Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Туристичка инспекција

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Туристичка инспекција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка као поверени посао врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о угоститељству („Службени гласник РС&рдqуо;, број 17/2019), који се односе на:
 
Наплату и уплату боравишне таксе - у свим угоститељским објектима за смештај;
Истицање и придржавање прописаног радног времена - у свим угоститељским објектима;
Обављање угоститељске делатности у објектима домаће радиности (кућа, апартман, соба);
Обављање угоститељске делатности у сеоским туристичким домаћинствима;
Обављање угоститељске делатности у угоститељским објектима врсте хостел;
Испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству;
Испуњеност минимално техничких услова и стандарда у угоститељским објектима врсте хостел;
Испуњеност посебних услова у угоститељским објектима у погледу заштите од дима, мириса и других непријатиних емисија
Пенали, уколико угоститељски објекат не испуњава стандарде за одређивање категорије, прописане актом јединице локалне самоуправе.
 
Шеф туристичке инспекције:   Драгоман Пауновић
 
Оперативни план рада Туристичке инспекције града Чачка за период 1.јул - 31.децембар 2024. године.
 
 
План рада Туристичке инспекције града Чачка за 2023. годину.
Сагласност-позитивно мишљење које је Министарство туризма и омладине дало на предметни План.

Актуелно

 
Уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса
 
Скупштина града Чачка донела је Одлуку о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса ("Сл. лист града Чачка", број 27/22) , која је ступила на снагу 05.01.2023. године. Одлуком је прописано да угоститељски објекат мора имати уређаје и опрему за одвођење дима, паре и мириса и других непријатних емисија, ради спречавања њиховог ширења у околину, као и да систем за одвођење непријатних емисија, за угоститељске објекте који се налазе у стамбеним и стамбено-пословним зградама, мора бити независан и не сме бити укључен у заједнички вентилациони одвод стамбеног дела објекта.
 
Такође је прописано да угоститељски објекат у коме се припремају и услужују топла и хладна јела, поред система за одвођење дима, паре, мириса и других непријатних емисија, мора имати уграђене филтере на бази активног угља, ради елиминације непријатних мириса, с тим да се филтери морају мењати на сваких дванаест месеци од дана уградње.
 
Прелазним и завршним одредбама Одлуке прописана је обавеза правних лица и предузетника који обављају угоститељску делатност и пружају угоститељске услуге да ускладе опремање објеката у којима обављају угоститељску делатност са одредбама ове одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
 
Законом о угоститељству („Сл. гласник РС", број 17/2019) прописане су новчане казне уколико угоститељски објекат не испуњава услове прописане овом Одлуком и то:
 
-          За правно лице 80.000 - 250.000 динара,
-          За одговорно лице у правном лицу 15.000 - 40.000 динара,
-          За предузетника 60.000 - 200.000 динара,
-          За физичко лице 80.000 - 120.000 динара.
Закони
 
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18)
Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19)
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон)
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон)
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење)
 
  Уредбе
 
Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Службени гласник РС", бр. 44/13 и 132/14)
Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања ("Службени гласник РС", бр. 47/19 и 51/19)
 
  Правилници
 
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Службени гласник РС", бр. 48/12 и 58/16)
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Службени гласник РС", бр. 83/16 и 30/17)
Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података ("Службени гласник РС", број 87/20 и 67/21) 
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства ("Службени гласник РС", број 17/19)
Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај ("Службени гласник РС", број 90/19)
 
Одлуке
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
Одлука о посебним условима за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса
 
Контролне листе
 
КЛ-017-01/02 Контрола УО за смештај које категорише министарство (хотел, мотел, туристичко насеље, пансион,  и камп)
КЛ-018-01/02 Контрола некатегорисаних угоститељских објеката за смештај
КЛ-026-01/02 Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које се пружају од стране физичких лица
КЛ-027-01/02 Контрола објеката  домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници
КЛ-029-01/02 Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству
КЛ-030-01/02 Контрола  сеоских  туристичких домаћистава у којима  услуге пружају привредна  друштва, друга правна лица и предузетници
КЛ-04-02/02 Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката који пружају услуге смештаја
КЛ-332-01/23 Контролна листа за контролу испуњености услова УО и погледу уређења и опремања УО уређајима за одвођење дима, паре и мириса(„Службени лист града Чачка“, број 27/22)

 

Питали сте туристичку инспекцију:

1. Имам стан који бих да издајем туристима. Шта ми је потребно да радим законски? Одговор
2. Да ли физичко лице може да пружа услуге смештаја у домаћој радиности у закупљеном објекту? Одговор
3. Какав рачун ја као физичко лице треба да дам госту за услугу смештаја у апартману? Одговор
4. Шта подразумева вођење евиденције посебних рачуна? Одговор
5. Како се евидентирају и пријављују гости у домаћој радиности? Одговор
6. Хоћу да издам свој стан у закуп лицу које хоће да га издаје као стан на дан. Да ли постоје препреке за то и да ли је потребна сагласност станара зграде у којој се стан налази? Одговор
7. Да ли предузетник може да категорише један број апартмана (4 од 10), а да остали апартмани наставе да послују преко предузетничке радње као некатегорисани? Такође, интересује  ме како се плаћа боравишна такса у том случају, односно да ли за категорисани део плаћају паушално, а за некатегорисани део као што смо до сада плаћали? Одговор
8. Имам дилему ко плаћа боравишну таксу када физичко лице издаје капацитете преко посредника? Одговор
9. Да ли мој син може уместо мене да категорише апартман? Одговор
10. Интересује ме како да поступамо у поступку категоризације, а тиче се помоћних лежајева, односно треба ми појашњење да ли постоји ограничење у броју помоћних лежајева по смештајном објекту, као и да ли се постојање помоћних лежајева приказује кроз решење или не. Одговор