Налазите се: Почетна - Упознајте Чачак - Социјална заштита

Социјална заштита


У децембру 2005. Влада Републике Србије усвојила је "Стратегију развоја социјалне заштите", којом се дефинишу смернице за будућност, обухватају узроци, а не само последице социјалних изазова у нашем друштву. У Стратегији су одређени правци развоја социјалне заштите усмерени на побољшање социјалног статуса грађана на личном, породичном и ширем друштвеном плану са циљем јачања друштвене кохезије и подстицања независности и способности грађана да помогну сами себи.
Проблеми социјално угрожених грађана препознати су у стратешким документима Чачка: "Плану промена општине Чачак до 2010. год.", "Стратегији развоја општине Чачак", "Стратегији развоја социјалне заштите општине Чачак за период 2008-2012" као и у "Стратегији одрживог развоја града Чачка". На тај начин је омогућено да стварне потребе најосетљивијег дела становништва буду обухваћене локалним приоритетима.

Центар за социјални рад Чачак основан је Одлуком СО Чачак 29.12.1973. године као самостална установа социјалне заштите. Као управна установа Центар за социјалну заштиту основан је 16.01.1967. године Одлуком СО Чачак.
Данас установа у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада и пружања мера, облика и услуга социјалне заштите врши следећа јавна овлашћења:
- решава у првом степену о остваривању свих права која су утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
- пружа услуге социјалног рада у току поступка решавања о наведеним правима.
У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, одлучује о:
1. остваривању права на новчану социјалну помоћ;
2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
6. хранитељству;
7. усвојењу;
8. старатељству;
9. одређивању и промени личног имена детета;
10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.
Скупштина Града је 2008. донела Одлуку о остваривању права у социјалној заштити из надлежности града Чачка, а нову Одлуку о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка 30. јануара 2013.
Права и услуге у смислу ове Одлуке су:
1.    право на једнократну новчану помоћ
2.    право на ванредну новчану помоћ
3.    право на привремену новчану помоћ
4.    право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
5.    право на помоћ у натури
6.    право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга
7.    право на накнаду трошкова сахране
8.    право на накнаду трошкова екскурзија, летовања и зимовања материјално угрожене деце и деце са сметњама у развоју
9.    право на трошкове школовања материјално угрожене деце и деце са сметњама у развоју
10.  право на новчану помоћ незапосленим породиљама
11.  право на бесплатан оброк у народној кухињи
12.  решавање стамбених проблема социјално угрожених лица
13.  санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица
Информације о коришћењу ових права могу се добити на телефон: 032/347-384.
Услуге социјалне заштите из надлежности града Чачка у смислу ове Одлуке су:
1.    Помоћ у кући за одрасла и стара лица
2.    Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица
3.    Привремени смештај у Прихватилиште за жртве насиља у породици
4.    Привремено становање деце и омладине без родитељског старања "Кућа на пола пута"
5.    Саветовалиште за брак и породицу (предбрачно саветовалиште, брачно саветовалиште и саветовалиште за породицу)
6.    Дневни боравак за одрасла и стара лица
7.    Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
8.    Дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју
9.    Предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју
10.  Саветодавно - терапијске и правне услуге
11.   Персонална асистенција
У Центру за социјални рад Чачак постоје следећи сервиси и услуге чијим постојањем се доприноси даљем развијању и унапређењу стандарда, квалитета и ефикасности услуга које се пружају грађанима:
- Помоћ у кући - представља реализацију услуге за стара, изнемогла и хронично оболела лица која нису у стању да се сама о себи старају. Услуга се пружа од 2006. на територији града и у приградским насељима и представља програм кроз који се обезбеђује непосредна нега, помоћ или чување, као подршка очувању породице и нормализације њеног функционисања у условима који ремете породичну динамику. Корисници услуга помоћи и неге у кући су стара и немоћна лица, у једночланим и вишечланим старачким домаћинствима, особе са инвалидитетом, а којима је признат статус по било ком основу. За пружање услуга помоћи у кући ангажована је 21 геронтодомаћица. Информације о коришћењу овог права могу се добити на телефон: 032/226-317 или 032/341-233.
- Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица и жртве насиља у породици - је услуга која садржи активности везане за обезбеђивање привременог смештаја, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене интервенције у кризним ситуацијама. Ова услуга је успостављена 2011. године, за 14 корисника, како за град Чачак, тако и за територију Моравичког округа и шире (општине Горњи Милановац, Ивањица, Лучани...). Више информација можете добити путем телефона: 032/226-317 или 032/341-233.
- Привремено становање деце и омладине без родитељског старања "Кућа на пола пута" - је облик заштите који за циљ има смањење социјалне изолације и угрожености деце без родитељског старања. Сврха услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују је помоћ и подршка корисницима да стекну потпуну самосалност и интегришу се у заједницу. Овом услугом обезбеђује се временски ограничен одговарајући смештај и стручна подршка у развијању вештина неопходних за њихово потпуно осамостаљивање и укључивање у заједницу.
- Саветовалиште за брак и породицу (предбрачно саветовалиште, брачно саветовалиште и саветовалиште за породицу) отпочело је са радом 1. марта 2013. Основна сврха Саветовалишта је реализовање циљева превентивног рада у области услуга социјалне заштите кроз пружање бесплатних услуга грађанима и њиховим породицама. Саветовалиште ради у поподневним часовима (од 15 до 19 часова), радним данима и пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и терапијске услуге. Више информација можете добити путем телефона: 032/348-283.


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЧАК
Кнеза Милоша 1,32000 Чачак
телефон: 032/226-317 или 032/341-233
факс: 032/226-317
е-маил: csrcacak@gmail.com


Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју "Зрачак" основан је 26. децембар 2012. године и представља сервис који дневно, континуирано и структурисано нуди специфициране услуге дефинисаној групи корисника система социјалне заштите са циљем превенције институционалног збрињавања, активирања њиховог потенцијала, као и стварања претпоставки за укључивање у живот заједнице и осамостаљивање. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке ће се пружити особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензиван здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота. Дневни боравак ради радним данима од 7 -18 часова. Више информација можете добити путем телефона: 032/331-944


ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ "ЗРАЧАК"

Нушићева 24, 32000 Чачак
телефон: 032/331-944
е-маил: zracakca@open.telekom.rs

Документа за преузимање

Документ Постављено
* Informator_o_radu_2015.doc  (199Kb)
Информатор о раду Центра за социјални рад.
20.01.2016 08:07:16
* Pravilnik_JN.doc  (264.5Kb)
Овим правилником уређује се поступак набавке унутар Центра за социјални рад града Чачка
12.10.2015 15:00:06
* Odluka_o_pravima_i_uslugama.pdf  (122.98Kb)
06.11.2013 10:54:56
* Pravilnik_o_socijalnoj_zastiti.pdf  (134.15Kb)
06.11.2013 10:54:37