покретању поступка експропријације к.п. бр. 320/12 КО Коњевићи
- Решење о покретању поступка експропријације к.п. бр. 236 КО Гоња Трепча
- Решење о покретању поступка експропријације к.п. бр. 1341/8 КО Љубић
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 107/2а од 29.октобра 2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
- Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2018. годину
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години
- Решење о измени Решења о одобравању програма и додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (3 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку

Записник са седнице

Седамдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 73. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. октобра 2018. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних судова у Чачку
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у Индустријској зони у Прељини
- Решење о давању на коришћење теренског возила марке Лада нива
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2018. години
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2018. годину у оквиру реализације програма ЛЕР-а за период 2017-2019. година на територији града Чачка
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава у реализацији Програма локалног економског развоја
- Решење о образовању Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског развоја
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава „Принципал дуо“ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години (5 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Закључени су:

- Колективни уговор Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Колективни уговор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Уговор о регулисању међусобних односа између града Чачка и ЈП „Градац“ Чачак

Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2018. години (биће објављен на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Седамдесет друга седница Градског већа града Чачка


На 72. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. октобра 2018. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2017/2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање Чачак
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Предлог Решења о давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава
- Одлука о неприхватању понуде о продаји дела катастарске парцеле број 1057 КО Чачак
- Решење о прибавлјању у јавну својину реконструкцијом водоводне мреже у улицама Златиборској, Балканској, Солунској, Радише Поштића и Учителја Мариновића
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 479/11 КО Прелјина и др.
- Решење о покретању поступка експропријације кп. бр. 2896/2 и 2897 обе КО Чачак
- Решење о прихватању иницијативе за изградњу споменика жупану Страцимиру у Чачку
- Решење о измени Решења о висини месечног износа накнаде трошкова боравака детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града чачка за радну 2018/19. годину
- Решење о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2018/2019
- Програм о измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину
- Решење о исправци грешке у Решењу Градског већа града Чачка број 06-231/2018- III од 18. септембра 2018. године
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (4 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-5801/2018 од 28. августа 2018. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Закључени су:
- Анекс I Уговора о реализовању активности из усвојеног Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Анекс II Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Уговор о регулисању међусобних односа између Града Чачка и ЈП „Градац“ Чачак

Записник са седнице

Седамдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 71. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. септембра 2018. године, донето је и оглашено:

- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2018. години
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Закључен је Анекс I Колективног уговора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак

Записник са седнице

Седамдесета седница Градског већа града Чачка


На 70. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. септембра 2018. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину
- Предлог Решења о размени непокретности са "Atenic commerc" доо Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 1523/8 КО Љубић, Славици Недић из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 421/2 КО Чачак, Владимиру Новаковићу из Чачка

Записник са седнице

Шездесет девета седница Градског већа града Чачка


На 69. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. септембра 2018. године, донето је и утврђено:

- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац" Мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја "Градско зеленило" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве "Градац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада ДОО "Научно технолошки парк" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана установе за физичку културу спортски центар "Младост" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне установе "Туристичка организација Чачка"
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Заклјучак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2017. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2018. години
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуназлац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јаввне установе "Туристичка организација Чачка" за 2018. годину

Записник са седнице

Шездесет осма седница Градског већа града Чачка


На 68. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. августа 2018. године, утврђено је, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак са законом о јавним предузећима
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решење о поставлјењу вршиоца дужности начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Потписани су Споразуми о продужењу рока важења Колективног уговора:

- Народног музеја Чачак
- Дома културе Чачак
- Градске библиотеке „Владислав Петковић - Дис“
- Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

Записник са седнице

Шездесет седма седница Градског већа града Чачка


На 67. седници Градског већа града Чачка, одржаној 20. августа 2018. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“- Здрављак
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница -Кулиновци“ у Чачку
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину, изградњом, водоводне мреже у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 1.01.2018. - 30.06.2018. године
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп. бр. 421/2 КО Чачак, из јавне својине града Чачка, ради исправке граница суседних катастарских парцела, а ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп. бр. 1523/8 КО љубић, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и променом намене дела приземља Дома културе у Чачку
- Решење о преносу права јавне својине града на покретним стварима
- Решење о давању сагласности Градској стамбеној агенцији Чачак као носиоцу права коришћења за издавање у закуп пословног простора означеног бројем 4, у приземљу објекта ознаке 1 у ЛН 8906 КО Чачак на кп. бр. 3212/1 КО Чачак
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2018. години
- Правилник о допуни Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2018/2019 годину
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (2 решења)
- Решења о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града чачка у 2018. години (6 решења)
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама, стоци, живини и имовини, услед поплава на територији града Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за надзор
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решење)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)

Записник са седнице

Шездесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 66. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јула 2018. године, размотрено је , усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године
- Извештај о раду Дома здравлја „Чачак" Чачак за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
- Одлука о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа града Чачка
- Решење о отуђењу непосредном погодбом дела кп. бр. 1500/8 КО Љубић, из јавне својине града Чачка, ради исправке граница суседних парцела
- Решење о отуђењу непосредном погодбом кп. бр. 928/3 КО Вилјуша, из јавне својине града Чачка, ради исправке граница суседних парцела
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2017. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава доо стеел продуцт анд пројецт из Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење по жалби Пантелић Радмиле из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-2775/2018 од 5. јуна 2018. године
- Решење по жалби Илић Дубравке из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-4454/2018 од 27. јуна 2018. године
- Решење о преносу из јавне својине града Чачка, покретних ствари, министарству унутрашњих послова србије, Полицијској управи Чачак, оделјењу Саобраћајне полиције Чачак
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка

Закључен је Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак

Записник са седнице

Шездесет пета седница Градског већа града Чачка


На 65. седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. јула 2018. године, размотрено је , утврђено и донето:

- Амандман на Предлог Акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018-2025. године
- Амандмани на Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналим отпадом
- Амандмани на Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Амандман на Предлог Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 - 2027. године
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац" Чачак
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе "Туристичка организација Чачка"
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019. години
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице љубић поље 2 са потребним инфраструктурним водовима на кп. бр. 783/11 КО Коњевићи
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом пословног објекта - надстрешнице за експерименталну производњу компоста (хумуса) приземне спратности
- Предлог Решења о приступању прибављању у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарских парцела број 3/8 и 3/10 обе КО Атеница
- Одлука о неприхватању понуде о продаји дела катастарске парцеле број 3577/2 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом дела кп. бр. 1500/8 КО љубић, из јавне својине града Чачка, ради озакоњења
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине кп. бр. 928/3 КО Виљуша
- Одлука о давању претходне сагласности Месној заједници Катрга за издавање у закуп непокретности
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и /или дететом са сметањама у развоју у 2018. години
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Аквапан инжењеринг" доо Вранићи, Чачак
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Успон" доо Чачак
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града и бујице на територији града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2017. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњег, односно посебног програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о одобравању годишњег програма и доделу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (1 решење)
- Решења о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години (5 решења)
- Решење о образовању Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (1 решење)
- Закључак о повлачењу Предлога Плана детаљне регулације локације "Прелићи" са дневног реда седнице Скупштине града Чачка, сазване за 11. јул 2018. године

Записник са седнице

Шездесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 64. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јуна 2018. године, утврђено је, размотрено , усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку
- Предлог Одлуке о обављанју комуналне делатности управљанја комуналним отпадом
- Предлог Одлуке о обављанју комуналне делатности управљанја јавним паркиралиштима
- Предлог Одлуке о прибављанју, располаганју и управљанју стварима у јавној својини града Чачка
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за 2018. годину
- Предлог Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 - 2027. године
- Предлог Програма заштите, уређенја и коришћенја пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о образованју Комисије за решаванје притужби на рад комуналне полиције града Чачка
- Предлог Одлуке о даванју сагласности на Годишнји план рада установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметнјама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметнјама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошенју подстицајних средстава од стране корисника средстава „Metall punkt“ доо Чачак
- Правилник о изменама Правилника о субвенционисанју трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметнјама у развоју
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализованју програма одржаванја и опреманја спортских објеката на територији града Чачка у 2017. години
- Одлука о расписиванју јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансиранје пројеката за оствариванје јавног интереса у области јавног информисанја на територији града Чачка у 2018. години
- Решенје по жалби Шарчевић Радивоја из Чачка на решенје комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-569/18- IV -6-05 од 13. марта 2018. године
- Решенје по жалби Николић Вере из Чачка на решенје Центра за социјални рад града Чачка број 55103-1095/2018 од 23. априла 2018. године
- Решенја о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Решења о приступању размени са предузећем “Atenic commerc“ доо Чачак

Закључени су:
- Анекс I Уговора о вршенју услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Анекс II Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансиранје пројеката за оствариванје јавног интереса у области јавног информисанја на територији града Чачка у 2018. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 29. јуна 2018. године и на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Шездесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 63. седници градског већа града чачка, одржаној 7. јуна 2018. године, размотрено је, утврђено , дато и донето:

- Амандман на Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Амандмани на Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
- Мишљење на Предлог Одлуке о промени назива појединих улица на територији града Чачка и Предлог Одлуке о одређивању и промени назива појединих улица на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље бр. 472/2018 од 25. маја 2018. године
- Предлог Решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
- Предлог Решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и „Chips way“ доо Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 3987/4 КО Мрчајевци, Драгици Васиљевић из Мрчајеваца
- Решење о давању сагласности Миловану Никифоровићу из Чачка за озакоњење нелегалног објекта
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2018. години ( 8 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2018. години (биће расписан у броју листа „Чачански глас“ од 8. јуна 2018. године и на сајту града Чачка).

Записник са седнице

Шездесет друга седница Градског већа града Чачка


На 62. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. маја 2018. године, донето је, утврђено и усвојено:

- Решење о отуђењу из јавне својине, непосредном погодбом без накнаде неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини које се налази у Чачку - Прељина, ближе означено као кп. бр. 2138/1 КО Прељина, инвеститорима " Vorwerk autotec Serbia " д.о.о. Београд - Нови Београд, " Vorwerk drivetec Serbia " д.о.о. Београд - Нови Београд и " Eldisy Serbia " д.о.о. Београд - Нови Београд
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину
- Предлог Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома културе Чачак
- Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2018 - 2023. године
- Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2018. годину
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету градоначелника, градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка
- Решење по жалби Танасијевић Предрага из Чачка на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-121/2017 од 12. марта 2018. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са седнице

Шездесет прва седница Градског већа града Чачка


На 61. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. маја 2018. године утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор-државни пут IA реда ознаке А2 (763), Београд – Обреновац- Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопуа за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину,
- Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину,
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалнго центра за професионални развој запослених у образовању,
- Решење о постављењу начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка,
- Решење о употреби средстава текуће будзетске резерве (3)

Записник са седнице

Шездесета седница Градског већа града Чачка


На 60. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. маја 2018. године утврђено је, размотрено, усвојено и донето

- Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр 2138/1 КО Прељина), непосредном погодбом без накнаде, компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд, ELDISY SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд и VORWERK DRIVETEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд.
- Предлог уговора о оснивању јавног комуналног предузећа регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017. годину
- Извештај о пословању ЈКП “Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/8 од 16. априла 2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
- Предлог плана детаљне регулације за насељено место Трнава
- Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку
- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 3337/3 КО Бресница
- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 1309 КО Доња Трепча
- Предлог решења о приступању прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге
- Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о издавању у закуп пословног простора у власништву града Чачка, Поема БФФ доо Београд
- Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Решења о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2018. годину
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „ Градско зеленило“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године
- Закључак о усвајању извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (12 решења)

Записник са седнице

Педесет девета седница Градског већа града Чачка


На 59. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. априла 2018. године, размотрено је, усвојено, расписано и донето:

- Закључак о утврђивању нацрта Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр 2138/1 КО Прељина), непосредном погодбом без накнаде, компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд, ELDISY SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд и VORWERK DRIVETEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – Нови Београд.
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Решење о давању сагласности ЈКП „Комуналац“ Чачак за задужење узимањем кредита
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2018 од 2. априла 2018. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковиц Дис за 2017. годину
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
- Предлог акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018-2015. године
- Јавни конкурс за доделу средстава удрузењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Преузмите записник

Педесет осма седница Градског већа града Чачка


На 58. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. априла 2018. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштене делатности града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2017. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2017. годину
- Решење о успостављању права службености за ЈП „Србијагас“ - Хиподром
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (10 решења)
- Решење о престанку дужности члана Комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Закључак о поништавању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка (објављен на интернет презентацији града Чачка. Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни конкурс објављен, објављено у дневним новинама „НДН Српски телеграф“)

Записник са седнице

Педесет седма седница Градског већа града Чачка


На 57. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. марта 2018. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандман на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди за 2018. годину
- Амандман на Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018. – 2021. године
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о јавном задуживанју града Чачка
- Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Предлог Решенја о приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Младене Гојковић и Драгана Гојковића обоје из Чачка
- Предлог Решенја о приступанју отуђенју и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
- Решенје о давању сагласности Нади Вујовић из Чачка за озакоњење нелегалног објекта
- Решенје о давању сагласности Драгици и Момиру Суботићу из Чачка за озакоњење нелегалних објеката
- Правилник о престанку важења Правилника о помоћи за укланјанје последица насталих природном или другом незгодом
- Закључак Градског већа града Чачка у вези закључака и предлога Савета за јавни ред и мир број 06-58/2018- I од 15. марта 2018. године

Записник са седнице

Педесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 56. седници Градског већа града Чачка одржаној 14. марта 2018. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Закључак Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно раселјених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 – 2021. године
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела населја Пријевор уз реку Западну Мораву
- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години
- Одлука о изменама и допунама одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо Чачак и „Вибет“ доо Ћачак
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години (66 решења)
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-820/2018 од 9. фебруара 2018. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Закључен је Уговор о реализацији активности из усвојеног Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину

Записник са седнице

Педесет пета седница Градског већа града Чачка


На 55. седници Градског већа града Чачка одржаној 7. марта 2018. године, донето је, утврђено, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
- Предлог Плана деталјне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове населја Горња и Доња Трепча
- Предлог Плана деталјне регулације "Прелјина-Коњевићи"
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и предлог Заклјучка о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
-Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2017. годину
- Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса
- Правилник о изменама и допуни Правилника о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач град Чачак
- Правилник о изменама Правилника о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Правилник о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу
- Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2018. години
- Закључак у вези предлога Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години
- Утврђивање Предлога Решења о прибавлјању у јавну својину реконструкцијом објекта Скупштинске сале
- Решење о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години
- Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења полјопривредног землјишта
- Решење о измени Решења о образовању комисије за пословни простор
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Решење по жалби Мићевић Боривоја из Чачка на заклјучак Регистратора стамбених заједница број 360-104/2017 од 23. јануара 2018. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)

Заклјучен је Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2018. годину

Записник са седнице

Педесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 54. седници Градског већа града Чачка одржаној 21. фебруара 2018. године, донео је, размотрено, усвојено и утврђено:

- Правилник о изменама Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом Градског грађевинског земљишта, Момчилу Габоровићу из Чачка
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01.2017.-31.12.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01.2017.-31.12.2017. године
- Предлог Решења о давању претходне сагласности оснивачима Боксерског клуба да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Решење по приговору Селаковић Милије из Чачка на обавештење Градске управе за урбанизам града чачка број 952-103/17- IV -2-01 од 26. децембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Педесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 53. седници Градског већа града Чачка одржаној 7. фебруара 2018. године, размотрено је и донето:

- Амандмани на Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Амандман на Предлог Програма коришћенја средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
- Амандмани на Предлог Одлуке о пијацама
- Амандмани на Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Ресење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са седнице

Педесет друга седница Градског већа града Чачка


На 52. седници Градског већа града Чачка одржаној 7. фебруара 2018. године, дато је, утврдјено, размотрено и донето:

- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице скупштине допуни тачком:„ Предлог за доношење закључка о приступању промени Статута града Чачка“
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину
- Предлог Решења о преносу права коришћења непокретности Јавној установи „Туристичка организација Чачка“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
- извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 1.01.2017. - 31.12.2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
- извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 1.01.2017. - 31.12.2017. године
- Одлука о утврђивању цене часа услуге за кориснике услуге „Помоћ у кући“ за 2018. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја корисника у Прихватилиште за жртве насиља у породици и незбринута лица за 2018. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2018. годину
- Извештај о раду Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2017. годину
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1.07.2017. - 31.12.2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ( 9 решења)

Расписан је Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2018. години (биће објављен на сајту града Чачка).

Записник са седнице

Педесет прва седница Градског већа града Чачка


На 51. седници Градског већа града Чачка одржаној 1. фебруара 2018. године, утврдјено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
- Предлог Одлуке о пијацама
- Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
- Предлог Одлуке о образовању савета за популациону политику града Чачка
- Одлука о одобравању прикуључења дела Месне заједнице Трнава на систем за водоснабдевање „Рзав“
- Извештај о реализацији Годишњег програма ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01 - 31.12.2017. године
- Извештајао реализацији Годишњег програма ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01 - 31.12.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01 - 31.12.2017. године
- Одлука о допуни Пословника Градског већа града Чачка
- Решење по жалби ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-18/17- IV -6-05 од 20. октобра 2017. године
- Решење по жалби Максимовић Ивана из Београда на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 360-71/17- IV -2-01 од 5. децембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећем „ Mizzoni papir “ доо Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града чачка у 2017. години
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2018. години (2 решења)

Закључени су:
- Анекс I Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље
- Анекс III Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Анекс III Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Анекс II Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Уговор о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину

Записник са седнице

Педесета седница Градског већа града Чачка


На 50. седници Градског већа града Чачка одржаној 17. јануара 2018. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Успон" д.о.о. Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада д.о.о. "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. години
- Решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2017/2018. годину
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2018. години
- Захтев ЈКП "Чачак" Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55333-3-3360/2017 од 7. новембра 2017. године
- Решење по жалби Радичевић Бранка из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-3-3848/2017 од 9. новембра 2017. године
- Решење по жалби Рајчевић Милана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 555102-3-2020/2017 од 16. новембра 2017. године
- Решење по жалби Томић Дејана из Чачка на решење Градске управе за друштвене делатности број 114-156/2017- IV -3 од 22. новембра 2017. године
- Решење по приговору Стојковић Сање из Чачка на решење Градоначелника града Чачка број 67-237/17- ii од 12. децембра 2017. године
- Решење по приговору Туловић Зорана из Чачка на решење Градоначелника града Чачка број 67-237/17- ii од 12. децембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину
- Решење о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта

Записник са седнице

Четрдесет девета седница Градског већа града Чачка


На 49. седници Градског већа града Чачка одржаној 27. децембра 2017. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава "Chips way" д.о.о. Чачак
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду чачку у 2017. години (2 решења)
- Одлука о измени Одлуке о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)


Закључени су:

- Анекс II уговора о реализацији активности из усвојеног Програма одржаванја, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
- Анекс II Колективног уговора ЈКП "Чачак" Чачак

Записник са седнице

Четрдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 48. седници Градског већа града Чачка одржаној 20. децембра 2017. године, дато је, размотрено, утврђенои донето:

- Мишљење о предлогу да се дневни ред Скупштине допуни тачком: „Предлог Одлуке о формирању Комисије за израду стратегије озелењавања града Чачка“
- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 9531/2 од 28. новембра 2017. године
- Предлог Решења о приступању размени непокретности у КО Парменац
- Предлог решења о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука за доделу подстицајних средстава за 2017. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017.- 2019. година на територији града Чачка
- Решења за доделу новчане помоћи за санирање штета насталих као последица елементарних непогода на територији града Чачка (2 решења)
- Извештај о раду Жалбене комисије за 2017. годину
- Решење по жалби Радмилац Зорице из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-984/17- IV -6-05 од 15. новембра 2017. године и 23. новембра 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Записник са седнице

Четрдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 47. седници Градског већа града Чачка одржаној 13. децембра 2017. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2018. годину
- Предлог Плана детаљне регулације "Атеница"
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију "Дубоко" Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "моравац" мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2018. годину
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
- Предлог Одлуке о условима прикључења на систем за водоснабдевање "Рзав"
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи "Моје детињство" Чачак
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем " Mizzoni папир" доо Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину надградњом другог спрата на објекту бр.1 ОШ "Свети Сава
- Решења о отуђењу из јавне својине к.п. бр. 5128/1 КО Чачак предузећу " Atenic-commerce " доо Чачак, након спроведеног јавног надметања
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине к.п. бр. 3987/4 КО Мрчајевци, непосредном погодбом
- Решење о установљавању права службености у корист оператора Дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо Чачак ради изградње трансформаторске станице ТС 35/10 kv/kv "Хиподром" у Прељини град Чачак
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (8 решења)

Записник са седнице

Четрдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 46. седници Градског већа града Чачка одржаној 5. децембра 2017. године, донето је:

- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2017. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година на територији града Чачка
- Правилник о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоволјавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)

Записник са седнице

Четрдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 45. седници Градског већа града Чачка одржаној 30. новембра 2017. године, дато је, утврђено и, донето:

- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: "Предлог одлуке о уклањању препрека на некатегорисаном путу кп.бр.241 КО Парменац"
- Предлог Програма локалног економског развоја за период 2017.- 2019. година
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2017. годину
- Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка

Оглашен је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка (биће објављен на интернет презентацији града Чачка. Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневним новинама "Ало").

Записник са седнице

Четрдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 44. седници Градског већа града Чачка одржаној 24. новембра 2017. године, утврђено је, донето и усвојено:

- Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод" Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац" Мрчајевци
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Чачак
- Предлог Одлуке о даванју сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав" Ариље за 2017. годину
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси Болнице и касарне" у Чачку
- Програм уређенја фасада стамбених, пословних и стамбено-пословних зграда које се налазе у екстра зони града Чачка за 2017. годину
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету Градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Закључен је Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав" Ариље

Записник са седнице

Четрдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 43. седници Градског већа града Чачка одржаној 20. новембра 2017. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац" Мрчајевци за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис" Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за друштвене делатности
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о измени Решења о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивању колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (13 решења)
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Решење по жалби Бугарчић Весне из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55315-3-1760/2017 од 21. септембра 2017. године

Записник са седнице

Четрдесет друга седница Градског већа града Чачка


На 42. седници Градског већа града Чачка (затвореној за јавност) одржаној 31. октобра 2017. године, донет је:

- План одбране града Чачка

Четрдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 41. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. октобра 2017. године, размотрено је и усвојено:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у 2017. години
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године

Записник са седнице

Четрдесета седница Градског већа града Чачка


На 40. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. октобра 2017. године, размотрено је и дато:

- Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Амандмани на Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за планирани Аеродром - Прељина
- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: „Предлог Одлуке о измени одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине"
- Мишљење о предлогу да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: „Предлог породичне декларације"

Записник са седнице

Тридесет девета седница Градског већа града Чачка


На 39. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. октобра 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2016/2017. годину и финансијски извештај за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2017/2018. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2016/2017. годину и финансијски извештај за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2017/2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела и доношење закључка о стављању ван снаге раније утврђеног предлога Одлуке
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине градског грађевинског земљишта, ближе описаног као к.п.бр. 5128/1 КО Чачак, јавним надметањем
- Решење о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2017/2018
- Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Рендулић Микана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-3-11953/2017 од 7. августа 2017. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-3-2094/2017 од 28. августа 2017. године
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог измена Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о наградама и признањима града Чачка
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2017. години
- Решење о поништавању решења Градског већа града Чачка број 06-164/2015- III од 2. октобра 2015. године

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Ћачка у 2017. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 20. октобра 2017. године)

Записник са седнице

Тридесет осма седница Градског већа града Чачка


На 38. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. септембра 2017. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана деталјне регулације на потесу Каменолом "Сушица- Здравлјак"
- Предлог Одлуке о изради Плана деталјне регулације за планирани Аеродром-Прелјина
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Атеница-Кулиновци" у Чачку
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Решење о давању сагласности ЈП "Србијагас" Нови Сад за поставлјање приклјучног гасовода, секцијског шахта и мернорегулационе станице "Просвета" на к.п. бр. 288/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела к.п. бр. 5464/4 КО Чачак, д.о.о. "Милос транс" Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела к.п. бр. 182/1 КО Јежевица, Велјку Стоиберу из Чачка
- Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2017/2018. годину
- Решења о додели средстава организацијама у области спорта од посебног значаја за град Чачак (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Расписисан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години (биће објављен у броју листа "Чачански глас" од 29. септембра 2017. године)

Записник са седнице

Тридесет седма седница Градског већа града Чачка


На 37. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. септембра 2017. године, утврђено је, размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац" Чачак за 2017. годину и доношење Закључка о стављању ван снаге раније утврђеног предлога Одлуке
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Чачка за 2017. годину
- Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко" Ужице за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац" Мрчајевци за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис" Чачак за 2017. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину лифта реконструкцијом објекта установе „Зрачак" Чачак
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на територији града Чачка


Закључени су:

- Анекс II Колективног уговора ЈКП „Водовод" Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Чачак" Чачак
- Анекс I Колективног уговора ЈКП „Комуналац" Чачак
- Колективни уговор ЈКП „Моравац" Мрчајевци
- Колективни уговор ЈКП „Градско зеленило" Чачак
- Колективни уговор ЈКП „Паркинг сервис" Чачак

Записник са седнице

Тридесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 36. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. августа 2017. године, донето је и утврђено:

- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника и доношење закључка о стављању ван снаге раније утврђеног предлога Одлуке
- Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град
- Предлог Решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. години
- Решење по жалби доо „Зорановић“ Чачак на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 433/33/2017 од 12. априла 2017. године
- Решење по жалби доо " Imex " Чачак на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 433- R -10/1058-16- IV од 11. априла 2017. године
- Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету Градоначелника, Градским управама, Стручним службама и Градском правобранилаштву

Записник са седнице

Тридесет пета седница Градског већа града Чачка


На 35. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. августа 2017. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Решење о приступању отуђењу, непосредном погодбом, дела к.п. бр. 5464/4 КО Чачак, привредном друштву "Милос транс" д.о.о. Чачак
- Закључак у вези ппредлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Извештаја Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1.01.2017-30.06.2017. године
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Станковић Томислава из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/49/2017 од 24. априла 2017. године
- Решење по жалби Јовичић Ненада и Милошевић Марка из Чачка на решење Градске управе за урбанизам града чачка број 359-208/17- IV -2-01 од 17. маја 2017. године
- Решење по жалби Јечменић Милке из Чачка на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 351-586/17- IV -2-01 од 14. јуна 2017. године
- Решење по жалби Стевлић Душице из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 07-6314/1 од 5. јуна 2017. године
- Решење по жалби Митровић Ратка из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 3-55403-4-718/2016 од 5. јуна 2017. године

Записник са седнице

Тридесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 34. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јула 2017. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2017. годину
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Извештај о спроведеним активностима ЈП „Градац“ Чачак по уговору о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину за први и други квартал 2017. године
- Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
- Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника и доношење Закључка о стављању ван снаге раније утврђеног Предлога одлуке
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прељини
- Решења о приступању отуђењу непосредном погодбом дела кп. бр. 182/1 КО Јежевица из јавне својине града Чачка, ради озакоњења
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, ради исправке граница суседних парцела, Анђелки Антић из Чачка
- Решење о утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2016. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2017. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносиоца програма о реализовању Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са седнице

Тридесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 33. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. јула 2017. године, утврђено је, дато и размотрено:

- Предлог Решења о преносу непосредном погодбом, без накнаде, права јавне својине на к.п. бр. 2138/4 КО Прељина, са носиоца јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије, ради изградње трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Мишлјење на Предлог Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Амандмани на Предлог Пословника о раду Скупштине града Чачка (358 амандмана)

Записник са седнице

Тридесет друга седница Градског већа града Чачка


На 32. седници градског већа града чачка, одржаној 26. јуна 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дела секундарне саобраћајнице
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине градског грађевинског земљишта ближе описаног као к.п. бр. 5128/1 КО Чачак
- Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2017. годину
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године у 2017. години
- Правилник о измени Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Правилник о измени Правилника о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2017. години
- Одлука о утврђивању закупнине за закупце стана у улици Книћанинова број 18
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење по жалби Гавриловић Ненада из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-821/16- IV -6-05 од 8. децембра 2016. године
- Решење по жалби Грујовић Милана из Парменца на Закључак о дозволи извршења инспектора за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 501-214/10- IV -6-03 од 2. фебруара 2017. године
- Решење по жалби Спасојевић Зорана из Чачка на закључак Центра за социјални рад града чачка број 3-55381-3-879/2017 од 3. маја 2017. године
- Решење по приговору Српске православне цркве-Епархије Жичке, Краљево, на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP CAC-13177-LOCH-2/2017 од 1. јуна 2017. године

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2017. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 30. јуна 2017. године и на сајту града Чачка).

Записник са седнице

Тридесет прва седница Градског већа града Чачка


На 31. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. јуна 2017. године, утврђено је, усвојено, размотрено, дато и донето:

- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину, реконструкцијом, објекат са фискултурном салом ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији града Чачка за 2017. годину
- Обједињени Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету Градоначелника, Градским управама, Стручним службама и Градском правобранилаштву
- Предлог Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности КО Мрчајевци, за проширење гробља
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности-земљиште ближе описано као кп.бр. 133/2 КО Атеница
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измену Програма рада Дома културе Чачак за 2017. годину
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
- Извештај о реализацији програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за први квартал 2017. године
- Мишљење на Предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2017. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 9. јуна 2017. године и на сајту града Чачка)

Записник са седнице

Тридесета седница Градског већа града Чачка


На 30. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. маја 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране Компаније „Stax technologies“ ДОО Чачак
- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/10 од 23. маја 2017. године
- Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за први квартал 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 3523/2 од 23. маја 2017. године
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
- Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за први квартал 2017. године
- Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за први квартал 2017. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)

Записник са седнице

Двадесет девета седница Градског већа града Чачка


На 29. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. маја 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 78/2-2
- Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за први квартал 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за први квартал 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/7 од 7. априла 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 27. априла 2017. године
- Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за први квартал 2017. године
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за:
а) за период 01.07.2014-31.12.2014. године
б) за период 01.01.2015.-31.12.2015. године
в) за период 01.01.2016.-31.12.2016. године
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2016. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2016. годину
- Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за месну заједницу прислоница, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Прислоница
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије кп.бр 2138/4 КО Прељина, за изградњу трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
- Предлог Решења о размени градског грађевинског земљишта између града Чачка и УТП „Морава“ Чачак
- Решење о давању сагласности његошу Кушићу из Чачка за озакоњење нелегалног објекта на к.п. бр. 1502/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом грађевинског земљишта, кп. бр. 206/14 КО Чачак, д.о.о. „Зорпекс карго“ Чачак
- Решење о приступању отуђењу дела кп. бр. 6146/12 КО Чачак, Бабић Ратку из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу дела кп. бр. 315 КО Чачак, Антић Анђелки из Чачка, ради озакоњења објекта
- Решење о приступању отуђењу дела кп. бр. 2390/13 КО Чачак, Габоровић Момчилу из Чачка, ради озакоњења објекта
- Правилник о начину и поступку остваривања права на субвенционирану цену превоза у градском и приградском саобраћају
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решења о додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2017. години
- Решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (11 решења)

Закључен је Анекс Уговора о реализацији активности из усвојеног програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину.
Закључен је Анекс Колективног уговора ЈКП „Водовод“ Чачак.

Записник са седнице

Двадесет осма седница Градског већа града Чачка


На 28. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. априла 2017. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о путевима (44 амандмана)
- Амандмани на Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника (16 амандмана)
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка (7 амандмана)
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2021. година
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2027. година
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 998/17 од 20. априла 2017. године
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом стамбене зграде за смештај Рома
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак прикључних возила - специјализованих приколица
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2017. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2016. години
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о одобравању службеног пута члану Градског већа

Записник са седнице

Двадесет седма седница Градског већа града Чачка


На 27. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. априла 2017. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2021
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2027
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак
- Извештај о спроведеним активностима ЈП „Градац“ Чачак у месецу јануару 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града чачка
- Предлог Одлуке о путевима
- Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника
- Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 5131/1 КО Чачак и катастарских парцела број 3/8 и 3/10 обе КО Атеница
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, грађевинског землјишта ближе описаног као кп.бр.206/14 КО Чачак, ради озакоњења по тржишној вредности
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задоволјавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2016. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење по жалби Нешков Радинке из Београда на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-95/16- IV -6-05 од 19. децембра 2016. године
- Решење по жалби Ђурић Андрије из Тополе на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-189/16- IV -6-05 од 19. децембра 2016. године
- Решење по жалби Дубајић Миланке из Краљева на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-103/16- IV -6-05 од 19. децембра 2016. године
- Решење по жалби Рајчевић Милана из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-3898/1 од 26. децембра 2016. године и закључак Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-3898/2 од 5. јануара 2017. године
- Решење по приговору Rizzardo Đorđa из Чачка на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC -1188- Iup -1/2017 од 25. јануара 2017. године
- Решење по жалби Скупштине станара зграде у улици Богићевићева бр. 4 и Скупштине станара зграде у улици Хајдук Вељкова број 5 и број 7 у Чачку на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1617/14- IV -6-05 од 25. децембра 2014. године
- Решење о образовању Комисије за надзор

Записник са седнице

Двадесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 26. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. марта 2017. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 381/2017 од 23. фебруара 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Чачак“ Чачак за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017 -2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017 -2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ чачак за период од 2017. -2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2027. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2021. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2026. године
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Предлога Закључка о припреми нацрта Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 2224 и 2227 обе КО Миоковци
- Решење о прибављању у јавну својину дела кп. бр. 210 КО Чачак, деобом, за Београдску улицу
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2016. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма одржавања и опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2016. години
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штете настале природном или другом незгодом
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (7 решења)
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2016. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва града Чачка за 2016. годину

Записник са седнице

Двадесет пета седница Градског већа града Чачка


На 25. седници Градског већа града Чачка, одржаној 9. марта 2017. године, донето је:

- Одлука о утврђивању развојног приоритета града Чачка у области развоја пољопривреде и села (подржавање инвестиционог пројекта "Chips Way" доо Чачак)
- Правилник о условима обезбеђења и пружања услуге лични пратилац детета
- Правилник о новчаној помоћи за новорођену децу у 2017. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са седнице

Двадесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 24. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. фебруара 2017. године, утврђено је:

- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2017. годину

Записник са седнице

Двадесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 23. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. фебруара 2017. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина (1 амандман)
- Амандмани на Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину (26 амандмана)
- Амандмани на Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години (31 амандман)
- Амандмани на Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2017. годину (32 амандмана)
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 3587/2 и кп. бр. 3586/2 обе КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 738/1 КО Паковраће из јавне својине града Чачка
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Записник са седнице

Двадесет друга седница Градског већа града Чачка


На 22. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. фебруара 2017. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2017. годину
- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга ЈКП "Паркинг сервис" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" Чачак број 75/4 од 30. јануара 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 2 од 27. јануара 2017. године
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП "Комуналац" Чачак, покретне ствари, теретног возила
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом дела зграде Дечијег вртића на кп.бр. 884 КО Чачак
- Предлог Решења о приступању прибављању у јавну својину града Чачка, непокретности КО Мрчајевци, путем непосредне погодбе, за проширење гробља
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину непокретности - кп бр. 2138/1 КО Прељина од КК "Миленко Никшић"
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решења о упућивању на службени пут члана Градског већа (2 решења)

Са ЈП Градац" Чачак закључени су Уговор о вршењу услуга за 2017. годину и Уговор о реализацији активности из усвојеног програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину.

Записник са седнице

Двадесет прва седница Градског већа града Чачка


На 21. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. фебруара 2017. године, утврђено је, донето, размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Правилник о изменама Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години
- Извештај о раду Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2016. годину
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 01.07.2016.-31.12.2016. године
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 738/1 КО Паковраће из јавне својине града Чачка
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом к.п. бр. 3587/2 и к.п. бр. 3586/2 обе КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2017. години
- Решење по захтеву ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита
- Решење по жалби Ђуровић Петра из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 433/957-2 Z /2016од 18. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „Dan plus internacional“ Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/148/2016 од 20. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „Државна лутрија Србије“ Београд на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/109/2016 од 17. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „Norebo“ Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/173/2016 од 18. октобра 2016. године
- Решење по жалби ДОО „KING BETING“ Нови Београд на решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 434/492/2016 од 24. октобра 2016. године
- Решење по приговору Самарџић Љиљане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Радосављевић Мирјане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Маленовић Јелене из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Јовановић Душице из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Стишовић Косане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору Чубриловић Јане из Чачка на решење Градоначелника града Чачка бр. 401-844/2016-II од 13. децембра 2016. године
- Решење по приговору ДОО „Агро-Каблар“ Чачак на закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-34826-ISAW-1/2016 од 29. децембра 2016. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве(3 решења)

Записник са седнице

Двадесета седница Градског већа града Чачка


На 20. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. јануара 2017. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2016/2017. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2017. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге помоћ у кући за 2017. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у прихватилиште за 2017. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решења о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2017. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Записник са седнице

Деветнаеста седница Градског већа града Чачка


На 19. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. јануара 2017. године, размотрени су:

- Амандмани на Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2017. годину
- Заклјучен је Уговор о вршењу услуга ЈП "Градац" Чачак за јануар 2017. године.

Записник са седнице

Осамнаеста седница Градског већа града Чачка


На 18. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јануара 2017. године, утврђено је и донето:

- Предлог Акционог плана запошлјавања града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Арилје за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Арилје за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште путеве „Градац“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинским путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења републичких буџетских средстава за 2017. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског землјишта за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о успоставлјању сарадње града Чачка са градовима и општинама у сливу Западне Мораве
- Предлог Решења о прибавлјању у јавну својину непокретности - к.п. бр. 2138 КО Прелјина од КК „Миленко Никшић“
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години
- Решење по жалби Радуловић Лјубише из Прелјине на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-169/15- IV -6-05 од 19. октобра 2016. године
- Решење по жалби Стојановић Младена из Чачка на заклјучак Центра за социјални рад града Чачка број 55103-3-2015/2016 од 20. октобра 2016. године
- Решење по жалби Никић Георгине из Чачка на заклјучак Центра за социјални рад града Чачка број 5 55370-3-2287/2016-1 од 14. новембра 2016. године
- Решење по жалби Петронијевић Надежде из Чачка на заклјучак Градске управе за локалну пореску администрацију број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године
- Решење по жалби Радишић Момира из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-547/15- IV -6-05 од 18. јуна 2015. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2017. годину
- Одлука о давању претходне сагласности Дому здравлја „Чачак“ из Чачка за давање у закуп пословног простора
- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задоволјавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку
- - Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2016/2017. годину
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штете настале природном или другом незгодом
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2017. години (биће објављен у броју листа „Чачански глас“ од 20. јануара 2017. године)

Записник са седнице

Седамнаеста седница Градског већа града Чачка


На 17. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30.децембра 2016. године, донето је:

- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)

Записник са седнице

Шеснаеста седница Градског већа града Чачка


На 16. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22.децембра 2016. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом зграде Дечјег вртића, на кп. бр. 6901/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења објеката и катастарских парцела на којима су објекти саграђени Дому здравља Чачак
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп. бр. 2736 ко Љубић и прибављању у јавну својину дела кп. бр. 1066 КО Љубић, путем размене
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка дела кп. бр. 2819/2 КО Љубић и прибављању у јавну својину дела кп. бр. 2570/3 КО Љубић, путем размене
- Текст Уговора о додели подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Решење о образовању Жалбене комисије
- Решење по приговору ДОО "Хизна" мршинци на Обавештенје Градске управе за локални економски развој број Сл/2016- IV -5 од 18. новембра 2016. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (7 решења)

Закључен је Уговор о вршењу услуга реализације Програма ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину за децембар месец

Записник са седнице

Петнаеста седница Градског већа града Чачка


На 15. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. децембра 2016. године утврђено је, донето и размотрено:

- Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог одлуке о измени и допунама Статута града Чачка
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
- Предлог одлуке о утврдјивању економски најниже цене ауто – такси превоза на територији града Чачка
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Извршног одбора СО Чачак бр. 361-139/2013-02 од 26.12.2003. године
- Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за финансирање унапредјења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ( 4 решења)
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Закључак о враћању на дораду Нацрта кадровског плана за 2017. годину
- Закључак о прихватању предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2017. годину

Записник са седнице

Четрнаеста седница Градског већа града Чачка


На 14. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7.децембра 2016. године, размотрени су:

- Амандмани на Предлог Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају (15 амандмана).

Записник са седнице

Тринаеста седница Градског већа града Чачка


На 13. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2.децембра 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
- Предлог Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
- Предлог Одлуке о условима, начину и поступку давања у закуп стана у улици Книћанинова бр. 18 на кп. бр. 3212/1 КО Чачак
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2016. години
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о заштити споменика природе „Фикус-Чачак“
- Одлука о додели подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2016. годину на територији града Чачка
- Решење о давању сагласности Остојић Радошу из Чачка за упис права својине на објектима и сагласности за озакоњење нелегалних објеката
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места градске управе за урбанизам
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градској управи за локални економски развој
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Природног лечилишта „Атомска бања“ доо Горња Трепча на акт Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 436-1052/2016- IV -4 од 16. септембра 2016. године
- Решење по жалби Топаловић Младена из Чачка на акт Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 436-1073/2016- IV -4 од 28. септембра 2016. године
- Решење по жалби Петровић Весне из Прељине на одлуку Градског правобраниоца Јп. бр. 41/16 од 26. октобра 2016. године
- Решење по жалби Ћуковић Боривоја из чачка на одлуку начелника Градске управе за финансије града Чачка број 111-36/2016- IV -1 од 1. новембра 2016. године
- Решење по жалби Ћуковић Боривоја из Чачка на одлуку начелника Градске управе за финансије града Чачка број 111-37/2016- IV -1 од 1. новембра 2016. године

Записник са седнице

Дванаеста седница Градског већа града Чачка


На 12. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. новембра 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности - земљиште ближе описано као кп. бр. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 133/2, 135/1, 136/1, 142/2 све КО Атеница
- Предлог Решења о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде, кп.бр. 2279/1 и кп.бр. 2279/3, обе КО Прељина
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела кп.бр. 6155/18 КО Чачак, Ђорђу Цветићу из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, кп.бр. 3588/2 и кп.бр. 3588/3 обе КО Чачак, Станку Минићу из Чачка
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, дела кп.бр. 6578/2 КО Чачак, Вери Плазинић из Чачка
- Решење о установљавању права стварне трајне службености пролаза преко кп.бр. 2198/1 и 1635 обе КО Чачак
- Предлог Решења о образовању Комисије за планове града Чачка

Записник са седнице

Једанаеста седница Градског већа града Чачка


На 11. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. новембра 2016. године, донето је и утврђено:

- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2016/2017
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом контејнерске комбиноване котларнице на кп. бр. 1/3 КО Чачак
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2736 КО Љубић и прибављању у јавну својину дела к.п. бр. 1066 КО Љубић, путем размене
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2819/2 КО Љубић и прибављању у јавну својину дела к.п. бр. 2570/3 КО Љубић, путем размене
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
- Предлог измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину

Записник са седнице

Десета седница Градског већа града Чачка


На 10. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. октобра 2016. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у 2016. години
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
- Одлука о неприхватању понуде о продаји дела катастарске парцеле број 3577/7 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину дела кп.бр. 210 КО Чачак из приватне својине, деобом
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом дела к.п.бр. 6155/18 КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове

Записник са седнице

Девета седница Градског већа града Чачка


На 9. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. октобра 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејанје „Чачак“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
- Предлог Одлуке о преносу инвеститорских права Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2179/7 КО Чачак и дела кп. бр. 766/3 КО Чачак и прибављању у јавну својину дела кп.бр. 772/1 КО Чачак у својини УТП „Морава“ Чачак, непосредном погодбом путем размене
- Предлог Решења о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5124 КО Чачак и прибављанју у јавну својину кп.бр. 5123/3 ко Чачак у својини " Chips way " доо Чачак, непосредном погодбом путем размене
- Решенје о приступању отуђењу непосредном погодбом дела кп.бр. 6578/2 КО Чачак из јавне својине града Чачка
- Решење о приступању отуђењу непосредном погодбом кп.бр. 3588/2 и 3588/3 обе КО Чачак из јавне својине града Чачка

Записник са седнице

Осма седница Градског већа града Чачка


На 8. седници Градског већа града Чачка, одржаној 7. октобра 2016. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Предлог Плана детаљне регулације за Општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до приклјучка на Л-314
- Нацрт Одлуке о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Доња Трепча
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решења о додели средстава за одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2016. години
- Решења о додели додатних средстава за суфинансирање Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години
- Заклјучак да Комисија за спорт иницира и води разговоре са заинтересованим представницима организација у области спорта на тему образовања и функционисања територијалног спортског савеза
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Јозовић Душана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-664/16- IV -6-05 од 12. јула 2016. године
- Решење по жалби Вујовић Миливоја из Београда на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 43/45301/16 од 6. јула 2016. године
- решење по жалби Ненадовић Милана из Пријевора на решење Центра за социјални рад града Чачка број 3-55330-3-1787/2016 од 9. августа 2016. године
- Решење по жалби Ранђеловић Саше из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-683/16- IV -6-05 од 15. јула 2016. године
- Решење по жалби Гавриловић Ненада из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-821/16- IV -6-05 од 7. септембра 2016. године
- Решење по приговору Пурић Слободана из Чачка на локацијске услове Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-20913-LOC-1/2016 од 25. августа 2016. године
- Решење по приговору Гајић Милоша из Чачка на локацијске услове Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-21053-LOC-1/2016 од 30. августа 2016. године

Записник са седнице

Седма седница Градског већа града Чачка


На 7. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. септембра 2016. годинем утврђено је и донето је:

- Предлог Одлуке о измени Одлуке о градским управама
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину изградњом пословног монтажног објекта – Дом културе
- Одлука о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2016. годину на територији града Чачка
- Решење о установљавању права стварне трајне службености на непокретности у КО Атеница
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2016. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 9. септембра 2016. године).

Записник са седнице

Шеста седница Градског већа града Чачка


На 6. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. августа 2016. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и Предлог Закључка о припреми нацрта предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
- Извештај о раду Привредног друштва Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине
- Решење о установљавању права стварне трајне службености на непокретности у КО Ракова
- Решења о образовању радних тела:
- Савета за безбедност саобраћаја
- Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима
- Комисије за спорт
- Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
- Комисије за пословни простор
- Комисије за пословни простор који користе месне заједнице
- Преговарачког тима за учешће у преговарању за заклјучивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе
- Решење по жалби Павловић Снежане из Трнаве на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 3-55330-3-330/2016 од 08. јула 2016. године
- Решење по жалби Павловић Љуба из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 3-55330-3-1659/2016 од 19. јула 2016. године
- Решење по жалби Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 3-55330-3-1638/2016 од 19. јула 2016. године
- Закључак о изузећу:
- градоначелника града Чачка - председника Градског већа града Чачка
- начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Правилник о измени Правилника о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са дететом са сметњама у развоју
- Решење о изменама Решења о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са дететом са сметњама у развоју
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Пета седница Градског већа града Чачка


На 5. седници Градског већа града Чачка, одржаној 29. јула 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године
- Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од поплаве и бујица на територији града Чачка
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 01.01.2016 - 30.06.2016. године
- Правилник о допуни Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2016/2017. годину
- Одлука о неприхватању понуде о продаји катастарске парцеле број 186 КО Миоковци
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2016. години
- Решење по жалби "Norebo" доо Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године
- Решење по жалби "Dan plus internacional" доо Нови Сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка број 434/489-1/2015 од 8. априла 2016. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Предлог решења о приступању отуђењу непосредном погодбом, без накнаде, кп.бр. 2279/1 и кп.бр 2279/3 обе КО Прељина, из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије
- Решење о установљавању права службености на непокретностима у КО Чачак
- Решење о установљавању права службености на непокретности у КО Миоковци
- Правилник о финансијској подршци деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991 -1999. године у 2016. години

Записник са седнице

Четврта седница Градског већа града Чачка


На 4. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. јула 2016. године, донето је:

- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)

Записник са седнице

Трећа седница Градског већа града Чачка


На 3. седници Градског већа града Чачка, одржаној 6. јула 2016. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Закључак у вези закључка Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа и Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве "Градац" Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак бр. 4/10 од 10. јуна 2016. године
- Решење о упућивању на службени пут члана Градског већа

Записник са седнице

Друга седница Градског већа града Чачка


На 2. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. јула 2016. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2016. години
- Решење о допуни Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења
- Предлог Решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва „Ауто Чачак промет“ доо Чачак, које оснива „Ауто Чачак“ д.о.о. Чачак, садржи назив града Чачка
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину
- Правилник о изменама Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години
- Решење о отуђењу дела парцеле непосредном погодбом
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
- Решење по жалби Лилић Весне из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор број 355-271/16- IV -6-05 од 18. априла 2016. године
- Решење по жалби Пејић Гордане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 3-55330-3-1231/2016 од 31. маја 2016. године
- Решење по жалби Крџић Миланке из Чачка на решење начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка број 112-185/2016- IV -5 од 21. маја 2016. године
- Решење по приговору Тороман Снежане из Чачка у вези давања у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање
- Решење по приговору Проковић Весне из Чачка у вези давања у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање

Записник са седнице

Прва седница Градског већа града Чачка


На 1. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. јуна 2016. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Решење о задужењима чланова Градског већа за поједине области
- Решење о образовању Комисије за доделу средстава
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 18. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о даванју сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2025/4 од 27. априла 2016. године
- Предлог Одлуке о прихватању одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2656/1 од 3. јуна 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1720/16 од 28. априла 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 64/4 од 10. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о остварењу Плана и Програма рада и финансијског послованја Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације за делове насељеног места Мршинци и Слатина – Секундарни центар
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Парменац – Бељина – зона санитарне заштите“
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Лугови“
. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Лозница“
- Предлог Одлуке о преносу права коришћења пословног простора Центру за социјални рад града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице

Записник са седнице

Сто шездесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 166. седници Градског већа града Чачка, одржаној 1. јуна 2016. године, донето је:

- Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за урбанизам, број 110-22/2016- IV -2 од 26. маја 2016. године
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине дела к.п. бр. 230/1 КО Чачак
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета на стамбеним објектима насталих као последица мајских поплава на територији града Чачка у 2014. години
- Решење по жалби Мареновић Ранка из Мршинаца на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-69/2016- IV -6-02 од 28. марта 2016. године

Сто шездесет пета седница Градског већа града Чачка


На 165. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. маја 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2015. годину
- Решење о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Закључак о усвајању извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2015. години

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2016. години (објављен у броју листа "Чачански глас" од 27. маја 2016. године)

Записник са седнице

Сто шездесет четврта седница Градског већа града Чачка


- Решење о допуни Решења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за поверавање обављања јавног линијског превоза путника

Записник са седнице

Сто шездесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 163. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. маја 2016. године, донето је:

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за опште и заједничке послове
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градској управи за инспекцијски надзор
- Одлука о заклјучивању Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Одлука о заклјучивању Колективног уговора Јавне установе "Туристичка организација Чачка"
- Решење о додели новчане помоћи за санирање штета насталих природном или другом незгодом
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)

Записник са седнице

Сто шездесет друга седница Градског већа града Чачка


На 162. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. маја 2016. године, донето је и размотрено:

- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за урбанизам
- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за локалну пореску администрацију
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за локални економски развој
- Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за финансије
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка
- Заклјучак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја за реализацију програма за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2015. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Информација о извршавању одлуке о додатној финансијској помоћи породици са децом у делу субвенционисања дела трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце
- Реализација Закључка Градског већа број 06-57/2016- III од 22. марта 2016. године у вези Клуба за дневни боравак за одрасла и стара лица

Записник са седнице

Сто шездесет прва седница Градског већа града Чачка


На 161. седници Градског већа града Чачка, одржаној 27. априла 2016. године, донето је:

- Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за поверавање обављања јавног линијског превоза путника
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)

Расписан је Јавни конкурс за прикупљање понуда за поверавање обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка (објављен у броју листа "Чачански глас" од 28. априла 2016. године)

Записник са седнице

Сто шездесета седница Градског већа града Чачка


На 160. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. априла 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2015. годину
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2015. годину
- Извештај Јавне установе "Туристичка организација Чачка" по Закључку Градског већа града Чачка број 06-28/2016- III од 8. фебруара 2016. године
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој за 2015. годину
- Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу за 2016. годину
- Праивлник о условима и начину летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу
- Одлука о давању претходне сагласности МЗ Парменац за издавање у закуп непокретности
- Одлука о давању претходне сагласности МЗ Горичани за издавање у закуп непокретности
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за финансије
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначеника и Градског већа
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (1 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2015. години

Записник са седнице

Сто педесет девета седница Градског већа града Чачка


На 159. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. марта 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о раду и финансијском пословању Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2015. годину
- Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2015. годину
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (6 решења)
- Решење по жалби Новаковић Лаза из Бреснице на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
- Решење по жалби Јовановић Миломира из Парменца на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка
- Решење по жалби Влајнић Саше из Прељине на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка

Записник са седнице

Сто педесет осма седница Градског већа града Чачка


На 158. седници Градског већа града Чачка, одржаној 22. марта 2016. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето:

- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље број 314/2016
- Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија "Надежда Петровић" Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2015. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
- Одлука о закључивању Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак
- Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2016. години
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење о престанку рада Комисије за грађевинско земљиште
- Закључак о препоруци јавним комуналним предузећима за ослобађање или умањење плаћања рачуна за комуналне услуге корисницима са поплаљених подручја
- Решење о изменама Решења о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде

Расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2016. години (објављен у броју листа "Чачански глас" од 25. марта 2016. године).

Записник са седнице

Сто педесет седма седница Градског већа града Чачка


На 157. седници Градског већа града Чачка, одржаној 14. марта 2016. године, донето је:

- Решење о образовању Комисије за процену штете субјеката привредне делатности настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
- Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве (2 решења)

Записник са седнице

Сто педесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 156. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. марта 2016. године, донето је:

- Решење о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
- Решење о образовању Комисије за процену штете на локалним и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде

Записник са седнице

Сто педесет пета седница Градског већа града Чачка


На 155. седници Градског већа града Чачка, одржаној 26. фебруара 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2016. години
- Решење о износу месечне накнаде дела цене боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2016. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Решење о одобраванју програма и додели средстава за реализованје програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години (по 2. конкурсу)

Записник са седнице

Сто педесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 154. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. фебруара 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Предлог Одлуке о грађевинском земљишту
- Предлог Одлуке о измени и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о поставлјању мањих монтажних објеката привременог карактера
- Предлог Одлуке о прибавлјању у јавну својину непокретности ради формирања Спомен комплекса
- Предлог Решења о образовању Комисије за прибавлјање непокретности за формирање Спомен комплекса
- Предлог Одлуке о прибавлјању у јавну својину путем размене
- Предлог Одлуке о отуђењу из јавне својине непокретности
- Предлог Решења о образовању Комисије за отуђење непокретности
- Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
- Одлука о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2016. години
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја града Чачка

Записник са седнице

Сто педесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 153. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. фебруара 2016. године, утврђено је и донето је:

- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2016. години
- Предлог Програма развоја спорта у граду Чачку за период 2016-2018. године
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Предлог Плана детаљне регулације „Кошутњак 3“
- Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обавлјање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2015. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима у вези извештаја удружења о реализовању програма од јавног интереса у 2015. години
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резеве (2 решења)
- Закључак у вези молбе Тороман Снежане из Чачка за субвенционисање закупнине

Записник са седнице

Сто педесет друга седница Градског веће града Чачка


На 152. седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. фебруара 2016. године, донето је:

- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, одобрених на основу јавног конкурса
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2015. години, одобрених без јавног конкурса
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града чачка у 2015. години одобрених на основу одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за град
- Решење о одобравању програма и додели средстава за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 12. фебруара 2016. године). Право на доделу средстава немају спортске организације којима су средства за реализовање програма од јавног интереса у 2016. години већ доделјена.

Записник са седнице

Сто педесет прва седница Градског већа града Чачка


На 151. седници Градског већа града Чачка, одржаној 8. фебруара 2016. године, утврђено је, размотрено и донето:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Предлог Плана детаљне регулације „Кошутњак 1- Младост“
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације ,,Центар“ у Чачку
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку
- Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину
- Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга за 2016. годину
- Одлука о одређивању цене часа услуге за кориснике услуге помоћ у кући за 2016. годину
- Одлука о утврђивању цене дневног смештаја у Прихватилиште за 2016. годину
- Решење о додели у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Мирославу Бојићу из Чачка
- Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
- Извештај о раду Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2015. годину
- Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1.7.2014-31.12.2015. године
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Сто педесета седница Градског већа града Чачка


На 150. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. јануара 2016. године, утврђено је и донето:

- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
- Одлука о раскиду уговора о уступању пословног простора на коришћење, без накнаде, закљученог између града Чачка и Моравичког управног округа
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Градског већа града Чачка бр. 06-263/2014- II од 9.12.2014. године и Одлуке Градског већа града Чачка бр. 06-105/2015- II од 15.06.2015. године
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Извршног одбора Скупштине општине Чачак бр. 361-70/2004-04 од 4. августа 2004. године
- Закључак у вези предлога Комисије за пословни простор у вези цене закупа пословног простора за 2016. годину
- Закључак у вези предлога Комисије за спорт у вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2014. години, одобрених на основу Јавног конкурса
- Одлука о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
- Решење по жалби Бојић Душана из Прељине на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-74/15- IV -6-05 од 4. новембра 2015. године
- Решење по жалби Павловић Анђе из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1049/15- IV -6-05 од 17. новембра 2015. године
- Решење по приговору Јанковић Нинослава из Београда на решење градоначелника града Чачка бр. 401-678/15- II од 11. децембр 2015. године
- Решење по приговору Тодоровић Душана из Чачка на решење градоначелника града Чачка бр. 401-678/15- II од 11. децембра 2015. године

Записник са седнице

Сто четредесет девета седница Градског већа града Чачка


На 149. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. децембра 2015. године, размотрено је, утврђено и донето:

- Предлог Решења о давању сагласности да пословно име Друштва са ограниченом одговорношћу "Čal-Čačak" може да садржи назив града Чачка
- Решење о одобрењу Програма и додели средстава спортској организацији чија је активност од посебног значаја за Град

Расписани су Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2016. години и Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију Програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2016. години (објављени у броју листа "Чачански глас" од 8. јануара 2016. године).

Сто четрдесет осма седница Градског већа града Чачка


На 148. седници Градског већа града Чачка, одржаној 30. децембра 2015. године, донето је:

- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Српској православној црквеној општини при Храму вазнесења господњег у Чачку
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Петровић Мирку из Београда
- Одлука о расписивању Јавног огласа ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2006 од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2007 од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2008 од 21. децембра 2011. године
- Решење по жалби Миливојевић Милоша из Чачка на решење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка бр. 436/1271/2009 од 21. децембра 2011. године

Сто четрдесет седма седница Градског већа града Чачка


На 147. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. децембра 2015. године, утврђено је и донето:

- Предлог Решења о давању сагласности оснивачима Спортског савеза Чачка да назив Савеза може да садржи назив града Чачка
- Решење о употреби средстава текуће будџетске резерве

Сто четрдесет шеста седница Градског већа града Чачка


На 146. седници Градског већа града Чачка (затвореној за јавност) одржаној 28. децембра 2015. године, утврђено је:

- Предлог Одлуке о организацији и функционисању органа града Чачка, предузећа и установа чији је оснивач или већински власник град Чачак за време ратног и ванредног стања

Сто четрдесет пета седница Градског већа града Чачка


На 145. седници Градског већа града Чачка, одржаној 24. децембра 2015. године размотрено је, утврђено и донето:

- Амандмани на Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о максималној спратности објеката који су предмет озакоњења
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину непокретности ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског, wellness и спа комплекса
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Одлука о потписивању Колективног уговора за ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о допуни Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град

Сто четрдесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 144. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. децембра 2015. године, донето је, утврђено размотрено и усвојено:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Предлога Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав петковић Дис“ за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи милановац и Лучани за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града чачка за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Д.О.О. Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
- Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)

Сто четрдесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 143. седници Градског већа града Чачка, одржаној 3. децембра 2015. године, размотрено је, усвојено, утврђено, дато и донето:

- Извештај Центра за социјални рад града Чачка по закључку Градског већа града Чачка број 06-199/2015- III од 23. новембра 2015. године
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за планове
- Усаглашен Предлог Одлуке о матичним подручјима града Чачка са Мишљењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број 20-00-92/2015-10 од 23.11.2015. године
- Мишлјење на Предлог Одлуке о промени назива улица на територији града Чачка
- Програм о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2015. годину
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Решења по приговорима у вези давања у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање (8 решења)
- Решење о употреби средстава текуће буџетске помоћи
- Решење о додели једнократне бесповратне новчане помоћи за санирање штете од пожара

Расписан је Јавни позив за доделу новчане награде за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта години (објављен у броју листа „Чачански глас“ од 4. децембра 2015. године)

Записник са седнице

Сто четрдесет друга седница Градског већа града Чачка


На 142. седници Градског већа града Чачка, одржаној 23. новембра 2015. године, утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча за делове насеља Горња Трепча и Доња Трепча
- Предлог Одлуке о радном времену Здравствене установе „Апотека Чачак“
- Предлог Одлуке о проглашењу Одлуке о увођенју самодоприноса за Месну заједницу Пријевор
- Програм постављања аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2015. годину
- Решење о укидању Решења Градског већа града Чачка о одобрењу програма и додели средстава за реализовање програма спортској организацији од посебног значаја за Град број 06-191/2015- III од 5. новембра 2015. године
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (3 решења)
- Закључак у вези подношења извештаја о успостављености и функционисању права и услуга из области социјалне заштите из надлежности града Чачка

Записник са седнице

Сто четрдесет прва седница Градског већа града Чачка


На 141. седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. новембра 2015. године, утврђено је, размотрено, усвојено и донето:

- Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка
- Извештај о реализацији програма летовања деце у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2015. годину
- Решење о постављењу начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о одобрењу програма и додели средстава спортским организацијама чије су активности од посебног значаја за Град
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Радичевић Бранка из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-2803/уп од 24. августа 2015. године
- Решење по жалби Михајиловић Наде из Чачка - Заблаће, на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-2778/уп од 17. августа 2015. године
- Решење по жалби Митровић Миладина из Чачка - Белјина, на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-769/15- IV -6-05 од 2. септембра 2015. године
- Решење по жалби Дабовић Данке из Чачка на Заклјучак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-1592/14- IV -6-05 од 29. јула 2015. године

Записник са седнице

Сто тридесет девета седница Градског већа града Чачка


На 139. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. октобра 2015. године утврђено је и донето:

- Предлог Плана генералне регулације за насељено место Слатина
- Одлука о објављивању Јавног огласа за постављење начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
- Решење о образовању Комисије за спровођење поступка за постављење начелника Градске управе за урбанизам града Чачка по објављеном јавном огласу
- Одлука о закључивању Колективног уговора Дома културе Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о закључивању Колективног уговора Народног музеја Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић - Дис“ Чачак
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве


Записник са седнице

Сто тридесет осма седница Градског већа града Чачка


На 138. седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. октобра 2015. године усвојено је, утврђено и донето:

- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за град Чачак
- Предлог Одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2015. години
- Решење о отуђењу односно прибављању земљишта у јавној својини
- Решења о овлашћењу за закључивање уговора
- Предлог Решења о постављењу заменика Градског правобраниоца
- Предлог Решења о утврђивању престанка положаја заменику Градског јавног правобраниоца

Записник са седнице

Сто тридесет седма седница Градског већа града Чачка


На 137. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. октобра 2015. године донето је, усвојено и утврђено:

- Решење о расподели средстава за суфинансирање Пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2015. години
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2014/2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2015/2016. годину
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Ђоковић Радисаву из Чачка

Записник са седнице

Сто тридесет шеста седница Градског веће града Чачка


На 136. седници Градског већа града Чачка, одржаној 28. септембра 2015. године размотрено је, донето и дато:

- Амандмани на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Амандман на Предлог Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Позитивно мишљење на Предлог Одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу „Пословни простор“
- Закључак у вези продужења рока за примену Програма постављања киоска
- Измена Програма постављања киоска

Записник са седнице

Сто тридесет пета седница Градског већа града Чачка


На 135. седници Градског већа града Чачка, одржаној 21. септембра 2015. године донето је и утврђено:

- Решење о измени Решења Градског већа града Чачка број 06-142/2015- III од 25. августа 2015. године о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2015. годину
- Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског землјишта за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2015. годину
- Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју

Записник са седнице

Сто тридесет четврта седница Градског већа града Чачка


На 134. седници Градског већа града Чачка, одржаној 16. септембра 2015. године утврђено је и донето:

- Предлог Одлуке о допунама Статута града Чачка
- Предлог Одлуке о матичним подручјима града Чачка
- Одлука о заклјучивању Колективног уговора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (4 решења)
- Решење по жалби Радишић Момира из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-547/15- IV -6-05 од 18. јуна 2015. године
- Решење по жалби ЈКП „Комуналац“ Чачак на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-604/15- IV -6-05 од 17. јуна 2015. године
- Решење о давању претходне сагласности Јавном комуналном предузећу за грејање ,,Чачак“ Чачак за задуживање

Записник са седнице

Сто тридесет трећа седница Градског већа града Чачка


На 133. седници Градског већа града Чачка, одржаној 25. августа 2015. године размотрено је, донето и утврђено:

- Информација ЈП „Градац“ Чачак и Градске управе за урбанизам града Чачка по Закључку Градског већа града Чачка број 06-126/2015- III од 28. јула 2015. године у вези изградње објекта на локацији „Калуђерице“
- Закључак у вези Информације ЈП „Градац“ Чачак о предузетим активностима на реализацији хипотеке „Toming consulting“ д.о.о. Београд
- Предлог Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Предлог Програма о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2015. години
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Пријевор
- Одлука о умањењу закупнине за станове из оквира програма СИРП и станове у улици Илије Гарашанина
- Одлука о закључивању Колективног уговора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Одлука о закључивању Колективног уговора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Решење о износу месечне накнаде дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
- Решење о престанку функције начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о вршењу дужности начелника Градске управе за урбанизам
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градском правобранилаштву
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (5 решења)
- Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
- Решење по жалби Петаковић Јеле из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-1591/уп од 13. маја 2015. године
- Решење по жалби Кривокућа Душка из Мршинаца на Решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-361/14- IV -6-02 од 12. маја 2015. године
- Решење по жалби Марић Петра из Качулица на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-379/15- IV -6-05 од 11. маја 2015. године
- Решење по жалби ЈП „Градац“ Чачак на Закључак комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града чачка број 355-799/14- IV -6-05 од 27. марта 2015. године
- Решење о одобравању службеног пута члану Градског већа


Записник са седнице

Сто тридесет друга седница Градског већа града Чачка


На 132. седници Градског већа града Чачка одржаној 28. јула 2015. године усвојено је, утврђено, донето, дато и одређено:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 89/7 од 30. јуна 2015. године
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Прељина-Коњевићи"
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Атеница"
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Љубић 2"
- Решење о отуђењу грађевинског землјишта у грађевинском подручју у својини града Чачка означеног као к.п. бр. 2487/3 КО Чачак Младеновић Ранки из Београда и прибављању у јавну својину града Чачка землјишта у грађевинском подручју у приватној својини од Младеновић Ранке из Београда означеног као к.п. бр. 2487/7 КО Чачак
- Решење о отуђењу грађевинског земљишта означеног као к.п. бр. 5177/5 КО Чачак из јавне својине Јешић Веселину из Чачка
- Одлука о расписивању огласа и расписан оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини (три локације у ул. Славка Крупежа у Чачку)
- Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
- Решење по жалби Гостилјац Бисерке из Липнице на решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор
- Позитивно мишлјење начелнику Градске управе за финансије за обављање друге јавне функције
- Представници града Чачка у Комисију за праћење примене и давање мишљења о примени Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак

Записник са седнице

Сто тридесет прва седница Градског већа града Чачка


На 131. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јула 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Закључак у вези предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању програма у 2014. години
- Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама за реализованје програма у 2015. години
- Решење о додели новчане помоћи за саниранје штете настале као последица пожара (2 решења)
- Решење о даванју сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за опште и заједничке послове
- Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (2 решења)
- Решење по жалби Гостиљац Милоша из Липнице на Решенје комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-9/15- IV -6-05 од 23. марта 2015. године
- Решење по жалби Мићовић Ане из Чачка на Закључак Центра за социјални рад града Чачка број 04-553-706/уп од 7. априла 2015. године <