Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Туристичка инспекција

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Туристичка инспекција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка као поверени посао врши послове инспекцијског надзора над применом Закона о угоститељству („Службени гласник РС&рдqуо;, број 17/2019), који се односе на:
 
Наплату и уплату боравишне таксе - у свим угоститељским објектима за смештај;
Истицање и придржавање прописаног радног времена - у свим угоститељским објектима;
Обављање угоститељске делатности у објектима домаће радиности (кућа, апартман, соба);
Обављање угоститељске делатности у сеоским туристичким домаћинствима;
Обављање угоститељске делатности у угоститељским објектима врсте хостел;
Испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству;
Испуњеност минимално техничких услова и стандарда у угоститељским објектима врсте хостел;
Посебне услове у свим угоститељским објектима у стамбеним зградама, само у делу који је јединица локалне самоуправе ближе одредила својим посебним актом;
Посебне услове у угоститељским објектима у погледу заштите од буке, само ако је јединица локалне самоуправе ближе одредила својим посебним актом;
Посебне услове у угоститељским објектима у погледу заштите од дима, мириса и других непријатиних емисија само ако је јединица локалне самоуправе ближе одредила својим посебним актом;
Пенали, уколико угоститељски објекат не испуњава стандарде за одређивање категорије, прописане актом јединице локалне самоуправе.
 
Шеф туристичке инспекције:   Драгоман Пауновић
 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. у области туристичке инспекције
Закони
 
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18)
Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19)
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон)
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18, 95/18 - др. закон и 86/19 - др. закон)
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење)
 
  Уредбе
 
Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Службени гласник РС", бр. 44/13 и 132/14)
Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања ("Службени гласник РС", бр. 47/19 и 51/19)
 
  Правилници
 
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Службени гласник РС", бр. 48/12 и 58/16)
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Службени гласник РС", бр. 83/16 и 30/17)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај ("Службени гласник РС", број 96/09)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности ("Службени гласник РС", број 96/09)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком домаћинству ("Службени гласник РС", број 96/09)
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства ("Службени гласник РС", број 13/20)
Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај ("Службени гласник РС", број 90/19)
 
Одлуке
 
 
Контролне листе
 
КЛ-017-01/02 Контрола УО за смештај које категорише министарство (хотел, мотел, туристичко насеље, пансион,  и камп)
КЛ-018-01/02 Контрола некатегорисаних угоститељских објеката за смештај
КЛ-026-01/02 Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које се пружају од стране физичких лица
КЛ-027-01/02 Контрола објеката  домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници
КЛ-029-01/02 Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству
КЛ-030-01/02 Контрола  сеоских  туристичких домаћистава у којима  услуге пружају привредна  друштва, друга правна лица и предузетници

 

Питали сте туристичку инспекцију:

1. Имам стан који бих да издајем туристима. Шта ми је потребно да радим законски? Одговор
2. Да ли физичко лице може да пружа услуге смештаја у домаћој радиности у закупљеном објекту? Одговор
3. Какав рачун ја као физичко лице треба да дам госту за услугу смештаја у апартману? Одговор
4. Шта подразумева вођење евиденције посебних рачуна? Одговор
5. Како се евидентирају и пријављују гости у домаћој радиности? Одговор
6. Хоћу да издам свој стан у закуп лицу које хоће да га издаје као стан на дан. Да ли постоје препреке за то и да ли је потребна сагласност станара зграде у којој се стан налази? Одговор
7. Да ли предузетник може да категорише један број апартмана (4 од 10), а да остали апартмани наставе да послују преко предузетничке радње као некатегорисани? Такође, интересује  ме како се плаћа боравишна такса у том случају, односно да ли за категорисани део плаћају паушално, а за некатегорисани део као што смо до сада плаћали? Одговор
8. Имам дилему ко плаћа боравишну таксу када физичко лице издаје капацитете преко посредника? Одговор
9. Да ли мој син може уместо мене да категорише апартман? Одговор
10. Интересује ме како да поступамо у поступку категоризације, а тиче се помоћних лежајева, односно треба ми појашњење да ли постоји ограничење у броју помоћних лежајева по смештајном објекту, као и да ли се постојање помоћних лежајева приказује кроз решење или не. Одговор